WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 40 ] --

Науковий супровід управління політичними процесами здійснюється як комплексний, системний та багаторівневий процес, спрямований на підвищення ефективності владно-управлінського впливу шляхом проведення відповідних науково-теоретичних, інформаційно-аналітичних та прикладних досліджень. Завдяки цьому органи державної влади мають змогу отримати достовірну інформацію, ґрунтовний, незалежний аналіз розвитку і тенденцій політичних процесів та обгрунтовані пропозиції щодо управління ними.

Фахові науково-експертні оцінки з цих питань є вкрай важливими для визначення та коригування цілей, завдань і напрямів політичного реформування суспільства та їх узгодження зі стратегією демократичного розвитку України. Вагомою їх складовою виступають оцінка кращих зарубіжних практик та аналіз досвіду розв'язання аналогічних актуальних проблем, на основі яких розробляються програми реформування, формується сценарний прогноз очікуваних результатів та визначаються перешкоди і ризики на шляху реалізації.

Значення наукового супроводу управління політичними процесами полягає також у тому, що об'єктивний і незаангажований політичними уподобаннями науковий аналіз дає змогу критично оцінити результати демократичної трансформації політичних інститутів, ефективність механізмів державного управління та їх відповідність завданням оптимізації й раціоналізації системи владно-управлінських відносин.

Науковий супровід державної політики та управління політичними процесами створює основу для поглибленого розуміння змісту і спрямованості політичних процесів, вибору найбільш ефективних владно-управлінських засобів їх регулювання та спрямування в демократичному руслі, що в результаті забезпечить підвищення якості всієї системи політичного й державного управління. Він може забезпечуватися на трьох рівнях.

Фундаментальний рівень - науково-методичне забезпечення управління політичними процесами - полягає у проведенні системних наукових досліджень з проблем, які є актуальними на сучасному етапі розвитку політико-владних відносин, а також стосуються перспектив і тенденцій подальшого політичного розвитку суспільства. Це, зокрема, дослідження механізмів реформування виборчої системи України в контексті європейського досвіду; визначення політико-управлінських засад становлення парламентаризму; дослідження шляхів підвищення інституційної спроможності партійної системи України та політико-управлінських механізмів забезпечення відповідальності в системі влади і владних відносин; аналіз ролі інститутів громадянського суспільства у реформуванні українського суспільства тощо.

Дослідження цих та інших проблем на рівні теоретичних узагальнень і висновків є основою практичних пропозицій і рекомендацій органам державної влади для врахування: при розробленні програм і стратегій політичного розвитку, внесенні змін і коректив у плани й програми;

при прогнозуванні та науковому аналізі ефективності застосування механізмів управління державними і суспільними процесами; при визначенні стратегії і перспектив політичного курсу країни.

Інформаційно-аналітичний рівень - отримані під час теоретико-методологічних досліджень результати, які спираються на конкретні емпіричні дані, узагальнення, соціологічні, експертні опитування та аналіз - можуть бути використані для здійснення інформаційно-аналітичного супроводу діяльності суб'єктів політичного процесу, зокрема на інституційному рівні, закладені в основу моніторингу стану, динаміки і тенденцій політичних процесів в Україні, використані, у разі потреби, для обґрунтування конкретних політичних чи державних рішень.

Прикладний рівень - практичне забезпечення науковими та інформаційно-аналітичними матеріалами - включає розроблення методик та практичних рекомендацій, зокрема щодо напрямів демократизації політичних процесів; механізмів оптимізації владно-управлінського впливу на розвиток політичних процесів; визначення критеріїв оцінки рівня їх демократичності; організаційно-правових засад участі громадськості в політичному житті суспільства; політико-управлінських механізмів політичної відповідальності; шляхів досягнення легітимності влади; механізмів імплементації зарубіжного досвіду формування сучасної владно-управлінської еліти; розробки проектів, концепцій, моделей, програм, орієнтованих на вдосконалення окремих елементів політичного процесу України тощо.

Перспективними в частині наукового супроводу управління політичними процесами нині є:

- дослідження повноважень та функцій органів державної влади на сучасному етапі політичної модернізації українського суспільства;

- технології впровадження делегованого управління; шляхи залучення до реформування державної політики інститутів громадянського суспільства;

- систематизація європейського досвіду управління політичними процесами; формування політичної, правової, громадянської культури українського суспільства та дослідження їх впливу на розвиток політичного процесу тощо.

