WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 || 30 | 31 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 29 ] --

Наведемо блок особливих питань, що характеризують стан економічних реформ в Україні через її економічну політику:

- не оголошувалися цілі та програмні завдання політики;

- не обговорювалися окремі стратегічні й тактичні заходи;

- інформація подавалася постфактум, що підходить хіба що для ретроспективного аналізу, а не для вироблення політики;

- вимивання інвестиційного й інтелектуального капіталу - як реакція на відсутність належного інвестиційного й інтелектуального клімату.

Не менш важливим в економічній політиці є питання залежності України від зовнішніх факторів. Причинами цього виступають успадкована перевага сировинно- і особливо енергоємних галузей економіки, реструктуризація якої за роки незалежності так і не почалася; помилки у процесі лібералізації зовнішньої торгівлі з широким відкриттям внутрішнього ринку за низької конкурентоспроможності українських експортних виробів.

Як наслідок, зовнішньоекономічні зв'язки не стали надійним компонентом системи національної безпеки, більше того дві їх специфічні особливості дуже негативно впливають на її рівень. Перша з них пов'язана з небезпечно високим рівнем так званого "критичного імпорту", питома вага лише енергоносіїв у ввозі становить близько 50%.

Доречно відзначити, що енергоносії повинні були б надходити до України із застосуванням до них певних заохочувальних інструментів. На жаль, практика цього не знає. Бажання наповнення бюджету за рахунок цієї статті надходжень диктує застосування відповідних фінансових стягнень з цього виду імпорту. І відповідно до такої логіки маємо зворотну протидію.

Збільшення вартості газу, нафтопродуктів автоматично викликає реакцію на зростання собівартості продукції, зростання ціни, зменшення конкурентоспроможності вітчизняної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Зниження конкурентоспроможності призводить до зменшення випуску продукції, а часто й до закриття підприємств з вивільненням робочої сили і збільшенням безробіття. Таким чином, загрозливим є відтворювальний цикл з геометричною прогресією в часі. По суті, така якість реформування призводить до гальмування економічних і соціальних процесів в Україні, створюючи прецедент уразливості, прецедент національної небезпеки.

Іншою негативною особливістю виступає залежність української зовнішньої торгівлі від обмеженого кола основних партнерів - усього на п'ятьох із них припадало більше половини торговельних зв'язків із 185 країнами світу (у тому числі 41,6% експорту та 66,0% імпорту України).

За такої високої залежності будь-яке загострення політичних або інших відносин з кожним із цих партнерів (до них належать Росія, Німеччина, Італія, Китай, Польща) не може бути компенсоване іншими торговими контрагентами, на кожного з яких у кращому випадку припадає менше 2% зовнішньоторговельного обороту України.

Таким чином, економічна політика держави не відповідає проголошеному державному курсу на впровадження інноваційної моделі економічного розвитку, позбавлена системності та прозорості, не спрямована на ефективне використання обмежених бюджетних коштів та стимулювання інноваційної діяльності.

Держава, що генерує стратегію розвитку, має залишати за собою в економічній політиці:

функції контролю; функції регулювання і коригування; функції стимулювання; функції розподілу. Відповідно до цих функцій держава повинна змусити підпорядковувати інтереси окремих політичних, громадських угруповань інтересам української нації у правовому конституційному полі; підпорядковувати собі агресивні схильності як з боку структурних економічних об'єднань (незалежно від форм власності), так і окремих громадян (керівників), зарезервувавши цей потенціал для боротьби з потенційними зовнішніми конкурентами.

Використовуючи контрольну, регулятивну та стимулюючу функції, держава зобов'язана здійснювати управління економічним життям країни. За нею зберігається контрольний пакет управлінських рішень щодо державного, корпоративного та приватного секторів економічного життя.

З огляду на викладене основні зусилля кафедри економічної політики останнім часом зосереджені на: підготовці висококваліфікованих кадрів у сфері вироблення економічної політики; бюджетуванні; аналізі державної політики та її ефективності для забезпечення потреб сталого розвитку українського суспільства та розбудови конкурентоспроможної країни на засадах патріотизму, професіоналізму, належного врядування, демократичних цінностей у контексті геоекономічних процесів.

