WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 ||

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 46 ] --

- навчання на курсах, що періодично організовуються різними навчальними центрами, тематика яких цікава і корисна для науково-педагогічних працівників (наприклад, семінари з управління проектами, освоєння нового програмного забезпечення, інноваційних технологій в освіті та ін.), що має бути засвідчено відповідними сертифікатами;

- організацію тематичних семінарів за запитами наукових, науково-педагогічних працівників, зокрема, з інформаційних технологій у державному управлінні, методології наукових розвідок у галузі науки "Державне управління", інноваційних технологій у навчальному процесі та за іншими темами, що становлять інтерес і мають посилити інструментарій наукового пошуку працівника;

- облік підвищення кваліфікації науковими, науково-педагогічними працівниками закладу з метою врахування даних про підвищення кваліфікації при атестації або при участі в конкурсі на заміщення вакантної посади.

9. Поліпшення забезпечення інформаційними ресурсами наукових досліджень і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у науковий процес, а також позиціонування наукового потенціалу закладу в інформаційному інтернет-просторі, що прямо пов'язано з координацією наукових та дисертаційних досліджень, зі збільшенням звернень до закладу щодо надання експертно-аналітичних наукових, інформаційних та освітніх послуг.

Потребує поліпшення комплектування бібліотечних фондів закладу науковою літературою, зокрема монографіями, періодичними виданнями, інформаційними базами, виданнями на електронних носіях. У цих питаннях необхідна більш чітка орієнтація на забезпечення пріоритетних напрямів наукових досліджень.

Інституціональне забезпечення врегулювання проблеми:

9.1. Здійснити аудит:

- програмних продуктів;

- інформаційно-комунікаційних технологій, що на поточний момент використовується в закладі.

Проаналізувати заявки суб'єктів наукової діяльності на придбання програмних продуктів для забезпечення наукової діяльності та визначити пріоритетність їх запровадження з позиції можливостей розширення інструментарію методології наукових досліджень.

Створити єдиний інформаційний простір навчальних, наукових закладів у галузі науки та освіти "Державне управління".

Опрацювати пропозиції розміщення в інтернет-просторі:

БД - напрями наукових досліджень структурних підрозділів НАДУ і перелік експертноаналітичних послуг, що їх може надати заклад;

БД (інтегрована) - напрями дисертаційних досліджень, які проводяться в галузі науки "Державне управління";

БД - освітні послуги (короткострокові семінари, дистанційні курси та ін.), що можуть надаватися закладом;

БД - напрями наукових досліджень кафедр, ІПДУМС;

БД - наукових експертів і консультантів у галузі науки "Державне управління" за спеціальностями;

БД - електронна бібліотека.

9.2. Вирішити питання поліпшення комплектування бібліотечних фондів:

а) включення Національної академії в обов'язковий реєстр розсилки видавництвами монографічних досліджень, фахових наукових періодичних видань, навчально-методичних видань у науковій та освітній галузі "Державне управління";

б) формування бібліотечних фондів навчально-методичних видань, фахових журналів у галузі науки "Державне управління" на електронних носіях, зокрема, створення повнотекстової електронної бібліотеки видань науково-педагогічних працівників (за відбором Науково-експертної ради), корпоративного електронного каталогу;

в) за рішенням Керівника Апарату Верховної Ради України отримувати від Парламентського видавництва матеріали Парламентських слухань, що проводяться періодично Верховною Радою України з актуальних проблем державної політики, соціально-економічних проблем тощо;

г) за рішенням Науково-видавничої ради НАН України отримувати від видавництва "Наукова думка" НАН України енциклопедичні видання в галузі гуманітарних наук;

д) звернутися до Українського мовно-інформаційного фонду НАН України для отримання бібліотекою Національної академії інтегрованої лексиграфічної системи "Словники України", а також багатотомного видання "Словник української мови";

е) звернутися до Державної служби статистики щодо одержання Національною академією від Держстату статистичних збірників.

9.3. З метою забезпечення оперативності та здешевлення видань навчально-методичних праць у галузі державного управління розширити їх видання на електронних носіях, а також опрацювати питання видання фундаментальних наукових праць у галузі науки "Державне управління" за рахунок коштів Фонду фундаментальних досліджень.

