WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 7 ] --

Таким чином, зазначені проблеми вказують на недостатню розвиненість національної системи організації наукових досліджень та підготовки кваліфікованих фахівців у сфері державного управління, що передбачає постійний моніторинг потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування у відповідних наукових розробках, експертній оцінці управлінських рішень та фахівцях. Вирішення зазначених проблем передбачає передусім перехід до планомірного, цілеспрямованого розвитку наукових досліджень та запровадження інноваційного підходу до підготовки науково-педагогічних кадрів.

Разом з тим запропоновані підходи досягнення стратегічних пріоритетів дадуть змогу забезпечити випереджальний розвиток галузі науки "Державне управління" за умови комплексного розуміння проблем, використання інноваційних механізмів їх розв'язання і створення єдиного центру координації наукових досліджень та підготовки науково-педагогічних кадрів у цій галузі.

1.5. Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування" Наукова діяльність Національної академії спрямована як на науковий супровід навчального процесу, так і на наукове забезпечення розв'язання актуальних проблем державного управління та місцевого самоврядування. Ця спрямованість, а також потреби розвитку галузі науки "Державне управління" та становлення відповідних наукових шкіл, започаткованих у закладі, визначають конкретний зміст фундаментальних і прикладних наукових досліджень в Академії.

На основі системного підходу сформовано комплекс наукової діяльності в Національній академії (рис. 1.1).

Наукові дослідження є пріоритетним напрямом діяльності Національної академії з часу її заснування. Планова наукова робота проводиться в Національній академії з 1996 р. із запровадженням комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування". У 1997 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 1328 "Про затвердження переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь", інституціоналізовано цей науковий напрям в окрему галузь науки "Державне управління". Основною метою комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування" є виконання фундаментальних досліджень та прикладних розробок відповідно до предметних меж галузі науки "Державне управління", спрямоване на одержання нових знань та розроблення шляхів використання теоретичних знань у науково-практичному забезпеченні діяльності органів державної влади та управління, навчанні державних службовців та керівників державних установ, підприємств, організацій. Наукова робота за комплексним проектом фінансується з Державного бюджету України в обсязі 10% від державних коштів, що виділяються на утримання Національної академії.

Рис. 1.1. Комплекс наукової діяльності Національної академії Кількість тем науково-дослідних робіт у 1996 р. становила 15. З 1997 р. кількість тем науково-дослідних робіт постійно зростає, що проілюстровано на рис. 1.2 та в табл. 1.1.

–  –  –

Наукова діяльність Національної академії передбачає проведення науково-дослідних робіт, оприлюднення та публікацію їх результатів, упровадження наукових результатів.

Наукові дослідження в Національній академії проводяться планово. Пріоритет при їх плануванні віддається дослідженням і розробкам, напрямами яких є:

- виконання науково-дослідних робіт в межах комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування";

- запровадження демократичних інституційних стандартів професійної діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

- забезпечення експертно-аналітичного супроводу діяльності Президента України, вищих та центральних органів державної влади України;

- упорядкування нормативно-правового забезпечення системи професійного навчання;

- розвиток наукових знань у науковій галузі "Державне управління";

- інституційний розвиток Національної академії;

- модернізація системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

- виконання замовлень Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- виконання державних наукових і науково-технічних програм.

Тематика НДР формується з урахуванням вимог Стратегії реформування системи державної служби в Україні, Комплексної програми підготовки державних службовців, затверджених указами Президента України від 14 квітня 2000 р. № 599 та від 9 листопада 2000 р. № 1212, Стратегії державної кадрової політики на 2011-2020 роки, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

Головними виконавцями науково-дослідних робіт в Національній академії та її регіональних інститутах державного управління є кафедри.

Зі створенням у 2000 р. кафедри європейської інтеграції розширюється і тематика НДР, зокрема розпочинається дослідження систем державного управління країн Європейського Союзу в інтеграційному процесі та механізмів координації політики європейської інтеграції.

