WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 5 ] --

Ключовим пріоритетом діяльності Інституту є впровадження спеціальної освітньо-професійної програми підготовки магістрів публічного адміністрування. Програма розроблена Національною академією спільно з Вищою школою управління та права (м. Берлін) за сприяння та підтримки уряду Федеративної Республіки Німеччини з урахуванням кращих європейських практик підготовки фахівців для сфери публічного адміністрування. Ця програма орієнтована на підготовку сучасних фахівців для роботи у сфері публічного адміністрування, які забезпечать європейський рівень надання адміністративних послуг на засадах упровадження в практичну діяльність принципів "Good Governance" - доброго "належного" врядування. Підготовка молодих фахівців здійснюється за трьома спеціалізаціями: "Демократичне врядування", "Європейська співпраця", "Регіональний розвиток". Серія навчальних дисциплін викладається англійською мовою. У рамках навчання передбачається обов'язкове стажування в органах державного управління в Україні та за кордоном. Слухачі, які виявили під час навчання кращі знання, вміння, здібності до аналітичної роботи, вільно володіють іноземною мовою, будуть проходити стажування за кордоном і матимуть змогу продовжити навчання в одному із вищих навчальних закладів Франції, Німеччини та Польщі.

Крім того, в Інституті "Вища школа державного управління" запроваджується діяльність наставників для супроводу навчання кожного слухача з метою формування професійної компетентності, ділових і морально-психологічних якостей, необхідних для виконання службових обов'язків.

Інституціональна структура організації, проведення і забезпечення наукової діяльності Національної академії включає: Національну академію як головний державний вищий навчальний заклад системи, підзвітний Президентові України, що провадить діяльність в освітній і науковій галузях "Державне управління", - здійснює магістерську підготовку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; підготовку кадрів вищої кваліфікації кандидатів і докторів наук; підвищення кваліфікації державно-управлінських кадрів та викладачів, які залучаються для проведення їх професійного навчання; надає інформаційно-методичну допомогу навчальним закладам системи. У складі Національної академії функціонують Дніпропетровський, Львівський, Одеський та Харківський регіональні інститути державного управління, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, навчально-науково-виробничий комплекс "Академія дистанційної освіти", науково-дослідний Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування; 4 центри (факультети) підвищення кваліфікації кадрів у регіональних інститутах; управління організації фундаментальних та прикладних досліджень, управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, управління інноваційних освітніх технологій, відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення, управління з видавничої діяльності, Вчена рада, Науково-методична рада, Науково-експертна рада (до якої включено секцію з координації наукових та дисертаційних досліджень); Рада з питань інформатизації, спеціалізовані вчені ради, заплановано створення Координаційної міжвідомчої ради з питань розвитку галузі науки "Державне управління". Усі зазначені складові інституціональної структури виступають суб'єктами наукової діяльності, які виконують завдання науково-організаційного характеру та ресурсного забезпечення щодо наукової діяльності Національної академії.

Кафедри Національної академії забезпечують наукову роботу, розробляють і вносять пропозиції щодо тематики НДР, дисертаційних досліджень, організують їх виконання, здійснюють науково-експертну та науково-консультаційну діяльність, а також залучають до наукової діяльності слухачів Національної академії, зокрема при підготовці ними магістерських робіт.

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування - основний структурний підрозділ, призначений для виконання наукових досліджень у сфері державного управління й місцевого самоврядування, а також організаційного і консультаційного забезпечення експертно-аналітичної діяльності в Національній академії та її регіональних інститутах.

Найвагоміший результат наукової діяльності Інституту - підготовка і координація фундаментального видання "Енциклопедія державного управління" у восьми томах. Це унікальне видання є першою в Україні широкомасштабною спробою структуризації та інтеграції наукових знань з державного управління, яке започаткувало формування підсистеми цілісної термінологічної системи державного управління і місцевого самоврядування в Україні. Видання Енциклопедії є закономірним етапом розвитку галузей науки і освіти "Державне управління", що сприяє вирішенню багатьох суперечливих питань теорії і практики державотворення, формуванню тезауруса державно-управлінської науки, упорядкуванню її понятійно-категорійного апарату.

Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень здійснює науковоорганізаційну діяльність, що спрямована на методичне, організаційне забезпечення, координацію наукової діяльності та інформаційно-аналітичну підтримку виконання відповідних наукових досліджень у Національній академії та її регіональних інститутах.

Для здійснення науково-організаційної діяльності в регіональних інститутах державного управління Національної академії створюються відповідні підрозділи, діяльність яких спрямована на методичне, організаційне забезпечення, координацію наукової діяльності та інформаційно-аналітичну підтримку виконання наукових досліджень.

Управління міжнародного співробітництва спрямовує свою діяльність на налагодження міжнародного співробітництва Національної академії з метою забезпечення стратегії її подальшого розвитку шляхом: збирання, накопичення, адаптації міжнародного передового досвіду;

налагодження міжнародних зв'язків Національної академії; координації закордонних стажувань; розробки та первинного супроводу міжнародних проектів щодо покращення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, а також реформування державного управління в цілому. Управління налагоджує співробітництво в напрямі залучення міжнародної допомоги до процесу реформування та подальшого розвитку Національної академії з посольствами країн ЄС, Канади та США, Представництвом Європейської Комісії в Україні, Світовим банком, Канадським агентством з міжнародного розвитку (CIDA), Британською Радою, Німецьким товариством технічної співпраці (GTZ), Фундацією "УкраїнаСША", Польсько-українською фундацією співпраці, Фондом "Євразія", Фондом Ганса Зайделя (HSSF), Міжнародним фондом "Відродження".

Інші зазначені вище структурні підрозділи беруть участь у реалізації в межах повноважень стратегічних пріоритетів державної політики у сфері підготовки наукових та науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації, організаційно-методичному і координаційно-аналітичному супроводі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів, організації та проведенні науково-комунікативних заходів (науково-методичних конференцій, навчально-методичних семінарів, семінарів-нарад), організації підготовки державних службовців, обліку і контролю, вдосконаленні освітніх технологій та інформаційно-ресурсного забезпечення навчального процесу та науково-дослідної діяльності в Національній академії.

З метою систематичної наукової комунікації провідних науковців, молодих дослідників та практиків-управлінців щодо визначення тенденцій розвитку державного управління на базі Національної академії систематично проводиться Науково-методологічний семінар, який має статус офіційного науково-комунікативного заходу Національної академії і покликаний сприяти формуванню активної дослідницької позиції вчених, розширенню їхнього наукового світогляду шляхом обговорення актуальних проблем теорії та практики державного управління. Метою проведення таких семінарів є спрямування результатів наукових досліджень на підвищення інституційної спроможності Української держави; актуалізація ролі і місця науковців Національної академії в експертно-аналітичному та консультативному супроводі суспільно-політичних реформ;

сприяння систематизації та розповсюдженню сучасних галузевих та міждисциплінарних знань, оволодінню новітніми досягненнями наукової методології, ознайомленню із зарубіжними теоретичними напрацюваннями та практичним досвідом державотворення.

На базі Національної академії утворено Всеукраїнську громадську організацію "Українська академія наук з державного управління", метою якої є координація, інтегрування та пропагування галузі науки, а також Асоціацію докторів наук з державного управління, члени якої активно залучаються до роботи в експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних та науково-методичних комісіях урядових установ.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Постійно діючі колегіальні, консультативно-дорадчі органи Національної академії створено для спрямування зусиль провідних науково-педагогічних, наукових працівників і структурних підрозділів Національної академії, що здійснюють науково-педагогічну, наукову і науково-організаційну діяльність, на вирішення завдань щодо визначення пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень Національної академії і проведення наукової експертизи запланованої тематики й результатів науково-дослідних робіт.