10. Для планування наукових досліджень не повною мірою задіяний програмно-цільовий підхід як цілісна система проблемно-орієнтованого планування організації, провадження, забезпечення наукової діяльності та впровадження отриманих наукових результатів у практику державного управління та місцевого самоврядування, що покликано забезпечувати реалізацію стратегії інтеграції наукової та освітньої галузей і практики державного управління (місцевого самоврядування).

Забезпечити впровадження програмно-цільового підходу, суттєве удосконалення планування, організації, провадження та забезпечення наукової діяльності в галузі державного управління за таким підходом:

10.1. Визначення на довгострокову та короткострокову перспективу напрямів, проблематики досліджень (відповідно до потреб органів державного управління та органів місцевого самоврядування, розвитку галузі науки "Державне управління", системи професійного навчання державних службовців, зокрема навчального процесу в Національній академії).

10.2. Формування тематики досліджень з чітким плануванням результату відповідно до такої класифікації за науковим продуктом:

фундаментальні НДР (2-3 роки), напрями яких відповідають встановленим законодавством пріоритетним напрямам наукових досліджень і спрямовані на осмислення ключових проблем системи державного управління, місцевого самоврядування, суспільного розвитку. Результатом виконання цих НДР має стати видання: монографій, енциклопедичних довідників, підручників, аналітичних доповідей для політичного керівництва органів державної влади і т. д.;

прикладні (стратегічні) НДР (1-2 роки): проекти нормативно-правових актів, стратегій, програм, концепцій розвитку, відповідно до настанов щорічного послання Президента України до Верховної Ради України, Програми соціально-економічного розвитку України, Програми діяльності уряду України, завдань органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо;

прикладні НДР (1 рік): наукові, науково-методичні праці, навчально-методичні рекомендації, навчальні посібники, соціологічні опитування тощо;

прикладні (оперативні) НДР (3-6 місяців) передбачають їх виконання шляхом формування тимчасових творчих колективів (ТТК): аналітичні записки, експертні висновки, пропозиції на запит органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

10.3. Удосконалення організаційних форм наукових досліджень:

- перехід від переважно кафедральних тем НДР до міжкафедральних (враховуючи і регіональні інститути) НДР;

- формування наукових колективів різної спеціалізації та потенціалу відповідно до виду розробки;

- створення проблемних науково-дослідних лабораторій і центрів для наукового супроводу стратегічних напрямів розвитку суспільства та державного управління;

- запровадження договірної форми відносин з виконавцями НДР (договір на керівника + індивідуальні договори);

- удосконалення фінансування НДР за принципом оцінювання індивідуального внеску виконавця, його результативності;

- посилення конкурсної складової організації наукових досліджень, зокрема, запровадження конкурсу на найбільш значущі наукові розробки, в тому числі базові підручники, концепції, законопроектні розробки, методики на замовлення органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

10.4. Інформаційна підтримка впровадження програмно-цільового підходу з використанням сучасних програмних продуктів управління проектами, наприклад, Microsoft Office Project.

10.5. Сприяння запровадженню проблемно-орієнтованої технології наукового дослідження:

магістерська робота - дисертаційне дослідження - НДР - впровадження результатів на кожному етапі.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Інституціональне забезпечення заходів.

Розробити методику впровадження програмно-цільового підходу організації, провадження та забезпечення НДР.

11. Розширення науково-комунікативних заходів і наукових зв'язків у науковому просторі галузі науки "Державне управління" і суміжних галузях науки, для чого:

- налагодити взаємодію з науковими установами національних академій, що здійснюють наукові дослідження як у галузі науки "Державне управління", так і в суміжних галузях (економіка, право, історія, соціологія, інноватика, педагогіка та інші людинознавчі науки) шляхом проведення спільних науково-комунікативних заходів, залучення провідних учених цих наукових установ до опонування, рецензування НДР, виступів на науково-методологічних семінарах.

Такі заходи мають сприяти розвиткові наукової галузі "Державне управління";

- поглибленню і розширенню наукових зв'язків Національної академії з Національною академією наук України, Національною академією педагогічних наук, а також утвердженню авторитету Національної академії в науковій та освітній галузі "Державне управління" сприятиме висвітлення комплексу робіт "Теоретико-методологічне обґрунтування та практичне запровадження освітньої і наукової галузей "Державне управління" (робоча назва) авторського колективу у складі: науковців НАДУ, під загальним редагуванням яких випущена Енциклопедія державного управління, а також знаних науковців-представників зазначених національних академій, які мають праці в галузі державного управління.

