WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 39 | 40 || 42 | 43 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 41 ] --

1. Суб'єктів наукової діяльності: науково-педагогічних і наукових працівників, аспірантів, докторантів та здобувачів наукового ступеня в галузі "Державне управління", слухачів-магістрантів денної форми навчання в процесі наукових досліджень за тематикою кафедр (за спеціалізаціями), стажування та підготовки магістерських робіт.

2. Суб'єктів управління науковою діяльністю: керівництво Національної академії, керівників структурних підрозділів, наукових керівникив, консультантів, голів спеціалізованих рад, які реалізують науково-організаційну діяльність і ресурсне забезпечення в науковій галузі "Державне управління".

3. Нормативно-правове забезпечення наукової діяльності в Національній академії, що керується Конституцією України; чинними законами України: "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову та науково-технічну діяльність", "Про наукову та науково-технічну експертизу", "Про науково-технічну інформацію", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"; "Про трансфер технологій"; указами Президента України щодо питань сфери наукової та освітньої діяльності, а також питань Національної академії, зокрема "Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України" від 9 грудня 2011 р.; Концепцією науково-технологічного та інноваційного розвитку України, схваленою постановою Верховної Ради України від 13 липня 1999 р.; нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, які регламентують діяльність у галузі освіти та науки, зокрема Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 (зі змінами); Положенням про вищий навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1074; постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року" від 7 вересня 2011 р. № 942; нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, зокрема Положенням про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2006 р. № 422;

Положенням про спеціалізовану вчену раду, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14 вересня 2011 р. № 1059; Типовим положенням з планування, обліку і калькування собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830; Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796; Положенням про організацію та проведення наукової роботи в Національній академії; Положенням про Національну академію державного управління при Президентові України, затвердженим Указом Президента України від 21 вересня 2001 р. № 850, а також Державними стандартами, які регламентують наукову діяльність у галузі освіти та науки; наказами та розпорядженнями керівництва Національної академії.

4. Організаційну структуру проведення і забезпечення наукової діяльності Національної академії: кафедри, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування; управління організації фундаментальних та прикладних досліджень, управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, управління інноваційних освітніх технологій, відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення, управління з видавничої діяльності, Вчену раду, Науково-методичну раду, Науково-експертну раду (до якої включено секцію з координації наукових та дисертаційних досліджень); Раду з питань інформатизації, спеціалізовані вчені ради, регіональні інститути державного управління Національної академії.

5. Інфраструктуру наукової діяльності: наукові школи, аспірантуру і докторантуру, спеціалізовані вчені ради, фахові наукові видання, бібліотечний фонд, інформаційно-технічне забезпечення, інформаційно-комунікативний та організаційний супровід.

6. Наукову діяльність Національної академії, яка включає: по-перше, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у науковій галузі "Державне управління", у тому числі виконання науково-дослідних робіт (далі - НДР) у межах комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування", який фінансується за рахунок державного бюджету.

Фундаментальні наукові дослідження спрямовані на отримання нових знань про закономірності суспільного розвитку, розбудову ефективної системи державного управління і системи місцевого самоврядування, їх взаємодії та взаємозв'язки. Прикладні наукові дослідження спрямовані на одержання й використання нових знань для досягнення практичних цілей системи державного управління і системи місцевого самоврядування. По-друге, виконання дисертаційних досліджень у процесі підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів відповідно до паспортів спеціальностей через аспірантуру, докторантуру та інститут здобувачів наукового ступеня кандидата, доктора наук з державного управління. По-третє, науково-методичне забезпечення професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у різних навчально-прикладних формах. По-четверте, надання експертно-аналітичних, консультативно-дорадчих та інших послуг органам державної влади і органам місцевого самоврядування.

7. Партнерство в науковій діяльності: взаємодію з розвитку галузі науки "Державне управління" з такими основними партнерами, як НАН України, Академія правових наук України, провідні ВНЗ України та зарубіжжя; науковий супровід та експертно-консультативну діяльність спільно або на замовлення з такими партнерами, як Адміністрація Президента України, Національне агентство України з питань державної служби, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування.

