WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 8 ] --

Виконання досліджень з кадрової політики зумовлено такими нормативними документами, як Комплексна програма підготовки державних службовців, затверджена указом Президента України від 9 листопада 2000 р. № 1212, та Стратегія державної кадрової політики на 2011-2020 рр.

Зокрема, досліджено формування кадрового складу державних службовців і вдосконалення їх атестації, сучасні проблеми, стратегічні підходи, формування та використання елітних кадрів для виконавчої влади, концептуальні засади регіональної кадрової політики, розроблення єдиної системи управління персоналом у системі державної служби та служби в органах місцевого самоврядування);

- Соціальна і гуманітарна політика (цей напрям започаткований кафедрою соціальної і гуманітарної політики з 1996 р.);

- Ділова українська мова у державному управлінні (з 1998 р. кафедрою української мови (з 2011 р. - кафедра україністики) Національної академії (м. Київ) та спорідненими кафедрами регіональних інститутів державного управління започатковано дослідження з ділової української мови, культури мовлення державних службовців);

- Державна політика (з 1996 р. кафедрою політології, яка трансформована у кафедру державної політики та управління політичними процесами, розпочинається дослідження державної політики);

- Політична аналітика та прогнозування (кафедрою політичної аналітики та прогнозування з 2006 р. започатковано новий напрям досліджень з політичної аналітики та прогнозування);

- Регіональне управління та місцеве самоврядування (з 1996 р.);

- Національна безпека (започатковано в 2003 р. з утворенням кафедри національної безпеки);

- Філософія державного управління (цей напрям фундаментальних досліджень започатковано в 1996 р. доктором філософських наук, професором, проректором з наукової роботи УАДУ (Академії) В.М.Князєвим. Науково-дослідні роботи виконувались у рамках наукового супроводу спеціальності 25.00.02 - Філософія державного управління. З 1999 р. утворено кафедру філософії і методології державного управління);

- Управління суспільним розвитком (започатковано в 2006 р. кафедрою управління суспільним розвитком);

- Державне управління у сфері охорони здоров'я (дослідження виконуються кафедрою управління охороною суспільного здоров'я та відповідними кафедрами регіональних інститутів державного управління з 1996 р.).

Щороку в Національній академії відбуваються презентації результатів науково-дослідних робіт комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування". При підготовці презентацій науковими колективами здійснюється моніторинг виконання науководослідних робіт за такими показниками:

1) актуальність науково-дослідної роботи;

2) новизна отриманих результатів;

3) практична значущість наукових результатів для органів державної влади та місцевого самоврядування;

4) узагальнення світового досвіду та його адаптація до потреб державного управління;

5) використання наукових результатів:

- у магістерських програмах;

- у програмах перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

В обговореннях беруть участь керівники, виконавці науково-дослідних робіт, докторанти, аспіранти, здобувачі, слухачі Національної академії. Під час презентацій висвітлюються основні результати наукових досліджень, шляхи їх упровадження в діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, у процес підготовки магістрів освітньої галузі "Державне управління" та систему підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Результати науково-дослідних робіт друкуються у фахових наукових виданнях з державного управління, наукових виданнях України та зарубіжних країн. Так, упродовж 2011 р. науковцями Національної академії та її регіональних інститутів підготовлено Енциклопедію з державного управління (у восьми томах, в яку увійшло понад 3000 публікацій статей), 62 монографії, 12 підручників, 134 навчальних посібники, 264 методичні рекомендації, 3674 статті у наукових виданнях, доповідей та тез науково-практичних конференцій (усього 2776 публікацій).

Динаміка кількості публікацій відображена на рис. 1.4.

–  –  –

Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах, Економіка та фінансування охорони здоров'я, Територіальна організація влади в Україні, Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційними процесами в економіці України, Комунікативна парадигма суспільного розвитку, Маркетинг, Аксіологія державного управління, Організаційна культура управління ризиками, Трудове право, Стандарти європейського врядування, Основи регіонального управління в Україні, Інституалізація суспільного розвитку, Електронне урядування, Теоретико-методологічні засади наукових досліджень в галузі державного управління.