12. Розширення та поглиблення співпраці Національної академії з бізнес-структурами, громадськими організаціями освітньо-наукової спрямованості з метою досягнення консенсусу в суспільстві, розбудови громадянського суспільства, пропагування досягнень освітньої, наукової галузі та практики державного управління, а також визначення проблемних питань щодо досягнення цієї мети, для чого:

а) розробити механізми взаємодії Національної академії з бізнес-структурами, громадськими організаціями освітньо-наукової спрямованості, органами державної влади та органами місцевого самоврядування (механізми "потрійної спіралі");

б) сприяти становленню та розвитку Всеукраїнської громадської організації "Українська академія наук державного управління" як центру координації, інтегрування, пропагування галузі науки "Державне управління", розглянути пропозиції перетворення її у відділення (секцію відділення) НАН України.

13. Диверсифікація джерел і збільшення обсягів фінансування наукових досліджень у галузі державного управління, підвищення ефективності використання фінансових ресурсів забезпечення наукової діяльності.

Пропозиція заходів для врегулювання проблеми:

13.1. Диверсифікація джерел фінансування наукових досліджень шляхом підготовки наукових проектів для:

а) участі наукових колективів закладу в конкурсах наукових проектів, оголошених Державним фондом фундаментальних наукових досліджень України за напрямом "Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук";

б) участі у міжнародних наукових програмах; зокрема, можлива участь Національної академії у таких наукових програмах Євросоюзу і за такими напрямами:

- 7-ма рамкова програма ЄС "Побудова суспільства, заснованого на знаннях" за пріоритетними напрямами в галузі соціоекономічних та гуманітарних наук, а також за напрямами "Охорона здоров'я" та "Безпека";

- COST - "Міжнародна співпраця у сфері фундаментальних наук" - співпраця можлива у проведенні спільних наукових досліджень, конференцій і семінарів;

в) ініціювання замовлення органів державної влади та органів місцевого самоврядування на проведення наукових досліджень в їх інтересах; зокрема, може бути запропоновано створення профілів компетентностей для працівників, проведення соціологічних обстежень, функціонально-вартісного аналізу діяльності органу та інші пропозиції, що мають бути розроблені й розміщені на веб-порталі НАДУ.

13.2. Забезпечити фінансування НДР за критерієм оптимального врахування фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розвиток галузі науки "Державне управління", наукове забезпечення функціонування органів державного управління та місцевого самоврядування, науковий супровід системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Структура фінансування НДР має враховувати вартість конкретних запланованих НДР і передбачати оперативні дослідження за запитом органів державної влади. Запровадження проблемно-орієнтованого та програмно-цільового підходів до фінансування НДР.

Висновки Активізація наукових досліджень, їх актуалізація та підвищення ефективності відповідно до вимог нинішнього часу суспільних трансформацій та державно-управлінського реформування має супроводжуватися зміцненням внутрішніх зв'язків складових наукової діяльності та забезпечуватися багатоплановою координацією усіх суб'єктів науково-організаційної діяльності, передусім, з позицій забезпечення системності, програмно-цільового підходу до організації планування, проектно-орієнтованого управління та оцінювання результатів наукової діяльності.

У цьому контексті посилюються вимоги до забезпечення управління скоординованою діяльністю усіх закладів, їх структурних підрозділів - суб'єктів наукової діяльності в галузі державного управління, спрямованої на розвиток наукової і освітньої галузі "Державне управління" з метою підвищення ролі наукового методологічного супроводу суспільних трансформацій, державно-управлінських реформ, забезпечення наукового прогнозування їх наслідків та ризиків запровадження, а також забезпечення цих процесів підготовленими управлінськими кадрами.

Для вирішення цих завдань передбачається розробити наукові основи, що включають:

- інституціональне проектування взаємодії наукової, освітньої галузі "Державне управління" і практики державного управління та місцевого самоврядування;

- впровадження проектно-орієнтованого управління багатоплановою науковою та освітньою діяльністю Національної академії. У цьому питанні має бути корисним вивчення досвіду корпорацій, де завдання управління багатопрофільним бізнесом вирішено шляхом утворення корпоративного центру управління;

- проектування системи інформаційного, консультаційного забезпечення наукових досліджень, а також їх експертних оцінок;

- розроблення методики визначення пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень у галузі науки "Державне управління";

- розроблення критеріїв для визначення експертів та консультантів з питань державного управління та місцевого самоврядування в колективі наукових та науково-педагогічних працівників Національної академії;

- розроблення оцінювання результативності та ефективності запровадження освітніх інноваційних технологій у навчальний процес Національної академії;

- складання переліку платних послуг у сфері наукової діяльності та забезпечення експертно-аналітичними, інформаційними послугами, визначення їх вартості та умов користування.

