WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 42 ] --

- розвиток на базі Національної академії Всеукраїнської громадської організації "Українська академія наук з державного управління" як центру інтегрування та пропагування галузі науки "Державне управління", започаткування під її егідою виконання спільних наукових проектів на державному та міжнародному рівнях;

- поєднання кафедрального, міжкафедрального, міжрегіонального способів організації виконання НДР;

- запровадження проектного та програмно-цільового підходів з метою удосконалення планування та організації наукової роботи;

- налагодження чіткої системи планування, експертизи, контролю за якістю та впровадженням результатів таких досліджень;

- інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів, наукових установ щодо тематики та проблематики дисертаційних досліджень, що виконуються в Національній академії, можливості та доцільності реалізації наукових розробок у практичній діяльності. Здійснення систематичного моніторингу практичної реалізації результатів наукових досліджень, що виконуються в Національній академії;

- удосконалення системи підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних кадрів;

- визначення на довгострокову та короткострокову перспективу напрямів, проблематики, тематики досліджень відповідно до потреб держави і суспільства, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за напрямом "Державне управління", зокрема навчального процесу Національної академії;

- розробка концепції та програми PR основних наукових напрямів та досягнень Національної академії;

- модернізація роботи Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування як сучасної наукової установи з проведення фундаментальних і прикладних досліджень, науково-аналітичної, експертно-консультативної діяльності, центру координації змісту всього комплексу наукової роботи Національної академії та її регіональних інститутів; створення на його основі науково-дослідної установи з проблем державної кадрової політики та державного управління для подальшої активізації, підвищення ефективності відповідних наукових досліджень;

- створення системи моніторингу стану і тенденцій розвитку галузі науки "Державне управління", співвідношення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі;

- створення інформаційних баз даних з питань розвитку галузі науки "Державне управління";

- цільова підготовка кадрів вищої кваліфікації за потребою суспільства в наукових школах Національної академії;

- розроблення програми дій щодо формування позитивного іміджу наукової та науковопедагогічної діяльності у сфері державного управління в суспільстві з метою залучення перспективної творчої молоді до проведення наукових досліджень у галузі науки "Державне управління" та формування інтелектуального підґрунтя ефективної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- розробка концептуальних та програмних документів з питань розвитку галузі науки "Державне управління", розвитку наукових досліджень з державного управління в Україні;

- запровадження проектного менеджменту в системі наукової діяльності Національної академії.

За напрямом - науковий супровід діяльності Президента України, реалізації державної кадрової політики і державно-управлінських реформ - передбачається:

- науковий супровід та взаємодія з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

- розвиток експертно-аналітичних та консультативно-дорадчих послуг;

- розвиток міжвідомчих, міжнародних наукових зв'язків і комунікацій.

Для цього пропонується:

- створення цілісної системи взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань експертизи, замовлення, планування, реалізації та впровадження результатів наукових досліджень;

- розроблення пріоритетних напрямів і тематичної політики розвитку наукових досліджень на запити органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- залучення до співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування через спільне визначення потреб у науковому супроводі їх діяльності та здійснення спільних НДР;

- здійснення моніторингу невирішених актуальних проблем практики державного управління та місцевого самоврядування;

- пропагування в органах державної влади запровадження новітніх технологій оперативних експертно-аналітичних та соціологічних досліджень з використанням електронного формату;

- започаткування в органах державної влади майданчиків упровадження результатів наукових досліджень Національної академії;

- сприяння залученню до аналітичної роботи у своїх установах, а також до наукових досліджень Національної академії випускників, підготовлених Національною академією, та наукових кадрів, які працюють в органах державної влади й органах місцевого самоврядування;

- розробка та формування в науковій діяльності Національної академії напрямів взаємодії з бізнес-структурами, політичними партіями та іншими організаціями "третього сектору";

- запровадження удосконалених технологій соціологічних досліджень для моніторингу впливів державно-управлінських реформ на ефективність системи державного управління;

- пропагування результатів наукових досліджень Національної академії шляхом їх оприлюднення, проведення науково-комунікативних заходів, публікацій оглядів наукових досліджень, реферативних електронних розсилок;

- зміцнення інтеграційних зв'язків Національної академії з Національною академією наук України в частині розробки спільних наукових проектів з актуальних проблем державної політики та державного управління;

- започаткування щорічних президентських читань та публікацій щорічних наукових доповідей Національної академії з актуальних проблем державної політики та державного управління;

- створення проблемних науково-дослідних лабораторій та регіональних і міжрегіональних центрів, а також постійно діючих фаховоспрямованих груп для наукового супроводу стратегічних і поточних напрямів розвитку суспільства в цілому й забезпечення регіональної динаміки зокрема та реалізації державно-управлінських реформ;

- запровадження міжрегіональної форми організації досліджень за комплексним науковим проектом на замовлення органів державної влади, недержавних вітчизняних і міжнародних організацій у співпраці з НАН України;

- впровадження програми комерціалізації оперативних наукових досліджень та експертно-аналітичної роботи Національної академії;

- забезпечення довгострокового міжнародного співробітництва в наукових дослідженнях за системою договорів та проектів.

