WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 43 | 44 || 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 45 ] --

- розроблення пропозицій щодо визначення та реалізації в межах повноважень стратегічних пріоритетів державної політики у сфері наукових та дисертаційних досліджень, а також підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в галузі науки "Державне управління";

- координація наукових досліджень з державного управління в Україні, вироблення тематичної політики пріоритетів та стратегічних документів розвитку галузі науки "Державне управління";

- підготовка аналітичних документів та пропозицій Президенту України, Кабінету Міністрів України, органам державної влади та органам місцевого самоврядування щодо вдосконалення наукових досліджень та впровадження їх результатів;

- забезпечення орієнтації наукових досліджень на вирішення ключових питань реформування суспільства та держави, реалізацію державно-управлінських реформ;

- сприяння впровадженню результатів наукових досліджень у практику державного управління та підготовки державно-управлінських кадрів;

- сприяння проведенню аналітичної роботи з планування та координації дисертаційних досліджень наукової галузі "Державне управління" з урахуванням прогнозів соціально-економічного та політичного розвитку держави, трансформації конституційного статусу вищих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх потреб у висококваліфікованих управлінцях;

- організація роботи з координації проблематики дисертаційних досліджень у галузі державного управління, уникнення дублювання та забезпечення відповідності тематики докторських і кандидатських дисертацій паспортам спеціальностей у галузі науки "Державне управління";

- консолідація зусиль провідних учених галузі науки "Державне управління" щодо підготовки рекомендацій та розробки пропозицій з питань удосконалення переліку спеціальностей та змісту паспортів спеціальностей у галузі науки "Державне управління";

- сприяння підвищенню ефективності проведення наукових досліджень, вивченню передового досвіду планування, фінансування, організації, кадрового забезпечення галузі науки та впровадження її результатів у практику;

- сприяння вдосконаленню підготовки науково-педагогічних кадрів, використанню людського капіталу галузі науки "Державне управління";

- сприяння розвитку українських наукових шкіл з державного управління;

- інформування наукової громадськості про прийняті Координаційною радою рекомендації та запропоновані ініціативи.

Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

- визначає пріоритетні напрями розвитку галузі науки "Державне управління" та пріоритетну тематику наукових досліджень у сфері державного управління України;

- організовує взаємодію наукових установ та вищих навчальних закладів України, спрямовану на визначення й розроблення актуальних проблем розвитку галузі науки "Державне управління";

- погоджує та координує тематику докторських і кандидатських дисертаційних досліджень з державного управління, що виконуються в наукових установах та вищих навчальних закладах України;

- координує питання щодо створення тимчасових творчих колективів з метою розв'язання актуальних науково-практичних проблем державного управління;

- здійснює наукове консультування дослідників у галузі державного управління за спеціальностями;

- забезпечує доступ до інформаційного ресурсу Координаційної ради щодо тематики наукових досліджень на офіційній сторінці Національної академії в мережі Інтернет, систематичне оновлення сайту Національної академії відомостями про погоджені Координаційною радою теми кандидатських і докторських дисертаційних досліджень з державного управління;

- організовує проведення фахової експертизи НДР та дисертаційних робіт на предмет їх актуальності та значущості для практики державного управління.

4. Забезпечення належної інтеграції між освітньою, науковою галуззю і практикою державного управління.

4.1. Інтеграція може бути забезпечена шляхом:

- виконання НДР в інтересах органу виконавчої влади за узгодженим з цим органом ТЗ НДР та із впровадженням результатів НДР у практику діяльності цього органу;

- підготовки магістерських робіт, спрямованих на розв'язання проблем, що лежать у предметній площині діяльності органу державної влади (місцевого самоврядування);

- цільової програмної підготовки магістрів згідно з вимогами до профілю компетентності посади в органі, де слухач НАДУ працює або буде працювати;

- відкриття підготовки магістрів за спеціальностями, що затребувані зараз як в органах державної влади, так і на ринку праці. Наприклад, "Управління проектами";

