WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 32 ] --

Інститутом розроблені пропозиції щодо внесення змін і доповнень до проектів та чинних нормативно-правових актів, які регулюють питання державної служби і служби в органах місцевого самоврядування та питання навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Результати наукових досліджень оприлюднювалися на щорічних наукових конференціях, круглих столах та шляхом публікацій у відповідних виданнях.

Основне коло питань, яке перебуває в полі зору науковців та організаторів навчання, зосереджується навколо таких позицій, що найбільш істотно впливають на ефективність підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: нормативно-правове забезпечення та пропозиції щодо його удосконалення; врахування підвищення кваліфікації при кар'єрному зростанні; види та терміни підвищення кваліфікації; оновлення змісту навчання, його реалізація в навчальному процесі; впровадження сучасних освітніх технологій; забезпечення безперервності навчання як державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, так і науковців, викладачів-практиків та організаторів навчання; ресурсне забезпечення (фінансове, матеріально-технічне).

Питання ефективності підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, його науково-методичного супроводу досліджувалися також науковцями, викладачами навчальних закладів, організаторів навчання. Спільними зусиллями напрацьовано теоретичне підґрунтя надання освітніх послуг зазначеного спрямування, досліджено широкий спектр проблем, пов'язаних з вивченням потреб, законодавчим унормуванням цього виду навчання, його організаційного забезпечення. Водночас підготовлені ґрунтовні методичні напрацювання, які дозволяють здійснювати підвищення кваліфікації на належному рівні. А головне, реалізація напрацьованих пропозицій дозволить удосконалити цю діяльність у майбутньому.

3.4. Наукові дослідження у сфері національної безпеки

Національні інтереси та загрози їх реалізації присутні у всіх сферах життєдіяльності суспільства та держави. У новій редакції Стратегії національної безпеки України, затвердженій Указом Президента України від 8 червня 2012 р. № 389/2012, стратегічною метою визначено створення ефективної системи забезпечення національної безпеки, а серед завдань, виконання яких має забезпечити її досягнення, - кардинальне підвищення ефективності підготовки кадрів вищої кваліфікації для сектору безпеки та стимулювання фундаментальних і прикладних досліджень у сфері національної безпеки.

В цілому ж сучасне розуміння сутності національної безпеки передбачає широкий погляд на вирішення комплексу завдань щодо її забезпечення та зумовлює необхідність постійного наукового супроводу розробки і впровадження у практику державно-управлінських рішень, спрямованих на їх вирішення.

По-перше, проблема забезпечення безпеки будь-якої країни охоплює не тільки традиційно воєнні, а й економічні та політичні чинники, проблеми історичної та національної ідентифікації, демократизації та політичної стабільності, формування дружніх міждержавних відносин тощо.

По-друге, процеси, які відбулися в останні десятиріччя, показали безперспективність виснажливої конфронтаційної логіки у відносинах між країнами, але вказана логіка не відійшла в минуле, а зіткнення національних інтересів, економічне, культурне та політичне суперництво між країнами не стало менш жорстким після розпаду біполярної системи.

По-третє, більш інтенсивним та системним, а тому й більш небезпечним для України стає політичний, економічний, культурний, інформаційний тиск з боку інших, більш розвинених держав.

Значний вплив на розробку та реалізацію державно-управлінських рішень щодо забезпечення національної безпеки справляє низка чинників "національного характеру", серед яких зокрема:

- процес формування національно-культурної ідентичності, що відбувається в умовах значних економічних диспропорцій у розвитку регіонів, політичних спекуляцій навколо соціокультурних відмінностей, використання у цій боротьбі конфліктних тем, що формує загрозу цілісності української держави;

- складний процес формування демократичних традицій та слабкість українських інституцій у питаннях пошуку консенсусу, необхідного для окреслення шляхів подальшого суспільного розвитку;

- відсутність системності в процесі розробки політики національної безпеки та неефективність моніторингу за виконанням прийнятих рішень і, як наслідок, - неадекватні загрозам національним інтересам рішення щодо вказаної політики;

- значний рівень залежності від поставок енергоресурсів та зовнішніх ринків збуту вітчизняної продукції при одночасному перетворенні України на ринок збуту товарів та послуг інших країн;

- суперечливий процес формування нових суспільно-політичних, соціально-економічних і культурних відносин, який відбувається на фоні різкої диференціації суспільства на "бідних" та "багатих" і перманентних очікувань серед населення погіршення соціально-економічного стану;

