WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 28 ] --

Найбільш вагомі результати зазначених вище НДР:

- Статут територіальної громади м. Одеси на замовлення Одеської міської ради;

- пропозиції щодо удосконалення територіального устрою адміністративно-територіальної одиниці на замовлення Одеської обласної ради;

- впровадження механізмів реалізації державної політики у сфері ціноутворення та державних закупівель на замовлення Асоціації міст України та Миколаївської торговельної палати;

- розробка методики дослідження динаміки кар'єрного просування молодих державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на замовлення Одеської та Миколаївської обласних державних адміністрацій;

- прикладна програма для проведення статистичного економічного аналізу та прогнозування цін на споживчому ринку;

- програмний продукт "Інформаційно-аналітична база "Будівлі, споруди та мережі" на замовлення Одеської обласної ради;

- моніторинг стану забезпечення прав національних меншин в Одеській області;

- визначення та задоволення потреб професійного навчання державних службовців на замовлення Вінницької та Херсонської облдержадміністрацій;

- концепція створення індустріального парку "Кремидівський" Комінтернівського району Одеської області;

- рекомендації щодо удосконалення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в контексті адміністративної реформи в Україні;

- визначення регіональних науково-практичних аспектів реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки.

З метою розширення спектра наукових досліджень та ознайомлення з їхніми результатами фахівців і громадськості України та зарубіжних країн у 1998 р. Інститутом започатковане видання збірника наукових праць "Актуальні проблеми державного управління", який розповсюджується у друкованій формі, а з 2007 р. було засноване електронне фахове видання "Теоретичні та прикладні питання державотворення", яке оприлюднюється на веб-сторінці бібліотеки ім. В.І.Вернадського.

У рамках співпраці з органами публічного управління на сторінках цих фахових видань висвітлюються як науково-теоретичні розробки галузі науки "Державне управління", так і кращі практики публічного управління Півдня України та Вінницької області. Так, надруковано статті Е.Л.Матвійчука, голови Одеської облдержадміністрації, та М.В.Джиги, голови Вінницької облдержадміністрації; М.М.Костяка, голови Херсонської облдержадміністрації, М.П.Круглова, голови Миколаївської облдержадміністрації, Є.О.Устінова, голови Скадовської райдержадміністрації Херсонської області.

Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів у ОРІДУ НАДУ В ОРІДУ НАДУ підготовка кандидатів та докторів наук здійснюється з 1997 р. За весь період існування докторантури та аспірантури в Інституті підготовлено 15 докторів наук з державного управління та більше 60 кандидатів наук.

На сьогодні в докторантурі готуються 5 докторантів, в аспірантурі Інституту навчаються 56 аспірантів, з яких 25 - з відривом від виробництва, крім того, поза аспірантурою готують дисертації 63 здобувачі наукового ступеня кандидата та 1 здобувач наукового ступеня доктора наук державного управління.

З метою ретельного відбору кандидатів на навчання в аспірантурі та докторантурі кафедрами ОРІДУ НАДУ надаються пропозиції (дані про випускників магістратури) щодо плану набору на навчання, на підставі яких формується база даних про науковців, дослідників, спеціалістів, практиків, які займаються вивченням проблем у галузі науки "Державне управління".

До докторантури та аспірантури ОРІДУ НАДУ залучалася талановита молодь з числа державних службовців органів державної влади і посадових осіб місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим, Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та міста Севастополя.

В ОРІДУ НАДУ для аспірантів проводяться заняття, тематичні зустрічі та відеоконференції за участю провідних науковців у галузі науки державного управління, вітчизняних і зарубіжних фахівців та практиків. Для посилення практичної спрямованості досліджень докторантів та аспірантів ОРІДУ НАДУ в галузі державного управління періодично розробляються та поновлюються пропозиції щодо пріоритетної тематики дисертаційних досліджень докторантів і аспірантів на підставі аналізу потреб органів державної влади та місцевого самоврядування південного регіону України щодо дослідження актуальних проблем їх діяльності.

Результати дисертаційних досліджень докторантів і аспірантів регулярно розглядаються на теоретико-методологічних семінарах, в тому числі виїзних, для аспірантів, здобувачів та їх наукових керівників, засіданнях Науково-експертної ради із залученням представників органів публічної влади та під час проведення літніх шкіл. Практикується проведення розширених засідань кафедр з метою здійснення експертизи наукової і практичної цінності виконаних дисертаційних досліджень із залученням представників органів публічної влади та науковців інших навчальних та наукових закладів.