Кафедра економічної політики ставить у своїй діяльності наступні цілі:

1) сприяння (через системи підготовки і підвищення кваліфікації кадрів) формуванню нової генерації українських державних службовців, здатних розробляти і реалізовувати державну політику на засадах ефективності й конкурентоспроможності в умовах адміністративних та економічних перетворень;

2) проведення фундаментальних і прикладних досліджень економічної та геоекономічної політики, економічних механізмів державного управління і підготовки кадрів вищої кваліфікації у відповідних сферах для ресурсного забезпечення проголошених реформ;

3) забезпечення результативного експертно-аналітичного супроводу процесів вироблення макро-, мікроекономічної, бюджетної і податкової політик в органах державної влади і законотворчому процесі.

Механізми досягнення цілей розвитку кафедри сформовані та реалізуються через тактичні/операційні цілі (завдання):

1) забезпечення підготовки конкурентоспроможних кадрів у сфері економічних механізмів державного управління і державних фінансів у рамках нормативних частин магістерських програм "Державне управління", "Управління суспільним розвитком", "Публічне адміністрування";

2) забезпечення підготовки фахівців у галузі економічної політики, державних фінансів та аналізу ефективності державної політики в межах програм спеціалізацій з економічної політики та аналізу державної політики магістерської програми з державного управління;

3) участь (за профілем діяльності кафедри) у програмах підвищення кваліфікації керівних кадрів з урахуванням нагальних потреб проведення адміністративної та економічної реформ;

4) проведення прикладних і фундаментальних досліджень у рамках Комплексного наукового проекту Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування" при виконанні теми "Геоекономічна політика України" та дисертаційних досліджень у галузі економічних і фінансових механізмів державного управління з метою розбудови конкурентоспроможної країни.

Місія економічної політики здійснюється через:

1) регулярне оновлення робочих програм навчальних дисциплін, тематики магістерських досліджень з урахуванням кращих світових практик підготовки кадрів у сфері державного управління і державної політики та нагальних потреб гармонійного розвитку українського суспільства;

2) використання нових технологій (зокрема, комунікативних) у процесі викладання навчальних дисциплін та індивідуальної науково-навчальної роботи із слухачами, підготовку науково-методичних видань для ресурсного забезпечення навчального процесу;

3) регулярне підвищення кваліфікації викладачів кафедри в органах влади, кращих профільних науково-дослідних установах та навчальних закладах України і світу (за наявності відповідного забезпечення);

4) забезпечення плідної творчої співпраці з міжнародними організаціями, зарубіжними та українськими партнерами для виконання стратегічних цілей кафедри, що сприятиме результативному проведенню адміністративної та економічної реформ в Україні;

5) залучення докторантів, аспірантів, здобувачів і слухачів до дослідницької роботи за профілем діяльності кафедри та експертно-аналітичного супроводу діяльності органів влади.

Для підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері державного управління кафедра економічної політики, яка відзначила у 2012 р. свій 20-річний ювілей, має всі підстави. З огляду на історичний вимір це досить малий проміжок часу, але для кафедри такий період став шляхом від становлення та розвитку до утвердження своєї навчально-методичної, виховної, науково-дослідної та наукової ролі в системі підготовки висококваліфікованих фахівців для державного управління.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Кафедра має потужний професорсько-викладацький склад: чотири доктори наук, професори; шість кандидатів наук, із яких четверо мають звання доцента. Переважна більшість викладачів кафедри навчалися або пройшли стажування у провідних університетах США, Канади, Великої Британії, Інституті Світового банку (Вашингтон), JVІ (Відень). Сьогодні вони забезпечують викладання нормативних дисциплін і модулів на трьох магістерських програмах "Державне управління", "Управління суспільним розвитком", "Публічне адміністрування" і підготовку фахівців за спеціалізацією "Економічна політика".

Упродовж 2007-2012 рр. науково-педагогічним персоналом кафедри видано 34 монографії, серед яких три монографії англійською мовою - у США та Канаді, 155 підручників і навчальних посібників, п'ять словників. Гриф Міністерства освіти і науки України присвоєно шістьом підручникам.

Великий внесок кафедра робить у підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у Національній академії. За період діяльності кафедри підготовлено 13 докторів і 36 кандидатів наук з державного управління.

