WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 22 |

«ББК 63.2я73 Я 72 П осібник розроблено на основі викладання нормативного курсу на кафедрі історії НаУКМА і розраховано на перше ознайомлення з основним набором спеціальних (допоміжних) ...»

-- [ Страница 18 ] --

Найперш е П етровський звернув увагу, що дипломат описав не по­ бачену на власні очі монету, а зафіксував інформацію, яку надав «подканцлера Л итовского К азимера Сапеги татарин Адасий Бреимов», джерело не вельми надійне. Затим дослідник зазначив, що в донесенні Кунакова трапляю ться інші непевні звістки, зокрема про події, яких насправді не було. Зрештою, історик залучив «argum enta a silentio»: проаналізував інші московські згадки 1649 p., зокрема свідчення очевидців, які перебували у Чигирині і щось писали про гроші. У жодному з таких джерел інформації про власне карбування гетьмана не йдеться, що свідчить на користь твердж ення Шугаєвського. Вочевидь, у М оскві також критично сприйняли дані Кунако­ ва, адже жодної реакції на них не простеж ується. Немає жодних н а­ тяків на випуск Х мельницьким грошей також у листуванні Адама Киселя з польським королем та коронним канцлером 1649-1650 pp., а київський воєвода таки мав би бути більше обізнаним із подіями в Україні за татарина литовського підканцлера. Насамкінець П етров­ ський, погоджуючись із думкою про відсутність власного карбуван­ ня гетьмана, запропонував змінити акцент в аналізі звістки м осков­ ського дипломата і розглядати її в контексті чуток. Відтак, ця ін­ формація Кунакова могла б допомогти у вивченні сприйняття Польщею дій Богдана Хмельницького.

До дискусії про існування в середині XVII ст. в Україні власної монети долучилися ще кілька дослідників, однак проблема не «ви­ черпалася» і до неї поверталися час від часу упродовж останніх де­ сятиліть. Зокрема, було розш ирено документальну базу: додалися ще два письмові свідчення про українську монету. Перше - лист во­ єводи Станіслава Потоцького до короля Яна Казимира 1652 p., у яко­ му перший скаржився на свівалля гетьмана, зазначаючи, поміж ін­ шим, про карбування Хмельницьким своєї монети. Друге свідчен­ ня - публікація 1652 р. з такою самою інформацією у паризькій «Gasette de France». Щ оправда, газетна стаття могла стати результа­ www.klio.org.ua том потрапляння до Франції через її дипломатів інформації П отоцького. Однак монет Х мельницького й досі виявити не вдалося. Отож, дослідники, як і в 1920-ті pp., припускають та аналізують імовірні другорядні аргументи «за» і «проти» власного карбування.

До припущень слід зарахувати і суто умоглядну думку, що в Ч и ­ гирині у 1649 р. виготовили зразки монети, однак через тиск поль­ ської сторони далі справа не рушила, а пробники і досі в якомусь скарбі чекають свого шукача. О бґрунтованіш им видається інший хід, здійснений М иколою Котлярем. Припускаючи, що Бреїмов п о­ милково вважав за Богданові гроші якусь сучасну нумізматичну пам’ятку, він спробував знайти відповідник за залиш еним описом.

Частково йому відповідає медаль на честь князя Богуслава Радзивіла. На одному її боці міститься ком позиція з центральною фігу­ рою - мечем, а на іншому - зображ ення Радзивіла з написом «D [еі] G[ratia] Boguslaus Radzivill Dux». За фізичними парам етрам и медаль нагадує тогочасний орт, а її випуск найвірогідніш е датується якраз 1649 р. Напис «Богуслав» помилково могли прочитати як «Богдан».

Імовірно, саме ця медаль стала «відправною точкою» згадки м ос­ ковського агента.

З часом дослідники залучили до розв’язанн я питання карбуван­ ня Богданом власної монети ще одне джерело - зібрані наприкінці XIX ст. у селі Суботові народні перекази. У них згадувалося, що в зазначеній місцевості знаходять гроші Х мельницького із зоб ра­ ж енням козака з пікою чи гетьмана на коні з булавою. Однак інф ор­ мативність цих даних вкрай мізерна. По суті, на довіру заслуговує лише факт знахідки скарбів, а от їх атрибутація вельми сумнівна. Ба більше, дослідники за народними описами вгадують російські м о­ нети пізнішого часу.

