WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 36 ] --

Ефективність державного управління сучасною системою освіти залежить від багатьох факторів, зокрема: ступеня ресурсного забезпечення системи освіти та управління нею, загальних принципів реалізації управління, наявності науково обґрунтованих моделей державного управління освітою, що адекватні вимогам часу і особливостям вітчизняної системи освіти, рівня адаптованості до потреб суспільства механізму державного управління освітою та оцінювання результатів розвитку освітньої системи, якості управлінських технологій, якості підготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів тощо. У такому контексті цілком закономірною стає необхідність розвитку державного управління освітою і як напряму науки "Державне управління ", і як практичної діяльності.

Основними завданнями модернізації державного управління у сфері освіти, що покликані підвищити ефективність управління, є:

- узгодження змісту і завдань державної освітньої політики із стратегією загальносуспільних реформ у державі;

- розвиток фундаментальних і прикладних досліджень у галузі державного управління освітою, спрямованих на обґрунтування теоретичних моделей управління освітою на різних рівнях в умовах сучасних суспільно-політичних процесів;

- розроблення теоретичних засад державно-громадської форми управління в освіті та створення механізмів її впровадження;

- постійне підвищення освітнього і професійного рівня державних службовців у сфері освіти, обов'язкове здобуття ними вищої освіти за спеціальністю "Державне управління у сфері освіти" як умова кар'єрного зростання та успішного виконання завдань державної освітньої політики;

- забезпечення випереджаючого характеру державного управління освітою;

- запровадження національної системи моніторингу якості освіти, освітніх реформ та ефективності управлінських рішень як механізму незалежного оцінювання державної освітньої політики та прогнозування перспектив розвитку освітньої сфери;

- підвищення ефективності адміністрування навчальних закладів, яке забезпечить умови для підвищення якості освіти та посилить відповідальність за кінцеві результати діяльності;

- упровадження механізмів взаємодії установ професійної освіти і роботодавців, що забезпечить залучення до сфери освіти додаткових матеріальних, інтелектуальних та інших ресурсів.

Наукове забезпечення державного управління розвитком освітньої сфери на національному рівні створюється різними науковими інституціями, зокрема: Національною академією з її регіональними інститутами, Національною академією педагогічних наук (НАПН) України та її науковими інститутами, Університетом менеджменту освіти НАПН України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Фундаментальні дослідження, що проводяться Інститутом вищої освіти, Інститутом педагогіки, Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, присвячені розробленню теоретико-методологічних засад державного управління розвитком різних освітніх рівнів - загальною середньою, професійно-технічною, вищою, післядипломною освітою. У полі зору української академічної науки перебувають проблеми визначення економічних умов забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти, розроблення концептуально-методологічних основ проектування методів і засобів діагностування результатів освітньої діяльності, обрунтування теоретико-методологічних засад децентралізації державного управління професійно-технічною освітою та розробки державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління як інструменту гарантування державою якості освітніх послуг. Особливе місце у структурі наукової діяльності посідають дослідження проблем забезпечення якості професійної підготовки та підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти.

Велике значення для розвитку вітчизняної галузі науки "Державне управління" мало відкриття нового напряму педагогічних досліджень, наукової спеціальності 13.00.06 - теорія і методика управління освітою. Спеціалізовані вчені ради із захисту докторських дисертацій діють при Університеті менеджменту освіти НАПН України, Луганському національному університеті ім. Тараса Шевченка. У межах даного наукового напряму досліджуються: теоретикометодологічні та методичні засади державної політики в галузі управління освітою; актуальні проблеми місцевого і регіонального управління освітою; історичні аспекти теорії й технології управління навчальними закладами в Україні і за рубежем; досвід організації систем державної атестації та акредитації навчальних закладів та принципи їх реалізації; проблеми громадського самоврядування в системі управління освітою; роль, місце і функції, мета, завдання, зміст, принципи, організаційні форми, методи, засоби управління освітою; технології моніторингу, контролю та оцінювання в галузі управління освітою тощо.