- участі наукових і науково-педагогічних працівників в утворених органами державної влади та органами місцевого самоврядування робочих групах для підготовки програмних документів, нормативно-правових актів, нормативно-методичних матеріалів з предметних питань діяльності цих органів або на виконання доручень Президента України, Верховної Ради, уряду України. Така участь має бути врахована при оцінюванні діяльності кафедр, ІПДУМС;

- залучення до науково-педагогічної роботи в НАДУ кадрів (з науковим ступенем), що працюють або працювали в органах державної влади на керівних посадах і мають сталі зв'язки з цими органами;

- підтримки кафедрами зв'язків зі слухачами, випускниками НАДУ, які працюють в органах державної влади або органах місцевого самоврядування і виявили схильність до наукової роботи, для їх залучення до участі в наукових дослідженнях кафедр за проблемними питаннями у предметній сфері діяльності цих органів і з перспективою використання отриманих наукових результатів у подальших дисертаційних дослідженнях цих слухачів, випускників НАДУ за цією проблематикою.

4.2. Розроблення Інтегрованих навчально-атестаційних комплексів (ІНАК) за нормативними дисциплінами навчальних програм підготовки магістрів та в інтересах органу державної влади. (Наприклад, ІНАК "Управління інноваційно-інвестиційними процесами" для Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, а також для Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації.) Інтегрований навчально-атестаційний комплекс - це сучасна система навчання, підвищення кваліфікації, надання інформаційно-довідкових послуг та атестації кадрів. ІНАК розробляється з використанням новітніх дидактичних моделей та інформаційних технологій, включаючи підтримку системи за допомогою Інтернет або інтранет-технологій (рис. 4.1).

–  –  –

За структурою побудови ІНАК складається з таких трьох взаємопов'язаних складових:

- посібника (підручника) на паперовому носії для всіх рівнів фахівців і спеціалістів функціонального або галузевого органу виконавчої влади. Структура змісту посібника охоплює навчальні теми, в яких мають бути розкриті: усі завдання функціональної діяльності органу виконавчої влади, механізми реалізації та ресурси забезпечення цієї діяльності, питання планування, звітності, надання державних послуг та перспективні завдання розвитку органу;

- автоматизованої системи навчання (далі - АСН), яка призначена для навчання, самоконтролю, а також атестації працівників за розпорядженням керівника. АСН, що розміщується на електронному носії у мультимедійному форматі, зокрема на CD, DVD, доповнює посібник і включає розроблені за сучасними комп'ютерно-орієнтованими дидактичними методиками озвучені фільми-лекції, інтерактивні практичні завдання, тренінги, тести, контрольні роботи. До АСН входять також словники термінів і понять;

- інтернет-порталу, на якому накопичується інформаційна база даних законодавства, інформаційно-довідкової системи, через інтернет-портал здійснюється також підтримка та оновлення програмних компонентів, інформаційних блоків в АСН. Інтернет-портал створюється та підтримується розробником ІНАК.

Доцільність запровадження ІНАК зумовлена потребою звернення до нього у майбутньому державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування для відновлення, поповнення свого знання в галузі державного управління (місцевого самоврядування), проведення атестації службовців, а також звернення управлінців до інформаційно-довідкової системи ІНАК.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Таким чином через інформаційний простір встановлюється зв'язок між освітнім закладом і службовцями органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

5. Активізації наукових досліджень та їх координації має сприяти також удосконалення інституціонального середовища наукової діяльності закладів у контексті посилення системної взаємодії між структурними підрозділами, предметною сферою яких є наукова та науково-організаційна діяльність разом із розмежуванням і конкретизацією покладених на них завдань у сфері наукової діяльності, для чого пропонується:

5.1. Переглянути положення про структурні підрозділи і консультаційно-дорадчі органи, що мають завдання у сфері наукової діяльності з позиції інституціональної спроможності виконання цих завдань, їх достатності або, навпаки, зменшення чи збільшення, а також визначення ресурсного забезпечення їх виконання (фінансового, кадрового, інформаційного, методичного та ін.).

5.2. Навчально-науковим та науковим підрозділам закладу визначити напрями наукових досліджень відповідно до їх пріоритетних напрямів, виходячи з наукового потенціалу науковопедагогічних та наукових співробітників цих підрозділів та інтеграції за визначеним напрямом. Тим самим забезпечити наукові спеціалізації цих підрозділів закладу.