Як і десятиліттям и раніше, історики намагаю ться аналізувати тогочасне історичне тло, аби віднайти стимули, що мали спонукати до появи власних грошей. Грошова криза перш ої третини XVII ст.

та як наслідок - скорочення карбування в Речі Посполитій, обм е­ ження дж ерел надходження повноцінної монети в Україну, що п о­ родила її брак у середині XVII ст., і, разом з тим, потреба у грошах під час війни - все це може слугувати аргументом за появу власної монети. Сюди ж можна зарахувати і той факт, що на деякий час Х мельницький міг використати як сировину троф ейні д орогоцін ­ ні метали. Утім, саме брак стабільного дж ерела сировини, п оп ере­ дніх практи к карбування, складна зовніш ньополітична ситуація www.klio.org.ua унемож ливлю вали принаймні регулярне виготовлення грошей.

Поза тим, такий стан речей не заперечує епізодичного карбування.

Проте виготовлялася не власна оригінальна монета, а імітації по­ пулярних на той час номіналів.

Як бачимо, знахідки монет дають мож ливість уточнити, а то й прояснити ті чи ті історичні події, а згадки про них за умови відсут­ ності п ам ’ятки надаю ться для достатньо широких інтерпретацій, під час яких так чи так поглиблюються наші знання про минуле.

Докладніше про ординські контрамарковані монети див.: Івакін Г., Козубовський Г. Золотоординські монети з литовськими контрамарками // ЗНТШ. Т. ССХХХІ: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дис­ циплін. - С. 290-298. Дискусія 1920-х рр. про монету Богдана Хмельницького та сучасніші репліки див. у: Козубовський Г. А. Проблема карбування власної монети в Україні в XVII ст. // Магістеріум. - 2001. - Вип. 6: Археологічні сту­ дії. - С. 38-40; Котляр Н. Ф. Кладоискательство и нумизматика. - К., 1974. С. 116-122; Петровський М. Чи існувала на Україні власна монета за часів Бог­ дана Хмельницького // Науковий збірник за рік 1926. Записки УНТ в Київі, тепер історичної секції Всеукраїнської АН. - 1926. - Т. XXI. - С. 120-123; Слабченко М. Чи була в Гетьманщині своя монета // Науковий збірник за рік 1925.

Записки УНТ в Київі, тепер історичної секції Всеукраїнської АН. - 1926. Т. XX. - С. 64-66; Шугаєвський В. До питання про грошовий обіг на Україні в XVII віці (Чи була на Україні в XVII віці власна монета?) // Науковий збірник за 1924 р. Записки УНТ, тепер історичної секції Всеукраїнської Академії наук. Т. XIX. - С. 55-61; Шугаєвський В. Чи була на Україні в XVII ст. власна монета // Науковий збірник за рік 1926. Записки УНТ в Київі, тепер історичної секції Всеукраїнської АН. - 1926. - Т. XXI. - С. 112-119.

–  –  –

Про те, що інколи важливо знати не лише дату події, а й її локалізацію у календарі церковного богослужбового року Одне з цікавих і не до кінця вивчених питань минулого КиєвоМ огилянської академії - взаємини з подільськими міщанами. Про складне плетиво не завжди мажорних стосунків «академіків» із меш­ канцями Подолу свідчать конфлікти - постійний конвой могилянської історії. У них спудеї виступали і як порушники нічного спокою, і як злодії, і як успішні звабники подільських обивательок, зокрема, й заміжніх. Траплялося, в результаті суперечок навіть доходило до людських жертв з обох сторін. Беручи до уваги специфіку формуван­ ня джерельної бази - першочергової фіксації на письмі саме ненор­ www.klio.org.ua мальної/конфліктної з точки зору чинних практик соціальної ситуа­ ції - можна припустити переважання таких свідчень, які демонстру­ ють не надто приязні студентсько-міщанські стосунки. Відтак для об’єктивнішого погляду слід залучити інші джерела.

