WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 2 ] --

Національна (до серпня 2003 р. - Українська, УАДУ) академія державного управління при Президентові України - головний державний вищий навчальний заклад у загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій I-II номенклатурних груп та відповідного кадрового резерву, утворений Указом Президента України "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців" від 30 травня 1995 р. № 398, підзвітний Президентові України і входить у систему органів виконавчої влади. Першим ректором НАДУ був В.І.Луговий, доктор педагогічних наук, академік АПН України. У структурі закладу діють Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, науково-дослідний Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування, чотири регіональних інститути державного управління - Дніпропетровський, Львівський, Одеський та Харківський.

Національна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування - сукупність навчальних закладів, що являють собою певну цілісність, єдність, перебувають у взаємовідносинах і зв'язках один з одним і із зовнішнім середовищем та забезпечують професійне навчання працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також керівників державних підприємств, установ і організацій. В організаційну структуру національної системи входить Національна академія - головний вищий навчальний заклад у цій системі, який має найвищий - ІV рівень акредитації. У Національній академії, її Дніпропетровському, Львівському, Одеському та Харківському регіональних інститутах державного управління проводиться навчання за магістерською програмою керівного персоналу вищої і середньої ланок державного управління та місцевого самоврядування на базі вищої освіти, а також підготовка науково-педагогічних і наукових працівників за спеціальностями освітньої і наукової галузей "Державне управління". Підвищення кваліфікації зазначеної категорії кадрів проводиться в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії та чотирьох центрах підвищення кваліфікації кадрів її регіональних інститутів; 15 акредитованих вищих навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, що готують магістрів державної служби; Академії муніципального управління, яка готує на базі середньої освіти бакалаврів та спеціалістів для роботи в органах місцевого самоврядування та у певних сферах державного управління; 23 центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, що працюють в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Севастополі; понад 70 галузевих навчальних закладах післядипломної освіти.

Неперервне навчання державно-управлінських кадрів - професійний розвиток державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та накопичення ними знань упродовж усього професійного життя. Концепція неперервної освіти схвалена ЮНЕСКО, Міжнародною організацією праці, Радою Європи. В Україні принцип неперервності покладено в основу Національної доктрини розвитку освіти.

Політика науково-технічна (державна науково-технічна політика) - складова соціально-економічної політики України, яка визначає основні цілі, напрями, принципи, форми і методи діяльності держави в науково-технічній сфері, змістом якої є інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій шляхом проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських (НДДКР), проектноконструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також виконання інших робіт, пов'язаних із доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії їх практичного використання.

Умови та вимоги до дослідження теоретико-методологічних засад формування державно-управлінських рішень - розгляд держави як великомасштабної соціальної системи, а державного управління - як відповідної системи управління - суб'єкта управління, об'єктом управління для якого є все суспільство; аналіз та синтез таких рішень як невід'ємної складової державно-управлінського процесу, елемента й результату державно-управлінських відносин;

урахування при формуванні управлінських рішень державного рівня цілей розвитку як одного з найважливіших завдань державно-управлінської діяльності, надання останній стратегічного характеру; використання системного та ситуаційного підходів на всіх етапах дослідження з притаманним їм широким застосуванням морфологічних (структурно-логічних), функціональних та інформаційних моделей, а також досягнень багатьох наук у межах концепцій загальної теорії систем та теорії ієрархічних систем; покладення в основу дослідження теоретичних моделей суб'єкт-об'єктних відносин (універсальна модель управлінського циклу), суб'єкта (модель управлінського процесу, що складається з функцій управління, моделі управлінських функцій) і об'єкта (загальні моделі діяльності) управління; врахування при формуванні таких рішень концепції розвитку управлінських технологій шляхом типізації управлінських ситуацій, виділення найбільш характерних форм, процедур і операцій, а також відсутності універсальних рецептів досягнення їх ефективності внаслідок впливу численних факторів.

1.2. Сутність та особливості галузі науки "Державне управління"

В Україні галузь науки державного управління офіційно запроваджена Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь" № 1328 від 29 листопада 1997 р. Цьому передували відповідні постанови й накази ВАК України, міністерств освіти, науки і технологій, постанова Кабінету Міністрів України № 507 від 24 травня 1997 р. про визнання державного управління як нової освітньої галузі.