- гальмування назрілих реформ у різних сферах життєдіяльності суспільства через непідготовленість значної маси керівників, недосконалість нормативно-правової бази, ідеологічно-психологічне несприйняття значною частиною населення ринкових перетворень, зростання недовіри громадян до органів влади;

- значна тінізація національної економіки, зростання корупції та організованої злочинності в економічній сфері і, як наслідок, - низька інвестиційна привабливість держави та її готовність функціонувати в умовах жорсткої конкуренції;

- зростання ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та соціального характеру;

- зниження обороноздатності держави через відсутність системного підходу при реформуванні оборонно-промислового комплексу та Збройних Сил України;

- наявність загрози виникнення конфліктів між Україною та суміжними країнами за право володіння (контролю) територією в умовах незавершеності договірно-правового оформлення державного кордону, а також ескалації "заморожених" конфліктів (передусім у Придністров'ї та на Північному Кавказі);

- невирішеність низки проблем державного будівництва і суспільного розвитку, що стимулює втручання у внутрішні справи з боку інших держав.

Окремої уваги заслуговує проблема втрати колишніх регулятивних суспільних механізмів, незбалансованості інтересів різних соціальних груп, притуплення солідарної суспільної поведінки, створення віртуальних груп та елітарних верств, які зосереджують увагу передусім на власних корпоративно-бізнесових чи політичних інтересах, а не національних проблемах безпеки, а відтак небажання частини населення узгоджувати свої інтереси з інтересами держави.

Тому розробка та реалізація ефективних державно-управлінських рішень щодо забезпечення національної безпеки стикається зі значними труднощами, а державна політика у цій сфері до цього часу залишається фрагментарною, розбалансованою та досить суперечливою.

Значною мірою це є результатом відсутності в Україні належного наукового супроводу забезпечення національної безпеки. Про це також свідчить недостатня кількість відповідної методичної, наукової, навчальної літератури та належним чином підготовлених фахівців з державного управління у сфері національної безпеки, які володіють сучасним арсеналом політичного аналізу та прогнозування. Внаслідок цього життєво важливі проблеми захисту і просування національних інтересів стають предметом дослідження та обговорення, як правило, тоді, коли вони вкрай загострилися, коли конфліктна ситуація переростає в кризу.

Водночас передовий досвід інших демократичних країн показує - проблеми забезпечення національної безпеки потребують ґрунтовного наукового аналізу й мають розглядатися ще на стадії свого зародження, а технологія розробки концепцій, доктрин, стратегій тощо, які відображають відповідні управлінські рішення, мають інтегрувати всі можливості держави і базуватися на надійних теоретичних засадах. Це дозволяє зробити системний аналіз проблемних питань, які виникають у цій сфері, та обґрунтувати раціональні варіанти вибору шляхів і засобів їх вирішення.

Слід підкреслити, що проблеми розробки та впровадження ефективних державно-управлінських рішень у сфері національної безпеки належать до слабко структурованих або не структурованих. Це не дозволяє адекватно описати їх аналітичними (математичними) методами. Зокрема:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- не завжди система понять, що використовується, є достатньою для формалізації проблеми, вона може бути нечіткою та внутрішньо суперечливою (зокрема, необхідно враховувати наявність суб'єктивних моментів, об'єктів, які не піддаються членуванню, великий ступінь невизначеності та динамізм суспільно-політичного процесу, відсутність необхідної інформації);

- математичні методи висувають вимогу до учасників дослідження (представників економічних, політичних та інших галузей наук і фахівців фізико-математичних (кібернетичних) наук) пройти спеціальну міждисциплінарну підготовку, що вимагає додаткового фінансування та часу;

- використання математичних методів, обробка інформації вказаними методами потребує серйозного фінансування, відповідної матеріально-технічної бази і, як правило, значного часу.

Окрім того державно-управлінські рішення з питань національної безпеки, як правило, формуються і втілюються в життя під впливом значної кількості суперечливих факторів. Часто мають місце суперечливі результати аналізу вказаних факторів та діаметрально протилежні підходи щодо розв'язання тих чи інших проблем у сфері національної безпеки. Визначення національних інтересів, потенційних і реальних загроз щодо їх реалізації може мати яскраво виражений політизований характер. Одні й ті ж фактори та умови можуть розглядатися різними політичними силами як загрозливі чи, навпаки, - стабілізуючі.