Одним із таких меншою мірою упереджених джерел, ніж заці­ кавлені свідчення потерпілих сторін під час судових розборів, є книга збору пожертв на потреби «академіків» - «Книга Академії Кіевской в которой уписуются имена и прозванія доброхотних дателей с киевоподолских міщан». Вона велася із 1757 р. по 1780 р.

включно, але записів за 1771-1772 pp. немає, що поясню ється, оче­ видно, тимчасовою дезорганізацією функціонування Академії в р е­ зультаті епідемії. Книга прош нурована і у 1759 р. скріплена записом на ниж ньому полі ще порожніх аркушів (скріпа - «In A cadem ia// K iio v ie n si//p ra e s e s //c o n g re //g a e i//o n is //h ie ro m o n a c h u s//ta d y z y n ski//reeorices //1759 febru VII»), Однак уже під час зібрання подаянь у 1779 р. місця для запису не залишилося. Д овелося спереду вклеїти ще кілька непрош нурованих аркушів, на які записали імена реш ти «доброхотів» за цей та наступний роки. Щорічні записи закінчують­ ся загальним підсумком (окрім 1757 p.). В окремих випадках після підсумкової річної фіксації суми зібраних грошей «патром» конгре­ гації зазначалося, коли він їх прийняв від студентів-збирачів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Як правило, «доброхотів» обходили двоє спудеїв школи ф ілосо­ фії. Лише в останні роки до процедури долучалися два «богослови»

(1775 p.), 2 «богослови» і 4 «грамати» (1778 p.), 2 «філософи» та 2 «грамати» (1779 p.), 1 «богослов» і 1»філософ» (1780 p.). У двох випадках не зазначено, хто збирав милостиню (1757 p.), або їх «ш ко­ лу» (1770 p.). Згадані випадки, коли чисельність прохачів була біль­ ша за двох, не дають змоги встановити зв’язок між збільш енням їхньої «команди» та зростанням суми збору: в 1778 р. пожертвувані кош ти дійсно найбільші від зібраних за весь час функціонування книги, натомість у 1779 р. - у 2,5 раза менші.

«Книга Академії Кіевской в которой уписуютъся имена и п ро­ званія доброхотних дателей с кіевоподолских міщан» фіксує лише одну згадку про витрату милостині: у 1778 р. із зібраних 20 рублів 37У3 копійок 12!/ 3 копійок віддали молодш им учням, які мешкали при парафіях, за вказівку на те, хто де живе. Однак розгляд спудейської практики ж ебрання буде неповним, якщ о обійти питання п ри ­ значення отриманих від «доброхотів» коштів. Отж е, на що збира­ лися гроші?

www.klio.org.ua В аналізованій академічній книзі кілька разів зазначається, що зібрані студентами гроші «приняти в конгрегацію патром конгреції» (на той час - викладачем риторики), однак немає жодної об ­ мовки, що умож ливила б асоціювати згадану «конгрегацію» із ц ер­ ковним скарбцем. Тут, найвірогідніше, йдеться про окрему скарб­ ничку спудейського об’єднання.

Конгрегація, як відомо, окрім іншого, допомагала також м атері­ ально підтримувати студентів. Два непрямих докази дають змогу припустити, що випрохані гроші витрачалися на потребу найнужденнішої частини академічних вихованців - бурсаків. Один із них це присутність серед жертводавців в окремі роки самих могилянських спудеїв. Другий - інформація про студентів-прохачів 1780 р.

«богослова» Д іомида Романовського та «філософа» М арка Головчанського, яку вдалося встановити, віднайшовши записи про них у реєстрі могилянських вихованців за січень 1777 р. О боє родом із Лубенського полку, зі свящ еничих родин, були сиротами, а відтак (із значним відсотком вірогідності) - мешкали в бурсі.

Хоча й києво-подільські міщани становили основний зафіксова­ ний контингент «доброхотів», утім, не єдиний. Серед жертводавців фігурують також представники інших станів, наприклад, чорне та біле духовенство, запорозькі козаки тощо. Відтак, аналізуючи та п о­ рівнюючи суми, зібрані спудеями, а також звертаючи увагу на імена жертводавців, тогочасні ціни товарів та послуг, можна з’ясувати «ціну міщанської любові» до «академіків» та її соціальний зріз.