Безпосередньо причетними до цих процесів були люди, що стояли у їх витоків - професор В.І.Луговий - колишній ректор Національної академії, проректори: В.М.Князєв, В.А.Куценко, Б.О.Кравченко, проректори-директори регіональних інститутів: О.П.Якубовський, С.М.Серьогін, Г.І.Мостовий, А.О.Чемерис та їх заступники: В.М.Кривцова, Ю.П.Шаров, В.В.Корженко, А.В.Ліпенцев та ін. Згодом активну участь у розбудові науки державного управління взяли керівники Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування: В.Д.Бакуменко, В.Д.Бондаренко, Ю.П.Сурмін, начальники управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Д.О.Безносенко, С.В.Загороднюк, директор видавництва Н.А.Гегеля, В.А.Дон, начальник управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів В.О.Чмига, а також завідувачі, професори, доценти та молоді науковці кафедр, які були створені невдовзі.

Важливу роль у підтримці ініціативи Академії у запровадженні науки державного управління відіграли колишні керівники - високопосадовці: міністр освіти В.Г.Кремень, перший заступник міністра освіти В.П.Андрущенко, міністр науки і технологій В.П.Семиноженко, голова ВАК України М.І.Панчук.

З огляду на п'ятнадцятирічний досвід розвитку галузі науки державного управління найбільш важливим є питання про природу науки, оскільки не досить чітке усвідомлення та неадекватне розуміння цієї природи, зокрема сутності, внутрішньої структури, методологічних особливостей, історичних умов виникнення та суспільних завдань, які має вирішувати наука державного управління, призводить до різкого зниження ефективності і якості наукових досліджень, особливо дисертаційних. Як наслідок дрібнотем'я, низька методологічна культура дослідження та його бюрократизація (формальна відповідність вимогам МОНмолодьспорту України та внутрішнім нормативним документам), підміна дослідження реального об'єкта і вирішення дійсної, практичної проблеми аналізом текстів інших авторів, дискусією навколо понять тощо. Іншим аспектом визначення важливості цього питання є нарікання з боку представників суміжних, або традиційних наукових дисциплін - економічних, правових, політичних та ін. - стосовно "вторгнення" в їх царину. Звідси додаткові експертизи, повторні розгляди, виклики в експертну раду тощо, не враховуючи постійне нагадування з боку органів державної влади про необхідність посилення практичної спрямованості наукових досліджень та розробки дієвих рекомендацій.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Отже, суть дослідження природи науки державного управління полягає в тому, щоб увесь час, на кожному етапі дослідження намагатися не вийти за межі дозволеного (і недозволеного), дотримуватися певних мети, завдань, логіки, методології і технології аналізу, які задаються саме специфікою державно-управлінського підходу.

Наука державного управління - це сучасний, постнекласичний тип знань, притаманний інформаційно-технологічному суспільству. Якщо в класичній науці суб'єкт пізнання виносився за межі пізнавального процесу і наукової картини світу, а в некласичній допускався як "спостерігач", то в постнекласичній науці - це активний учасник пізнавального процесу, творець наукової картини світу, його нових реальностей, які хоч і допускаються його існуючими законами, але без втручання людини - її волі, бажання, творчої фантазії, цілепокладання і практичної діяльності - неможливі.

Іншими словами, "світ без людини" стає "світом людини", виступає як її проект. Наука і практика стрімко рухаються назустріч одна одній, перетинаються, взаємно збагачуються і трансформуються в якісно нові форми: практика стає "наукоємною", а наука - практичною: проективно-конструктивною, або технологічною як за змістом, так і за способом пізнання, ставлення до світу в цілому. Можна також вважати, що на зміну традиційному, просвітницькому типу знання, яке відповідало на запитання "що" і "чому", приходить інженерна наука в широкому розумінні, яка вчить тому, "як" досягати певної мети у різних сферах життєдіяльності людини і суспільства - від виробництва до духовних практик.

