WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 26 ] --

Академія муніципального управління Наукова робота за напрямами діяльності Академії забезпечується 24 кафедрами, в тому числі 22 факультетськими та 2 загальноакадемічними, а також 4 факультетами. Підготовка та координація загальних наукових заходів в Академії здійснюються науковим відділом (завідувач Н.О.Завадська). Організація та координація підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Академії безпосередньо здійснюються аспірантурою (завідувач О.В.Лакоза), а інформаційне забезпечення наукової діяльності - відділом інформаційних технологій (завідувач Г.С.Кондратенко), редакційно-видавничим відділом (завідувач Н.Г.Шаройкіна), бібліотекою (директор А.О.Воронцова), Видавничо-поліграфічним центром (директор Є.О.Вольф).

Важливою складовою наукової діяльності Академії є спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій з державного управління (голова В.К.Присяжнюк).

У складі Академії діє структурний підрозділ - Науково-навчальний інститут регіонального управління та місцевого самоврядування. До складу Інституту входить науково-дослідний центр, основними завданнями якого є:

- проведення наукових досліджень і розроблення проблемних та наукоємних питань державного управління й розвитку місцевого самоврядування, моніторингу та дослідження питань професійної діяльності посадових осіб місцевого самоврядування;

- здійснення науково-аналітичного та прогнозного супроводу діяльності органів регіонального управління та місцевого самоврядування;

- визначення та узагальнення потреб регіонального розвитку в науковому обґрунтуванні питань управління та розвитку місцевого самоврядування;

- розроблення науково-аналітичних документів, наукових обґрунтувань та прогнозів проектів нормативно-правових актів і науково-практичних рекомендацій (коментарів) щодо діяльності органів регіонального управління та місцевого самоврядування;

- вивчення й аналіз зарубіжного досвіду державного управління та місцевого самоврядування, у тому числі їх наукового забезпечення, з метою застосування його в діяльності органів регіонального управління та самоврядування;

- проведення інших наукових, дослідницьких та експертних робіт.

Це сприяє розширенню можливостей наукової діяльності Академії, дозволяє ставити нові більш складні завдання для її подальшого розвитку.

Кафедрами Академії продовжувалися дослідження за загальноакадемічним науковим проектом "Удосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування".

У виконанні наукових досліджень в межах загальноакадемічного проекту за кафедральною темою "Цивільно-правовий статус органів місцевого самоврядування" (науковий керівник доктор юридичних наук, професор В.В.Луць) брали участь штатні викладачі кафедри цивільно-правових дисциплін: В.В.Луць, М.М.Матяшевич, Д.О.Маріц, М.П.Карамаш, В.Н.Петрина та ін. У числі досліджень: про мету і принципи Рад як органів місцевого самоврядування (М.П.Карамаш), суб'єктивне право як засіб реалізації приватного інтересу (І.Е.Берестова), правова природа договору підряду на проектні та пошукові роботи, окремі способи захисту прав та інтересів суб'єктів підрядних правовідносин (А.Б.Гриняк), заходи оперативного впливу на порушника договірного зобов'язання з оплатної реалізації майна, гарантійні строки (терміни) у договорах роздрібної купівлі-продажу (Д.О.Маріц), набуття права власності на житло за заповітом, оформлення житлових прав, які переходять у спадщину (Н.Б.Солтис), реалізація адміністративних правовідносин у галузі водного господарства (К.А.Рябець) та інші.

Продовжувалась науково-дослідна робота кафедри кримінально-правових дисциплін за загальноакадемічним проектом за кафедральною темою "Кримінально-правове забезпечення розвитку місцевого самоврядування в умовах трансформаційних процесів в Україні" (науковий керівник кандидат юридичних наук, професор О.П.Литвин). У ній брали участь працівники кафедри О.П.Литвин, М.І.Скригонюк. Проведено дослідження за темами: механізм державного управління у сфері використання природних ресурсів як один з елементів охорони загальної громадської безпеки, теоретичні та практичні проблеми правового реформування громадянського суспільства у сфері забезпечення екологічної безпеки України як складової глобалізаційних процесів у цій галузі (О.П.Литвин), плебсологічний аналіз сучасного стану криміналістики в Україні (М.І.Скригонюк).

На кафедрі управління муніципальним розвитком у межах цього проекту виконується кафедральне дослідження "Особливості муніципального управління в Україні" (науковий керівник доктор наук з державного управління, професор Т.В.Іванова). Серед проведених досліджень цього року:

теорія управління та практика; законодавчо-нормативні засади регіональної екологічної політики в Україні (Т.В.Іванова); концептуальні засади державного управління процесами модернізації житлово-комунального господарства (І.О.Драган); соціологічний супровід управлінської діяльності (Г.М.Залізняк); удосконалення державного та муніципального управління (В.В.Романова).