Взаємодія Інституту з регіональними ЦППК На виконання заходів Перспективного плану роботи ОРІДУ НАДУ на 2012 р. Управління ПКК постійно надає методичну, інформаційну, консультативну допомогу Кримському, обласним центрам підвищення кваліфікації державних службовців, осіб місцевого самоврядування Півдня України.

На виконання розпорядження директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України від 18 січня 2012 р. № 1 науково-методичною радою Інституту затверджені навчально-методичні матеріали дванадцяти однокредитних тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад у заочнодистанційному режимі.

Херсонський національний технічний університет Магістратуру державної служби Херсонського національного технічного університету відкрито 1 вересня 2009 р. Навчально-виховний процес у магістратурі забезпечує випускова кафедра державного управління і місцевого самоврядування. Кафедру державного управління і місцевого самоврядування створено в листопаді 2008 р. відповідно до рішення Вченої ради Херсонського національного технічного університету як кафедру державного управління, педагогіки та психології. Рішенням Вченої ради від 25 серпня 2011 р. кафедру перейменовано на кафедру державного управління і місцевого самоврядування. Метою діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки магістрів державної служби.

З 1 вересня 2011 р. кафедру державного управління і місцевого самоврядування очолює доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, державний службовець V рангу, посадова особа місцевого самоврядування V рангу І.П.Лопушинський. Науково-педагогічний колектив кафедри нараховує 17 викладачів, із них: докторів наук - 5, кандидатів наук - 12, професорів - 4, доцентів - 6.

З 2010 р. здійснюється підготовка молодих науковців у галузі державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління (відкрито разову аспірантуру). У 2012 р. на постійній основі відкрито аспірантуру за спеціальністю "Механізми державного управління" (рішення атестаційної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 травня 2012 р.), де сьогодні навчається 5 аспірантів та 4 здобувачі наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

На кафедрі здійснюється наукова робота:

- діє наукова лабораторія з проблем державного управління та місцевого самоврядування (керівник І.П.Лопушинський) та з проблем дидактики вищої школи (керівник Г.М.Сагач);

- з 2009 р. видається збірник наукових праць "Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології", що є фаховим науковим виданням з державного управління (постанова президії ВАК України №1-05/2 від 23 лютого 2011 р.), з 2012 р. рішенням Вченої ради Херсонського національного технічного університету засновано наукове електронне видання "Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування";

- проводяться комунікативні заходи, зокрема: щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція "Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи", круглий стіл "Нові підходи до боротьби з корупцією: законодавче забезпечення та проблеми реалізації";

- спільно з Херсонським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій проводяться відеоконференції та конференції в режимі online, зокрема: "Розвиток демократичного суспільства: регіональний аспект", "Шляхи удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів", круглі столи у форматі web-конференції на тему "Командні аспекти колективної роботи на державній службі", "Основні аспекти реалізації нового Закону України "Про державну службу", "Обговорення стратегії кадрової політики на 2012-2020 роки" та ін.;

- розроблена і досліджується кафедральна тема науково-дослідної роботи: "Механізми реалізації державної регіональної політики в сучасних умовах трансформації суспільного розвитку" (номер державної реєстрації 0110U001836 від 01 квітня 2010 р.).

Кафедра тісно співпрацює з Національною академією та її регіональними інститутами, Академією наук вищої школи. Триває співробітництво з вищими навчальними закладами України, в яких здійснюється підготовка магістрів державної служби (Івано-Франківськ, Хмельницький, Миколаїв, Запоріжжя, Черкаси та ін.), про що з ними укладено відповідні угоди.

Миколаївський державний університет імені Петра Могили У 2005 р. в Миколаївському державному університеті імені Петра Могили було відкрито кафедру державної служби та зараховано на навчання за державним замовленням 17 осіб на денну та 10 осіб на заочну форми навчання.

12 вересня 2006 р. створено Інститут державного управління (далі - ІДУ) у складі Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (у 2008 р. реорганізований у Чорноморський державний університет імені Петра Могили (далі - ЧДУ).

В Інституті державного управління на базі повної вищої освіти проводиться підготовка магістрів за спеціалізаціями: адміністративний менеджмент; кадровий менеджмент; економіка; світова та європейська інтеграція; правове забезпечення; територіальне управління та місцеве самоврядування.