8. Комунікативну складову наукової діяльності: зовнішні комунікації щодо формування тематики дисертаційних і магістерських робіт, держзамовлення на виконання НДР, навчання, підготовку кадрів вищої кваліфікації, науковий супровід діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування та внутрішні комунікації щодо проведення експертизи та затвердження тем НДР, визначення стратегії наукової діяльності й технологій проведення досліджень, кафедральних та міжкафедральних обговорень дисертацій і результатів НДР.

9. Результати наукової діяльності Національної академії: нове знання, одержане в процесі виконання фундаментальних, прикладних, аналітичних або дисертаційних наукових досліджень, а також висновки проведених експертних досліджень, що зафіксовано на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового видання, дисертаційної роботи, висновків наукової експертизи тощо.

10. Систему експертизи та впровадження результатів наукових досліджень у практику державного управління, місцевого самоврядування, реалізації соціально-економічних та державно-управлінських реформ.

Аналіз ситуації. Проблема, яка потребує розв'язання Аналіз функціональної структури організації, проведення та забезпечення наукової діяльності Національної академії дає підстави для таких висновків: у Національній академії сформувалася інституціональна основа освітньої і наукової галузі "Державне управління", де Національна академія за своїм науковим доробком і кадровим потенціалом є лідером серед залучених до розвитку галузі інших закладів освіти та наукових установ України.

З урахуванням пріоритетів, визначених в Указі Президента України "Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України" від 9 грудня 2011 р., виникає необхідність створення нормативно-правових, організаційних, фінансових та матеріально-технічних умов для належного функціонування Національної академії, вирішення нею нових завдань державного будівництва та формування нового покоління професіоналів державного управління.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Актуалізується необхідність суттєвого підвищення якості освітніх, наукових, експертноконсультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних та інших послуг Національної академії, модернізації змісту, форм, методів, засобів навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, набуття ними професійних умінь і навичок, формування та реалізації стандартів і процедур нової публічної політики з метою забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування сучасними управлінськими кадрами; переходу Національної академії у режим динамічного оновлення.

Указом Президента України "Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України" від 9 грудня 2011 р. визначено статус Національної академії як головного державного вищого навчального закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців. Серед основних напрямів подальшого розвитку Національної академії визначено посилення її ролі в координації науково-дослідної роботи в науковій галузі "Державне управління", формуванні теоретико-методологічних засад реалізації державної кадрової політики та використання кадрового потенціалу і наукових досліджень Національної академії в роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Разом з тим існуючі нині прогалини в науковій діяльності Національної академії не дозволяють їй повною мірою адаптуватися до сучасних практичних державно-управлінських потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, нарощувати кількісні та якісні показники наукової роботи.

За нинішніх умов організації системи наукових досліджень для наукової галузі "Державне управління" характерним є переважне екстенсивне зростання кількості дисертаційних робіт, публікацій, розширення обсягу підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збільшення кількості спеціалізованих вчених рад замість інтенсифікації якісного розвитку науки. На сьогодні наукова діяльність Національної академії є недостатньо ефективною, не адаптованою до вимог сучасного розвитку державотворення України, що не дає змоги повною мірою реалізувати її лідерську роль у розвитку галузі науки "Державне управління", науковому супроводі державно-управлінських реформ.

Наукова робота Національної академії потребує постійної уваги та зусиль щодо подальшого вдосконалення та інноваційного розвитку. В умовах соціально-економічної модернізації суспільства перед Національною академією стоїть відповідальне завдання з розвитку галузі "Державне управління" та системної організації наукових досліджень, які мають бути актуалізованими на науковий супровід демократичного реформування Української держави, пошук нових підходів до організації системи наукової діяльності.