На кафедрі державних та місцевих фінансів у межах цього проекту продовжує виконуватися кафедральне дослідження "Фінансова база місцевого самоврядування" (науковий керівник доктор економічних наук, доцент А.Б.Кондрашихін). Серед проведених досліджень цього року: методологічні засади оцінки управління регіоном в умовах трансформації системи органів влади (А.Б.Кондрашихін); прогнозування впливу наслідків світової фінансової кризи на динаміку та структуру економіки м. Києва у 2011-2015 роках (Н.Д.Чала); державні важелі впливу під час вирішення проблем забезпечення сталого інноваційного розвитку регіону (А.Б.Кондрашихін).

Кафедра політології відповідно до загальноакадемічного проекту продовжувала виконання кафедральної наукової теми "Актуальні питання історичних і політичних аспектів муніципалізму" (науковий керівник доктор історичних наук, професор Ю.М.Мальчин). Серед проведених досліджень цього року: історичний аспект участі України у зовнішньоекономічних зв'язках Росії напр. ХІХ - поч. ХХ ст. (О.Є.Пилипенко).

Кафедра менеджменту (науковий керівник завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор М.М.Клименюк) у звітному періоді виконувала дослідження за темами: "Аналітиконформаційне забезпечення державного регулювання економіки в умовах децентралізованої системи управління", зокрема етап 1 - "Аналіз та аналітичне обґрунтування регулювання як фази управління". В її межах досліджувалися теми: виробничі відносини як фактор подолання економічної кризи (М.М.Клименюк, А.М.Безус), моделювання надійності промислової продукції як показника її якості (М.М.Клименюк, Ю.В.Грудцина), фактори впливу на економічну безпеку підприємства (М.М.Клименюк, А.М.Безус, К.С.Подтьолок).

Загальноакадемічний науковий проект "Удосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування" передбачає також активне залучення до участі в ньому аспірантів і здобувачів Академії за спеціальностями 25.00.02 - механізми державного управління та 25.00.04 - місцеве самоврядування.

Продовжують здійснюватися дослідження за внутрішньофакультетськими та кафедральними темами - "Інноваційні стратегії економіки регіонів та муніципального управління", "Теоретико-методологічні основи інноваційного інвестування в структурній перебудові економіки", "Фінанси в умовах ринкової трансформації економіки України", "Теорія грошей і кредиту та методологія наукових досліджень", "Формування системи оцінювання стратегічного потенціалу сталого розвитку регіонів України", "Розробка механізмів фінансово-економічного забезпечення розширеного відтворення продуктивних сил регіональних господарських систем України", "Реформування кадрової політики державної служби України та служби в органах місцевого самоврядування", "Роль принципу верховенства права в модернізації місцевого самоврядування в Україні", "Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту ЗЕД. Вплив СОТ на регулювання зовнішньої торгівлі України: проблеми та шляхи їх вирішення", "Проблеми розвитку документно-інформаційних технологій", "Оптимізаційне моделювання та прийняття рішень в управлінській, економічній та інженерній практиці", "Філософські, соціальні, релігійні, культурні та етико-екзистенційні аспекти управління", "Психологічні основи підвищення професійної компетентності державних службовців", "Психологічні основи розвитку професійної компетентності державних службовців в системі підвищення їх фахової кваліфікації".


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Результатами науково-дослідної роботи кафедри державного управління та місцевого самоврядування (завідувач доктор наук з державного управління, професор В.Д.Бакуменко) є завершення підготовки аспірантів та докторантів, публікації у наукових виданнях, організація та участь у наукових конференціях, впровадження наукових розробок в органах державної влади та місцевого самоврядування. За результатами досліджень опубліковані у співавторстві Енциклопедія державного управління (Т.1-Т.7), 3 навчальних посібники, 10 наукових статей; працівники кафедри брали участь у 18 наукових конференціях, 6 семінарах, 3 круглих столах.

Основними напрямами впровадження результатів наукових досліджень кафедри управління муніципальним розвитком (завідувач доктор наук з державного управління, професор Т.В.Іванова) є розробка та надання рекомендацій органам державної влади та органам місцевого самоврядування, підготовка дисертаційних робіт, публікації у наукових виданнях, участь у наукових конференціях, впровадження наукових розробок у навчальний процес. За результатами досліджень опубліковано 10 наукових статей, працівники кафедри брали участь у 24 наукових конференціях, в організації Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", підготовлено та видано монографію.

