WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 3 ] --

Ствердна відповідь на ці запитання передбачає подолання "консервативної сили", традиційних уявлень про науку, її об'єкт, предмет, засіб, тип суб'єкта, характер теорії тощо. Ключовим моментом у поясненні суті науки державного управління є розуміння її проективно-конструктивної природи. Це означає, що об'єктом пізнання виступає не стільки сам зовнішній об'єкт як частина об'єктивної реальності з її властивостями, закономірностями, законами існування і т.ін., скільки дія з ним, яка, по суті, має управлінський зміст, оскільки це: а) цілеспрямований вплив на об'єкт для отримання певного, потрібного суб'єкту ефекта, результату; б) на передній план тут виступає не матеріальна (закон), а ідеальна (мета) причинність. По суті, управління це дія цільової причинності, реалізація задуму суб'єкта як творця. Управління тим і відрізняється від звичайної, в тому числі виконавської діяльності, що воно детермінується образом, моделлю потрібного майбутнього, а не просто наявними ресурсами і можливостями. За великим рахунком, управління створює нові ресурси і можливості. В екзистенційному плані - це прорив із сфери неможливого у світ можливого і дійсного, це - самовизначення і самоствердження людини як суб'єкта перед туманним і тривожним майбутнім.

Отже, об'єктом науки державного управління виступає саме управління, а предметом сам зміст реальної управлінської проблеми, пошук оптимальних шляхів її вирішення, знаходження найбільш ефективних способів досягнення управлінських цілей та раціональних засобів, доцільних і прийнятних як у технічному, так і в гуманітарному розумінні.

У науці державного управління предмет дослідження є не стільки "даним", скільки "заданим". Метою дослідження виступає розроблення певного проекту, моделі, "механізму", технологічної ("дорожньої") карти, "рецептів", "практичних рекомендацій" тощо, які вирішують певну управлінську проблему. З переходом від теорії до практики, від науки до технології процес пізнання не закінчується, навпаки, він тільки вступає у завершальну і вирішальну фазу. Фактично завершення пізнавального циклу збігається з "останнім актом" науково-технічної творчості, коли предмет стає новоствореним об'єктом, що виявився "життєздатним" (таким, що ефективно працює, відповідає різноплановим критеріям - економічним, соціальним, політичним, гуманітарним).

Стає також зрозумілим, що істина в науці державного управління вже не може розглядатись суто гносеологічно, як адекватне відображення об'єкта в суб'єкті. Це скоріше істинний, єдино правильний шлях до об'єкта, у плані як його пізнання, так і практичного перетворення, в кінці якого вже не поняття має відповідати своєму об'єкту, а навпаки, об'єкт відповідає своєму поняттю - проекту, конструкту, людському задуму, управлінській меті. В онтологічному плані вказаний шлях, або спосіб пізнання та практичного перетворення об'єкта, має законодоцільний характер, тобто здійснюється як за логікою (об'єктивними законами існування) самого об'єкта, так і за логікою і цілями існування суб'єкта, свободою його волевиявлення. Істина - це результат співтворчості суб'єкта і об'єкта, суб'єкта і суб'єкта, збігу, стикання процесів суб'єктивації об'єктивного і об'єктивації суб'єктивного.

Розглянемо докладніше питання про суб'єкт науки державного управління і про те, яким вимогам він має відповідати. Взагалі суб'єктом будь-якої діяльності є людина, яка має відповідати двом якостям: а) бути носієм суб'єктивності (не плутати із суб'єктивізмом), тобто мати здатність виробляти і реалізовувати власне ставлення до дійсності; б) мати певні здібності, знання, уміння та навички, необхідні для певного виду діяльності.

Управління є універсальною, загальнопрактичною формою діяльності, яка вимагає від його суб'єкта, крім названого, ще й організаційного таланту, відповідальності, вольових якостей (наполегливості у досягненні цілей, здатності працювати в екстремальних умовах, витримувати перенапруження тощо), інженерного мислення (здатності знайти вихід з будь-якої кризової ситуації, прийняти оптимальне рішення і т. ін.), і, нарешті, мудрості та відкритості для інновацій.

У галузі науки державного управління суб'єкт пізнання повинен поєднувати в собі якості вченого, інженера і практика, крім того, бути творчою і високоморальною людиною, керуватися не тільки "інтересами", а й ідеями суспільного блага, служіння народові, духовними цінностями.

Структуру галузі науки державного управління можна розглядати як із зовнішньої, формальної, так і внутрішньої, змістової сторін.

