WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 12 ] --

- два всеукраїнських експертних і два масових опитування: "Перспективи євроатлантичної інтеграції України", 2004 р.;

- експертне опитування "Україна напередодні президентських виборів", 2004 р.;

- два експертних опитування "Стан кадрового забезпечення місцевих органів виконавчої влади", 2005 р.;

- два всеукраїнських експертних і два всеукраїнських масових опитування: "Перспективи євроатлантичної інтеграції України", 2006 р.;

- експертне опитування "Характеристика стану загальнонаціональної системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні" й експертне опитування "Стан та перспективи реформування Національної академії державного управління при Президентові України", 2007 р.

- інтернет-опитування "Якість освітніх послуг та їх забезпечення", 2008-2010 рр.

- експертне опитування "Стан, проблеми та шляхи удосконалення магістерської підготовки за напрямом "Державне управління" у вищих навчальних закладах України" та експертне опитування "Імідж Національної академії у професійному середовищі", 2009 р.

- інтернет-опитування "Подолання корупції в органах державної влади України" (2010 р.), "Професійне навчання управлінських кадрів", 2011 р., "Адміністративна реформа в Україні", 2012 р.

Крім того, в Інституті:

- започатковано серію словникових енциклопедичних видань, присвячених узагальненню та вдосконаленню понятійно-категорійного апарату з державного управління;

- розроблено оригінальні методики соціологічних досліджень з використанням сучасних інформаційних технологій, які впроваджені та апробовані на практиці;

- започатковано серію базових навчальних підручників, посібників та монографій, наукових та науково-методичних розробок з державного управління;

- підготовлено близько 500 експертних та інформаційно-аналітичних матеріалів за дорученням органів державної влади та органів місцевого самоврядування (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Основні наукові публікації Інституту за 2005-2011 рр.

Найбільш вагомим науковим здобутком Інституту стала підготовка Енциклопедії державного управління - фундаментального наукового видання, яке презентує цілісну сучасну термінологічну систему державного управління і місцевого самоврядування в Україні. Ключову роль у цій роботі відіграв Інститут як координатор та організатор цього проекту (рис 1.10).

–  –  –

- залучення докторантів та аспірантів до виконання НДР Інституту, активної участі в його діяльності;

- оволодіння аспірантами та докторантами методологією та логікою наукових досліджень;

- постійний контроль якості дисертаційних досліджень;

- обов'язкове впровадження результатів дисертаційних досліджень у практику державного управління та місцевого самоврядування.

Комунікативна діяльність Інституту - один із провідних напрямів наукової діяльності. Вона проявляється в активній безпосередній участі співробітників у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, науково-методологічних семінарах, круглих столах, колоквіумах тощо.

Інститут є також організатором численних комунікативних заходів. Тільки протягом 2011 р.

проведено круглі столи та науково-методологічні семінари:

- "Концептуальні засади стратегії розвитку Національної академії державного управління при Президентові України";

- "Інноваційні підходи до реформування Національної академії державного управління при Президентові України";

- "Тренінг в системі самореалізації державних службовців";

- "Державна служба України: актуальні проблеми та шляхи модернізації";

- "Методологічні засади аналізу та впровадження зарубіжного досвіду державного управління в умовах європейської інтеграції України";

- "Актуальні проблеми реформування Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України".

Відповідно до завдань щодо реформування Національної академії Інститутом розроблено низку проектів концептуальних засадничих документів. Головними серед них є:

- Проект Стратегії державної кадрової політики на 2011-2020 роки;

- Проект Концепції створення провідної наукової установи з питань кадрової політики та проблем державного управління на базі Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування;

- Проект Стратегії розвитку Національної академії як головного вищого навчального закладу зі спеціальним статусом у загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на період 2011- 2015 роки;

- Проект Комплексної програми розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2011-2015 роки та заходи щодо її реалізації;

- Проект Положення про Національну академію державного управління при Президентові України;