Зміст

1. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ГАЛУЗІ НАУКИ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ"... 3

1.1. Короткий категорійно-термінологічний апарат галузі науки "Державне управління"

1.2. Сутність та особливості галузі науки "Державне управління"

1.3. Інституційний розвиток галузі науки "Державне управління" в Національній академії

1.3.1. Система наукової діяльності

1.3.2. Інституційна структура наукової діяльності

1.4. Проблеми розвитку державно-управлінської науки та напрями їх вирішення

1.5. Комплексний науковий проект Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування"

1.6. Міжнародні проекти та наукова співпраця Національної академії

1.6.1. Основні міжнародні програми і проекти, реалізовані Національною академією

1.6.2. Наукові дослідження та договірна робота

1.7. Наукова діяльність Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії

1.8. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з державного управління

1.9. Динаміка пріоритетів дисертаційних досліджень з державного управління в Україні

1.10. Технології впровадження результатів науково-дослідних робіт у практику державного управління

2. РЕГІОНАЛЬНІ ВИМІРИ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ НАУКИ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ"............... 75

2.1. Східний регіон (м. Харків, Донецьк, Луганськ, Полтава)

2.2. Західний регіон (м. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці)

2.2.1. Загальна характеристика наукової діяльності

2.2.2. Динаміка підготовки кадрів вищої кваліфікації з державного управління

2.2.3. Науковий супровід основних сфер державного управління та місцевого самоврядування

2.2.4. Завдання та заходи щодо розвитку галузі науки "Державне управління"

2.3. Центральний регіон (м. Дніпропетровськ, Запоріжжя, Київ)

2.4. Південний реґіон (м. Одеса, Миколаїв)

3. ОЦІНКА СТАНУ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ СФЕР ДЕРЖАВНОГО

УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

3.1. Наукове бачення розвитку економіки та модернізація економічної політики

3.2. Теоретико-методологічне забезпечення реалізації адміністративної реформи в Україні

3.2.1. Сутність, мета і призначення адміністративної реформи в Україні

3.2.2. Концептуальні основи реалізації адміністративної реформи на сучасному етапі

3.2.3. Інституціалізація пріоритетів реформування адміністрації

3.3. Науково-методичне забезпечення загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

3.4. Наукові дослідження у сфері національної безпеки

3.5. Науковий супровід модернізації соціогуманітарної сфери

3.5.1. Загальна характеристика соціогуманітарної сфери, її структури та функцій у суспільному розвитку

3.5.2. Стан системи наукового забезпечення державного управління розвитком соціогуманітарної сфери на загальноукраїнському рівні

3.5.3. Здобутки та напрями вдосконалення системи теоретико-методологічного забезпечення управлінської діяльності щодо модернізації соціогуманітарної сфери: науковий ресурс Національної академії

3.5.4. Наукові підходи до модернізації державного управління освітою

3.5.5. Кадрове забезпечення сфери охорони здоров'я як ключова ланка наукових досліджень

3.5.6. Удосконалення україномовної підготовки державно-управлінських кадрів

3.6. Формування наукових засад управління суспільним розвитком

4. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ НАУКИ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ" В УКРАЇНІ

4.1. Вплив наукових досліджень з державного управління на формування та реалізацію державної політики та управління політичними процесами

4.2. Упровадження досягнень галузі науки "Державне управління" у політичну аналітику і прогнозування.......... 157

4.3. Концепція розвитку системи наукової діяльності Національної академії (схвалена рішенням Вченої ради від 22 грудня 2011 р., протокол № 188/11-2)

4.4. Завдання та заходи з активізації і координації досліджень у галузі науки "Державне управління" в Україні....... 166 Список авторів Ковбасюк Ю.В. д.держ.упр., проф.

Ващенко К.О. д.політ.н., проф.

Сурмін Ю.П. д.соц.н., проф.

Руденко О.М. д.держ.упр., доц.