Науково-експертна рада є постійно діючим колегіальним, консультативно-дорадчим органом Національної академії, який створено для спрямування зусиль провідних науково-педагогічних, наукових працівників і структурних підрозділів Національної академії, що здійснюють науково-педагогічну, наукову і науково-організаційну діяльність, на вирішення таких завдань: визначення пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень Національної академії в галузі науки "Державне управління"; проведення наукової експертизи (дослідження, перевірка, аналіз та оцінка наукового рівня об'єктів експертизи і підготовки обґрунтованих висновків для прийняття відповідних рішень стосовно таких об'єктів) запланованої тематики і результатів науково-дослідних робіт, що виконуються в Національній академії; розгляд пропозицій наукових досліджень (відповідно до встановлених пріоритетних напрямів) та формування на їх основі проекту плану науково-дослідних робіт для внесення його на розгляд Вченій раді Національної академії; аналіз актуальності та ефективності науково-дослідних робіт на кожному етапі їх виконання, експертного контролю якості виконання наукових досліджень; розроблення рекомендацій щодо забезпечення актуальності та підвищення ефективності наукових досліджень, що проводяться в Національній академії у галузі наук "Державне управління"; координація наукових досліджень установ, що входять до складу Національної академії; проведення наукової експертизи проектів і програм міжнародного наукового співробітництва; прийняття рішень з питань відкриття та закриття напрямів і тем науководослідних робіт, розподілу коштів держбюджетного фінансування науково-дослідних робіт;

розроблення пропозицій до змісту паспортів спеціальностей у галузі науки "Державне управління"; сприяння організації експертно-аналітичного та наукового супроводу діяльності секретаріатів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також центральних і місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування з питань, віднесених до компетенції Національної академії, або там, де є науковий доробок її вчених.

Важливим кроком у напрямі модернізації наукової діяльності стала підготовка установчих документів щодо створення Координаційної ради як постійно діючого консультативно-дорадчого органу, утвореного при Національній академії з метою сприяння розвитку й актуалізації та координації тематики прикладних наукових досліджень з державного управління, що виконуються в наукових установах і вищих навчальних закладах України. До складу Координаційної ради входять Голова Національного агентства України з питань державної служби та президент Національної академії (за посадами) як співголови Координаційної ради; віце-президент Національної академії, відповідальний за науковий напрям її діяльності (за посадою), голови спеціалізованих вчених рад у галузі науки "Державне управління" (за посадою), голова експертної ради науки з державного управління МОНмолодьспорту України, керівники вищих навчальних закладів, наукових установ, які забезпечують підготовку й атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації з державного управління та їх заступники, відповідальні за науковий напрям діяльності (за згодою), провідні вчені галузі науки "Державне управління".

Такі досягнення та амбіційні пріоритети потребують постійного удосконалення та розширення інфраструктури наукової галузі "Державне управління". До неї сьогодні входять:

- Національна академія та її регіональні інститути;

- вищі навчальні заклади IV рівня акредитації системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, відібрані Національним агентством України з питань державної служби на конкурсній основі з метою надання державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Державне управління" та "Державна служба" для зайняття в подальшому посад V-VІІ категорій державних службовців;

- галузеві вищі навчальні заклади.