Мета і строки реалізації Концепції. Напрями розвитку системи наукової діяльності в Національній академії Метою цієї Концепції є визначення напрямів розвитку системи наукової діяльності в Національній академії та механізмів реалізації її модернізації шляхом впровадження нових і вдосконалення існуючих форм координації та організації наукових розробок, удосконалення нормативних документів, практики їх застосування, а також розроблення та здійснення організаційних заходів, спрямованих на забезпечення наукового супроводу діяльності Президента України.

Реалізація Концепції передбачається протягом 2012-2014 рр.

Напрямами розвитку системи наукової діяльності в Національній академії є такі:

- розвиток галузі науки "Державне управління", визначення її проблемного поля, формування стратегії, тематичних пріоритетів з урахуванням прикладного, технологічного спрямування галузі на практику державного управління;

- науковий супровід діяльності Президента України і центральних органів влади, формування та реалізації державної кадрової політики і суспільних, у тому числі державно-управлінських, реформ;

- наукове забезпечення системи професійного навчання державно-управлінських кадрів, навчального процесу в Національній академії.

Модернізація наукової діяльності Національної академії передбачає створення сприятливих організаційних, нормативно-правових, матеріально-фінансових та соціально-психологічних умов проведення наукових досліджень за пріоритетними напрямами, поглиблення інтеграції з практикою діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування і навчальним процесом.

Шляхи та засоби розвитку системи наукової діяльності в Національній академії за напрямами:

За напрямом - розвиток галузі науки "Державне управління" - передбачається:

- забезпечення лідерської та координуючої ролі Національної академії в загальнодержавній системі підготовки й атестації наукових і науково-педагогічних кадрів та відповідної наукової роботи в галузі науки "Державне управління";

- удосконалення організації та управління за напрямом "наукова діяльність у Національній академії" в частині планування, проведення наукових досліджень, контролю за їх виконанням та моніторингу впровадження результатів наукових досліджень;

- розробка пріоритетів наукових досліджень у галузі науки "Державне управління" і механізмів їх впровадження.

Для цього пропонується:

- розроблення стратегії розвитку галузі науки "Державне управління", формування відповідного координаційного центру щодо організації та проведення наукових досліджень у сфері державного управління;

- удосконалення діяльності Координаційної ради з питань розвитку галузі науки "Державне управління" з метою розробки пропозицій та рекомендацій щодо сприяння розвитку і координації тематики наукових досліджень з державного управління, що виконуються в наукових установах і вищих навчальних закладах України;

- формування цілісної системи організації та проведення наукових досліджень у галузі науки "Державне управління", зокрема в частині вироблення та реалізації узгодженої політики щодо визначення тематики наукових досліджень з урахуванням потреб розвитку держави, суспільства та відповідної галузі науки;

- підвищення якості та конкурентоспроможності наукових досліджень Національної академії в галузі науки "Державне управління", посилення їх прикладного аспекту та спрямування на науковий супровід державно-управлінських реформ;Pages:     | 1 |   ...   | 39 | 40 || 42 | 43 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«В.Ф.ЯТЧЕНКО УКРАЇНСЬКИЙ ШАМАНІЗМ Монографія Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет біоресурсів і природокористування України Науково-дослідний інститут українознавства В.Ф.ЯТЧЕНКО УКРАЇНСЬКИЙ ШАМАНІЗМ Монографія Київ-2011 Міленіум УДК 291.612(477) (081) Рецензенти: Черній А.М., доктор філософських наук Павлова О.Ю. доктор філософських наук В.Ф.Ятченко Український шаманізм: монографія / В.Ф.Ятченко – К.: Міленіум, 2011. – 216 с. В монографії здійснена...»

«УДК 616–053.9:613.98(091) ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГЕРОНТОЛОГІЇ ТА ГЕРІАТРІЇ Котвіцька А.А., Пастухова О.А. Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна Резюме. У статті висвітлено основні історичні етапи становлення та розвитку геронтології та геріатрії як окремих галузей науки. Відображена хронологічна послідовність визначних подій. Встановлені основні видатні діячі на кожному етапі розвитку. Ключові слова: історія, геріатрія, геронтологія. Вступ. Старість та старіння як...»