У всіх захищених аспірантами та здобувачами дисертаційних роботах є довідки про впровадження наукових результатів, зокрема:

- в органах державного управління: Верховна Рада України (О.С.Козловська); Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики (М.Ю.Порвін); Кoмітeт Вeрхoвнoї Рaди Укрaїни з питaнь будівництвa, містoбудувaння і житлoвo-кoмунaльнoгo гoспoдaрствa тa рeгіoнaльнoї пoлітики (Т.В.Іванова); Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти (В.Д.Боднарчук); Підкомітет Верховної Ради України з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства (С.В.Штурхецький); Запорізька обласна державна адміністрація (І.В.Застрожнікова); Київська обласна державна адміністрація (Д.Й.Андрієвський, В.Д.Боднарчук, Д.О.Ветвицький); Івано-Франківська обласна державна адміністрація (В.Д.Боднарчук); Черкаська обласна державна адміністрація (В.М.Бабко); Київська міська державна адміністрація (Т.В.Іванова), Головне управління Держкомзему у Київській області (М.Р.Ковальський); Драбівська районна державна адміністрація Черкаської області (В.М.Бабко);

- у міністерствах та відомствах: Міністерство промислової політики України (Д.Й.Андрієвський, Л.С.Безугла, О.С.Козловська); Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Т.В.Іванова, І.В.Застрожнікова); Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (Д.О.Ветвицький); Державний комітет України із земельних ресурсів (М.Р.Ковальський); Державне агентство земельних ресурсів України (М.Р.Ковальський); Головдержслужби України у Рівненській області (С.В.Штурхецький);

- в органах місцевого самоврядування: Закарпатська обласна рада (Н.В.Ільченко); Дубенська районна рада Рівненської області (С.В.Штурхецький); Вовківська сільська рада Пустомитівського району Львівської області (Н.В.Ільченко);

- на підприємствах та в організаціях: ПП "Юпітер" (В.М.Бабко); ТОВ "ЗемЮрКонсалтинг" (М.Р.Ковальський); ВАТ "Запорізький сталепрокатний завод" (М.Ю.Порвін); Міжобласний благодійний фонд "Фонд розвитку карпатського регіону" (Н.В.Ільченко); Цикл телевізійних програм на ТРК (С.В.Штурхецький); спільний Проект Ради Європи та Європейського Союзу (С.В.Штурхецький);

- в наукових закладах: Інститут законодавства Верховної Ради України (Н.В.Ільченко);

- у навчальному процесі: Національний університет "Острозька Академія" (С.В.Штурхецький); Академія муніципального управління (Т.В.Іванова, Д.Й.Андрієвський, В.М.Бабко, Л.С.Безугла, В.Д.Боднарчук, Д.О.Ветвицький, І.В.Застрожнікова, О.С.Козловська, М.Ю.Порвін).

Крім того, отримані в дослідженнях результати можуть використовуватися при підготовці й прийнятті нормативно-правових актів щодо інноваційного розвитку економіки України, реструктуризації промислового комплексу; в діяльності суб'єктів законодавчої та виконавчої влади при формуванні програм, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю регіонів; при підготовці й прийнятті законодавчих актів щодо державної політики у сфері захисту прав споживачів; при підготовці й прийнятті законодавчих актів щодо розвитку курортно-рекреаційного комплексу України; можуть бути використані органами місцевого самоврядування у практичній діяльності при здійсненні управління муніципальним утворенням: аналіз, планування розвитку, здійснення заходів і контроль за задоволенням потреб громади.

Отримані в дослідженні результати можуть також використовуватися у навчальному процесі при викладанні навчальних дисциплін циклу "Державне управління, муніципальне управління, місцеве самоврядування".