У першому випадку йдеться про структуру наявних спеціальностей, затверджених ВАК, яка є недосконалою, у другому - про внутрішню форму організації самого змісту діяльності в галузі науки державного управління. Ця внутрішня форма утворює своєрідний методологічний трикутник, сторонами якого є аксіологічний, пізнавальний та технологічний аспекти державно-управлінської наукової діяльності, яким мають відповідати певні блоки спеціальностей. До блоків можуть входити такі спеціальності:

- аксіологічного - філософія державного управління; соціологія державного управління;

психологія державного управління; етика державної (чи ширше - публічної) служби тощо;

- пізнавального - історія державного управління; теорія державного управління; методи і форми (чи методологія) державного управління;

- технологічного - технології державного управління (або соціальні технології в державному управлінні; сьогодні це - "механізми державного управління", що значно спрощує суть "техно", як "мистецтва, майстерності, вміння" згідно з античним розумінням цього поняття); державне управління на центральному, регіональному та місцевому рівнях; організація та управління в державних установах; державна служба та служба в органах місцевого самоврядування.

Кількість спеціальностей у блоках можна збільшувати або зменшувати залежно від об'єктивних потреб і суб'єктивних можливостей. Але принцип методологічного трикутника має зберігатися.

Наведемо ще одне зауваження стосовно передісторії та історії науки державного управління. Передісторія науки сягає корінням сивої давнини: від державно-управлінських ідей і висловлювань Конфуція, Лаодзи, давньоєгипетських жерців, античних філософів - Сократа, Платона, Аристотеля та інших - аж до Нового часу, коли з'являється експериментальне природознавство і власне класична наука. До передісторії можна віднести також геніальні ідеї Ш.Монтеск'є та П.Орлика стосовно принципу поділу державної влади на три відомі гілки. Але це теж ще не теорія державного управління.

Протягом першої половини ХХ ст. концептуально оформлюються три парадигми державно-управлінської думки: політична, менеджерська і правова, які віддають перевагу одній із гілок влади: відповідно законодавчій, виконавчій, судовій. Те, що їх об'єднує, - це загальна, так би мовити, "провладна" парадигма мислення, а не власне управлінська, яка б спиралася на загальну теорію організації та управління в природі (універсумі) та суспільстві. Вперше ідею такої теорії висунув вітчизняний філософ О.О.Богданов у 1913 р. у своїй знаменитій "Тектології" або "Загальній організаційній науці". В наступний період ця ідея отримала розвиток з виникненням кібернетики, теорії "порядку із хаосу" І.Пригожина і сучасних космогонічних теорій еволюції Всесвіту. Проте універсальної теорії організації та управління все ще не існує. Але стало зрозумілим, що в умовах інформаційно-технологічного суспільства та з виникненням проективно-конструктивної парадигми пізнання феномен влади як "вольового відношення" (Гегель), або здатності підкорювати волю одних волі інших, є лише частковим і далеко не кращим епіфеноменом організації та управління в суспільстві. Вже сьогодні можна навести безліч прикладів успішних управлінських практик, побудованих не за принципом "панування-підкорення", а за логікою співробітництва і взаємодопомоги, партнерства, а не конкуренції. Особливо важливо науково осмислювати ці практики і поширювати їх в наш кризовий час і з огляду на глобальні загрози, які потребують консолідації суспільства і задіяння творчих сил колективного інтелекту.

В інформаційному суспільстві, коли знання стає основним засобом виробництва та управління і з'являється глобальна інформаційно-технологічна та комунікативна мережа, підриваються традиційні основи чи "ресурси" (Е.Тоффлер) влади - насилля та гроші. Без перебільшення можна стверджувати, що інформаційно-комунікативні технології - це технічна основа глобальної демократії. Інша справа, як скористатися новими можливостями і хто здобуде перемогу в битві за новий ресурс: влада чи суспільство?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Отже, наука державного управління формується саме в наш час і її актуальність зростатиме в процесі трансформації України в інформаційне суспільство та інтеграції в глобальну спільноту.

1.3. Інституційний розвиток галузі науки "Державне управління" в Національній академії Галузь науки "Державне управління" - це наукова дисципліна сучасного, постіндустріального, інформаційно-технологічного етапу розвитку суспільства. Передумовами її виникнення та конституювання як відносно самостійної сфери знань є: професіоналізація державного управління, виокремлення його в особливий, визнаний державою і суспільством вид професії;

перетворення управлінської діяльності в основу суспільного виробництва і вирішальний фактор суспільного розвитку, а науки - на безпосередню продуктивну силу, трансформація наукового знання із засобу освіти у засіб управління та спосіб побудови управлінських технологій.