Білинська М.М. д.держ.упр., проф.

Попок А.А. д.держ.упр., доц.

Гошовська В.А. д.політ.н., проф.

Загорський В.С. д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Іжа М.М. д.політ.н., проф.

Ландсман В.А. к.пед.н., доц.

Луговий В.І. д.пед.н., проф., дійсний чл. Нац. акад. пед. наук України Серьогін С.М. д.держ.упр., проф.

Амосов О.Ю. д.е.н., проф.

Бакуменко В.Д. д.держ.упр., проф.

Бородін Є.І. д.і.н., проф.

Воронкова В.Г. д.філос.н., проф.

Даниленко Л.І. д.пед.н., проф.

Дрешпак В.М. д.держ.упр., доц.

Жаліло Л.І. д.б.н., проф.

Ільяшенко В.А. д.держ.упр., проф.

Князєв В.М. д.філос.н., проф.

Корженко В.В. д.філос.н., проф.

Кравченко С.О. д.держ.упр., доц.

Круглашов А.М. д.політ.н., проф.

Лахижа М.І. д.держ.упр., доц.

Лопушинський І.П. д.держ.упр., проф.

Мерзляк А.В. д.держ.упр., проф.

Михненко А.М. д.і.н., проф.

Монаєнко А.О. д.ю.н., доц.

Мордвінов О.Г. д.держ.упр., проф.

Огаренко В.М. д.держ.упр., проф.

Пілюшенко В.Л. д.т.н., проф.

Протасова Н.Г. д.пед.н., проф.

Рачинський А.П. д.держ.упр., доц.

Ребкало В.А. д.філос.н., проф.

Рожкова І.В. д.держ.упр., проф.

Розпутенко І.В. д.держ.упр., проф.

Ситник Г.П. д.держ.упр., проф.

Ситнік П.К. д.філос.н., проф.

Скуратівський В.А. д.філос.н., проф.

Стадник М.М. д.філос.н., проф.

Телешун С.О. д.політ.н., проф.

Тертичка В.В. д.держ.упр., проф.

Трощинський В.П. д.і.н., проф.

Хожило І.І. д.держ.упр., доц.

Ярош Н.П. д.держ.упр., доц.

Ажажа М.А. к.держ.упр.

Антонова О.В. к.держ.упр., доц.

Брайченко О.Д. к.і.н.

Валентюк І.В. к.держ.упр., доц.

Вировий С.І. к.і.н., доц.

Гогіна Л.М. к.і.н., доц.

Голоха Л.Ф. к.держ.упр.

Гусєв В.О. к.е.н., с.н.с.

Демедишина Н.І. к.держ.упр.

Дехтяренко Ю.Ф. к.е.н., доц.

Євмєшкіна О.Л. к.держ.упр.

Ємельянов В.М. к.т.н., доц.

Загайнова Л.І. к.ф.-м.н., с.н.с.

Загороднюк С.В. к.держ.упр.

Іванченко Ю.Г. к.е.н., с.н.с.

Казюк Я.М. к.держ.упр.

Карлова В.В. к.держ.упр., доц.

Козлова Л.В. к.держ.упр.

Козюра І.В. к.і.н.

Коник С.М. к.держ.упр., доц.

Корень Н.В. к.е.н.

Краснейчук А.О. к.держ.упр.

Крушельницька Т.П. к.держ.упр.

Кузнецов А.О. к.держ.упр.

Ларіна Н.Б. к.пед.н.

Лещенко В.В. к.держ.упр.

Ліпенцев А.В. к.е.н., доц.

Літвінов О.В. к.держ.упр.

Логунова М.М. к.філос.н., доц.

Мартинюк О.І. к.держ.упр., доц.

Москаленко С.О. к.держ.упр.

Науменко Р.А. к.пед.н., с.н.с.

Недокус І.М. к.і.н., доц.

Орлів М.С. к.е.н.

Паутова Т.О. к.держ.упр.

Петроє О.М. к.держ.упр., доц.

Плотницька І.М. к.філол.н., доц.

Попов С.А. к.т.н., доц.

Попченко Т.П. к.держ.упр.

Ралдугін Є.О. к.т.н., с.н.с.

Рудік О.М. к.політ.н., доц.

Сороко В.М. к.т.н., доц.

Тинкован О.В. к.держ.упр.

Топалова Е.Х. к.держ.упр., доц.