Тому дуже важливою функцією наукового супроводу є стратегічне прогнозування, яке враховує довгострокові тенденції і загальну динаміку системи національної безпеки. Стратегічний прогноз вказує на необхідні ініціативи (в політичній, економічній, соціальній та гуманітарній сферах), які в довгостроковій перспективі сприятимуть досягненню бажаного майбутнього. Визначене у такому прогнозі майбутнє є наслідком досягнення певної сукупності національних цілей та сприяє формуванню вказаної сукупності у майбутньому.

Водночас загальновідомо, що прогнозування короткотермінових кризових ситуацій (його часто називають політичним прогнозом) сприяє кращому розумінню того, якою має бути поведінка суб'єктів забезпечення національної безпеки у довгостроковій перспективі. Це означає, що стратегічний прогноз у сфері національної безпеки перебуває в постійній залежності від політичних намірів вищого керівництва. Тому він має володіти великим ступенем адаптивності, а саме прогнозування має включати аналіз ризиків невідповідності результатів прогнозу.

На жаль, в українському контексті хаотичність політичних процесів часто характеризується відсутністю їх направленості. За таких умов будь-який прогноз може мати тільки короткостроковий характер. Це також ускладнює можливість стратегічного прогнозування, оскільки "бажаний майбутній стан" системи національної безпеки кардинально відрізняється в уявленнях головних акторів політичної системи.

Останнім часом в Україні, поряд з існуючими академічними та державними структурами, які відповідають за наукове забезпечення українського політикуму, виникло багато інформаційно-аналітичних, експертних та консалтингових центрів. Вони займаються різними видами робіт, від аналізу передвиборчої ситуації та планування виборчих кампаній до розробки прогнозів і стратегій розвитку країни у різних сферах її життєдіяльності на довгострокову та середньострокову перспективу. Достатньо гострі соціально-політичні процеси останніх років спровокували появу численних політичних прогнозів та стратегій. Але поряд з цим спостерігається ситуація, коли:

- багато прогнозів не знайшли свого підтвердження на практиці, а політичні рішення впродовж років незалежності України, як правило, приймаються інтуїтивно, без урахування можливих наслідків;

- часто аналітиками і навіть науковцями вважають себе виборчі політтехнологи, журналісти, посередні політики, експерти "на злобу дня" тощо, які своєю некомпетентною працею дискредитують суть не тільки наукового, а й політичного аналізу та прогнозування у сфері забезпечення національної безпеки.

Це свідчить про те, що формування цілісної системи наукового супроводу забезпечення національної безпеки переживає період труднощів, зокрема, зумовлений недостатньо розробленою методологічною базою наукових досліджень. Тому розв'язання проблеми формування стандартів якісного наукового супроводу для забезпечення ефективних державно-управлінських рішень у сфері національної безпеки набуває особливої актуальності.

З іншого боку, очевидно, що науковий супровід забезпечення національної безпеки успішно розвиватиметься тоді, коли буде сформовано відповідний запит на наукову та експертно-аналітичну продукцію. Сьогодні ж в Україні політична еліта потребує висновків та рекомендацій науки, які стосуються передусім поточної ситуації (у крайньому випадку, на короткостроковий період) або ж внутрішньополітичної боротьби. Не випадково потреба в наукових та експертноаналітичних послугах різко зростає в період виборчих процесів. Але для майбутнього держави більш актуальною є проблема стратегічного аналізу, прогнозування та планування на основі довгострокового прогнозування, а не тільки пропозиції щодо поточних управлінських рішень, їх якості та оперативності.

Таким чином, у сфері національної безпеки важливими є не стільки висновки та рекомендації аналітиків-експертів, які прораховують варіанти розвитку ситуації і працюють за принципом надання інформації "сьогодні-на-сьогодні", скільки розробка на науковій основі середньострокових та довгострокових стратегій розвитку. Тому в цілому для України розробка науково обґрунтованих прогнозів, довгострокових, глобальних стратегій, рекомендацій політичному керівництву з питань забезпечення національної безпеки є життєво необхідною. Актуальною залишається і проблема формування національного професійного співтовариства науковцівфахівців у сфері національної безпеки.