С ама практика збирання пож ертв у Гетьманщині не є чимось дивним. М осковський старець-палом ник Іоан Лук’янов (Леонтій), проїж дж аю чи Київ у 1700 p., зазначив між іншим, що місцеві меш ­ канці «к нищ им податливы». Говорячи про XVIII ст., слід зауваж и­ ти, що слава чулих до прохань ж ертводавців стосувалася не лише обивателів «другого Єрусалима», а й жителів Гетьманщини в зага­ лі, а м и лости ня давалася не тільки знедоленим упослідж еним марналам. Київ, Гетьманщина та зап орозькі землі слугували місцем перманентних зборів «доброхотних подаяній» найчастіш е на м о­ настирські потреби і не лише українського духовенства. С лава «к нищ им податливых» обивателів притягувала, окрім «своїх», н а­ сельників закордонних монастирів К иївської єпархії та чернецтво з інших територій, зокрема, тих, що перебували під владою му­ сульман. Звичним явищ ем стало отрим ання у місцевого архієрея дозволу та спеціальної прош нурованої книги для збору від «хрис­ www.klio.org.ua толю бивих подаятелей» м илостині іноками із Синаю чи Афона.

С инайський м онастир св. Катерини навіть мав у Києві свою метохію - грецьку К атерининську обитель, яка ніби-то створю валася задля забезпечення релігійних потреб місцевих греків, але ф ак­ тично функціонувала насам перед для збору кош тів на користь Синаю.

Необхідно наголосити на одному важ ливому аспекті збору милостині.

Ж ертводавець завж ди пам’ятав, що чинить «ради веч­ ной п ам яти и награж дения небесного»: «Д оброхотна-бо дателя лю бит Бог, от Которого всякий творящ ий милость несуменно восприим ет невидимую милость, вечним-ж е и временним воздаяни­ ем награж ден будет» (із гетьманського універсалу 1732 р. про ж ерт­ вування на відновлення М огилянської академії). Той, хто робив таку богоугодну справу, мав наповнитися «кріпкою надеждою яко оное м лстивое и доброхотное подаяніе самим таковим любителем О тцем временно и вечно награж дено будет». У грамоті, яка санкці­ онувала «процедуру», обов’язково нагадувалося «христолюбцям»

про користь подаянь («Чтож похвалнее яко милостиня; аще кто ея во имя Господне сотворить, рука дающаго никогда неоскудеет и сторицею приимет. Ч то блаженнее? За милостиню помилование Божие и усиновление вечнаго блаженства получит удобнейше...» (із грамоти Рафаїла (Заборовського) ієродиякону Йоасафу Горленку 1732 р. на збір пожертв для рем онту та добудови могилянських «шкіл»)). Відтак прош нурована книга, в якій фіксувалися достойні вічної нагороди, після закінчення збору грошей могла почати віді­ гравати роль поменника та зберігалася «ради всегдашнего... поминовінія» уписаних жертводавців. Про таку функцію взятої до р о з­ гляду могилянської книги також нагадують записи в ній «О здравіи» та «За упокой».

П рош нуровані аркуші, разом із архієрейською грамотою, були також елементом, що не тільки мав гарантувати регулярне згаду­ вання імені «доброхота» в молитвах, а й засвідчував справжність мотивів прохання милостині. М ісцева церковна влада, видаючи д о­ звіл збирати пожертви у певний час на чітко визначеній території, намагалася таким чином впорядкувати подібні практики, кон тро­ лювати чисельність прохачів (відомі приклади відмови) та не д о­ пустити м ож ливості пож ивитися «бродягам». Книга, яку в кінці терміну чинності подавали для перевірки у катедру, допомагала простеж ити, окрім інших резонів, за безпосередніми виконувачами www.klio.org.ua збирацької місії та переш кодити їх персональному збагаченню.Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 22 |
 
Похожие работы:

«Наукове життя Наукове життя НАУКОВЕ ЖИТТЯ Соціальні відносини у турбулентний час (нотатки з Х Конференції Європейської Соціологічної Асоціації) Початок вересня для соціологічної спільноти ознаменувався масштабним заходом — відбулася Х Конференція Європейської Соціологічної Асоціації (ESA), що проходила в Женеві (Швейцарія, 7–10 вересня 2011 року). У теплі вересневі дні Женева перетворилася з міста Кальвіна на місто соціології, де роз крив свої двері Університет м. Женеви, гостинно приймаючи 2...»

«Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК Науково-теоретичний щорічник Заснований у 2001 р. № 13 Запоріжжя ББК-79.1 УДК-069 М 89 Відповідальний редактор: д. і. н. Г. І. Шаповалов (Запоріжжя) РЕДАКЦІЙНА РАДА д.і.н. Г. М. Васильчук (Запоріжжя), к.і.н. М. В. Дєдков (Запоріжжя), д.і.н. І. Ф. Ковальова (Дніпропетровськ), С. І. Козиряцька (Запоріжжя), д.і.н. І. І. Лиман...»

«Міністерство освіти і науки України Житомирський державний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії світової літератури Серія «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» ЖИТОМИР «ПОЛІССЯ» Моим родителям – Антонине Георгиевне и Федору Борисовичу Бондаренко Галина Бондаренко ЖИТОМИР «ПОЛІССЯ» УДК 82.09 – 1/-9 ББК 83:83.3 Б 81 Надруковано за ухвалою Вченої ради Житомирського державного університету ім. І. Франка (протокол № 10 від 27 травня...»

«УДК 316.422+342.4 П. О. Добродумов, канд. іст. наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ У статті аналізується сучасний етап конституційної реформи в Україні. При цьому обґрунтовується, що найбільш оптимальним засобом підготовки нової редакції Конституції України є створення Конституційної асамблеї і затвердження Конституції всеукраїнським референдумом. Ключові слова:...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» Д. В. Зеркалов НТУУ «КПІ» Минуле і сьогодення Монографія Електронне видання комбінованого використання на CD-ROM Київ „Основа” УДК 378.662 ББК 745 8я2 З-57 Зеркалов Д. В. НТУУ «КПІ». Минуле і сьогодення : Монографія / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb RAM; Windows 98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0. – Назва з тит. екрана. ISBN...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Кисіль В. В. Методичні вказівки з фольклорної практики для студентів філологічного факультету Харків – 2008 УДК 389.1=161.2 (076.5) ББК 82.3 (45 УКР) Я7 М 54 Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 4 від 14.11.08) Рецензенти: доктор філологічних наук, професор кафедри історії української літератури Харківського...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ТОМЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ УДК: 159.95: 159.922.73 ГЕНЕЗА НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі психології Інституту історії та філософії педагогічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,...»

«УДК 069.01:745/749:929:930 ББК 79.1(4Укр)я5:63.2/3(4Укр)я5 С 37 Друкується за рішенням науково-методичної ради Харківського історичного музею, протокол № 1 від 17 лютого 2011 р.Редакційна колегія: О. М. Сошнікова, заступник директора з наукової роботи Харківського історичного музею; О. Д. Івах, учений секретар; А. В. Панченко, завідувач науково-методичного відділу ХІМ; В. В. Буличова, завідувач відділу науково-фондової роботи ХІМ; І. П. Шевцов, співробітник 3-го науково-експозиційного відділу...»

«АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА НАРИСИ З ІСТОРІЇ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ Київ «Інтертехнологія» УДК 792.02+792.071 ББК 85.33(0)+85. Н Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України; Редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін. — Київ: Інтертехнологія, 2006. — 1054с.: іл. Редакційна колегія Віктор Сидоренко — академік АМУ, професор, директор Інституту проблем сучасного...»

«РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. АНОТАЦІЇ Віктор Довбня ТЕОРЕТИЧНИЙ “ПОРТРЕТ” УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ [Рецензія на книгу Шевченка В. І. “Дружба з мудрістю або ключові проблеми української філософії (Теоретико методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ)”. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2007. – IV, 244 с. – Наклад 300 прим.] Вітчизняне філософське співтовариство вперше отримало багатопланове дослідження української філософії, автором якого є викоосвічений фахівець, принципова й неординарна особистість...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»