WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 19 ] --

У 2007-2009 рр. слухачі магістратури денної форми навчання брали участь у підготовці спільного науково-практичного пілотного проекту Нацдержслужби України, Управління держслужби в Луганській області, СНУ ім. В.Даля, Перевальської райдержадміністрації і Ровеньківської міської ради під назвою "Розробка системи оцінки діяльності державних органів щодо забезпечення дотримання законодавства про Державну службу з урахуванням його оновлення та антикорупційного законодавства". Результат - магістерські роботи та реалізація пілотного проекту.

Полтава Згідно із сучасними тенденціями Полтавським національним технічним університетом ім. Юрія Кондратюка у 2011 р. отримано ліцензію на навчання магістрів галузі знань 1501 "Державне управління" за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба" заочної форми навчання. У 2012 р. отримано сертифікат про акредитацію цієї спеціальності.

Для забезпечення якісної фахової підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" та проведення наукових досліджень у галузі знань "Державне управління" створено кафедру державного управління і права, яку очолив доктор наук з державного управління М.І.Лахижа.

У складі кафедри 13 науково-педагогічних працівників, у тому числі 2 доктори наук, 7 кандидатів наук (інформація розміщена на сайті ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка).

Тема наукових досліджень кафедри: "Модернізація публічної адміністрації посткомуністичних країн". Наукові дослідження кафедри у сфері державного управління охоплюють:

• модернізацію публічної адміністрації посткомуністичних країн в умовах європейської інтеграції (доктор наук з державного управління М.І.Лахижа);

• оптимізацію механізмів регіонального управління (кандидат наук з державного управління О.І.Черчатий);

• систему місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах; адміністративнотериторіальний устрій України, теоретико-правові основи формування місцевих бюджетів (кандидат наук з державного управління Т.О.Паутова);

• трудове право, систему оплати праці та державне регулювання оплати праці (кандидат юридичних наук В.М.Божко);

• реформування органів виконавчої влади в Україні та зарубіжних державах (кандидат наук з державного управління І.О.Кульчій).

Результати наукових досліджень у сфері державного управління:

М.І.Лахижею здійснено розробку концептуальних засад модернізації публічної адміністрації посткомуністичних країн у взаємозв'язку із вітчизняними політичними, соціально-економічними та культурними процесами і глобалізаційними явищами; запропоновано теоретичні підходи до вивчення та творчого застосування до України цивілізаційної, інституціональної та інших моделей розвитку; виведено взаємозалежність трансформації суспільства і модернізації публічної адміністрації, виявлено маятниковість розвитку країн Центральної та Східної Європи і сучасну тенденцію їх європеїзації; виділено та структуризовано закономірності й особливості посткомуністичних трансформацій та модернізації публічної адміністрації у країнах Центральної та Східної Європи; конкретизовано принципи модернізації публічної адміністрації та дефініції категорійно-понятійного апарату з теми дослідження й запропоновано ввести в управлінський понятійний обіг науково обґрунтовані терміни "модернізація на випередження", "респонсивність", "респонсивне управління" тощо; теоретично обґрунтовано необхідність:

модернізації публічної адміністрації України на базі принципів європейського адміністративного простору, врахування діалектики внутрішніх потреб і європейських принципів, ключову роль інституційних чинників та респонсивності в процесах змін.

О.І.Черчатим комплексно обґрунтовано механізми оптимізації публічної адміністрації України на регіональному рівні з урахуванням іноземного досвіду. Запропоновано системну оптимізацію, яка передбачає удосконалення організації регіонального управління шляхом його демократизації, проведення адміністративно-територіальної реформи, впровадження сучасних технологій управління, забезпечення якісного кадрового потенціалу; встановлено зв'язок оптимізації надання адміністративних послуг як ключового завдання сучасних органів влади із впровадженням у діяльність органів публічної адміністрації системи управління якістю. Опубліковано 29 наукових праць, з яких 13 - у виданнях, що входять до переліку фахових з державного управління та зарубіжних.

Т.О.Паутовою обґрунтовано ефективність впровадження дворівневої системи місцевого самоврядування: місцевий рівень - територіальні громади (міські та об'єднані), регіональний територіальні громади області.