У 2001 р. з утворенням кафедри інформаційної політики виконано низку наукових досліджень, результатами яких стало комплексне окреслення, визначення й обгрунтування основних теоретико-методологічних засад функціонування системи інформаційної політики в Україні. Теоретично обгрунтована концепція електронного уряду, сформовані принципи його інформаційно-технологічного забезпечення, висвітлені основні завдання та проблеми створення і впровадження електронного урядування в Україні. Проведено аналіз сучасного стану і основних проблем інформаційної політики.

Заснування у 2002 р. у складі Української (із серпня 2003 р. - Національної) академії науково-дослідного Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування забезпечило якісно новий етап розвитку фундаментальних і прикладних досліджень. Зокрема, була створена система цілісної термінології науки державного управління, яка спочатку була відображена в окремих словниках-довідниках з державного управління, потім - в енциклопедичному словнику з державного управління та в Енциклопедії державного управління у восьми томах. Енциклопедія систематизує, узагальнює та стандартизує основні поняття галузі знань "Державне управління". На цей час проводиться робота з підготовки Довідника "Фундатори українського державотворення та провідні вчені галузі науки "Державне управління".

Напрям досліджень проблем національної безпеки започатковано в 2003 р. з утворенням кафедри національної безпеки. Розпочинаються дослідження з підвищення ефективності державного управління системою забезпечення національної безпеки в політичній, економічній, воєнній, інформаційній та інших сферах.

З 2006 р. започатковано напрями досліджень з політичної аналітики та прогнозування й управління суспільним розвитком.

Зміни, що відбулися в тематиці й змісті наукових досліджень, останнім часом були зумовлені, передусім, переорієнтацією роботи Національної академії на забезпечення модернізації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також важливістю розгортання досліджень у напрямах забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, здійснення державного управління окремими галузями тощо. Для досягнення цієї мети розроблено нову тематику досліджень на основі отриманого переліку від органів державної влади та місцевого самоврядування.

Зокрема, з 2007 р. у Національній академії тематика науково-дослідних робіт спрямовувалася на забезпечення процесу модернізації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до Указу Президента України вiд 2 червня 2006 р. № 4 "Про деякі питання Національної академії державного управління при Президентові України".

На виконання вищезгаданого Указу Президента України у сфері наукової діяльності було заплановано:

1) виконання науково-дослідних робіт комплексного наукового проекту щодо наукового забезпечення пріоритетних напрямів "Дорожньої карти", а саме:

- запровадження демократичних інституційних стандартів професійної діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- забезпечення експертно-аналітичного супроводу діяльності Президента України, вищих та центральних органів державної влади України;

- упорядкування нормативно-правового забезпечення системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

- удосконалення фінансового забезпечення системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема обсягів та механізмів фінансування відповідно до європейських стандартів;

- започаткування професійної підготовки вищого керівного складу ("Золотого резерву") органів державної влади та органів місцевого самоврядування України;

- запровадження регулярного підвищення кваліфікації державними службовцями;

- розробка та запровадження підготовки професійного магістра публічного адміністрування (МПА);

- науково-методичний супровід створення нормативних дисциплін з демократичного державного управління, публічної політики та європейських справ;

2) налагодження зв'язків з органами державної влади та місцевого самоврядування для здійснення наукового супроводу їх діяльності;

3) проведення наукових комунікативних заходів;

4) наукове забезпечення процесу перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

На виконання наказу президента Національної академії від 30 жовтня 2008 р. № 249 "Про організацію розроблення навчально-методичного забезпечення нових спеціальностей" започатковано напрям виконання науково-дослідних робіт - Науковий супровід магістерських програм освітньої галузі "Державне управління".

Організацію проведення наукових досліджень у Національній академії очолює президент Національної академії та перший віце-президент. Основні наукові роботи виконують кафедри, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів.