«ОГЛЯД ІНДУСТРІЇ БАНКІСЬКИХ КАРТОК Посібник для самостійного навчання: 5-е видання ЗМІСТ Розділ Перший: Вступ Мета навчання Величезна та комплексна система Як користуватися цим Посібником Самостійний тест щодо Індустрії банківських карток Що таке банківська картка? Історія Індустрії банківських карток Розділ Другий: Гравці Мета навчання Держатель картки Банк-емітент Обслуговуючий банк Продавець Провайдер послуг для членів (MSP) МастерКард Інтернешнл & Віза Інтернешнл/Віза USA Категорії членства...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МАТЕРІАЛЬНО-ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ № ХАРКIВ 200 ББК 85я73 УДК 7.01.006.3(477.54) Н34 Н Теорія і практика матеріально-художньої культури. VIII електронна наукова конференція. Харків, ХДАДМ, 20 грудня 2006р. /збірник матеріалів. Харків: ХДАДМ, 2006. 88с. (Укр., рос, анг. мов.) У збірнику представлено матеріали VIII електронної наукової конференції професорсько-викладацького складу вищих навчальних...»

«Колошук Н. Г., кандидат філологічних наук, Волинський державний університет імені Лесі Українки ЛІТЕРАТУРА ФАКТУ НА ПРОТИВАГУ МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ А искусство – это по сути своей Книга Памяти и Совести. Нам надо только научиться читать эту Книгу. Ю. М. Лотман [10, с. 462] Поняття «масова література» у літературознавців визначається через ряд бінарних опозицій: передусім «масова» – то протилежність «елітарній» [див. у статті Я. Поліщука: 15], але також «високій», «справжній», «класичній»,...»

«КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БIБЛIОТЕКА ДЛЯ ДIТЕЙ 1909-2012 Серія Ювіляри Київщини ДУХОВНИЙ І ЖИТТЄВИЙ ПОДВИГ ТУПТАЛА ДАНИЛА САВИЧА (СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО) (11.12.1651 28.10.1709) : методико-біобібліографічні матеріали Київ 2012 УДК 02 ББК 78.3 Д 85 Духовний і життєвий подвиг Туптала Данила Савича (святителя Димитрія Ростовського) (11.12.1651–28.10.1709) : метод.-біобібліогр. матеріали / Київ. обл. упр. культури і туризму, Київ. обл. б-ка для дітей ;...»

«Національна академія наук України Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Катерина Лобузіна Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності Монографія Київ ББК Ч237.24 УДК 024:004 + 024: 005.94 Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лозузіна; НАК України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2012. – 375 с. Розглянуто питання формування, упорядкування...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ІМ. А. КРИМСЬКОГО ХРАПУНОВ Микита Ігорович УДК 94.4 “0375/1100” (477.75) : 351/354 АДМІНІСТРАЦІЯ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ХЕРСОНА (КІНЕЦЬ IV–XI СТ.) 07.00.02 – Всесвітня історія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі візантології Кримського відділення Інституту сходознавства ім. А.Кримського Національної академії наук України. Науковий керівник:...»

«Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Українська Академія Наук Збірник наукових праць • Історія • Політологія • Філософія Випуск 13 Київ 2008 Збірник засновано 2004 року Фахове видання з історичних, філософських та політичних наук затверджено постановою Президії ВАК України від 14 вересня 2006 року № 1 05/8 (доповнення до переліку № 18, Бюлетень ВАК України № 10, 2006) Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 11192 72 ПР від 5...»

«Хроніка та інформація Міжнародна науково-практична конференція Кореспондентський пункт “Культурно-історична спадщина Польщі та Подільського відділення ІМФЕ України як чинник розвитку полікультурної імені М. Рильського НАН України при Хмельницькій гуманітарноосвіти / Хмельницький, 2011 педагогічній академії повідомляє Відповідно до плану роботи Національної академії педаго­ гічних наук України у рамках проекту “Проблеми освіти в Поль­ щі та Україні у контексті процесів ґлобалізації та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»