5.3. Скласти інформаційний бюлетень щодо наукової спеціалізації та наукового потенціалу кафедр і науково-педагогічних та наукових працівників закладу в галузі науки "Державне управління", а також у суміжних наукових галузях, з розміщенням бюлетеня на веб-порталі закладу.

5.4. Удосконалити організаційні форми наукових досліджень. Перехід від переважно кафедральних тем до міжкафедральних (враховуючи і регіональні інститути) проектів. Формування наукових колективів різного кількісного складу відповідно до виду розробки. Створення проблемних науково-дослідних лабораторій та центрів для наукового супроводу стратегічних напрямів розвитку суспільства та державного управління.

6. Оплата праці наукових і науково-педагогічних працівників не зорієнтована на стимулювання реального індивідуального внеску, якості результатів наукових досліджень. Мотивація цих працівників до наукової діяльності ослаблена внаслідок нівелювання отриманих результатів їх наукових досліджень та егалітарного підходу до їх матеріального заохочення. Зарахування виконавцями НДР працівників кафедр (за сумісництвом) здійснюється без урахування кваліфікаційних вимог до посад наукових працівників.

Пропозиція заходів для врегулювання проблеми:

6.1. Положенням про організацію та проведення наукової роботи в закладі упорядкувати вимоги до посад виконавців НДР, забезпечити відповідно до наукової кваліфікації заміщення наукових посад виконавцями НДР, зокрема:

- науковий керівник НДР - головний науковий співробітник;

- науково-педагогічний працівник, який має вчене звання професора, доцента, старшого наукового співробітника - провідний науковий співробітник або старший науковий співробітник;

- науково-педагогічний працівник, який має науковий ступінь кандидата наук, але не має вченого звання - старший науковий співробітник;

- аспіранти, слухачі зараховуються на посади молодших наукових або наукових співробітників;

- секретарі, методисти кафедр, якщо вони мають фахову освіту за предметною галуззю НДР і стаж роботи не менше 5 років за предметною сферою НДР, можуть займати посади наукових або молодших наукових співробітників. Якщо вони не відповідають цим кваліфікаційним вимогам, то працюють за сумісництвом в НДР на посадах провідних спеціалістів, техніків.

6.2. Положенням про організацію та проведення наукової роботи в закладі унормувати матеріальне заохочення наукових працівників НДР залежно від індивідуальних наукових результатів та їх внеску у виконання НДР, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації, підготовку навчально-методичних матеріалів тощо.

7. Підготовка науково-педагогічних кадрів ще не повною мірою є дієвим механізмом нарощування інтелектуального потенціалу закладу та розвитку галузі науки "Державне управління", формування її наукових шкіл. Кваліфікація кадрів недостатньо відповідає сучасним вимогам щодо володіння методологією наукового пошуку, формування наукового бачення проблематики державного управління, застосування засобів програмування і проектування.

Пропозиція заходів для врегулювання проблеми:

- посилити увагу до розвитку методологічних підходів до наукових досліджень у галузі науки "Державне управління";

- запровадити НДР наукознавчого спрямування для розроблення методології визначення пріоритетних напрямів, цільового комплексу наукових досліджень, моніторингу галузі науки "Державне управління", а також осмислення методологій наукових розвідок відповідно до паспортів спеціальностей 25.00.01, 25.00.02, 25.00.03, 25.00.04 наукової галузі "Державне управління". Передбачити провадження семінарів за напрямом "Інформаційні технології та програмні продукти в державному управлінні;

- сприяти становленню та розвитку наукових шкіл відповідно до предметних меж галузі науки "Державне управління".

8. Удосконалення функціонування системи підвищення кваліфікації наукових і науковопедагогічних кадрів, що впливає на якість наукових досліджень та навчального процесу; має бути також налагоджений облік підвищення кваліфікації науковими та науково-педагогічними кадрами, що повинно враховуватися при проведенні атестації, обрання за конкурсом наукових та науково-педагогічних кадрів.