Зростає кількість науковців, що залучаються до виконання науково-дослідних робіт. Так, якщо у 1996 р. у НДР брали участь 25 кандидатів і 8 докторів наук, то у 2000 р. - 117 кандидатів і 68 докторів наук, у 2006 р. - 279 кандидатів і 89 докторів наук, у 2010 р. - 294 кандидати і 118 докторів наук, у 2011 р. - 201 кандидат та 83 доктори наук. Динаміка кількості виконавців НДР наведена на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Динаміка кількості виконавців науково-дослідних робіт комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування" При цьому до наукової діяльності залучається все більша кількість викладачів, науковців, працівників структурних підрозділів Національної академії. З 2009 р. на виконання Наказу президента Національної академії від 10 грудня 2008 р. № 67-Н "Про залучення слухачів, аспірантів та докторантів до науково-дослідної роботи" з метою забезпечення зв'язку підготовки магістрів, наукових і науково-педагогічних кадрів з науково-дослідною роботою до виконання НДР почали залучатися слухачі, докторанти, аспіранти та здобувачі наукового ступеня протягом усього періоду навчання в Національній академії.

Таким чином, відбувався розвиток власного наукового кадрового потенціалу, що створило передумови для формування наукових шкіл у галузі науки "Державне управління".

Науково-дослідні роботи виконуються відповідно до таких наукових напрямів:

- Теорія та історія державного управління (започатковано в 1995 р. разом із створенням кафедри державного управління і менеджменту та відповідних кафедр регіональних інститутів державного управління);

- Право і законотворчий процес (з 1996 р. кафедрою права і законотворчого процесу досліджувалися проблеми правової культури як одного з вагомих факторів утвердження України як демократичної, правової держави);

- Державне управління економічною сферою (у 1992 р. була створена в Інституті державного управління і місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України перша кафедра економічного профілю - "Економіки і фінансів". З 1999 р. в Національній академії дослідження економічного напряму проводять кафедри економічної теорії та історії економіки (з 2012 р.

кафедра управління національним господарством), економічної політики та відповідні кафедри регіональних інститутів державного управління);

- Державне управління у сфері освіти (з 1999 р. зі створенням кафедри управління освітою проведено низку досліджень з вивчення державного управління освітою в Україні, становлення державно-громадського управління освітою в Україні та реформування державного управління освітою в Україні. Крім того, дослідження з державного управління освітою виконують кафедри відповідного напряму регіональних інститутів державного управління);

- Державна служба (розпочато з 2003 р. у зв'язку із започаткуванням нової спеціальності 25.00.03 - державна служба. За цим напрямом науково-дослідні роботи в межах комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування" виконують: кафедра державного управління і менеджменту, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування, регіональні інститути державного управління);

- Інформаційні технології (зі створенням у 1995 р. кафедри інформаційних технологій була сформована наукова школа з науково-методичним напрямом "Комп'ютерна підтримка прийняття рішень на різних рівнях державного управління");

- Інформаційна політика (з 2001 р. з утворенням кафедри інформаційної політики (з 2012 р.

кафедра інформаційної політики та технологій);

- Підвищення кваліфікації державних службовців (виконуються з 1996 р. Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів);

- Європейський досвід, європейська інтеграція (з 2000 р. засновано кафедру європейської інтеграції, яка разом із спорідненими кафедрами регіональних інститутів державного управління ініціювала дослідження системи державного управління країн Європейського Союзу в інтеграційному процесі та механізми координації політики європейської інтеграції);

- Кадрова політика (цей напрям досліджують кафедра державного управління і менеджменту, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування й відповідні кафедри регіональних інститутів державного управління.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«Протидія дискримінації і расизму: міжнародні угоди ХаркІВ «праВа людини»  ББК 67. П Художник-­оформлювач Б.Є. Захаров Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США Supported by the Democracy Grants Program of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government Протидія дискримінації і расизму: міжнародні...»

«ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ УДК 37 (09) Н. В. ПРИЙМАС ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЛАСА САМЧУКА Вивчено вплив «Просвіти» на формування світогляду У. Самчука. Досліджено його просвітницьку діяльність, напрямки якої охарактеризовано за життєвими періодами. Звернено увагу на внесок У Самчука у відродження та збереження українського шкільництва, участь у вирішенні питань освіти. Проаналізовано відображення діяльності «Просвіти» в автобіографічних творах У. Самчука. З’ясовано роль У. Самчука...»