Галузь науки "Державне управління" є визнаною як в Україні, так і в передових країнах світу.

Рівень її розвитку є показником ефективності та інноваційності державного управління, його здатності оперативно та адекватно реагувати на виклики часу.

Основними напрямами діяльності в розвитку наукової галузі "Державне управління" є:

• потреби в розвитку галузі, формування її проблемного поля, стратегії, магістральних напрямів, тематичних пріоритетів, а також урахування прикладного, технологічного спрямування галузі на практику державного управління, підвищення результативності наукових досліджень шляхом забезпечення якості інтелектуального продукту з погляду як прирощення нового знання, так і впливу на практику державного управління, що забезпечується координацією наукової діяльності;

• науковий супровід діяльності Президента України та центральних органів влади, формування і реалізація державно-управлінських реформ шляхом надання послуг з експертно-аналітичної та проектної діяльності з модернізації державного управління і місцевого самоврядування, участі у розробці та експертизі проектів нормативно-правових актів і розробки концепцій та програм державно-управлінських реформ;

• задоволення потреб у динамічному інституційному розвитку Національної академії;

• наукове забезпечення системи професійного навчання державно-управлінських кадрів, передусім потреб навчального процесу в Національній академії через науково-методичне забезпечення освітньої діяльності в галузі державного управління, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

розвиток освітніх ресурсів, стандартів типових планів та учбових програм.

Метою наукової діяльності Національної академії є: проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем державного управління, місцевого самоврядування та підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі науки "Державне управління".

1.3.1. Система наукової діяльності

Структура наукової діяльності Національної академії включає такі форми:

1. Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у науковій галузі "Державне управління", в тому числі виконання науково-дослідних робіт (НДР) у межах комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування", який фінансується за рахунок державного бюджету, участь у реалізації державних і галузевих наукових програм, виконання наукових досліджень за договорами на замовлення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, участь у міжнародних наукових програмах і проектах за грантами вітчизняних й міжнародних фондів, організацій тощо.

Фундаментальні наукові дослідження спрямовані на отримання нових знань про закономірності суспільного розвитку, розбудови ефективної системи державного управління і системи місцевого самоврядування, їх взаємодії та взаємозв'язку, прикладні - на одержання і використання нових знань для досягнення практичних цілей системи державного управління і системи місцевого самоврядування.

2. Виконання дисертаційних досліджень у процесі підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру та інститут здобувачів наукового ступеня кандидата, доктора наук з державного управління. За ініціативою Національної академії у 1997 р. галузь науки "Державне управління" було внесено до переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь (постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997 р. № 1328). У цьому ж році відбулися перші захисти дисертацій у спеціалізованих вчених радах Національної академії.

3. Проведення соціологічних досліджень і наукової експертизи за договорами на розробку наукової продукції за замовленнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій.

4. Розвиток наукових шкіл відповідно до предметних меж галузі науки "Державне управління".

5. Науково-методична підтримка спеціальностей освітньої галузі "Державне управління".

За ініціативою Національної академії у 1997 р. (постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507) було запроваджено окрему освітню галузь "Державне управління", а спеціальність 8150000 "Державне управління" включено до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Спрямування наукової роботи Національної академії на супровід освітньо-професійних і професійних програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування сприяє впровадженню наукових досягнень та інновацій у навчальний процес, інтеграції інформаційного науково-освітянського простору, науково-методичному забезпеченню реалізації адміністративно-суспільних реформ в Україні. Тому першочерговими результатами наукової діяльності необхідно вважати: розробку підручників, навчальних посібників для нових магістерських програм за відповідними спеціальностями; підготовку методичних матеріалів для системи підвищення кваліфікації державно-управлінських кадрів;Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«УКР. ЛІТЕРАТУРОЗН. 2008. UKRAIN. LITERARY STUD. 2008. Вип. 70. С. 177-192 Is. 70. Р. 177-192 УДК 821.161.2(477.83/86)“18”-2.09 Р.Мох:124.4 ВІРШОВАНА ДРАМА РУДОЛЬФА МОХА “ТЕРПЕН – СПАСЕН” – “ПАМ’ЯТКА 3 МАЯ 1848” Світлана КУКУЛА Національний заповідник “Давній Галич” вул. Івана Франка, 1, 77100, м. Галич, Україна У статті досліджено віршовану драму Рудольфа Моха “Терпен-спасен”. Проаналізовано композицію драми, її сюжет, образну систему. Звернено увагу на ідейні аспекти твору. Ключові слова:...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2012. Вип. 7. С. 19 – 53 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2012. Is. 7. P. 19 – 53 УДК 821.161.2(091):371.671:808.1 Я. Головацький ХРЕСТОМАТІЯ РУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТА ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ: ПЛАНИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ Олександр СЕДЛЯР Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79601,...»