- Забезпечення експертно-аналітичного супроводу діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади" (схвалено рішенням Вченої ради Національної академії від 22 лютого 2007 р., протокол № 131/2-1);

- Перспективи розвитку Інституту відповідно до визначених напрямів реформування Національної академії (схвалено рішенням Вченої ради Національної академії від 30 листопада 2006 р., протокол № 127/11);

- Стратегія розвитку Інституту (схвалено рішенням Вченої ради Національної академії від 23 квітня 2009 р., протокол № 157/4-6);

- Концепція розвитку системи наукової діяльності Національної академії державного управління при Президентові України (схвалено рішенням Вченої ради від 22 грудня 2011 р., протокол № 188/11-2).

У контексті реформування Національної академії Інститутом виконано три НДР щодо розробки основних принципів модернізації її діяльності:

- "Науково-методологічні засади розвитку галузі науки "Державне управління" (2009 р.);

- "Проектне та програмне забезпечення інституційного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України" (2010 р.);

- "Теоретико-методологічні та організаційні засади забезпечення інституційного розвитку та реформування Національної академії державного управління при Президентові України" (2011 р.).

У цьому напрямі підготовлено також експертно-аналітичні матеріали:

- "Про сучасний стан та перспективи інституційного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України";

- "Модернізація наукової діяльності Національної академії";

- "Національна академія державного управління при Президентові України: сучасний стан, місія в державі, модернізація та перспективи розвитку".

Подальша модернізація Інституту як основного наукового структурного підрозділу Національної академії визначена за такими напрямами (рис. 1.12):

- розвиток галузі науки "Державне управління", визначення її проблемного поля, формування стратегії, тематичних пріоритетів з урахуванням прикладного спрямування галузі;

- удосконалення науково-методичного забезпечення загальнонаціональної системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

–  –  –

Рис. 1.12. Пріоритетні напрями наукової діяльності Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування

- забезпечення наукового супроводу діяльності Президента України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування в реалізації державно-управлінських реформ;

- забезпечення лідерської ролі Національної академії в розвитку теорії й методології державного управління і місцевого самоврядування, формування цілісної системи наукових досліджень в Україні;

- перетворення Інституту у провідну науково-дослідну установу з питань державної кадрової політики та проблем державного управління;

- удосконалення концептуально-методологічного, науково-аналітичного й інформаційного забезпечення експертного консультування органів державної влади та органів місцевого самоврядування з актуальних питань теорії і практики державотворення;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- поглиблення взаємодії та вироблення ефективних механізмів співпраці Національної академії, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства;

- підвищення рівня й урізноманітнення науково-комунікативних заходів, у тому числі за міжнародною участю;

- поглиблення міжнародного співробітництва щодо виконання спільних наукових проектів у державно-управлінській сфері;

- упровадження наукових результатів у практичну діяльність органів державної влади усіх рівнів та систему професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Інститут - провідний науковий підрозділ Національної академії, розвиток якого базується на інтеграції науки, освіти та інновацій у сфері державного управління. Це один із базових принципів розвитку європейської освіти. У сучасному світі інтелект, наука, освіта потрібні для того, щоб покращувати якість життя громадян, суспільства, держави. Тісне поєднання науки та освіти дає змогу досягти високого рівня якості освіти в підготовці висококваліфікованих менеджерівуправлінців для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Завдяки наполегливій праці колективу закладено міцний фундамент галузі науки "Державне управління". Здобутки вчених Інституту щороку впроваджуються в систему професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, управлінську практику органів державної влади та органів місцевого самоврядування, дістали визнання у вітчизняному та міжнародному науковому співтовариствах.

1.8. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з державного управління Державне управління як окрему галузь науки, з якої може бути присуджений науковий ступінь, було внесено до відповідного переліку згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997 р. № 1328 "Про затвердження переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь". Зазначене питання було ініційовано Українською академією державного управління при Президентові України, у результаті чого було підготовлено наказ "Про введення до номенклатури наукових спеціальностей галузі науки "Державне управління" від 10 вересня 1996 р. № 538, у якому обґрунтовано відповідну пропозицію, визначено спеціальності та сформовано їх паспорти.