Подальший інституційний розвиток Національної академії передбачає передусім закріплення її правового статусу, структурно-функціональну модернізацію, оновлення організаційної, управлінської, інформаційно-комунікативної та інших структур. Вирішення цього завдання потребує прийняття цілісного комплекту основних проектів документів та нормативно-правових актів щодо модернізації діяльності Національної академії, ключових напрямів реформування сфери кадрової політики, системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які нині вже розроблені науковим колективом Національної академії. Це:Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ НАРОДІВ ЄВРОПИ Віктор КОЛЕСНИК Київ РОЗВИТОК ЕТНОЛОГІЧНОЇ НАУКИ В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Створенню кафедри етнології та краєзнавства на історичному факультеті передувала величезна праця багатьох поколінь видатних істориків, етнологів, громадських діячів. Від початку відкриття Київського університету (1834) інтерес до фольклорно-етнографічних досліджень посідав значиме місце. Перший ректор нашого університету Михайло Максимович багато зробив...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ І ПРАВОЗНАВСТВА імені О.М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТТУ імені Т.Г. ШЕВЧЕНКА ПОШУКОВЕ АГЕНТСТВО ПО СТВОРЕННЮ НАУКОВО-ДОКУМЕНТАЛЬНИХ СЕРІАЛІВ «КНИГА ПАМ’ЯТІ» ТА «РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ» ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧЕРНІГІВЩИНА В РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ Документи і матеріали...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ВИП. 19 КИЇВ 2008 Черговий 19-й випуск інформаційного бюлетеня „Краєзнавча робота в бібліотеках України” містить „Примірну схему Зведеного систематичного краєзнавчого каталогу” та рекомендації по її застосуванню, а також підсумки моніторингу краєзнавчої діяльності регіональних бібліотек, проведеного Державною історичною бібліотекою України в 2008 році....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ CУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ Науково-технічний збірник Заснований в Випуск № Київ КНУБА УДК 711.11; 711. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2014. – Вип. 36. – 476 с. Українською та російською мовами. В збірнику висвітлюються актуальні проблеми досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії та...»

«Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з всесвітньої історії Відповідність завдання Програмі Зміст завдання та правильна відповідь зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії Тема 1. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ.Факти: Духовна культура і вірування людей за первісних часів.Поняття та терміни: «анімізм».Знати: первісні форми релігії Тема 2. ДАВНІЙ ЄГИПЕТ. Факти: утворення держави та цивілізації в Єгипті. Влада та господарське життя у Давньому Єгипті. Знати: природно-географічні...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ (Информационный список литературы) Вып. 35. Донецк-2010 Список литературы по методике преподавания русского языка и литературы в средней школе издается на протяжении 35 лет. В 2010 году подготовлен 35 выпуск. В список включены книги, статьи из периодических и продолжающихся изданий за 2009-2010 годы на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ О.А. ІГНАТОВА О.І. СКРОЦЬКА ГЕНЕТИКА (ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНА ТА МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ до вивчення дисципліни для студентів напряму 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО на засіданні кафедри біотехнології мікробного синтезу Протокол № 19 від 05.06.09 р. Київ НУХТ 2009 О.А. Ігнатова, О.І. Скроцька. Генетика (Частина 1. Загальна та молекулярна генетика): Конспект лекцій до...»

«УДК 94(477.8) О. Ю. Ленартович – кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України Волинського національного університету імені Лесі Українки Збройна боротьба УПА: волинсько-поліський період (березень–грудень 1943 р.) Роботу виконано на кафедрі новітньої історії України ВНУ ім. Лесі Українки У статті розглядаються питання тактики і стратегії збройної боротьби українського націоналістичного підпілля на Волині у березні-грудні 1943 р., формування та функціонування...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 13 березня 2009 р., п‘ятниця ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Компроміс — єдиний шлях до порозуміння Голос України Під час зустрічі зі студентами і викладачами Кримського державного інженернопедагогічного університету в Сімферополі В.Литвин висловив думку, що в обговоренні мають взяти участь представники Національної академії наук України, вчені,...»

«ББК 83.3 Ук Н Допущено Міністерством освіти і науки України як підручник для філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (Лист №14/18.2— 109 від 07. 02. 01 р.) У підручнику системно осмислено здобутки критики, історії й теорії української літератури. У хронологічній послідовності проаналізовано основні праці з цих питань, подано їх як орга­ нічну частину світового літературознавства. Розрахований на студентів-філологів, учителів-словесників, всіх тих, хто не байдужий до художнього...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»