WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 43 ] --

- ефективний трансфер результатів наукових досліджень у державне управління України, суспільно важлива експертно-аналітична й консультативно-інформаційна діяльність, науковий супровід реалізації державної кадрової політики і державно-управлінських реформ.

Джерела фінансування, необхідні для реалізації Концепції Фінансування заходів із реалізації Концепції здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством України. Удосконалення матеріально-фінансового забезпечення наукової діяльності можливе за рахунок диверсифікації фінансово-економічного забезпечення НДР у напрямах залучення ресурсів місцевої влади, державних підприємств, установ та організацій, бізнесу, громадських організацій і ресурсів міжнародних організацій та фондів.

4.4. Завдання та заходи з активізації і координації досліджень у галузі науки "Державне управління" в Україні Імперативи забезпечення актуалізації, результативності та ефективності наукових досліджень, що проводяться в галузі науки "Державне управління" у форматі науково-дослідних та дисертаційних робіт, консалтингової та науково-експертної діяльності, впровадження їх результатів у практику державного управління та місцевого самоврядування, а також завдання інтеграції науки, освіти і практики державного управління потребують як активізації наукових досліджень, так і їх систематизації.

Активізація і координація наукових досліджень має здійснюватися у багатовимірній сфері об'єктно-предметної наукової діяльності та інфраструктури підтримки наукової діяльності в галузі державного управління, що разом складають інституціональне середовище галузі науки "Державне управління", яке охоплює:

По перше, об'єктно-предметну сферу наукових досліджень у галузі державного управління, що включає:

а) систему державного управління як інституціональну системну субстанцію держави, основними складовими якої є:

- законодавчі акти державного управління в контексті їх розроблення, дії та проявів відносно системи державного управління, її складових підсистем та елементів;

- суб'єкти державного управління, які розробляють та ухвалюють державно-управлінські рішення щодо здійснення керівного впливу на об'єкти управління або регулювання певних процесів чи відносин у різних сферах суспільної життєдіяльності і представлені органами державної влади, органами державного управління, організаціями, установами, на які покладаються завдання реалізації державної політики, а також їх структурні підрозділи чи окремі посадові особи, наділені певними повноваженнями;

- об'єкти державного управління, якими виступають суспільство в цілому, адміністративно-територіальні утворення, процеси, відносини у різних галузях і сферах діяльності, а також організації, установи, підприємства, колективи, окрема людина, на які спрямована організуюча, регулююча, контролююча діяльність відповідних суб'єктів державного управління;

б) проблеми сфери державного управління, сфери місцевого самоврядування, державної політики, соціально-економічного та суспільного розвитку, що визначені у програмних документах політичного керівництва України і планах Уряду, у пропозиціях органів державної влади та місцевого самоврядування, а також напрями наукових дисертаційних досліджень, які визначені у паспортах спеціальностей наукової галузі "Державне управління" (25.00.01 - теорія та історія державного управління; 25.00.02 - механізми державного управління; 25.00.03 - державна служба; 25.00.04 - місцеве самоврядування).

По-друге, інституціональну структуру організації, проведення та забезпечення наукової і освітньої діяльності в галузі державного управління, що включає:

- суб'єкти наукової діяльності в галузі державного управління, якими є: вищі навчальні заклади, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів за напрямом спеціальностей "Державне управління", наукові заклади, які здійснюють наукові дослідження в проблемній площині державного управління. Серед цих закладів особливе місце займають суб'єкти публічного права, до яких згідно зі ст. 81 "Види юридичних осіб" Цивільного кодексу України зараховані заклади, створені розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування в результаті їх інституціональних зв'язків із системою державного управління і місцевого самоврядування. Суб'єктами наукової діяльності є також науково-педагогічні та наукові працівники, аспіранти, докторанти і здобувачі наукового ступеня в галузі науки "Державне управління", а також посадові особи, які наділені певними повноваженнями і здійснюють науково-організаційну діяльність чи ресурсне забезпечення наукових досліджень у галузі науки державного управління;