За напрямом - наукове забезпечення системи професійного навчання державно-управлінських кадрів, навчального процесу в Національній академії - передбачається:

- посилення впливу наукових досліджень на освітню діяльність з професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

- забезпечення оптимального поєднання навчального процесу з підготовки фахівців у галузі знань "Державне управління" з фундаментальними та прикладними науковими дослідженнями з проблем державного управління, розробка механізмів упровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що сприятиме підвищенню результативності та ефективності їх діяльності, а також у навчальний процес у частині підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Для цього пропонується:

- забезпечення наукового супроводу модернізації загальнонаціональної системи професійного навчання в освітній галузі "Державне управління", підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

- формування комплексного науково-методичного забезпечення навчального процесу в Національній академії: запровадження сучасних інтерактивних технологій, створення комплексних інноваційних підручників для цільової підготовки магістрів державного управління за спеціальностями "Державне управління", "Управління суспільним розвитком", "Публічна політика та управління", "Регіональне управління", "Місцеве самоврядування", "Публічне адміністрування", "Державне управління у сфері охорони здоров'я", "Державне управління у сфері освіти", "Державне управління у сфері національної безпеки", "Електронне урядування";


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- удосконалення програм підготовки магістрів державного управління, підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення їх комплексом фундаментальних монографій та енциклопедичних видань за пріоритетними напрямами розвитку державотворення;

- забезпечення розробки та вдосконалення документів стратегічного розвитку Національної академії (нової редакції Положення про Національну академію, зокрема закріплення в Положенні завдання координації Національною академією наукових досліджень у галузі "Державне управління", Стратегії розвитку Національної академії, проекту Державної програми розвитку Національної академії до 2015 р., а також документів стратегічного розвитку закладу за напрямами діяльності);

- удосконалення системи навчання аспірантів та докторантів в аспекті її орієнтації на володіння здобувачами наукового ступеня сучасною методологією й інструментарієм наукових досліджень галузі науки "Державне управління";

- подальший розвиток практики систематичного проведення тематичних семінарів для обміну досвідом і підвищення кваліфікації вчених, пропагування результатів досліджень;

- запровадження щорічного конкурсу "Кращий молодий науковець Національної академії державного управління при Президентові України" з відзначенням індивідуальними грантами на проведення подальших наукових досліджень;

- проведення науково-методологічних і навчально-методичних семінарів, стажувань, короткотермінових форм навчання науковців;

- організаційне та ресурсне забезпечення реферативного журналу для збирання й систематизації інформації щодо наукових публікацій у галузі науки "Державне управління" та суміжних науках;

- започаткування викладання модуля "Організація виконання науково-дослідних робіт";

- оновлення чинних та укладення нових угод про співпрацю з вітчизняними і зарубіжними установами та закладами освіти професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, проведення спільних наукових досліджень і науково-комунікативних заходів;

- введення обов'язковим етапом виконання науково-дослідних робіт обґрунтування та формування емпіричної бази дослідження, а в разі потреби - проведення масових та експертних соціологічних опитувань;

- забезпечення регулярного підвищення кваліфікації та стажування в органах державної влади та місцевого самоврядування професорсько-викладацького складу Національної академії.

Механізми реалізації Концепції

Реалізація зазначених напрямів передбачає:

- розвиток нормативно-правової бази з питань розвитку галузі, функціонування її інфраструктури;

- створення Міжвідомчої проблемної комісії при президентові Національної академії з координації та проведення НДР у галузі науки "Державне управління" в Україні з представництвом Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Нацдержслужби України, Української академії наук з державного управління, НАН України. У складі комісії - окремі секції за напрямами досліджень;

- розвиток діяльності Координаційної ради з питань розвитку галузі науки "Державне управління" в Україні;

- запровадження координації дисертаційних досліджень в Україні, створення загальнонаціональної інформаційної системи дисертаційних досліджень у галузі науки "Державне управління" та суміжних галузях наук на базі Національної академії;

- створення механізмів постійних комунікацій виконавців НДР з органами державної влади та місцевого самоврядування;

- розвиток Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування як провідної наукової установи з проблем кадрової політики та державного управління і центру координації розвитку галузі науки "Державне управління" в Національній академії;

- з метою забезпечення орієнтації на запити практики державного управління запровадити узгодження технічного завдання НДР з органом (органами) державної влади, в інтересах яких провадиться ця НДР і де заплановано впровадження її результатів;

- створення та запровадження системи мотивації й оцінювання науково-дослідної роботи на основі реальної практичної потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- розробка та запровадження системи контролю якості наукових досліджень Національної академії;

- посилення взаємодії із законотворчими колективами України щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення наукової та науково-педагогічної діяльності;

- запровадження конкурсу (тендеру) на найбільш потужні наукові розробки, зокрема базові підручники, концепції, проектні розробки тощо;

- створення Ради молодих науковців.

Перспективи та очікувані результати Проект Концепції системи наукової діяльності Національної академії орієнтовано на посилення її провідної ролі в розвитку галузі науки "Державне управління", в загальнонаціональній системі професійного навчання управлінських кадрів, науковому супроводі системних державно-управлінських реформ, що сприятиме відновленню ефективності державного управління, посиленню інституційних засад державної служби, якісному оновленню її кадрового корпусу.