«Володимир Мельничайко, проф. (Тернопіль) УДК 82-131 ББК Ш23 (0) (=41)+Ш43(4Укр) Ідеологічні підтасовки у фольклористиці радянського періоду У статті розглянуто критерії добору текстів до збірників історичних пісень, що були видані у 50-60-і роки минулого століття. Хоч у супровідних матеріалах йшлося про повноту висвітлення історичних фактів і художній рівень творів, насправді вирішальною була відповідність ідеологічним постулатам радянської епохи. Заради цього до фольклору зараховувались...»

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 21 (232) ЛИСТОПАД 2011 листопад № 21 (232) ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ЧАСТИНА ІІ Заснований у лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки) Постанова президії ВАК України від 14.10.09 №1-05/4...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия Филология. Социальные коммуникации. Том 24 (63). 2011 г. №4. Часть 1. С.297-300. УДК 007: 304: 655 КНИГОВИДАННЯ У МИКОЛАЄВІ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Степанова Т.Ю. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВМУРоЛ “Україна”, м. Миколаїв, Україна У статті досліджується історія й сучасний стан книговидання в Миколаєві. Окрему увагу автор приділяє проблемам видавничої справи на сучасному етапі й...»

«УДК 378.124.3:514.13:514.7:517.5 Писаревська Н. ., Баштова Л. . В С БОРИС БУКРЕЄВ — ЛЮДИНА ЩО ПОЄДНАЛА ХІХ ТА ХХ СТОЛІТТЯ У статті описані основні етапи життя і діяльності видатного київського математика кінця ХIХ початку ХХ ст. Букреєв Борис Якович творець школи київських геометрів. Він служив науці більше 100 років та залишився в історії математики як видатний фахівець в області теорії функцій і геометрії, продовжувач учення Лобачевського. В статье описаны основные этапы жизни и...»

«Олександр ФЕДОРУК ІНТЕГРАЦІЯ З СВІТОВОЮ ОРІЄНТАЛІСТИКОЮ Почнемо наше зацікавлення проблемою з аналізу альбомного дослідження знаної в Україні японістки Світлани Рибалко «Зі Сходу на Захід» — магнетичне посилання культурного дискурсу від орієнтальних культурно-мистецьких традицій до культурно-мистецьких окцидентальних новаційних сходжень людства. Гарне видання має підзаголовок «Японська мініатюрна пластика з колекції Олександра Фельдмана», також авторитетного в Україні колекціонера східних...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство. 2008. Вип. 3. С. 219 – 228 Ser. Bibliology. 2008. Is. 3. P. 219 – 228 УДК 796 (477)(091)(043.3/5)(01) БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Оксана ВАЦЕБА Львівський державний університет фізичної культури, вул. Костюшка, 11, м. Львів, 79000, Україна, тел. (032) 274-11-04, ел. пошта: ovaceba@ukr.net Проаналізовано дисертаційні дослідження з історії української фізичної культури та...»

«Woodrow Wilson International Center for Scholars Інститут Кеннана Київський проект ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІЯ В ШКОЛАХ І ВУЗАХ УКРАЇНИ: ОСТАННЄ ДЕСЯТИРІЧЧЯ Семінар Київ, 3 жовтня 2002 р. Kennan Institute Kyiv Project ЗМІСТ Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ, доктор історичних наук заступник директора Інституту історії України НАН України, професор Національного університету Києво-Могилянська академія В історії горбачовської перебудови переламним став 1988-й рік. Саме тоді керована згори бюрократичними засобами...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА Архівні зібрання України Спеціальні довідники Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів Архівні фонди, вивезені за межі України у 1945-1991 роках Книга Cхвалено до друку Вченою радою УНДІАСД Протокол №7 від 27.12.2007 р. Київ 200 Редакційна колегія серії «Архівні зібрання України»: Л. В. Гурбова, М. В. Делеган, Л. А. Дубровіна, Ю. Я. Кулініч, В. С. Лозицький, Н. В....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»