Проводяться дослідження з удосконалення теоретичних основ формування адміністративно-територіального устрою для забезпечення ефективного функціонування органів місцевого самоврядування, державного управління регіональним і місцевим розвитком; механізму взаємодії органів місцевого самоврядування та державної влади; методичних положень формування місцевих бюджетів. З точки зору термінологічної впорядкованості Т.О.Паутовою запропоновано новий підхід до визначення "територіальної громади" як суб'єкта місцевого самоврядування, яке розглянуто автором з погляду реальної здатності самостійно вирішувати питання місцевого значення.

І.О.Кульчій у результаті проведеного аналізу виявлені і сформульовані змістовні характеристики реформування як складної управлінської категорії та запропоновано авторське визначення поняття "реформування" як цілеспрямованої діяльності державного апарату щодо рішучих перетворень у системі виконавчої влади, результатом якого мають стати якісні, конструктивні та прогресивні зміни в системі органів виконавчої влади з урахуванням змін в об'єктах управління; науково обґрунтовано необхідність подальшої розробки і законодавчого закріплення організаційної моделі реформування органів виконавчої влади як чітко вираженого багаторівневого аналітичного процесу прогнозування, планування, організації та реалізації перетворень в органах виконавчої влади України. Удосконалено підходи до періодизації реформ у системі органів виконавчої влади впродовж 1991-2011 рр. та запропоновано авторську періодизацію, яка включає чотири етапи реалізації перетворень у системі виконавчої влади в Україні: перший - 1991-1996 рр. формування органів виконавчої влади; другий - 1996-2004 рр. - розвиток системи органів виконавчої влади; третій - 2004-2010 рр. - зміна принципів реформування органів виконавчої влади; четвертий - з 2010 р. - розробка і впровадження нових засад реформування органів виконавчої влади.

Аналізуючи можливі напрями вдосконалення державної політики у сфері винагороди за працю, В.М.Божко зосередив свою увагу на розробці теорії оплати праці, окресленню поняття, принципів і функцій оплати праці. На основі діалектичної єдності логічного та історичного ним послідовно розмежовано зміст термінів "заробітна плата" й "оплата праці" та доведено, що перший термін характеризує об'єкт права, річ, плату за працю, в той час як другий - процес, у результаті якого визначається розмір заробітної плати. Ось чому зазначені терміни поєднуються між собою причинно-наслідковим зв'язком. Кандидатом юридичних наук В.М.Божком досліджено ґенезу правового регулювання оплати праці в Україні та провідних країнах світу, починаючи з ХХ ст. до нашої ери. Це дало йому змогу сформулювати авторське поняття, систему та зміст принципів справедливості й рівності в оплаті праці, а також поняття та систему функцій оплати праці. Ним доведено, що основна функція оплати праці - трансформаційно-еквівалентна, натомість основні функції заробітної плати - відтворювальна та мотивувальна. Результати наукових досліджень відображено у таких найбільш фундаментальних працях:

1. Лахижа М. І. Модернізація публічної адміністрації: теоретичні та практичні аспекти :

монографія / М. І. Лахижа. - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. - 289 с.

2. Громадські організації та органи державного управління: питання взаємовідносин :

монографія / за заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка. - 2-е вид., розшир. та допов. - Черкаси : Видво Чабаненко Ю, 2009. - 382 с.

3. Регіональні механізми інтеграції України до Європейського Союзу : монографія / О.Труш, В. Стрельцов, В. Шамраєва та ін. / за заг. ред. О. Труша. - Х. : Вид-во ХарРІДУ НАДУ "Магістр", 2009. - 124 с.

4. Зарубіжний досвід організації та роботи місцевої влади : монографія / О. В. Власенко, П. В. Ворона, М. О. Пухтинський та ін. / за заг. ред. П. Ворони. - Полтава : ПолтНТУ, 2009. - 288 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : монографія. - Дніпропетровськ : Вид-во "Монолит", 2010. - 400 с.

6. Божко В. М. Засади правового регулювання оплати праці: теоретичний аспект : монографія. - Полтава : ПолтНТУ, 2011. - 402 с.

7. Божко В. М. Ґенеза правового регулювання оплати праці : монографія. - Полтава :

ПолтНТУ, 2010. - 400 с.

8. Божко В. М. Колективно-договірне регулювання заробітної плати : монографія / ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка. - Полтава, 2005. - 232 с.

9. Нижник Н. Р. Виконавча влада в Україні : реформування та перспективи / Н. Р. Нижник, І. О. Кульчій, О. В. Муза. - Полтава : РВ ПУЕТ, 2012. - 145 с.