Видання розраховані на слухачів освітньої галузі "Державне управління", аспірантів, докторантів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування та всіх тих, хто цікавиться проблематикою державного управління.

З 2007 р. почав виходити щоквартальний Науково-інформаційний вісник з державного управління, а також розпочато видання наукових продуктів за результатами науково-дослідних робіт.

З 2008 р. започатковано практику виконання наукових досліджень відповідно до тематики, рекомендованої органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також презентацію результатів науково-дослідних робіт.

З 2009 р. видається Інформаційний дайджест досліджень у галузі науки державного управління.

З 2010 р. друкується серія видань із висвітлення зарубіжного досвіду державного управління.

Проблеми виконання науково-дослідних робіт:

• невідповідність якості наукових досліджень сучасним вимогам галузі науки "Державне управління";

• недостатньо розвинутий механізм адаптації результатів діяльності Національної академії до потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

• недостатня практична орієнтованість наукових досліджень до потреб державного управління, державної служби України та розвитку навчального процесу Національної академії і її стратегічного оновлення в аспекті впровадження передового світового досвіду;

• недосконалість системи управління, планування та координації наукових досліджень.

Перспективні напрями виконання НДР:

• розроблення та впровадження стратегії розвитку наукових досліджень у галузі науки "Державне управління";

• визначення на довго- та короткострокову перспективи напрямів, проблематики, тематики наукових досліджень;

• створення системи управління якістю виконання наукових досліджень у Національній академії;

• посилення практичної орієнтованості наукових досліджень;

• поєднання кафедрального, міжкафедрального та проектного способів організації виконання НДР;

• запровадження проектного менеджменту, новітніх технологій, оперативних експертноаналітичних та соціологічних досліджень з використанням електронного формату;

• підготовка базових підручників з державного управління і державної служби та основних монографій з державно-управлінських реформ.

Шляхи вдосконалення виконання науково-дослідних робіт:

• розробка стратегії та програми розвитку наукових досліджень у галузі науки "Державне управління";

• періодично оновлюваний перелік напрямів, проблематики, тематики наукових досліджень;

• запровадження системи управління якістю наукових досліджень у Національній академії;

• функціонування майданчиків упровадження результатів наукових досліджень Національної академії в органах державної влади та місцевого самоврядування;

• функціонування в Національній академії проблемних науково-дослідних лабораторій та центрів, що здійснюють науковий супровід стратегічних напрямів розвитку суспільства та державного управління;

• запровадження системи нормування наукової діяльності, персональної звітності за її результати та система обігу документів;

• робота експертних груп за пріоритетами суспільно-політичних реформ;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• упровадження кафедрального, міжкафедрального та проектного способів організації виконання НДР;

• запровадження новітніх технологій оперативних експертно-аналітичних та соціологічних досліджень з використанням електронного формату;

• довгострокове міжнародне співробітництво за системою договорів та проектів.

1.6. Міжнародні проекти та наукова співпраця Національної академії

Міжнародне співробітництво є одним із невід'ємних компонентів і стратегічних напрямів діяльності та розвитку Національної академії. Заклад активно розвиває міжнародне співробітництво як в Україні, так і за її межами, формуючи тим самим свій європейський та світовий імідж.

У структурі Національної академії функціонує Управління забезпечення міжнародних зв'язків, яке виступає основним структурним підрозділом у реалізації міжнародної діяльності і покликане сприяти розбудові Національної академії як міжнародно-орієнтованого навчальнонаукового комплексу, визнаного на світовому рівні, гуманізації міжнародних відносин, утвердженні етичних норм міжнародного спілкування.

Міжнародна діяльність базується на започаткуванні та розвитку взаємовигідного співробітництва Національної академії на дво- та багатосторонній основі з кращими зарубіжними навчальними закладами, дослідницькими установами, міжнародними організаціями та фондами; забезпеченні членства Національної академії в міжнародних організаціях та асоціаціях;

організації різноформатних комунікативних заходів за міжнародною участю; дослідженні міжнародного досвіду у сфері публічного адміністрування, державної служби, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; залученні міжнародного досвіду із запровадження та розвитку демократичного врядування в Україні та розробки нових освітніх і наукових продуктів.