Започатковану ще з часу створення плідну співпрацю з державними установами та міжнародними організаціями кафедра економічної політики розвиває й сьогодні. Викладачі кафедри є активними учасниками реалізації Проектів Світового банку, Європейської комісії, Агентства США з міжнародного розвитку (USAІD), Європейського банку реконструкції та розвитку, Програми сприяння ООН (UNDP). Члени кафедри залучаються до законотворчої діяльності органів державної влади як позаштатні радники членів уряду, експерти, зокрема беруть участь у розробленні законодавчих актів у галузі бюджетної, конкурентної, зовнішньоекономічної політики, політики у сфері економічної безпеки та оборони, політики реформування сфери житловокомунальних послуг. До викладацької діяльності на кафедрі залучені висококваліфіковані фахівці-практики, які обіймають керівні посади в органах державної влади і реалізують економічну політику уряду.

3.2. Теоретико-методологічне забезпечення реалізації адміністративної реформи в Україні 3.2.1. Сутність, мета і призначення адміністративної реформи в Україні Консолідоване суспільство, утворюючи державу, створює інститути управління для забезпечення своєї жіттєдіяльності та задоволення своїх потреб. Інститути державного управління покликані реалізовувати процес державного управління, під яким розуміють цілеспрямований організаційний та регулюючий вплив держави на стан і розвиток суспільних процесів, свідомість, поведінку та діяльність особи і громадянина з метою досягнення цілей та реалізації функцій держави, відображених у Конституції України та законодавчих актах, шляхом запровадження державної політики, виробленої політичною системою та законодавчо закріпленої, через діяльність органів державної влади, наділених необхідною компетенцією.

Роль держави на трансформаційному шляху до соціально орієнтованої ринкової економіки полягає у визначенні шляхів, забезпеченні та становленні економічної незалежності України за всіма її складовими, а саме: енергетичної, сировинної, фінансової, інформаційної, технічної та технологічної незалежності, організаційно-виробничої, наукової, кадрової тощо.

Стратегія становлення економічної незалежності України, яка реалізується в умовах трансформації політичної системи, інституційної реформи механізму держави і орієнтації економіки на ринкові принципи, тісно пов'язана з кадровою політикою і має стати одним із головних чинників економічної незалежності України. Адже втілити в життя зазначені реформи можливо тільки за умов появи та подальшого поширення нової професійної генерації державних службовців.

Державна політика щодо створення оптимального державного апарату та розвитку державної служби має бути похідною від сформованої концепції державної політики соціальноекономічного розвитку, що повинна ґрунтуватися на конституційних засадах. Прогностична складова державної політики соціально-економічного розвитку має бути основою для розробки заходів щодо вдосконалення державного механізму та діяльності державної служби, що дозволяє вчасно забезпечити підбір, підготовку та адаптацію до пріоритетів державної політики фахівців, здатних забезпечити виконання програм соціально-економічного реформування.

Сутність адміністративної реформи полягає в системній перебудові державного управління всіма сферами життя та у розбудові нових інститутів державного управління, що відповідають соціально-економічному стану країни, сучасному цивілізованому суспільству, спрямованому в постіндустріальний інформаційний простір. Оскільки суспільство є організмом, який постійно змінюється, формує нові підвищені вимоги до умов життя, сфери його життєдіяльності постійно змінюються, то і адміністративна реформа є неперервним процесом удосконалення інституційних засад механізму держави та державного апарату, що забезпечує соціально-економічний розвиток країни, сприяє відповідності політичної системи природі соціально-економічного устрою, напрямам розвитку світової цивілізації.

Метою адміністративної реформи є запровадження динамічного процесу змін в інституціональній системі державного управління, включаючи такі напрями, як упровадження сучасної парадигми державного управління, спрямованої на забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина, на політичне і соціальне партнерство, функціональне управління економічною та соціальною сферами, відповідне формування механізму держави, державного апарату і внутрішніх структур органів управління, розмежування владних повноважень на засадах єдності державної влади та її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, делегування певних окремих декомпозованих завдань і функцій держави іншим відмінним від державного апарату організаціям для опосередкованого їх регулювання через застосування економічних важелів або соціальних пріоритетів.

Призначенням адміністративної реформи в Україні є впорядкування, удосконалення та розвиток механізму реалізації державно-владних повноважень, якими наділена система державного управління, побудована на єдиних, конституційно і законодавчо визначених принципах поділу влади, і яка має необхідні інформаційні, енергетичні, матеріальні, фінансові та людські ресурси для здійснення завдань і функцій держави.Pages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 || 30 | 31 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«Кіровоградська область КНИГА ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ О С В І ТА КРАСНОВА ЛЮБОВ СТЕПАНІВНА Народилася 11 травня 1958 року в м. Бережани Тернопільської області. У 1982 році закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В.С. Стефаника за спеціальністю історія і педагогіка. Завідуюча кабінетом історії Кіровоградського обласного інституту вдосконалення вчителів (1982–1986). Методист ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ з історії, географії Новоукраїнського районного методичного кабінету...»