Професорсько-викладацький склад кафедр інституту, до якого входять 19 штатних викладачів, серед яких 6 докторів наук (з них 5 професорів, 4 доктори наук з державного управління;

15 кандидатів наук, серед яких 9 доцентів, 7 кандидатів наук з державного управління; 3 докторанти з державного управління, 3 державних службовці I-IV рангів), повністю забезпечує навчально-виховний процес і належну якість знань випускників.

У навчальному процесі з підготовки магістрів державного управління задіяні такі кафедри Інституту державного управління: державної служби, державного управління та політичної аналітики, державної політики та менеджменту, а також кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили, які сприяють навчальному процесу, а саме: всесвітньої історії, філософії, міжнародних відносин та зовнішньої політики, політичних наук, економічної теорії та економетрії, іноземних мов, інтелектуальних інформаційних систем, економіки підприємств, загальної історії та теорії держави і права, української філології та світової літератури.

До викладання залучені 10 докторів, професорів, з них 3 доктори наук з державного управління, 10 кандидатів наук, з них 7 доцентів, серед яких 7 кандидатів наук з державного управління, 3 докторанти з державного управління, 3 державних службовці І-ІV рангів.

Для забезпечення високого рівня освіти, який відповідає міжнародним вимогам, Інститут державного управління підтримує постійні та міцні зв'язки з різними міжнародними організаціями і закордонними університетами.

Для розвитку наукового потенціалу студентів магістратури з державного управління в ЧДУ ім. Петра Могили відкрито аспірантуру з державного управління, постановою Президії ВАК України № 21-06/2 від 23.02.2011р. в ЧДУ ім. Петра Могили створено спеціалізовану раду Д 38.053.03 з правом прийому до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями: 25.00.02 механізми державного управління; 25.00.04 - місцеве самоврядування.

За період існування спеціалізованої ради захищено 10 докторських дисертацій та 21 кандидатську дисертацію з державного управління.

Крім того, видавництво ЧДУ ім. Петра Могили кожного року видає низку монографій, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, тематичні випуски "Наукових праць" та журналів, які входять до переліку ВАК України, в тому числі фаховий збірник наукових праць з державного управління та журнал "Інвестиції: практика та досвід".

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України у 2011 р. підтримало ліцензування в ІДУ Чорноморського державного університету імені Петра Могили спеціальностей: 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" та 8.15010009 "Місцеве самоврядування".

Керівництво Інститутом здійснює його директор В.М.Ємельянов - кандидат технічних наук, доцент, державний службовець І рангу, лауреат Премії Академії наук УРСР та Премії Ради Міністрів СРСР.

3. ОЦІНКА СТАНУ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ СФЕР

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

3.1. Наукове бачення розвитку економіки та модернізація економічної політики Українська економіка в умовах глобальної кризи характеризується: низьким рівнем ефективності виробництва; викривленою (гіперболізованою) структурою виробництва; високим сегментом "тіньової" її частини; високим рівнем відкритості, лібералізації.

Для попередження негативних наслідків доктрини "відкритої економіки" (приховування суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності валютної виручки; експорт вітчизняних товарів за демпінговими цінами; контрабанда тощо) необхідно запровадити механізм державного контролю і регулювання трансформаційних процесів в українському суспільстві.

Процес лібералізації економіки має здійснюватися синхронно зі структурною перебудовою, поетапно. Цей процес повинен відповідати стану конкурентоспроможності української економіки, інакше під тиском сильніших зарубіжних конкурентів українські виробники будуть витіснені з внутрішнього ринку.

Першочергового значення слід надавати виробленню чіткого порядку та механізмів визначення загроз у системі забезпечення ефективної економічної політики.Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ II и п. В 1861— 1917 ВИДАВНИЦТВО АКАДЕМІ і НАУК У РС киів 19 4 А К А Д Е М І Я НАУК УРСР ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В И П У С К II 1861— 1917 С к л * в І. П Р Е М И С Л Е Р ВИДАВНИЦТВО АКАДЕМІЇ НАУК УРСР К И І В— 19 40 Бібліографічний опис цього видання вміщено в.Літопису українського друку,.Картковому репертуарі* та Інших покажчиках Української книжкової палати Відповідальний редактор М. Супруненко Друкарня-літографія Академії Наук УРСР,...»