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації в Національній академії розпочалася з 1996 р. Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти України від 27 червня 1996 р. (протокол № 3/3/9-2) та наказу Української академії державного управління при Президентові України від 28 червня 1996 р. № 123/1 "Про відкриття аспірантури і докторантури в Академії" з урахуванням тогочасної потреби України в науково-педагогічних кадрах вищої кваліфікації в Українській академії державного управління при Президентові України було відкрито аспірантуру та докторантуру з таких спеціальностей:

1) аспірантура:

08.02.03 - управління, планування та державне регулювання економіки;

08.03.03 - інформаційні системи в економіці;

08.06.02 - менеджмент;

09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії;

09.00.09 - філософія науки та освіти;

12.00.02 - конституційне право;

12.00.04 - господарське право; арбітражний процес;

12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право;

13.00.04 - професійна педагогіка;

13.00.07 - управління освітою;

23.00.02 - політичні інститути;

2) докторантура:

08.06.02 - менеджмент;

09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії;

13.00.04 - професійна педагогіка;

23.00.02 - політичні інститути.

Відповідно до Постанови президії Вищої атестаційної комісії (далі - ВАК) України від 31 жовтня 1996 р. № 38/7 "Про внесення змін і доповнень до номенклатури спеціальностей наукових працівників" та наказу ВАК України від 13 березня 1997 р. № 86 "Про затвердження Переліку спеціальностей наукових працівників" затверджено перелік спеціальностей галузі науки "Державне управління", за якими, починаючи з 1997 р., здійснювалася підготовка в аспірантурі Української академії державного управління при Президентові України:

25.00.01 - теорія та історія державного управління;

25.00.02 - філософія державного управління;

25.00.03 - організація і управління в державних установах;

25.00.04 - регіональне управління;

25.00.05 - галузеве управління;

25.00.06 - місцеве самоврядування.

Наказом ВАК України від 12 травня 2000 р. № 252 "Про внесення змін і доповнень до переліку спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань" (за погодженням із Міністерством освіти і науки України) внесено зміни і доповнення до Переліку спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присуджуються наукові ступені і присвоюються вчені звання. Відповідно до згаданого вище наказу було визначено такі спеціальності в галузі науки "Державне управління":

25.00.01 - теорія та історія державного управління;

25.00.03 - організація та управління в державних установах;

25.00.04 - регіональне управління;

25.00.05 - галузеве управління;

25.00.06 - місцеве самоврядування.

Зміни та доповнення до переліку спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, було внесено згідно з наказом ВАК України від 9 вересня 2002 р. № 368 (за погодженням із Міністерством освіти і науки України), зокрема з переліку спеціальностей галузі науки "Державне управління" вилучено спеціальності 25.00.04 - регіональне управління, 25.00.05 - галузеве управління, а також внесено зміни та доповнення до переліку, які викладено в такій редакції: 25.00.02 - механізми державного управління; 25.00.03 - державна служба; 25.00.04 - місцеве самоврядування.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«Колошук Н. Г., кандидат філологічних наук, Волинський державний університет імені Лесі Українки ЛІТЕРАТУРА ФАКТУ НА ПРОТИВАГУ МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ А искусство – это по сути своей Книга Памяти и Совести. Нам надо только научиться читать эту Книгу. Ю. М. Лотман [10, с. 462] Поняття «масова література» у літературознавців визначається через ряд бінарних опозицій: передусім «масова» – то протилежність «елітарній» [див. у статті Я. Поліщука: 15], але також «високій», «справжній», «класичній»,...»