Лідером у системі наукових інституцій у цій галузі управління освітою є Національна академія. Понад десять років у закладі розробляється науковий напрям державного управління у сфері освіти. Враховуючи специфіку підготовки фахівців з державного управління у сфері освіти, основними напрямами наукової діяльності Національної академії щодо розвитку державного управління у сфері освіти стали: 1) визначення та наукове обґрунтування основних механізмів реформування системи освіти та управління нею, зміст державно-громадського управління освітою; 2) розроблення наукового підґрунтя та методичних засад підготовки компетентних фахівців у сфері державного управління освітою.

Результатом наукових пошуків учених Національної академії є акумулювання кращого досвіду державного управління освітою та адаптація його до соціально-політичних умов і особливостей відповідної системи управління освітою України, критичний аналіз практики здійснення державного управління освітою в Україні та побудова на цій основі теоретичних моделей ефективного управління освітньою сферою. Фундаментальні дослідження проблем державного управління у сфері освіти присвячені вивченню:

- історичних аспектів становлення й розвитку державних органів управління освітою в Україні;

- зарубіжного досвіду управління освітніми системами та реалізації процесів децентралізації управління освітою;

- сутності та механізмів державного управління якістю освіти в Україні;

- теоретичних засад модернізації державного управління освітою в умовах входження України до світового та європейського освітнього простору;

- сутності, основних принципів та особливостей реалізації компетентнісного підходу до підготовки керівних кадрів освіти;

- теоретичних основ стандартизації освіти, у тому числі в галузі державного управління;

- сутності й змісту державної освітньої політки за різними напрямами;

- методологічних засад вироблення й аналізу державної освітньої політики;

- особливостей становлення державно-громадського управління освітою в Україні та інших країнах Європи, основних принципів і механізмів його реалізації та інших питань.

Результати наукових розвідок вчених Національної академії впроваджуються у навчальний процес підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, що здійснюється на базі кафедри управління освітою з 2009 р. в межах нової спеціальності за магістерською програмою "Державне управління у сфері освіти". Ця спеціальність є унікальною і не має аналогів в Україні. Вона орієнтована на формування у слухачів професійних компетентностей підготовки та реалізації державної освітньої політики і здійснення управління освітою відповідно до вимог сучасної науки та практики. З цією метою слухачі знайомляться з основами теорії управління складними системами, новітніми досягненнями передових країн світу в галузі державного управління освітніми системами національного, регіонального та локального рівнів; принципами і технологіями вироблення й аналізу освітньої політики; теоретичними основами державного управління освітою в Україні в умовах розвитку громадянського суспільства, становлення демократичного врядування та реалізації євроінтеграційних процесів; світовими тенденціями щодо запровадження стандартів у систему освіти; принципами і механізмами державного управління якістю освіти; методиками проведення моніторингових і маркетингових досліджень в освіті; визначення основних тенденцій, перспектив та пріоритетних напрямів розвитку національної, регіональної системи освіти; роллю органів державного управління у виробленні стратегії управління освітою в умовах змін; основними підходами до реалізації фінансово-економічної діяльності у сфері освіти; технологіями адміністративної діяльності у цій сфері.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Надзвичайно важливу роль у модернізації державного управління освітою відіграє розвиток науки державного управління, зокрема у сфері освіти. Саме тому одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри управління освітою Національної академії є підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з державного управління освітою. Науковий ступінь кандидата і доктора наук з державного управління з актуальних питань теорії та історії державного управління освітою, механізмів державного управління освітою, державної служби в органах управління освітою здобули кілька десятків молодих учених. Проте запропоновані ними теоретичні моделі модернізації управління освітою в Україні, рекомендації щодо адаптації зарубіжного досвіду вдосконалення механізмів управління освітою, оцінювання результатів функціонування освітніх систем, технологій формування й аналізу державної освітньої політики далеко ще не повною мірою знаходили своє застосування у практиці державного управління освітою.