«УКР. ЛІТЕРАТУРОЗН. 2008. UKRAIN. LITERARY STUD. 2008. Вип. 70. С. 157-167 Is. 70. Р. 157-167 УДК 821.161.2“18/19”-32.09 І.Франко:82.02 ЛОКОМОТИВ “НА КРИЛАХ ІЗ ГАРМОНІЙ”.МІКРОСТУДІЯ ФРАНКОВОГО ОПОВІДАННЯ “ПОКИ РУШИТЬ ПОЇЗД” Роман ГОЛОД Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника вул. Шевченка, 57, 76025 м. Івано-Франківськ, Україна Розглянуто елементи імпресіонізму в оповіданні Івана Франка “Поки рушить поїзд”. З’ясовано жанрові, композиційні та стилістичні особливості твору....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ (Україна) КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ТА ТЕОЛОГІЇ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ (м. Рубіжне) (Україна) КАФЕДРА ФІЛОСОФСЬКИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА (Україна) КАФЕДРА ЕСТЕТИКИ, ЕТИКИ ТА...»

«Національна академія наук України Інститут історії України Литовська Метрика в коМпЛексі пізньосередньовічних джереЛ з історії України: пробЛеМи вивчення та пУбЛікації МатерІали крУглого столУ 21 березня 2012 р. київ київ Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту історії України НАН України Протокол № 7 від 26 червня 2012 р. редколегія збірника Г. Боряк. (відповідальний редактор) А. Блануца, Д. Ващук, І. Ворончук, Л. Жеребцова (відповідальний секретар), П. Кулаковський. Литовська Метрика в...»

«ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА Нацiональної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури ПРАЦІ ЦЕНТРУ ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА Збірник наукових праць Випуск 17 Київ– УДК [930.2+069](477)(06) Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Рекомендовано до друку Вченою радою Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (протокол № 7 від 15 червня 2010 р.) Рецензенти: доктор історичних наук, професор,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ПРОБЛЕМИ ГУМАНIТАРНИХ НАУК ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ СЬОМИЙ ФIЛОСОФIЯ ДРОГОБИЧ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ ДДПУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА УДК 009+1+4+15+93 Д 75 Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка (протокол № 6 від 23 червня 2011 р.). Збірник наукових паць ДДПУ імені Івана Франка “Проблеми...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка МАТЕРІАЛИ ЗВІТНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ Випуск 8 Виходить з 2002 року Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка ББК – Ч 30е (4Укр-4Льв-2Л) л33я431 М 33 Рекомендовано до друку кафедрою загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 1 від 31 серпня 2009 року) Відповідальний за випуск Дмитро Герцюк...»

«Жнива Скорботи Роберт Конквест Жнива Скорботи Роберт Конквест Роберт Конквест Жнива Скорботи.тілько дайте себе в руки взяти. Тарас Шевченко Кавказ РАДЯНСЬКА КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ І ГОЛОДОМОР Web-версію підготовлено за текстом книги, що вийшла в 1993 р. у видавництві ЛИБІДЬ. Це перший повний український переклад праці відомого західного дослідника радянської історії про жахливу соціальну катастрофу ХХ століття колективізацію та голодомор 1929-1933 рр. Вперше цей твір було опубліковано на...»

«Раритетна теріофауна та її охорона. Луганськ, 2008 (Праці Теріологічної школи. Випуск 9. С. 295–298) УДК 92 (Мигулін О. О., Зубко Я. П.) (0:59) Олексій Мигулін і Яків Зубко — видатні теріологи Олексій Мигулін (1893–1989) У повоєнних п'ятдесятих і у подальші довгі роки рано вранці вулицею Дзержинського крокував немолодий огрядний чоловік. У його своєрідній зовнішності було важко визначити рід його занять. Бувала шкіряна куртка, одягнутий на плече потертий ягдташ, в якій містився неодмінний...»

«Збірник наукових праць 303 УКРАЇНА В ЄВРОПІ: ПОШУКИ СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО / ЗА РЕДАКЦІЄЮ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА А. І. КУДРЯЧЕНКА. – К.: ФЕНІКС, 2009. – 544 С. К олективна монографія науковців Інституту європейських досліджень НАН України у співробітництві з колегами інших наукових установ присвячена актуальним проблемам сходження незалежної Української держави в колі європейських країн, аналізу її можливостей, викликів і перспектив. Рецензована книга віддзеркалює тривалий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»