На сучасному етапі основними проблемами забезпечення наукового супроводу управління політичними процесами є такі:

- відсутність з боку суб'єктів політичного процесу активного попиту на професійну науково-експертну підтримку управління політичними процесами (зокрема розуміння важливості такого супроводу);

- відсутність системної державної політики, спрямованої на створення незалежних центрів дослідження політичних процесів.

4.2. Упровадження досягнень галузі науки "Державне управління" у політичну аналітику і прогнозування Базовими пріоритетами соціально-економічних та політичних перетворень, що відбуваються сьогодні в Україні, є розбудова правової держави, формування громадянського та інформаційного суспільства. Нині визначаються нові підходи до діяльності органів виконавчої влади, спрямовані на розвиток демократизму, відкритості та прозорості в їх діяльності.

Ефективність реформування залежить від достовірності та точності отриманої аналітичної інформації, яка необхідна для забезпечення збалансованості роботи органів виконавчої влади. Її якість, у свою чергу, залежить від точності прогностичних (з урахуванням поліваріативних моделей) підходів, спрямованих на випереджальне виявлення проблемних соціально-економічних ситуацій різного масштабу та характеру. Забезпечення ефективності політичного аналізу і прогнозування потребує формування системно-аналітичного підходу до розв'язання управлінських проблем в цілому, що обумовлює потребу поєднання професійних якостей та компетенцій державного службовця з функціональними можливостями сучасних управлінських технологій та удосконаленими автоматизованими інформаційними системами. Відповідно, нині підвищується значення інформаційно-аналітичного забезпечення, що пов'язано з необхідністю формування чіткого, безперебійного, своєчасного та ефективного механізму формування та обігу інформації, а також її аналізу в органах державної влади з метою прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях. Виходячи з цього актуалізується необхідність удосконалення механізмів інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади та обґрунтування відповідних практичних рекомендацій.

У цілому українському суспільству та державі довелося пережити низку складних криз та проблемних соціально-політичних ситуацій, породжених помилками та прорахунками в процесі прийняття та реалізації політичних рішень. Очевидно, що ці прорахунки були значною мірою обумовлені слабкістю системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та вищих посадових осіб. Пошук шляхів та підходів до реформування як політичної системи, так і державного управління є актуальним завданням нинішнього часу. У теперішньому соціально-політичному процесі детермінуючим фактором є стратегічне планування.

Відсутність стратегічних планів та прогнозів розвитку на загальнодержавному рівні, дієвого моделювання політичного процесу в країні призводить до перманентного кризового стану в державі, що ставить під загрозу ефективність роботи політичних та суспільних інституцій. Як наслідок, політична криза переростає в кризу влади, інститут влади стає нефункціональним, неефективним, рішення, що приймають основні гілки влади, суперечать одне одному, що дискредитує всю державну владу та державну політику. Практика формування стратегічних планів та прогнозів розвинута у багатьох європейських країнах, де вона довела свою ефективність.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В Україні політичні та управлінські науки як комплекс дисциплін стали особливо активно розвиватися після створення незалежної держави. За цей період українські вчені освоїли цілу низку визнаних у світовій науці концепцій і понять, проте окремі з них все ще потребують подальшої розробки. До таких понять належить поняття "публічна політика" (public policy).

Впроваджена у навчальний процес спеціальність "Публічна політика та управління" покликана зробити свій внесок насамперед у розвиток українських політико-управлінських наук. Як результат, сформовано методологічні концепти щодо сутності публічної політики:

- публічна політика та управління - це політико-адміністративна спеціальність, головною метою якої є дослідження наукових підходів до усунення протиріч, що виникають між управлінням адміністративним, управлінням політичним та суспільством;

- публічна політика - це політика, яка розробляється і реалізується не тільки виключно органами державної влади (так званий "вертикальний вимір"), а й на "горизонтальному вимірі" політичного процесу;

- вертикальна складова процесу здійснення публічної політики відображає її когерентність, ієрархічність та інструментальність;

- горизонтальна складова доповнює вертикальну, акцентуючи увагу на зв'язках між акторами політики, які визначають набір можливих варіантів політики. Саме горизонтальна складова повинна радикально вплинути на визначення предмета політики та на впровадження політичних рішень.