З метою удосконалення теоретико-методологічного забезпечення управлінської діяльності у сфері освіти наукового та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців у галузі державного управління освітою важливим є одержання, акумулювання та аналіз зарубіжних моделей управління освітою в сучасних умовах, досвіду реформування управлінських структур у країнах Європейського Союзу. У цьому контексті кафедра управління освітою Національної академії розширює міжнародне співробітництво та обмінюється досвідом з науково-дослідними й освітніми установами, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями та об'єднаннями, зокрема з Центром політичної освіти землі Баден-Вюртемберг (Німеччина) в рамках реалізації проекту "Освітня політика Європейського Союзу та Німеччини: уроки для України", Цюрихським педагогічним університетом (Швейцарія) під час упровадження проекту "Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні", Радою Європи при поширенні проекту "Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини".

Значна увага при реалізації проектів приділяється ознайомленню з досвідом європейських країн із формування та реалізації освітньої політики, проведенню стажування й підвищення кваліфікації слухачів спеціальності "Державне управління у сфері освіти" та викладачів Національної академії за кордоном, поширенню ідей децентралізації управління освітою, впровадженню "доброго врядування" в управлінні освітньою сферою в Україні; розробці технологій демократичного врядування та вироблення державної освітньої політики тощо.

У ході чотирьох міжнародних наукових симпозіумів (2009-2011 рр.), які проводилися в м. Києві та м. Цюріх (Швейцарія), науковцями Національної академії та НАПН України разом із швейцарськими колегами обговорювалися питання розробки дієвих механізмів децентралізації управління освітою в Україні та шляхів стандартизації освіти в Швейцарії. У результаті наукових обмінів українські й швейцарські колеги мали можливість ознайомитися з практикою управління освітою України та Швейцарії, взяти участь у наукових дискусіях, проведенні опитувань керівних кадрів і представників громадськості в Україні та Швейцарії стосовно проблем удосконалення управління освітньою сферою.

У зв'язку з цим актуальними завданнями забезпечення наукового супроводу процесів реформування державного управління освітою є:

1 Створення науково обґрунтованих моделей запроваджуваних освітніх реформ із прогнозованими результатами й наслідками.

2. Модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, запровадження обов'язкової освіти державних службовців системи управління освітою за магістерською програмою "Державне управління у сфері освіти".

3. Більш широке і своєчасне впровадження у практику діяльності системи державного управління освітою результатів наукових розробок науки державного управління у сфері освіти.

3.5.5. Кадрове забезпечення сфери охорони здоров'я як ключова ланка наукових досліджень У Програмі економічних реформ на 2010-2014 рр. "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"1 закладено основи розбудови якісно нової системи охорони здоров'я. Успіх реформування охорони здоров'я, досягнення прийнятного рівня медичної допомоги і покращення показників здоров'я населення значною мірою визначаються правильною кадровою політикою галузі, професіоналізмом кадрів. На світовому рівні кадровий ресурс охорони здоров'я визнано базисною ланкою (складовою) розвитку сектору охорони здоров'я, що визначає якість управління реформуванням галузі із застосуванням сучасних підходів, визначенням пріоритетних напрямів подальшого розвитку галузі.

Відповідно до Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 рр., представленої в Указі Президента України, завданням кадрової політики є відповідність вимогам сьогодення, таким як демографічна криза, нові соціально-економічні реалії, глобалізаційні процеси.

Важливість кадрового питання полягає ще і в тому, що медичні кадри розглядаються як стратегічний капітал, і 70% усіх капіталовкладень у галузь охорони здоров'я у світі спрямовуються саме на кадрове забезпечення. Проблеми кадрового забезпечення галузі в Україні залишаються невирішеними і поглиблюються в процесі провадження реформ. На сьогодні вітчизняна галузь охорони здоров'я перебуває на порозі кадрової кризи.

Відсутність науково обґрунтованої державної програми розвитку кадрового потенціалу охорони здоров'я в Україні зумовлює недостатню укомплектованість і забезпеченість медичними кадрами, зниження якості їх підготовки та невідповідність новим реаліям сьогодення, загострення невирішених проблем сфери охорони здоров'я населення України.Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«ФІЛОСОФІЯ СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС ФІЛОСОФІЇ ТЕМА 1. Світоглядні ознаки філософського знання. Походження філософії, її предмет, проблематика, структура, функції та співвідношення з іншими формами світогляду. Основні поняття та категорії теми: світогляд, світосприйняття, картина світу, міф, міфологія, синкретизм, філософія, самовизначення, релігія, наука, об’єкт вивчення, предмет вивчення, структура, проблемне поле, онтологія, гносеологія, аксіологія, логіка,...»