«244 Розділ 7 АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ У підготовці матеріалів та написанні текстів розділів брали участь Преамбула: Україну об’єднують цінності Я.Й.ГРИЦАК – директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені І.Франка, доктор історичних наук, професор Ю.Г.РУБАН – директор Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат технічних наук (керівник групи) І.В.ЖАДАН – завідувач лабораторії психології політичної освіти Інституту соціальної та політичної...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Поляков Юрiй Семенович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДВНЗ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ» КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС» Дніпропетровськ – 2011 Українська педагогічна думка. Методичні вказівки до вивчення курсу «Педагогіка вищої школи і Болонський процес» / Укладачі: Г.І. Карпенко, С.П. Волкова. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – 34 с. Методичні вказівки містять короткий конспект...»

«ВИКОНКОМ САКСАГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ ВІДДІЛ ОСВІТИ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ м.Кривий Ріг вул. Мелешкіна, 32; тел.64-15-52; e-mail: saksagan_rmk@ukr.net ЛИСТ-ІНФОРМАТОР № 5 від 06.02.2014 п. 1а. Директорам ЗНЗ: 13.02.2014 о 14.00 в КСШ № 74 проводиться районний заочний конкурс учнівських творчих робіт «Історія поруч». Прошу забезпечити явку членів журі: Синявської І.В секретаря журі, керівника РМО учителів історії та правознавства, учителя історії КСШ № 74, Бондар В.М. учителя історії...»

«УДК 330.341.1 СИСТЕМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ» Шенгерій Т.О., аспірант Полтавська державна аграрна академія У статті проведено аналіз та систематизацію основних контекстів вживання поняття «інновація» як базисного поняття інноваційної царини в економічній літературі. Проаналізовано ієрархічну класифікацію цього поняття. The article deals with the analysis and systematization of main contexts of use of concept «innovation» as a basis concept of the innovation domain in...»

«КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БIБЛIОТЕКА ДЛЯ ДIТЕЙ 1909-2012 Серія Ювіляри Київщини ДУХОВНИЙ І ЖИТТЄВИЙ ПОДВИГ ТУПТАЛА ДАНИЛА САВИЧА (СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО) (11.12.1651 28.10.1709) : методико-біобібліографічні матеріали Київ 2012 УДК 02 ББК 78.3 Д 85 Духовний і життєвий подвиг Туптала Данила Савича (святителя Димитрія Ростовського) (11.12.1651–28.10.1709) : метод.-біобібліогр. матеріали / Київ. обл. упр. культури і туризму, Київ. обл. б-ка для дітей ;...»

«УДК 821.161.2-3.09 О. М. МЕЛЬНИЧУК ВПЛИВ «НОВОЇ ДРАМИ» Г. ІБСЕНА НА ДРАМАТУРГІЮ Я. МАМОНТОВА У статті досліджується вплив «нової драми» Г. Ібсена на драматургію Я. Мамонтова. Авторка, зіставляючи на концептуальному рівні п’єси Г. Ібсена «Будівничий Сольнес» та Я. Мамонтова «Над безоднею», переконливо окреслює спільні мотиви та проблеми в драматургії обох письменників. Ключові слова: драма, модернізм, символ, мотив. Тема дослідження зумовлює аналіз символістської драматургії Якова Мамонтова в...»

«УДК 81'373.46 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ХУДОЖНЬОГО РОЗПИСУ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЙ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ГЕНЕЗИ Рисіч Ю.Й., аспірант Дніпропетровський національний універстет Стаття присвячена питанню розвитку в українській мові мистецтвознавчої термінології, зокрема термінології художнього розпису. Порушена проблема висвітлюється з допомогою порівняльносторичного аналізу наукових термінологічних, лексикографічних праць, а також мистецтвознавчих досліджень як наукових, так і...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВИПУСК 98 ( ЧАСТИНА ІI ) КИЇВ – 2011 Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 98. Частина IІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2011. – 152 с. У збірнику представлені матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»