У сучасній літературі, присвяченій філософським проблем науки і техніки, а також логіці та методології науки, все частіше трапляється термін "технонаука" для позначення методологічних особливостей сучасного етапу розвитку наукового пізнання, зокрема таких нових наукових дисциплін, як теорія інформації, кібернетика, комунікативні, в тому числі PR-технології, нанонаука і нанотехнології, генетика і наноінженерія, біотехнологія, соціальна технологія та ін.

Про "технонауку" йшлося також на останньому ХІV Міжнародному конгресі з логіки, методології та філософії науки, який відбувся з 19 по 26 липня 2011 р. у Франції (м. Нансі). Як зазначають учасники цього конгресу Є.А.Мамчур та В.Г.Горохов, "технонаука - це не технічна наука", а нова форма організації науки, що інтегрує в собі багато аспектів як природознавства і техніки, так і гуманітарного пізнання" [2, с. 177].

У гносеологічному плані можна стверджувати про появу третього, технологічного рівня пізнання на відміну від емпіричного та теоретичного. Його сутність полягає не тільки в практичному використанні емпіричних і теоретичних знань, а й в особливій формі пізнавального процесу, який відбувається в інженерній практиці і завершує увесь цикл пізнання. На технологічному рівні пізнання, який здійснюється в інженерній практиці, розробляється особлива методологія та відбувається певна селекція загальнонаукових методів, зокрема моделювання, експерименту, системного підходу, структурно-функціонального аналізу, прогнозування, програмно-цільового підходу тощо, насамкінець відбувається реорганізація форми проведення наукових досліджень (проекти, гранти та ін.).

Особливістю сучасного етапу розвитку наукового пізнання є взаємозв'язок двох суперечливих тенденцій - технологізації і гуманітаризації науки. Якщо перша безпосередньою пов'язана з перетворенням науки на безпосередню продуктивну силу в епоху НТР, то друга - з усвідомленням місця і ролі науки в системі культури, що актуалізує її (науки) ціннісно-смислові виміри, наприклад відповідальності вченого і технолога перед суспільством, соціальних, економічних, демографічних, валеологічних та інших гуманітарних наслідків тих чи інших інновацій, меж втручання в природу самої людини внаслідок генно-інженерних експериментів тощо.

Важливими передумовами формування науки державного управління як знання сучасного, постіндустріального типу є перетворення управлінської діяльності в основу суспільного виробництва та вирішальний фактор розвитку суспільства в цілому, а також її професіоналізація та інтелектуалізація. Знання стає основним засобом управління. Тому науковий супровід управління і наукове виробництво необхідних для успішного управління знань стають питаннями конкурентоспроможності як окремих установ і організацій, так і держав.

Ураховуючи зазначене вище, можна стверджувати, що наука державного управління репрезентує комплекс знань про технологію та сенс державно-управлінської діяльності. Якщо в першому випадку йдеться про знання найбільш ефективних, оптимальних та раціональних способів і засобів досягнення певних державно-управлінських цілей, то в другому - про їх сенс.

Це відповіді на запитання "навіщо?", "яка ціна питання, у тому числі прийнятих або неприйнятих своєчасно рішень?", "які їх соціальні наслідки?" Взагалі, яке суспільне призначення державного управління і на кого, зрештою, має працювати "державна машина"? Ці та інші ціннісносмислові виміри та питання становлять блок філософсько-світоглядних, аксіологічних та морально-етичних проблем, без вирішення яких теорія і практика державного управління набувають технократичного або бюрократичного характеру. Якщо предметом дослідження галузі науки державного управління є ті чи інші технологічні або аксіологічні виміри, питання та проблеми, що виникають у реальній управлінській практиці, "задаються" суспільством чи з'являються як "виклик історії" тощо, то виникає запитання: яке місце в структурі науки державного управління займає класична теорія пізнання з її діалектикою суб'єкта і об'єкта, проблемою істини тощо? Взагалі, як це не парадоксально, виникає запитання: "чи існує в теорії державного управління власне пізнавальний момент?" Якщо так, то в якій формі? Якщо не існує, то чи можна таку теорію вважати наукою? (Аргумент тих, хто все ще не визнає державне управління як науку).Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«Інститут педагогіки АПН України ПОБІРЧЕНКО Наталія Семенівна УДК 371.302:371.04. ПЕДАГОГІЧНА Й НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАД У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО РУХУ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ початок ХХ століття) 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ 200 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України. Науковий консультант: доктор педагогічних наук,...»