Національна академія та її регіональні інститути підтримують партнерські зв'язки з 207 зарубіжними і міжнародними інституціями із 34 країн світу.

1.6.1. Основні міжнародні програми і проекти, реалізовані Національною академією

Програми Європейського Союзу У 1993-1996 рр. академією в консорціумі з навчальними закладами державного управління країн ЄС (Франції, Великої Британії, ФРН) реалізовувався проект TACIS "Підсилення інституційного і ресурсного розвитку Інституту підвищення кваліфікації кадрів та регіональних центрів підвищення кваліфікації державних службовців".

У 2000-2002 рр. Академія в консорціумі з експертами ЄС під керівництвом Фонду Ніколаса Вітсена (Нідерланди) здійснювала проект TACIS "Підтримка реформи Уряду і центральних органів виконавчої влади", у рамках якого проводилося навчання працівників Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади. Фахівці Академії залучалися до організації та викладання навчальних курсів і проведення досліджень у робочих групах проекту за тематикою: адміністративна реформа та європейська інтеграція, запровадження інституту державних секретарів в Україні, державні закупівлі, електронне врядування, адміністративна юстиція тощо.

У 2004-2007 рр. за фінансової підтримки Європейської Комісії в рамках програми TEMPUS Національна академія реалізувала проект "Справедливе оцінювання - Мережа дистанційного навчання для викладачів" (TRAST). Метою проекту було запровадження сучасних методів і технологій педагогічного оцінювання в практику педагогічної діяльності освітніх інституцій.

У 2004-2009 рр. Національна академія разом з регіональними інститутами державного управління брала участь в реалізації проекту ЄС TEMPUS "Тренінгові програми для підготовки державних службовців України (V-VII категорій) із питань європейської інтеграції" (у консорціумі з Університетом Лондон Метрополітен (Великобританія), Університетом Коледжу Корку (Ірландія), Університетом Гренобля П'єр Мендес (Франція). Результатом проекту стало запровадження навчальних програм з європейської інтеграції та європейських студій (в очному та дистанційному форматах) для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування згідно з визнаними міжнародними стандартами.

У 2009-2011 рр. в Національній академії реалізовувався проект ЄС з інституційного розвитку Twinning "Підтримка розвитку та вдосконалення системи підготовки державних службовців в Україні", який фінансував Європейський Союз у рамках Європейського інструменту сусідства і партнерства (ЄІСП). Метою проекту була модернізація існуючої системи підготовки державних службовців в Україні шляхом визначення нових стратегічних засад державної політики у підготовці державних службовців, підвищення ефективності діяльності Національної академії та її регіональних інститутів державного управління, підвищення навчального потенціалу Національної академії з акцентом на підвищенні кваліфікації та формуванні нових професійний навичок державних службовців. Партнерами Національної академії виступили Національне агентство України з питань державної служби, Національна школа управління (ENA) Франції та Національна школа державного управління (KSAP) Польщі.

У процесі здійснення проекту були напрацьовані стратегічно важливі документи і рекомендації, які були покладені в основу нормативно-правових актів, прийнятих керівництвом держави. Зокрема, напрацювання проекту були враховані при підготовці указів Президента України № 783/2010 від 23 липня 2010 р. "Про розроблення проекту концепції реформування Національної академії державного управління при Президентові України", № 806 від 12 серпня 2010 р. "Про першочергові заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної кадрової політики", № 1110/2011 від 9 грудня 2011 р. "Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України", № 45/2012 від 1 лютого 2012 р.

"Про стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки"; постанови Кабінету Міністрів України № 564 від 7 липня 2010 р. "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування"; розпорядження Кабінету Міністрів України № 1198-р від 28 листопада 2011 р.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти та науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра історії та теорії держави і права РИМСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧ НОГО ФАКУЛЬТЕТУ Львів 2010 Г.М. Федущак-Паславська Римське приватне право. Завдання для практичних занять, для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 24 с. Схвалено кафедрою історії та теорії...»