«Цей документ скачаний з сайту: Кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ „НГУ” http://ipt.nmu.org.ua/ua/ Ви можете переглянути або скачати інші файли у розділі: Студентам Бібліотека Методичні матеріали Підручники та навчальні посібники Навчальні плани, питання, теми © Кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ „НГУ”, 2013 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Міністерство освіти і науки України Національний гірничий університет Методичне забезпечення самостійної роботи...»

«С.В.Ушанова СУЧАСНЕ КОЗАЦТВО ЗАДНІСТРОВ’Я (ДОВІДНИК).Історія вчить, що ефективне те, що утверджує своє. А своє у нас – козацтво – спосіб життя вільної людини, яка із зброєю в руках захищала Богом дані їй вольності й права. Сучасний загальнодержавний сплеск цікавості до історії козацтва й зокрема уваги до його проблем пояснюється просто: йде формування національної еліти, яка спирається в своїй діяльності на національний – козацький! – досвід державотворення. В програмі діяльності Задністрового...»

«Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України Instytut Pastwa i Prawa imenia W. Koreckiego NAN Ukrainy Польська академія мистецтв і наук Polska Akademia Umiejtnoci Польське наукове товариство у Житомирі Polskie Towarzystwo Naukowe w ytomierzu STUDIA POLITOLOGICA UCRAINO-POLONA Випуск другий Wydanie drugie За редакцією В. Горбатенка, Я. Прокопа Pod redakcj W. Horbatenki, J. Prokopa Житомир–Київ–Краків ytomierz–Kijw–Krakw ББК 66.0(4Укр)+66.0(4 Пол) УДК 32(477)+32(438) Рекомендовано...»

«Алєксандр Філюшкін (Санкт-Петербург, РФ) з чого починається «вступ до історії» Гуманітарне знання консервативне. Будь-яке нововведення зазвичай проходить три стадії: 1) «Яка нісенітниця!»; 2) «У цьому щось є.»; 3) «Та хто ж цього не знає?». Особливо наочно це можна спостерігати на прикладі сучасної корпорації істориків на пострадянському просторі. Здавалося б: уже понад 20 років тому впала «залізна завіса», стали приступними досягнення світової науки і «єдино правильний» історичний матеріалізм...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА НАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ Збірник наукових статей Київ – 2012 Українська політична нація: проблеми становлення УДК 323.2+342.7(477) У45 За повного або часткового використання матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Думки, висловлені в збірнику, належать їх авторам і не можуть вважатися позицією Національного інституту стратегічних досліджень Електронна версія: http://www.niss.gov.ua Українська політична...»

«УДК 82.0:165.75 Ірина Борисюк СТРУКТУРАЛІЗМ І ДЕКОНСТРУКЦІЯ: ДО ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЧНИХ СТРАТЕГІЙ У статті зроблено спробу дослідити специфіку функціонування методології в гуманітарних науках на прикладі структуралізму й деконструкції. Окрему увагу приділено питанню міждисциплінарності теоретичних текстів. Ключові слова: структуралізм, деконструкція, теорія, міждисциплінарність. Специфіка функціонування гуманітарного знання в останні десятиліття визначається налаштованістю на інтеграцію всіх...»

«Друкарський орган студентського парламенту Випуск № 4 Нікопольської філії ПВНЗ Європейський університет 20 березня 2012 р.АНОНС: Всеукраїнський семінар для голів 1. Всеукраїнський семінар для студентського самоврядування голів СПУ Можливості і проМожливості і проблеми розвитку інблеми розвитку інновацій студентського самоврядування. новацій студентського самоврядуванВоєводінна Г. — стор. 1-2 ня» (туристична база «Едельвейс») 2. Інформує студентський парламент університету — Протокол №5,6...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 52 УДК 37.015.324: 378.091 О.Д. ДЖУРА (доктор філософських наук, доцент, директор) Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Бурштин E-mail: Technikum@bur.if.ua ОСВІТНІ ТРАДИЦІЇ ЯК ЧИННИК ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ Аналізується роль освіти, як чинника життєтворчості особистості в умовах сучасних викликів глобалізованого світу; виділено основні чинники цього процесу, їх...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»