«Донецька обласна державна адміністрація Управління культури і туризму Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської Артемівська міська ЦБС Діалог культур Інформаційна довідка з досвіду роботи бібліотек Артемівської міської ЦБС Донецьк 20 ББК 78.381.9:63.5 Д 4 Діалог культур : інформ. довід. з досвіду роботи б-к Артем. міськ. ЦБС / Упр. культури і туризму Донец. облдержадмін., Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської, Артем. міськ. ЦБС ; уклад. Н. П. Супрунець,...»

«Міжнародна науково-теоретична конференція На початку 2000-х зміцнилася тенденція гібридного залучення до енвайронменту елементів контекстуальності, інтерактивності й акціонізму. Разом з тим значно посилилася роль образності, запозиченої безпосередньо з медійного простору. Зросла схильність до розважальності, гротеску, театральної буфонади, тілесності, еротичності.1. Вишеславський Г. Сучасне візуальне мистецтво України періоду постмодернізму // Нариси з історії образотворчого мистецтва України...»

«Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», Вип. 17 УДК 94 (477): 376.64 – 058.862«18/19» О. В. Кравченко Українська державна академія залізничного транспорту ЗЕМСЬКІ СИРІТСЬКІ БУДИНКИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) Стаття присвячена дослідженню земської громадської опіки над дітьми-сиротами та підкидьками. Проаналізований процес створення земських сирітських будинків в Україні, соціальний та віковий склад вихованців сиротинців. Особлива увага...»

«NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE ARCHEOGRAPHIC COMMISSION M. HRUSHEVS’KYI INSTITUTE OF UKRAINIAN ARCHEOGRAPHY AND SOURCE STUDIES UKRAINIAN ARCHEOGRAPHIC YEAR BOOK NEW SERIES ISSUE 13/14 • UKRAINIAN ARCHEOGRAPHIC COLLECTION VOLUME 16/17 Kyiv UKRAINIAN WRITER PUBLISHERS NACIONAL|NA AKADEMIQ NAUK UKRA}NY ARXEOHRAFINA KOMISIQ INSTYTUT UKRA}NS|KO} ARXEOHRAFI} TA DERELOZNAVSTVA im. M. S. HRUEVS|KOHO UKRA}NS|KYJ ARXEOHRAFINYJ WORINYK NOVA SERIQ VYPUSK 13/14 • UKRA}NS|KYJ ARXEOHRAFINYJ ZBIRNYK...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2010, вип. XXVIII 59. Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в ХIX в. – М., 1978. – 268 с.60. Лещенко М.Н. Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістичного капіталізму (60-90 рр. ХІХ ст.). – К., 1970. – 312 с.61. Панкратова О.В. Революция 1905-1907 гг. в национальных районах России. – М., 1955. – 260 с.62. Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Зінченко Світлана Володимирівна УДК 930.2: 655.534 (09) (477) “13-16” +930 (477) “14-17”: 095 ВІЗАНТІЙСЬКО-БАЛКАНСЬКІ ВПЛИВИ НА РОЗВИТОК ІНТРОЛІГАТОРСТВА В МОНАСТИРЯХ ТА ЦЕРКВАХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XIV-XVII СТ. 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Львів – 2007 Дисертацією є рукопис....»

«НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ВИДАНЬ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ В ЕКСПОЗИЦІЇ “Лідерство, управлінська еліта в сучасних умовах державотворення” Видання систематизовані, класифіковані та внесені в бази даних електронного каталогу “Книжковий фонд”, “Періодичні видання”, “Автореферати дисертацій, захищених у Національній академії та її регіональних інститутах”. Бази даних електронного каталогу інформаційно-пошукової системи відділу САБ “ІРБІС” виставлені на зовнішньому порталі Національної академії в...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. директор Польовик Юрiй Васильович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента публiчне акцiонерне товариство Конотопагропостач 2....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА Тютюнник Олена Миколаївна УДК 1 (091) (477)+141.7 ОСОБА І СУСПІЛЬСТВО У ФІЛОСОФІЇ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША 09.00.05 – історія філософії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. доктор філософських наук, професор Науковий керівник: Мозгова Наталія Григорівна,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»