«86 Наукові записки: Серія “Історія” Василий Погорецкий ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ИДЕЯ ПЕТРА МОГИЛЫ ПО ОСНОВАНИЯ КИЕВСКОГО ПАТРИАРХАТА В статье раскрыто место и роль П. Могилы (1596–1647 гг.) в формировании основного содержания объединительной идеи относительно основания Киевского Патриархата. Ключевые слова: Петр Могила, Украина, национально-культурное движение, религиозная деятельность, Киевский Патриархат. Vasyl Pohoretskyi UNIFYING IDEA PETRO MOHYLA ON THE ESTABLISHMENT OF THE KIEV PATRIARCHATE The...»

«15. Мокляк В. Місто Полтава в 60-х роках ХVІІІ ст. // Полтава: архітектура, історія, мистецтво. Матеріали III наукової конференції «Вайнгортівські читання», грудень 2009 р. – Полтава, 2009. – С. 120 – 128. – Режим доступу: http://histpol.pl.ua/pages/content.php?page=8119.16. Алферова Г., Харламов В. Киев во второй половине ХVІІ века. Историко-архитектурный очерк. – К.: Наукова думка, 1982. – 159 с.17. Цапенко М. Архитектура Левобережной Украины ХVІІ – ХVІІІ веков. – М.: Стройиздат, 1967. – 235...»

«БРОСЛАВСЬКИЙ В.Л. `cp`pm` PqnpP“ op`bnaepefmnЇ rjp`Їmh: 1793$1 Навчальний посібник для студентів історичних факультетів ТЕРНОПІЛЬ – УДК 351.711+325.4 ББК 63.3 (4 Укр.) Брославський В.Л. Аграрна історія Правобережної України: 1793–1861: Навчальний посібник. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2010. – 174 с.Рецензенти: Бармак М.В. – доктор історичних наук, завідуючий кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Каденюк О.С. – доктор...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ Збірник наукових праць Випуск 1 Харків – 2008 УДК 930 ББК 63.3 Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 7 від 27 червня 2008 р.) Редакційна колегія: Волосник Ю. П. д-р іст. наук, професор Духопельников В. М. канд. іст. наук, професор Журавльов Д. В. канд. іст. наук, доцент Куделко С. М. канд....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Серія науково-методичних видань “Відкриті лекції” ВИПУСК 2 М. ЯЦИШИН ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Луцьк УДК 342(410) ББК 67.400(4ВЕЛ) Я 93 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 4 від 19 грудня 2012 р.) Рецензенти:...»

«Раритетна теріофауна та її охорона. Луганськ, 2008 (Праці Теріологічної школи. Випуск 9. С. 295–298) УДК 92 (Мигулін О. О., Зубко Я. П.) (0:59) Олексій Мигулін і Яків Зубко — видатні теріологи Олексій Мигулін (1893–1989) У повоєнних п'ятдесятих і у подальші довгі роки рано вранці вулицею Дзержинського крокував немолодий огрядний чоловік. У його своєрідній зовнішності було важко визначити рід його занять. Бувала шкіряна куртка, одягнутий на плече потертий ягдташ, в якій містився неодмінний...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЛІТЕРАТУРА ФОЛЬКЛОР ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ Випуск 38 Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф.Дунаєвської УДК 801.81:821.161.2 ББК 82.3(4Укр) У збірник уміщено статті, присвячені вивченню наукової, педагогічної, національної спадщини професора Дунаєвської Лідії Францівни. Наукові праці викладачів, аспірантів, магістрів порушують актуальні проблеми історіографії, теорії та функціонування вітчизняного...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Культурологія” Випуск 5 Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри Матеріали міжнародної наукової конференції 23 – 24 квітня Острог – 2010 УДК 008: 001. 891 ББК 71 Н 34 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету “Острозька академія” Протокол № 6 від 28 січня 2010 року Редколегія збірника: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, ректор Національного університету “Острозька академія” (головний редактор); Кралюк П. М., доктор...»

«ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 27 Валерія Фомічова УДК 811 + 8144 (811.161.2 + 811.111) ПРИЧИНИ СУБСТАНТИВНОЇ АМОРФІЗАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ) У статті здійснюється спроба встановити загальні та часткові причини субстантивних аморфізаційних змін в українській та англійській мовах, визначити співвідношення між причинами аморфізації в цих мовах. Субстантивна система досліджується в термінах лінгвістичної типології. У статті встановлюється типологічна кваліфікація...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»