- інфраструктуру підтримки наукових досліджень у галузі науки "Державне управління", що включає структурні підрозділи, консультативно-дорадчі органи (вчена рада, науково-експертна рада, науково-методична рада та інші органи), які утворені у вищих навчальних закладах, наукових установах і здійснюють науково-організаційну діяльність, спрямовану на методичне, організаційне забезпечення, координацію наукової діяльності та інформаційно-аналітичну підтримку виконання наукових досліджень, розробляють пропозиції тематики щодо НДР та дисертаційних досліджень у галузі науки "Державне управління", організовують їх виконання, здійснюють науково-експертну, прогнозну та науково-консультаційну діяльність, аналітично-координаційну діяльність щодо визначення пріоритетних напрямів тематики наукових та дисертаційних досліджень у галузі науки "Державне управління" з урахуванням прогнозів соціально-економічного та політичного розвитку держави, трансформації конституційного статусу вищих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх потреб у висококваліфікованих управлінцях; організацію та проведення науково-комунікативних заходів (навчально-методичних семінарів, семінарів-нарад тощо) з актуальних проблем державного управління та інші види діяльності щодо організації, проведення та забезпечення наукових досліджень, підготовка кадрів вищої кваліфікації в галузі державного управління.

Таким чином, інституційне середовище та його об'єктно-предметна сфера наукових досліджень у галузі державного управління має складну багатовимірну структуру, відзначена системними властивостями багатозв'язності, внутрішньої та зовнішньої взаємодії.

Наукові дослідження в галузі державного управління, як вид наукової діяльності, спрямовані на аналіз і розроблення теоретичних, методологічних та практичних засад державного управління з метою пізнання та визначення закономірностей побудови і функціонування системи управління та на їх основі розроблення пропозицій щодо її удосконалення, оптимізації її форм і механізмів.

Виходячи з імперативів і контенту програмних документів Президента та Уряду України, зокрема, Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", адміністративної та державно-управлінської реформ, а також актів законодавства з питань наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, напрями наукових досліджень у галузі державного управління мають бути орієнтовані на:

- розроблення засад модернізації системи державного управління;

- інституціональне проектування, що передбачає аналіз і проектування норм законодавства, їх удосконалення, розроблення державно-управлінських рішень, а також визначення інституцій, на які має бути покладено впровадження та контроль їх дії;

- розроблення і вибір оптимальних форм, методів та механізмів державного управління, а також їх верифікацію;

- формування категорійно-понятійного апарату державного управління;

- розроблення методології наукового передбачення (foresight), прогнозування, стратегічного планування державного управління;

- обґрунтування пропозицій щодо проведення державно-управлінських реформ та вибору раціональної структури органів державної влади;

- аналіз кадрової політики, зокрема: питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для системи державного управління і системи місцевого самоврядування, включаючи підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації, які здатні забезпечити ефективність державної політики у сфері державного управління та місцевого самоврядування і лідерство у проведенні адміністративних та економічних реформ, прогнозування потреби у підготовці кадрів для системи державного управління;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- розроблення сучасних методів контролінгу, комунікацій, інформаційного забезпечення в системі державного управління;

- розроблення засад і механізмів реалізації державно-публічного партнерства для ресурсного забезпечення реалізації державних цільових програм і національних проектів.

Виконання дисертаційних досліджень у ході підготовки науково-педагогічних кадрів та наукових кадрів відповідно до паспортів спеціальностей через аспірантуру, докторантуру та інститут здобувачів наукового ступеня кандидата, доктора наук з державного управління:

25.00.01 - теорія та історія державного управління, змістом спеціальності є дослідження теоретико-методологічних засад державного управління як цілеспрямованого впливу держави на стан і розвиток суспільних процесів та відносин з метою досягнення цілей і реалізації функцій держави через діяльність органів державної влади та в межах визначених законом повноважень органів місцевого самоврядування, демократизації державотворчих процесів і оптимізації систем державного управління, дослідження соціальних та історичних джерел їх виникнення, закономірностей і тенденцій розвитку.

25.00.02 - механізми державного управління, змістом спеціальності є теоретико-методологічне обґрунтування механізмів державного управління, адміністративно-організаційних напрямів державотворення, функцій, структури, повноважень та особливостей органів державної влади усіх рівнів.

25.00.03 - державна служба, змістом спеціальності є дослідження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування з метою забезпечення реалізації цими інститутами держави положень Конституції, законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо впровадження цілей, завдань і функцій держави, громадянського суспільства, надання послуг юридичним і фізичним особам, урахування соціальних та історичних джерел їх виникнення та тенденцій розвитку.