«Міжнародна конференція Фемінізм: точка зборки Мови спілкування – українська, англійська / французька / польська / російська (з синхронним перекладом українською) 7.03, понеділок,18.30 Дороття Редай (Угорщина). Лесбійський активізм в Угорщині з феміністичної перспективи. Фемінізм і соціалізм, жінки і капіталізм Доповідь присвячена діяльності угорської лесбійської організації «Лабрис». Доповідачка представить, яким чином учасниці «Лабрису» співвідносять себе та організацію з фемінізмом, та як...»

«КНИГА ПАМ’ЯТІ СЕЛА ВЕЛИКИЙ ХУТІР Драбівського району Черкаської області 2011 рік УДК 94(477.46) ББК 63.3(4УКР4ЧЕК-2) К 59 Козоріз Віктор Петрович Книга Пам’яті села Великий Хутір/Віктор Козоріз.— Харків: Видавець Козоріз В.П., 2011 — 100 с., іл. До Книги Пам’яті увійшли списки уродженців та жителів села Великий Хутір Драбівського району Черкаської області, які були репресовані в часи тоталітарного сталінського режиму, померли в роки Голодомору 1932-1933 років, а також уточнені списки осіб, які...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ М. Й. Варій ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 3-є видання, виправлене та доповнене ПІДРУЧНИК Затвердженно Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Київ “Центр учбової літератури” УДК 159.9(075.8) ББК 88я73 В 18 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18–Г–1001 від 02.11.2006) Рецензенти: Москалець В. П. – доктор психологічних наук, професор; Рибалка В. В....»

«]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Д. С. Гордієнко листи В. Бузескула до М. Бережкова останній час в українській історичній науці інтерес істориків помітно змістився з опису політичних та соціально-економічних подій минулого до вивчення процесів «внутрішньої» історії свідомості та мислення, як і загалом приватного життя людей, що, власне, притаманно і сучасній світовій історіографії [див.: 1, с. 4–5]. Таким чином, спостерігається процес посилення зацікавлення біографістикою, одне з перших місць в якій...»

«Кудина Ганна аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА МИРОНОВА (1901–1998) У статті розглядаються основні віхи громадської та науковопедагогічної діяльності М. М. Миронова. Зокрема приділена увага проблемам дитячого руху в Україні. Висвітлюється досвід освітньо-педагогічної діяльності педагога, його дослідження теорії та практики дитячих громадських організацій. Вивчення поглядів та ідей Миколи...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Чорний Олександр Васильович УДК 94 (477) „17/ 19”: 355.ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ МОРСЬКОГО ФЛОТУ В УКРАЇНІ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 200 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова,...»

«Мержвинський В. В. Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 24 (63), №1 Ч.2. 2011 р. С. 290 – 300. УДК 821.161.2-2.09 ОНОМАСТИЧНА СФЕРА ДРАМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ БЛАКИТНА ТРОЯНДА Мержвинський В. В. Кримський юридичний інститутОдеського державного університету внутрішніх справ,  Сімферополь, Україна  Функціонування власних назв у драматургії Лесі Українки становить для вчених значний інтерес, оскільки цей аспект...»

«Донецька обласна державна адміністрація Управління культури і туризму Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської Артемівська міська ЦБС Діалог культур Інформаційна довідка з досвіду роботи бібліотек Артемівської міської ЦБС Донецьк 20 ББК 78.381.9:63.5 Д 4 Діалог культур : інформ. довід. з досвіду роботи б-к Артем. міськ. ЦБС / Упр. культури і туризму Донец. облдержадмін., Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської, Артем. міськ. ЦБС ; уклад. Н. П. Супрунець,...»

«Одеська національна юридична академія ПОПСУЄНКО Людмила Олександрівна УДК 340. 15 (37): 348. 1 Правовий статус християнської церкви за римським імператорським законодавством IV сторіччя Спеціальність 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса – 2006 Робота виконана в Одеській національній юридичній академії Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник кандидат...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»