Спеціальність "Публічна політика та управління" направлена на: розробку методології публічної політики та управління; дослідження політичних і соціальних конфліктів; вивчення динаміки політичних дискурсів та переговорів; моделювання політичних ситуацій; використання прогностичної методології у розробленні політичних та управлінських рішень та підготовці планів і програм; розробку методологічних та методичних аспектів інформаційно-аналітичної діяльності в державному управлінні; розв'язання проблем політичної сфери, усунення та узгодження протиріч між групами інтересів; отримання достовірної і прогнозної інформації, її обробку та інтерпретацію щодо розвитку конкретних політичних подій та ситуацій.

Кафедра проводить науково-дослідну роботу на тему "Розробка теоретико-методологічних засад публічної політики та експертно-аналітичного супроводу діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування", яка спрямована на:

а) вдосконалення спеціальності "Публічна політика та управління" та окремих навчальних дисциплін кафедри за спеціальністю "Державне управління", які мають безпосереднє відношення до інформаційно-аналітичного супроводу органів державної влади та місцевого самоврядування, а також формування основ публічної політики та управління в Україні;

б) підготовку навчально-методичних розробок для використання в навчальному процесі Національної академії державного управління при Президентові України та при підвищенні кваліфікації державних службовців.

Слід зазначити, що дисципліни, які входять до нормативної частини спеціальності "Публічна політика та управління", розроблені науково-педагогічними працівниками кафедри вперше і до цього часу не викладалися в Україні.

Дисципліни зі спеціальності "Публічна політика та управління" розроблені на основі матеріалів українських і зарубіжних учених, зокрема професора політичних наук Джеймса Андерсона, який працює на факультеті політичних наук у Техаському Університеті в США. На сьогодні професор Андерсон - професор "Емерітус", сфера інтересів якого включає американську політику, публічну політику та державне управління в США. А також розроблені на основі матеріалів Вейна Парсонса - завідувача кафедри політичних наук Коледжу Куїн Мері Лондонського університету, автора книги "Публічна політика. Вступ до теорії і практики політики", професора Хели Колбеча, Фредеріка Варона - професора департаменту політичних та соціальних наук Католицького університету м.

Лувен (Бельгія), який є одним із директорів Університетської асоціації з наукових досліджень публічної дії (AURAP). В цьому університеті він викладає аналіз та оцінювання публічної політики, а також проблеми реформування публічного сектору, Коріна Ларю (1957) - професора університету м. Тур, заступника директора UMR CITERES № 6173 (Університет м. Тур, CNRS) та директора дослідного центру Ville Societe Territoire (дослідницька група, яка об'єднує близько сорока науковців-дослідників з географії, благоустрою території - урбанізму та соціології). Він викладає аналіз публічної політики та управління навколишнім і водним середовищами на різних курсах університету м. Тур, проводить наукові дослідження з питань аналізу публічної політики у сфері охорони навколишнього середовища та благоустрою територій у Франції та у кількох європейських країнах. Далі - Пітера Кньопфелья - професора аналізу публічної політики та сталого розвитку (раніше керівник наукових досліджень у Wissenschaftszentrum Berlin, професор Freie Universitt Berlin, запрошений професор Університету Каселя), професора багатьох швейцарських та іноземних університетів та автора низки робіт і наукових статей з теоретичних і практичних аспектів аналізу публічної політики, зокрема у сфері політики охорони навколишнього середовища, культурної політики та політики охорони природних ресурсів. Він є директором Інституту вищої освіти в галузі публічного адміністрування - IDHEAP (1994-2002), відповідальним за освітню та науково-дослідницьку діяльність у сфері публічної політики та сталого розвитку. Запрошений професор в Universitat Autonoma de Barcelona (2003) та професор IEP Університету м. Гренобль.

Викладачі кафедри співпрацюють більш ніж із десятьма провідними навчальними та науковими закладами в Україні та світі, мають значний досвід практичної роботи у виконавчих органах державної влади, правоохоронних структурах, аналітичних недержавних центрах.