25.00.04 - місцеве самоврядування, змістом спеціальності є дослідження місцевого самоврядування як специфічної форми публічної влади з метою досягнення цілей і завдань держави через діяльність органів місцевого самоврядування з урахуванням його політичних, економічних, соціальних, правових, організаційних, фінансових та інших аспектів.

У цілому наукові дослідження спрямовані на формування науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення системи державного управління з урахуванням сучасних вимог суспільства до влади, створення реальних передумов здійснення переходу від емпіризму до науковості державного управління, надання йому характеру випереджаючого управління з прогнозованими результатами.

Аналіз інституціональної структури організації, проведення та забезпечення наукових досліджень дає підстави для висновку, що сформувалася інституціональна основа освітньої і наукової галузі "Державне управління", де Національна академія державного управління при Президентові України за своїм науковим доробком і кадровим потенціалом є лідером серед залучених до розвитку галузі інших закладів освіти та наукових установ України.

Разом з тим за нинішніх умов характерним для стану наукової галузі "Державне управління" є переважно екстенсивне зростання кількості дисертаційних робіт, публікацій, розширення обсягу підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збільшення кількості спеціалізованих вчених рад, а не інтенсифікація якісного розвитку наукової галузі "Державне управління".

Завдання, які постають у зв'язку з імперативами суспільних трансформацій та державноуправлінських реформ для реалізації проголошеного Президентом України стратегічного курсу реформування та системної модернізації країни, спрямованого на вихід України на траєкторію сталого розвитку і прискорення поступу за вектором інтеграції до Євросоюзу шляхом утвердження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку національної економіки, розбудови заможного суспільства і соціально орієнтованої, ефективної та конкурентоспроможної держави, потребують наукового осмислення з використанням інтелектуального потенціалу всієї наукової галузі "Державне управління".

Це визначає певні вимоги до напрямів, змісту та якісного рівня наукових досліджень у галузі державного управління, а також формує відповідні критерії до їх оцінювання. У цьому контексті доцільно оцінювати наукові дослідження в галузі науки "Державне управління" за такими критеріями:

- актуальність тематики наукових, дисертаційних досліджень, що проводяться в галузі державного управління та їх наукового якісного рівня;

- затребуваність наукових результатів для науково-методологічного супроводу державноуправлінських реформ, прогнозування наслідків спричинених ними суспільних трансформацій;

- впровадження результатів наукових і дисертаційних досліджень у практику державного управління та місцевого самоврядування;

- використання результатів наукових досліджень для експертно-аналітичної діяльності, що спрямована на науково-консультаційний супровід державно-управлінських реформ, а також роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- використання результатів інституціонального проектування в законопроектній роботі органів державної влади, зокрема, при розробці програмних та аналітичних документів загальнодержавного, галузевого або регіонального рівнів;

- підготовка аналітичних матеріалів з проблем державної політики, державного управління та місцевого самоврядування для політичного керівництва України;

- релевантність забезпечення наукових досліджень фінансовими, інформаційними, кадровими ресурсами та їх ефективного використання за встановленими пріоритетними напрямами наукових досліджень.

Аналіз наукових досліджень щодо їх відповідності цим критеріям дає змогу отримати певні висновки для вирішення проблемних питань активізації наукових досліджень, підвищення їх результативності та ефективності, а також інституціонального проектування заходів вирішення цих проблемних питань, що передбачають:Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«Мхитарян К.Н., Ходарева Н.К. Энергоинформационные копии (объекты-индикаторы) энергоинформационных объектов, способы их получения, использования и их применение в медицине // Тезисы и доклады. XI Международная конференция «Теоретические и клинические аспекты применения биорезонансной и мультирезонансной терапии». Часть II. – М.: ИМЕДИС, 2005. – С. 35-60. 6. Новый библейский словарь: В 2 ч. Ч.2. Библейские реалии: Пер. с англ. – СПб.: Мирт,2001. –1014 с., ил. – (Энцикл. христианства). 7. Словарь...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 784.4 + 398.8 О. П. БАДАЛОВ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ НАРОДНИЙ ХОР: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ У статті вперше в українському музикознавстві досліджено історію становлення Чернігівського академічного народного хору. Розглянуто особливості діяльності колективу, з’ясовано його внесок у розвиток національної хорової культури. Ключові слова: народний хор, репертуар, Чернігівська філармонія, диригент, А. Пашкевич, В. Коцур. О. П. БАДАЛОВ ЧЕРНИГОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ НАРОДНЫЙ...»