В Академії з 2007 р. функціонує спеціалізована вчена рада К 26.129.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями: 25.00.02 - механізми державного управління та 25.00.04 - місцеве самоврядування.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.11.2011 р. № 1299 в Академії відкрито докторантуру зі спеціальності 25.00.02 - механізми державного управління. Розглянуто пропозиції кафедр для зарахування до неї.Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою Інституту філології _ 2014 р. протокол № _ Директор Інституту філології _проф. Семенюк Г.Ф. Програма вступних іспитів до аспірантури Спеціальність фольклористика, українська мова і література, іноземна мова Київ – 2014 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 10.01.07 – ФОЛЬКЛОРИСТИКА Програма розрахована на аспірантів зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика. До програми включено питання з теорії та жанрології...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 44. Філософські науки УДК 398.1 (4) Л. Ф. Маловицька, викладач (Житомирський державний університет імені Івана Франка) НАЇВНЕ ЯК ЕСТЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ В СИСТЕМІ ХУДОЖНЬО-ТЕОРЕТИЧНИХ КАНОНІВ ЕПІЧНОГО ТЕАТРУ Б. БРЕХТА: МАСКА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ ОЧУЖЕННЯ У статті аналізується художньо-теоретична спадщина німецького драматурга, режисера і теоретика театру Б. Брехта. Спираючись на наявні результати історико-літературних, театрально-критичних,...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 3 (19), 2012 Антон Лытвынец, Вадым Канащук, Иванна Лытвынец, Елена Падовская. Спортивная деятельность Ивана Поддубного. В статье рассматривается выдающаяся фигура украинского спорта Иван Поддубный. Проблема является одной из ведущих в научной деятельности, ведь изучению спортсменов начала ХХ в. придается большое значение. Исследование посвящено анализу спортивной деятельности Ивана Поддубного....»

«УДК 001.895 Кузьміна Ж.Ю. (ДонНУЕТ, Донецьк) ІННОВАЦІЇ В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА І СУЧАСНІСТЬ У статті проаналізовано інновації в науці в історичній ретроспективі. Особливу увагу приділено інноваціям у науковій діяльності в інформаційному суспільстві, що перебуває на етапі становлення. Ключові слова: інновація, наука, суспільство, інформаційне суспільство. Наука є одним із чинників соціальної регуляції всіх процесів у суспільстві і необхідною умовою раціонального управління...»

«ISSN 2075-1451. Історична пам’ять. 2013. № 29 Методологія історії УДК 930.1(477) П. А. Кравченко, А. І. Мельник ЧИ ІСНУЮТЬ «ВЕКТОРИ» ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ? У статті доводиться, що модель глобального інтегрування для України можлива лише за умов специфічної зовнішньополітичної багатовекторності. Головна ідея багатовекторності полягає у відстоюванні Україною власних національних інтересів, але в союзі з країнами, які не зазіхають на її суверенітет і територіальну цілісність. Ключові...»

«УДК : 330.341.42 В. М. Опанасенко, к.е.н., старший викладач кафедри історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені. Вадима Гетьмана» МЕТОДОЛОГІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПІДХОДУ В ДОСЛІДЖЕННІ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація. У статті запропоновано нове методологічне бачення дослідження проблеми тінізації економіки, яке ґрунтується на використанні цивілізаційної парадигми суспільного дослідження. Висвітлено основні принципи цивілізаційного аналізу, такі як...»

«110 Наукові записки ТНПУ: Літературознавство Роман Купчинський у спогадах «Мої добрі знайомі» писав: «Вечорами Новіна цікаві речі оповідав: про Париж, у якому перебував, про Краків, де студіював філософію і мешкав у Богдана Лепкого. Одного разу заспівав нам свою мелодію до „Видиш, брате мій. І ніхто її не записав, вона слабша, як Лева Лепкого, але все таки цікава. Шкода, що пропала» [6]. З мелодією Леся Розлуцького Була випущена платівка. А вже потім Лев Лепкий опрацював варіант Леся...»

«Національна академія педагогічних наук України Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського Серія «Академіки НАПН України» Випуск 2 Віталій Іванович Кононенко – філолог, лінгводидактик, освітянин Біобібліографічний покажчик Київ 2013 УДК 016 : 929 + 37(092)] Кононенко ББК 91.9 : 7 К 64 Рекомендовано до друку вченою радою Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (протокол № 10 від 8 серпня 2013 р.) Упорядники: Лисиця Н. В.,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЦЕНТР ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ОСВІТИ МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДРУГА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА СВІТОВОГО ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ» 16 БЕРЕЗНЯ 2012 Р. ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ МАРІУПОЛЬ — 2012 ББК 66.4я431 УДК 327(063) Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ПРОГРАМА ЗВІТНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2010 РІК Відповідальний за випуск Б.Я. Котур Упорядники: С.В. Орищин Л.С. Писаревська Н.Г. Романишин Редактор Н.Й. Плиса © Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011 СЕКЦІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК Керівник секції проф. Мельник В.П. Секретар секції доц. Рижак Л.В. ПІДСЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ Аудиторія 316, вул. Університетська, 1 Керівник підсекції...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»