10. Фінансова система регіонів: методологія, аналіз, практика / під заг. ред. В. К. Присяжнюка, А. Б. Кондрашихіна / С. В. Андрос, А. С. Анішин, Ю. В. Багнюк, І. М. Вахович, Т. О. Паутова та ін. - К. : АМУ, 2012. - 383 с.

2.2. Західний регіон (м. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці)

–  –  –

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії Основний обсяг науково-дослідної роботи кафедр Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - ЛРІДУ НАДУ) за період з 1996-2012 рр. здійснювався в межах комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України "Державне управління та місцеве самоврядування" та на замовлення центральних органів державної влади; іноземних наукових та урядових інституцій, зокрема Міністерства закордонних справ Великобританії.

Наукові дослідження спрямовані на розв'язання актуальних проблем державного управління та місцевого самоврядування, створення моделей практичного розв'язання цих проблем в умовах демократичного врядування та політичних перетворень в Україні. Результати наукових досліджень щодо вдосконалення управлінської діяльності, згідно із стандартами сучасної демократичної правової держави, мають практичне застосування в діяльності органів публічної влади.

За час існування ЛРІДУ НАДУ за комплексним науковим проектом Академії проведено наукові дослідження за 33 темами. До участі в наукових дослідженнях було залучено понад 300 осіб, з них 50 докторів наук, більше 200 кандидатів наук; матеріали наукових досліджень оприлюднені у понад 900 публікаціях.

У 2012 р. тимчасові творчі колективи з виконання НДР працюють над п'ятьма науковими темами комплексного наукового проекту Національної академії "Державне управління та місцеве самоврядування":

фундаментального спрямування:

1. "Демократичність та ефективність публічного врядування в Україні: критерії оцінювання" (кафедра політичних наук і філософії. 2011-2012 рр. Державний реєстраційний номер 0111U002139);

прикладного спрямування:

2. "Моделювання соціально-економічного розвитку територій" (кафедра менеджменту організацій. 2011-2012 рр. Державний реєстраційний номер 0111U002140);

3. "Розвиток системи управління в ЄС: досвід для України" (кафедра європейської інтеграції та права. 2011-2012 рр. Державний реєстраційний номер 0111U002137);

4. "Діяльність органів публічної влади з формування та використання кадрового потенціалу: регіональний аспект" (кафедра управління персоналом та державної служба. 2011-2012 рр.

Державний реєстраційний номер 0111U002136);

5. "Теоретико-методологічні засади економічних реформ в Україні" (кафедра економічної політики та економіки праці. 2012- 2014 рр. Державний реєстраційний номер 0112U000920).

Широкий спектр наукових досліджень з використанням сучасних соціологічних методик здійснюється інформаційно-аналітичним сектором. За результатами досліджень готуються рекомендації щодо: оцінки ефективності роботи та впровадження сучасних методик удосконалення діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування; реалізації регіональної кадрової політики; формування громадянського суспільства; покращення соціально-економічної та стабілізації політичної ситуації в регіонах; удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців; стратегії розвитку регіонів; оцінки інвестиційного клімату міст і районів.

Щорічно ЛРІДУ НАДУ розробляє та видає понад 60 найменувань наукової, навчальнометодичної та інформаційно-довідкової літератури.

П'ятий рік поспіль науковці мають можливість розмістити результати власних наукових досліджень у формі статей в електронному віснику "Демократичне врядування", що є фаховим у галузі наук з державного управління та економіки і який інформує широке коло науковців щодо нових напрацювань із зазначених наук. Щоквартально готується до друку випуск наукового збірника "Ефективність державного управління". Професорсько-викладацький колектив ЛРІДУ НАДУ свій власний науковий доробок успішно втілив в окремих виданнях, зокрема монографіях, наукових дослідженнях і публікаціях на сторінках фахових збірників, матеріалах конференцій, а також висвітлив навчально-методичне напрацювання у вигляді посібників і методичних розробок.

2011 р. науковці ЛРІДУ НАДУ, як і Західного регіону, активно долучились до підготовки 8-томної Енциклопедії державного управління, зокрема 8-го тому (Публічне врядування / наук.

ред. кол. В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) [та ін.] ; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. - 712 с.).