Інституціональне забезпечення вирішення проблеми включає необхідність розроблення концепції удосконалення системи підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів у закладі, яка має передбачати:

- участь наукових і науково-педагогічних працівників в науково-методологічних семінарах, короткотермінових тематичних семінарах, що проводяться в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів і в Національній академії;Pages:     | 1 |   ...   | 43 | 44 || 46 |
 
Похожие работы:

«УДК 37.013.74: 001.8 (100) ТОВАРИСТВО ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ В США: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА Артем Теодорович У статті висвітлено історію становлення та розвитку північноамериканського осередку педагогічної компаративістики та міжнародної освіти, проаналізовано основні напрямки та рушійні сили його діяльності. Ключові слова: товариство порівняльної педагогіки та міжнародної освіти, історія, становлення, досвід, співробітництво. Попри те, що порівняльна...»

«Права людини у фокусі новітньої історії «ПРАВА ЛЮДИНИ» ХАРКІВ · 2013 ББК 67.9(4УКР) П Художник-оформлювач Борис Захаров Це видання надруковане за підтримки німецького фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (Берлін) Дана публікація не є вираженням поглядів Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє». Автори несуть повну відповідальність за зміст цього видання This publication is no expression of the opinion of Foundation “Remembrance, Responsibility and Future”. The author or authors...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2012, вип. XXXIV Vradiy E. A. Image of anarchist in American press of the late XIXth – early XXth century (using «The New York Times» as an example) The results of research of materials of «The New York Times», devoted activity of anarchists in the USA and countries of Western Europe are expounded in the article. The methods of serve of information, genre features, emotional key, are analysed, maintenance of reasons...»

«ВІДГУК про дисертацію Сідельник Надії Валеріївни «Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Рецензована дисертація, що виконана відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи відділу теорії та історії педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України “Розвиток...»

«Н.О. Леміш ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА В АДМІНІСТРАТИВНИХ УСТАНОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. монографія Київ – 2013 ББК 65.050.286 УДК 35.007(477.51) Л71 Рекомендовано до друку Вченою радою Українського науководослідного інституту архівної справи та документознавства (протокол № 4 від 12 листопада 2012 р.) Рецензенти: Кулешов С. Г. – завідувач відділом документознавства Українського науководослідного інституту архівної справи та документознавства, доктор історичних наук,...»

«УДК 82-1/-9.09:82’25 ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИ МАРГІНЕС НАУКИ? (ДО ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО СТАТУСУ КРИТИКИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ) Ірина ОЛІЙНИК Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, Тернопіль, Україна 46027 Розкрито головні аспекти взаємодії критики перекладу та літературознавчої методології шляхом застосування окремих методів аналізу до оцінювання перекладених текстів. Простежено зв’язок критики перекладу та...»

«Бюлетень ВАК України, № 3, 2008 Форма 23 ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ Характерис Приклад оформлення тика джерела Книги: 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Один автор Звонська). — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст. ; № 14). 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного...»

«Спецвипуск ІСТОРИЧНІ НАУКИ УДК 94 (477) Гай–Нижник П.П. Власна Його світлості пана гетьмана всієї України канцелярія (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) Висвітлюється структура, штати, принцип роботи та завдання Власної канцелярії гетьмана України П.Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.). Ключові слова: канцелярія гетьмана, Гетьманат, Скоропадський, Полтавець–Остряниця, Палій–Неїло. Власна канцелярія гетьмана офіційно була складовою його Головної Квартири і структурною частиною...»

«УДК 94(477):327 ББК 66.2 (4УКР) Т 50 Тодоров І.Я.Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти: Монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2006. 268 с. У монографії розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейського та євроатлантичного покликання України, особливості співробітництва України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного Договору в період 1991-2004 рр. На багатому і різноманітному фактичному матеріалі проаналізовано роботу центральних органів...»

«УДК: 323.2 Магда Є. В., кандидат політичних наук, доцент, Видавничо-поліграфічний інститут, Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна. rozumaha@gmail.com СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація. Розглянуто проблеми на шляху консолідації українського суспільства від часу здобуття Україною незалежності. Виокремлено основні проблеми в таких сферах, як політика, економіка, етнополітика, соціальна структура, релігійне життя, мовна проблема, історична пам...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»