Основними результатами модернізації наукової діяльності Національної академії будуть:

- лідерство Національної академії в розвитку галузі науки "Державне управління" в Україні та координуюча роль у визначенні пріоритетів наукових досліджень, інституційного розвитку та інфраструктурної модернізації галузі;

- провідна роль Національної академії в системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на основі продуктивної науково-методичної роботи;Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського На правах рукопису МАЛІКОВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 572.925(477)«18/19»-057.16:340.141 ЗВИЧАЄВО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ НАЙМИТУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕТНОКУЛЬТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Спеціальність 07.00.05 – етнологія Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Науковий керівник Скрипник Ганна Аркадіївна академік, доктор історичних наук Київ – 2012...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Студентське наукове товариство VIVAT JUSTITIA! Міжнародний студентський науково-юридичний альманах Випуск ІІ Львів 2003 Рекомендовано до друку рішенням Ради Студентського наукового товариства юридичного факультету від 23.04.2003 року (протокол №21) У пропонованій міжнародній студентській збірці, котра видається вдруге в історії юридичного факультету Львівського університету вміщено...»

«П. М. Кралюк, доктор філософських наук, професор ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ: ІСТОРІЯ ТА СПЕЦИФІКА РОЗДІЛ 1. ЧИ БУЛА ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ? (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ) 1.1. Початки вивчення історії філософії в Україні Питання про існування на українських землях своєї специфічної філософської думки виникло ще в кінці ХІХ ст. Вперше поставив його Клим Ганкевич (1842-1924). Він здобув освіту у Відні, де в 1868 р. склав докторат. Уже тоді в нього з’явився інтерес до української філософії. У...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково-методичний збірник ( Випуск LII ) Частина ІІ Слов’янськ – 2010 ISSN 2077–1827 УДК 371.13 ББК 74. Г. Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Вип. LII. – Ч. ІІ. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – 247 с. Редакційна колегія: – кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний Сипченко В.І. редактор) – доктор...»

«Молодіжний науковий вісник (2010). УДК 796.03 В. П. Романюк©– кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри олімпійського та професійного спорту Волинського національного університету імені Лесі Українки; Н. С. Войнаровська – старший викладач кафедри туристичної та спортивно-масової роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки Прогнозування подій та явищ у спорті за допомогою електронних таблиць Мicrosoft Excel Роботу виконано на кафедрі...»

«Олексій Сінченко (Київ) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА РЕЦЕПЦІЯ ЦИКЛУ «В КАЗЕМАТІ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Рецепція художнього твору прямо пов’язана з його інтерпретацією, а відповідно із проблемою розуміння. Одним із концептуальних положень літературної герменевтики ХХ столітті є теза Г. Гадамера – проблема розуміння поєднується з ідеєю історичності буття. Він вказує на те, що між горизонтом інтерпретатора й горизонтом твору, написаним у певний час, наявна історична дистанція. Саме традиція уможливлює чинність...»

««ДОНЕЦЬКИЙ МЕМОРІАЛ» У 2007-2009 РОКАХ Опис діяльності громадської правозахисної організації «Донецький Меморіал» протягом 2007-2009 років, включаючи інформацію про джерела фінансування організації та структуру її витрат. «ДОНЕЦЬКИЙ МЕМОРІАЛ» У 2007-2009 РОКАХ Звіт про діяльність організації © «Донецький меморіал», “Донецький Меморіал” – громадська правозахисна історикопросвітницька організація. Виникла в Донецьку в 1989 році, перереєстрована у 1995 році, реєстраційне свідоцтво Серия А00 №...»

«РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. АНОТАЦІЇ Віктор Довбня ТЕОРЕТИЧНИЙ “ПОРТРЕТ” УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ [Рецензія на книгу Шевченка В. І. “Дружба з мудрістю або ключові проблеми української філософії (Теоретико методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ)”. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2007. – IV, 244 с. – Наклад 300 прим.] Вітчизняне філософське співтовариство вперше отримало багатопланове дослідження української філософії, автором якого є викоосвічений фахівець, принципова й неординарна особистість...»

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Офіцинський Роман Андрійович УДК 94(477)1991/2004 ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 1991–2004 РОКІВ (НА МАТЕРІАЛАХ ПЕРІОДИКИ ЗАХОДУ) Спеціальність 07.00.01 – iсторія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Ужгород – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України Національної академії наук України. Науковий консультант: доктор історичних наук,...»

«роде МІй краСний світлана КійКова Народилася в 1954 році у м. Прилуках Чернігівської області. З 1991 по 2006 рік працювала співробітником Козелецького музею історії ткацтва. На даний час — директор редакції Козелецького районного радіомовлення. СІМейСТво роЗУМовСьких УДК 327 (477) «1919/1923» Анотація. В статті досліджується родовід Розумовських, подається біографія останнього українського гетьмана Кирила Розумовського, простежується доля нащадків цього унікального роду. Ключові слова: рід,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»