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (далі - ІФНТУНГ) кафедрою державного управління та місцевого самоврядування (завідувач - доктор філософських наук, професор Д.І.Дзвінчук) у 2010-2012 рр. виконується НДР за державним замовленням "Освіта як пріоритет державної політики щодо розвитку кадрового потенціалу України" (державний реєстраційний номер 0110U005864) та дослідження за договірною тематикою (замовник - МОНмолодьспорту України) "Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної Європи в процесі європейської інтеграції: уроки і досвід для України" (Д-10-11-Ф).Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«УДК 94-054.73(477.82/86)”1922/1935” І.О. Гаврилів Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних та соціальних наук БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ТЕРОР НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1939–1941 рр. © Гаврилів І.О., 2008 Показано початок Другої світової війни через призму проблеми західноукраїнських земель в умовах більшовицької агресії. The beginning of the WW II is shown from the point of view of the Western Ukrainian land problems under bolsheviks aggression. У сучасному українському...»

«Державний комітет архівів України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ПАМ’ЯТКИ археографічний щорічник 10’2009 ББК 79.3 (4Укр) я5 + 63.3 (4 Укр) я5 П 15 Пам’ятки : археографічний щорічник / Держкомархів України, УНДІАСД ; редкол.: І. Б. Матяш (гол. ред.) та ін. – К., 2009. – Т. 10. – 256 с. До щорічника включено публікації, в яких на базі архівних документів все­ бічно розкрито історію України, її адміністративних установ як у межах, так і поза межами у...»

«Курило М. П. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 1). С. 75-81. УДК 347.91/95 (477) ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЩОДО ЙОГО УНІФІКАЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Курило М. П. Сумський національний аграрний університет м. Суми, Україна У статті розглядається система методів дослідження правових явищ, застосована під час вивчення можливостей уніфікації всіх процесуальних галузей права. Основним...»

«Геополитика и экогеодинамика Раздел II.1. регионов. 2007. Вып.2. С. 39-44 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОГЕОДИНАМІЧНИХ І ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ УДК 551.4.01+551.436:528.94 (470.44) І.Г. Черваньов МОДЕЛІ ГЕОДИНАМІКИ РЕЛЬЄФУ В ДОСЛІДЖЕНЯХ І РОЗРОБКАХ ХАРКІВСЬКОЇ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Анотацiя: Стаття містить виклад парадигми та методологічного апарату вчення про флювіальні геоморфосистеми, що є здобутком останніх 30 років діяльності вчених Харківської...»

«УДК 008 Ольга АВГУСТЮК ВІДОБРАЖАЛЬНО-ВИРАЖАЛЬНА ПРИРОДА ТА ЕСТЕТИЧНА НАПРАВЛЕНІСТЬ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ВОЛИНІ ХVIIІ – ХХ СТОЛІТЬ У статті висвітлено особливості таких жанрів живопису волинського краю ХVIIІ – ХХ століть, як портрет та пейзаж. Крім того, описано роль та місце побутового та історичного жанрів у живописі та графіці. Ключові слова: портрет, пейзаж, живопис, графіка, мистецтво. У статье отображаются особенности таких жанров живописи волинского края ХVIIІ – ХХ столетий, как...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “СУДОВА ПСИХІАТРІЯ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доктором філософії в галузі психології, доцентом кафедри медичної психології та психокорекції МАУП Л. О. Федосовою Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорек­ ції (протокол № 7 від 20.02.09) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Федосова Л. О. Навчальна програма дисципліни “Судова...»

«наука: стан, та » МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжна громадська організація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку»...»

«ISSN 0453-8048 Міністерство освіти і науки України ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В.Н.КАРАЗІНА № _ Серія: „Питання політології” Випуск Заснований у 1993 році Харків УДК 32(05) ББК 66.0 Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна „Питання політології”. – 2009. – № 861. – 247 с. Друкується за рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Протокол № 10 від 25 вересня 2009 р. Вісник присвячений розгляду актуальних...»

«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЩО ЗАПРОВАДЖЕНІ НАКАЗОМ ВАК УКРАЇНИ №63 ВІД 26 СІЧНЯ 2008 РОКУ Форма 23 ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ Характеристика Приклад оформлення джерела Книги: 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела Один автор християнського...»

«Сергій Шевченко ПАВЛІВКА Село в історії Наддніпрянщини Кіровоград – 20 ББК 63.3 (4УКР) УДК 9 (С2) Ш 37 Шевченко С.І. Павлівка. Село в історії Наддніпрянщини: Історичний нарис. – Кіровоград: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2013. – 179 с.Рецензенти: Житков О.А., кандидат історичних наук, доцент, заступник завідувача кафедрою історії України Кіровоградського держпедуніверситету ім. В. Винниченка. Ковальков О.І., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»