Фурса М.В. к.філос.н.

Чикаренко І.А. к.держ.упр., доц.

Чмига В.О. к.держ.упр., доц.

Щербаков П.С. к.е.н., доц.

Батушан В.В.

Васюк Н.О.

Гладкова С.М.

Завадська Н.О.

Коняшина Н.А.

Крайнік П.І.

Лазар Я.І.

Лакоза О.В.

Пак С.Я.

Саченко Т.А.

Сєров О.В.

Соколова А.В.

Яскевич А.Й.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 ||
 
Похожие работы:

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Джурбій Тетяна Олександрівна УДК 821.161.2 – 2.091(043.3) УКРАЇНСЬКА ДРАМА ІІ-ї ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ ЗА ЗАПОЗИЧЕНИМИ СЮЖЕТАМИ: ТРАНСПОЗИЦІЯ ЗМІСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ М. П. СТАРИЦЬКОГО ТА М. Л. КРОПИВНИЦЬКОГО) 10.01.05 – порівняльне літературознавство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Тернопіль – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі історії української...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МАТЯШ Ірина Борисівна УДК 930. 25 (477) “20/30” АРХІВНА НАУКА І ОСВІТА В УКРАЇНІ 1917-го–1930-х років Спеціальність 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Київ – 200 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Українському державному науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства Державного комітету архівів...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія геогр. 2009. Вип. 36. С. 127–138 Ser. Geogr. 2009. N 36. P. 127–138 УДК 55.624.131.1. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕТНОДЕМОГЕОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РІЗНИХ ГРУПАХ ЗАРУБІЖНОГО УКРАЇНСТВА М. Дністрянський*, Б. Жулканич** *Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна **Ужгородський національний університет, вул. Пiдгiрна, 46, м. Ужгород, 88000, Україна Зроблено порівняльний аналіз демографічних змін у...»

«Централізована бібліотечна система Бібліографічний покажчик „Бо я – Деснянського району українець” – видання, спрямоване на всебічне м. Києва висвітлення матеріалів про життя та творчість українського прозаїка, драматурга, художника, Центральна районна бібліотека № 141 політичного та державного діяча, голови Генерального Секретаріату за часів Центральної Ради, Голови Директорії (1918-1919 років) Володимира Кириловича Винниченка. Мета видання – розкрити постать письменника, художника, історичної...»

«Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 15/2006-2007 Міхаель Мозер ЙОСИФ ЛЕВИЦЬКИЙ ЯК БОРЕЦЬ ЗА КУЛЬТУРУ “РУСЬКОЇ” (УКРАЇНСЬКОЇ) МОВИ В енциклопедії “Українська мова” термін “культура мови”, який упровадила празька лінгвістична школа, окреслено як “дотримання усталених мовних норм [.] усної і писемної літературної мови [друге видання: “рівень володіння нормами усної і писемної літературної мови”], а також свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ТОМЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ УДК: 159.95: 159.922.73 ГЕНЕЗА НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі психології Інституту історії та філософії педагогічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,...»

«задній план. З іншого боку, літературна діяльність починає формуватися як професія. Колись залежна від багатих аматорів та меценатів, вона потребує рентабельності справи. Письменники піднімають питання авторського права і права власності на літературні видання. Саме тоді, за якихось двадцять років (з 1800 по 1820 рр.), нові винахідники цілком змінили техніку книгодрукування: це був металевий друкарський станок, машина, що швидко друкує з циліндром, парова машина. Вже в кінці правління Наполеона...»

«Омелян Пріцак ПОХОДЖЕННЯ РУСІ Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських с а ґ) Том І Київ Видавництво «ОБЕРЕГИ» Kievan library of early Ukrainian literature Studies Volume II OMELJAN PRITSAK THE O R I G I N OF R U S Old Scandinavian Sources other than the Sages Volume I A. Krymsky Institute of Oriental Studies National Academy of Sciences of Ukraine Київська бібліотека давнього українського письменства Студії Том II ОМЕЛЯН ПРІЦАК ПОХОДЖЕННЯ РУСІ Стародавні скандинавські джерела (крім...»

««Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжна громадська організація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ ХХ...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА ТАНЧУК Наталія Василівна УДК 32:316.075.5 РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 23.00.02 – політичні інститути та процеси АВТОРЕФЕРАТ дисертації здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Київ 2011 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Науковий керівник –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»