4.3. Концепція розвитку системи наукової діяльності Національної академії (схвалена рішенням Вченої ради від 22 грудня 2011 р., протокол № 188/11-2) Загальна характеристика системи наукової діяльності Національної академії Протягом останнього десятиріччя на базі Національної академії державного управління при Президентові України сформовано розвинену систему наукової діяльності, яка охоплює:Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«УДК 821.161.2–2.09 Жарко ЦИПНЯТОВА І. В. САТИРА У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ЯКОВА ЖАРКА Статтю присвячено осмисленню актуальної проблеми сучасного літературознавства – дослідженню засобів сатири в творчому доробку маловідомого високоталановитого письменника Я.Жарка – представника українського літературного процесу ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Автором докладно проаналізовано байки Якова Васильовича Жарка з позицій тематики і проблематики, внутрішньої структури змісту, зовнішньої форми окреслення подій...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXV УДК 94(476)1918/1919 Ю. В. Івашко ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ БІЛОРУСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1919–1922 рр.) У запропонованій статті досліджуються питання пов’язані із територіальним та політичним устроєм Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки у 1919-1922 рр. На основі аналізу архівних документів зроблено спробу визначити домінуючі чинники, які вплинули на...»

«ВІСНИК Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, № 1088, 2013 ІСТОРІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ УДК 930.2:94(477.54/.62) В. І. Танцюра, О. О. Пересада Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА ЯК ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ РЕГІОН. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА Дана стаття присвячена такому значному регіону нашої держави, як Слобідська Україна. У ній аналізується основні етапи її розвитку від початку існування, розглядаються зміни територіальні...»

«Тема Ті, хто були поруч: яким був вибір ? Елла Ситник, вчитель історії та правознавства, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист м.Київ Форма уроку: Урок-есе. Година спілкування та роздумів. Тривалість: 90 хв. Аудиторія: учні 10-11 класів Предмети: Людина і світ, Філософія, Громадянська освіта, Права людини. Можливе використання в якості тематичної виховної години. Хід заняття Релігійні й філософські висновки Голокосту, намір нацистів винищити євреїв Європи, а також підкорити і знищити...»

«ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КАФЕДРА ІСТОРІЇ ІМ. ПРОФ. М. КОВАЛЬСЬКОГО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ ІМ. О. ОГЛОБЛИНА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. УКРАЇНА І СВІТ Збірник матеріалів Третьої Регіональної наукової конференції (Острог, 25 квітня 2012 року) Острог, 2012 УДК 327(082) ББК 66.4(0) Н 34 Редакційна колегія: Трофимович В.В., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії ім. М. Ковальського Національного університету «Острозька академія» (голова...»

«наука: стан, та » МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжна громадськао рганізація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» 30...»

«Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського БІБЛІОТЕКА СВІДОК І ТВОРЕЦЬ ІСТОРІЇ КРАЮ 110-річчю заснування Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського присвячується Кіровоград УДК 027.53 (477.4) ББК 78.34 (4УКР–2КІР) 751. Б 5 Авторський колектив: Завідуюча відділом рідкісних і цінних документів Наталія Зеленська Заступник директора з наукової роботи Валентина Козлова Завідуюча відділом краєзнавства Тетяна Макарова Головний...»

«Геополитика и экогеодинамика Раздел II.1. регионов. 2007. Вып.2. С. 39-44 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОГЕОДИНАМІЧНИХ І ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ УДК 551.4.01+551.436:528.94 (470.44) І.Г. Черваньов МОДЕЛІ ГЕОДИНАМІКИ РЕЛЬЄФУ В ДОСЛІДЖЕНЯХ І РОЗРОБКАХ ХАРКІВСЬКОЇ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Анотацiя: Стаття містить виклад парадигми та методологічного апарату вчення про флювіальні геоморфосистеми, що є здобутком останніх 30 років діяльності вчених Харківської...»

«Звіт про науков-дослідну роботу кафедри історіографії, джерелознавства та археології за 2008 р. І. Склад кафедри: 12 викладачів (4 професори та 8 доцентів).1. Посохов Сергій Іванович – д. і. н., професор, завідуючий кафедрою історіографії, джерелознавства та археології.2. Буйнов Юрій Володимирович – к. і. н., доцент.3. Бутенко Віра Іванівна – к. і. н., доцент.4. Зайцев Борис Петрович – к. і. н., доцент (с. н. с. НДЧ). 5. Іващенко Вікторія Юріївна – к. і. н., доцент. 6. Каплін Олександр...»

«1 ‘2012 Міжнародні рекомендації В історії акушерства немає важливішого розділу, що відображає розвиток клінічної майстерності у цій галузі, ніж розділ про винахід і вдосконалення операції накладання акушерських щипців. Розвиток методів застосування акушерських щипців спричинив те, що в родах стали брати участь лікарі, хоча раніше це було прерогативою акушерок. Оперативне акушерство Манро Керра (2010) Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ПОЛОГИ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНІ РОДОВІ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»