З огляду на сказане основні зусилля кафедри національної безпеки в останні роки зосереджені на комплексному науковому аналізі таких груп факторів:

- потреби національного розвитку, які в концентрованому вигляді знаходять своє відображення у сукупності національних інтересів та цілей;Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«Студентський науковий вісник Випуск 8 ІСТОРИЧНІ НАУКИ Дмитро БОЛДИРЄВ СТВОРЕННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХІХ ст. (магістрант факультету історії та права) Науковий керівник – кандидат істор. наук, доцент Л.М. Філоретова На сучасному етапі творення незалежної української держави з усією гостротою постають не тільки державно-політичні, соціально-економічні, але й ідеологічно-духовні та культурно-освітні проблеми українського народу. Освіта є основою культурного і...»

«Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2012. – Т. 25 (64), № 2 (1). – С. 218–224. УДК 811.14’06’373.7(045) ОНІМНА ГРА ЯК ЗАСІБ НЕОЛОГІЗАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ГРЕЦЬКІЙ МОВІ Сагірова Ольга Донецький національний університет, Донецьк, Україна У статті простежено засоби неологізації грецьких фразеологізмів з онімним компонентом. Встановлено причини формування народних і авторських фразеологічних оказіоналізмів та...»

«Для захисту просторових даних застосовуються різні методи, які ґрунтуються на прив’язці до апаратного забезпечення, також використовується алгоритм шифрування даних з відкритим ключем (RSA). Отже, для захисту системи, запитів та результатів від несанкціонованого доступу необхідно використати один з існуючих методів захисту інформації. Висновки Подальший розвиток інтелектуальних ГІС буде спрямований на самонавчання, самовдосконалення, розширення баз даних, глобалізацію та інтеграцію, інакше...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА ВОЛИНСЬКА Олена Степанівна УДК 37.0 (477) “19”+37.036 РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ В ГАЛИЧИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Миколаївському державному університеті ім. В. О. Сухомлинського, Міністерство освіти і науки...»

«ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА PROBL. SLAVONIC STUD.2011. Вип. 60. С. 21–32. 2011. Vol. 60. Р. 21– 32.. УДК: 930.85(477.83/.86) ФОРМУВАННЯ ГАЛИЦЬКОЇ СЛАВІСТИКИ В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ТЕОРІЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ (ХІХ–30-ті роки ХХ ст.) Роман ГОЛИК Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, e-mail: roman_holyk70@ukr.net Відділ історії середніх віків У статті простежено еволюцію славістичних досліджень у Галичині до 1939 р. на тлі розвитку...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Писаренко Михайло Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2013 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Кролевецький завод...»

«Національна академія наук України Інститут української мови Лексикографічний Бюлетень Випуск 11 Київ 2005 Лексикографічний бюлетень УДК 61.2.8137337 Л 43 Лексикографічний бюлетень: збірник наукових праць Заснований у 1951 р. Відновлений у 2004 р. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Відповідальний редактор В. Німчук, д-р філол. н., професор, чл.-кор. НАН України Заступник відповідального редактора О. Демська-Кульчицька, канд. філол. н. Відповідальний секретар О. Тищенко, канд. філол. н. А. Бурячок, д-р філол....»

«Олексій Кресін ПОЛІТИКО–ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДНОСИН УРЯДІВ ІВАНА МАЗЕПИ ТА ПИЛИПА ОРЛИКА З КРИМСЬКИМ ХАНСТВОМ У дослідженнях, присвячених різним питанням українського державотворення XVII–XVIII ст., однією з провідних тем є дипломатія українських політичних суб’єктів. Увага вчених до цієї проблематики зумовлена, зокрема, тим, що комплекс дипломатичних документів глибоко відбиває українські державотворчі програми, розроблені з урахуванням міжнародних та внутрішніх обставин. Аналіз цих матеріалів...»

«Комаровська Оксана кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України ОПАНУВАННЯ ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ ОСВІТИ ХУДОЖНЬО ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ Стаття присвячена аналізу педагогічного потенціалу курсів історії театрального та хореографічного мистецтв, як інтегральних складових мистецької освіти. Зміст курсів розглядається як структурний компонент (мікропростір) художньо-освітнього простору початкового...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою Інституту філології _ 2014 р. протокол № _ Директор Інституту філології _проф. Семенюк Г.Ф. Програма вступних іспитів до аспірантури Спеціальність фольклористика, українська мова і література, іноземна мова Київ – 2014 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 10.01.07 – ФОЛЬКЛОРИСТИКА Програма розрахована на аспірантів зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика. До програми включено питання з теорії та жанрології...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»