«Анотовані бібліографічні списки документів історичної тематики та суміжних дисциплін Випуск 11 – 2014 р. Джерелознавство історії України 1. Богдашина Е. Н. Источниковедение истории Украины : вопросы теории, методики, истории : учеб.-метод. пособие / Елена Николаевна Богдашина. – Х. : «Изд-во Сага», 2012. – 230 с. – Библиогр. : с. 198-211. Учебно-методическое пособие посвящено главным проблемам теории и методики источниковедения истории Украины. Приведн также обзор развития научных знаний об...»

«Список скорочень ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ До 90-річчя архівної служби Херсонщини Архівні зібрання України Спеціальні довідники КАРТИ І ПЛАНИ У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОКАЖЧИК ХЕРСОН Карти і плани у фондах державного архіву Херсонської області УДК 930.253(477.72) ББК 79.34 (4Укр–4Хес)я К 27 Схвалено науково-методичною радою Державного архіву Херсонської області Головна редакційна колегія серії «Архівні зібрання України»: Гінзбург...»

«Відповідність завдань тесту основної сесії № 1 зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року з історії України від найдавніших часів до початку XXI століття програмі ЗНО, підручникам і посібникам Номер і зміст завдання Відповідність завдання програмі ЗНО, підручникам і посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України 1. На якому етапі розвитку первісного суспільства на українських землях уперше з’являються Відповідність програмі: Стародавня наскельні малюнки, різьблені орнаменти на...»

«Національно-громадянське виховання Одним із головних завдань громадянського виховання має бути розвиток патріотизму любові до свого народу, до Батьківщини, до її національних героїв та історичного минулого. Виховання патріотизму особистості передбачає прищеплення національної свідомості. Важливим показником громадянської зрілості є збереження української мови, досконале володіння нею. В умовах глобалізації людського суспільства громадянське виховання включає також почуття єдності й унікальності...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. ТВО Генерального директора Букреєв О.В. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 15.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю МД Холдинг 2....»

«      МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ УМОВНОЇ ОДИНИЦІ ПРИ ОБЛІКУ НА ІНДИВІДУАЛЬНИХ РАХУНКАХ УЧАСНИКІВ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ                         Грудень 2013 року       Резюме Цей документ підготовлено Програмою USAID «Розвиток фінансового сектору» з метою надання інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг в частині виконання нею функцій регулятора недержавних пенсійних фондів. Зокрема, в даному документі розглядається...»

«РОЗДІЛ ІV МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПАМ’ЯТКООХОРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ», м. Київ, 2010 р. Розділ ІV ПОГОДЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДВОДІВ ОРГАНАМИ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ О. О. Алексєєв, комунальний заклад «Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини» Запорізької обласної ради, в. о. директора При формуванні нової нормативно-правової бази України, орієнтованої на європейські традиції, тривалий час залишалось невирішеним питання охорони культурної спадщини....»

«УДК 94 (477) Степан Прийдун УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (1991 – 2010 рр.) У статті аналізуються особливості становлення української зовнішньої політики у добу незалежності, її проблеми як складової системи міжнародних відносин. Ключові слова: Україна, зовнішня політика, міжнародні відносини, міжнародні організації. Держава як суверенна політико-територіальна організація суспільства виконує ряд функцій. Однією з основних зовнішніх функцій держави є політична, або дипломатична, тобто...»

«ПРОГРАМА ЗАХОДІВ 18.12.2013 середа 15.00 Початок роботи ярмарку 16.00 (зала №8) Майстер-клас з виготовлення конячки із сіна / Seno-Art 16.00-19.00 (Зала №10) Майстер-клас з квілінгу. Тематика – Янголи / Фундація Дарини Жолдак 18.00 (зала №10) Церемонія відкриття ярмарку Відкриття Благодійної виставки творчих робіт дітей з інвалідністю «ПОДАРУЙ ДІТЯМ ДИВО!» / За підтримки Міністерства соціальної політики України 18.05 (зала №10) Виступ Київського дитячого хору «Щедрик» 18.20 (зала №10) Виступ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»