«Історія Голокосту: освіта та пам’ять посібник для вчителя Київ – 20 Український центр вивчення історії Голокосту Серія «Українська бібліотека Голокосту» Історія Голокосту: освіта та пам’ять Посібник для вчителя Видання здійснено за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини Published with the support from the German Foreign Office ББК 63.3 (4-Укр) Я УДК 94 (477) «19» Упорядник: Бобров Віталій Автори та упорядники текстів і планів занять: Віталій Бобров Наталія Голосова Ольга...»

«КАТЕХИЗАЦІЯ ДОРОСЛИХ Друга Лекція ЦЕРКВА – МІСЦЕ СОПРИЧАСТЯ З БОГОМ ТА БЛИЖНІМИ о. Василь Колопельник «Не може мати Бога за батька той, хто не має Церкву за матір». (Св. Кипріян, Про єдність Церкви, 5) Друга катехитична лекція призначена оцінити головні аспекти природи Церкви, її завдання в історії та її роль в житті віруючої людини. В рамках цієї лекції не йтиме мова про паралельні порівняння церков окремих обрядів чи традицій, адже першочергова її ціль -це зрозуміти сутність Христової Церкви...»

«Шафранська І. Б. Еволюція світогляду І. Франка та його погляди на розвиток української економічної думки / Ірина Шафранська // Галицький економічний вісник. — 2009. — № 2. — С. 89-95. — (проблеми мікрота макроекономіки України). УДК 300.8 Ірина ШАФРАНСЬКА ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОГЛЯДУ І.ФРАНКА ТА ЙОГО ПОГЛЯДИ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ Резюме. В даній статті розглядаються економічні погляди українського письменника, визначного філософа і історика, літературознавця і економіста Івана...»

«ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 54. С. 337–347 Visnyk of the Lviv University. Series Philology. 2011. Issue 54. Р. 337–347 УДК 821.521 Цубоуті Сьойо ЦУБОУТІ СЬОЙО ЯК ТЕОРЕТИК І РЕФОРМАТОР ЯПОНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ Юлія Осадча Інститут літератури імені Тараса Шевченка, відділ світової літератури вул. Грушевського, 4, Київ, Україна, 01001, e-mail: yuliyaosadcha@gmail.com Розглянуто літературно-критичний доробок японського літератора Цубоуті Сьойо,...»

«Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції УДК 378:811.161.2-051 Базиль Л.О., завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РІВНІВ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ У статті схарактеризовано критеріальну систему оцінки рівнів літературознавчої компетентності вчителя...»

«ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ. УДК 94(477.51) Петро Пиріг СТАРОДУБ У ВИРІ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ У XVI – XVII століттях Стародуб був найбільшим містом північної ЧерніговоСіверщини. У першій чверті XVII ст. він опинився в руках магнатсько-шляхетської Речі Посполитої. Бурхливі події навколо нього розгорнулися під час Визвольної війни українського народу середини XVII ст. проти польсько-литовської держави, що не обминула й Чернігово-Сіверщину. Вона...»

«Серія № 11. Випуск 2, 2004 Аннотация В статье проанализировано состояние методики географии под углом зрения некоторых положений современной психологии. Рассмотрены возможности реализации принципа единства сознательности и деятельности при изучении географии, соотношения между обучением и развитием, психологические теории обучения. М.А. Дергач, м. Запоріжжя ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ Процес соціалізації людини є настільки актуальними і...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ ЗАТВЕРДЖЕНО: на засіданні Вченої ради факультету соціології Протокол № 5 від “19” грудня 2012 р. _ доц. А.П.Горбачик ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ з напряму підготовки 7.03010101 «Соціологія» КИЇВ 2012 I. Загальні положення Державний екзамен є важливим компонентом навчально-виховного процесу і призначається для всебічної та об’єктивної оцінки рівня набутих випускниками під час навчання знань та вмінь, навичок практичної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»