WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Галузь науки

"Державне управління" в Україні:

стан, проблеми та перспективи

розвитку

Національна наукова доповідь

Київ

УДК 35:165+005.1

Г15

Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління

при Президентові України

(протокол № 196/8-15 від 8 листопада 2012 р.)

Редакційна колегія :

Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заступник голови), Ю. П. Сурмін (заступник голови, керівник проекту), О. М. Руденко (координатор проекту), В. С. Загорський, М. М. Іжа, В. А. Ландсман, С. М. Серьогін, Л. М. Гогіна, В. А. Дон, Л. І. Загайнова, С. В. Загороднюк, І. В. Козюра, Н. В. Корень, Т. П. Крушельницька, Р. А. Науменко.

Галузь науки "Державне управління" в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку : нац. наук. доп. / редкол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Г15 Ю. П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К. О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. Ю. П. Сурміна (кер. проекту), д-ра наук з держ. упр., доц. О. М. Руденко (координатор проекту). К. : НАДУ, 2012. - 184 с.

У науковій доповіді вперше представлено системний огляд розвитку галузі науки "Державне управління" в Україні в контексті здійснення суспільних реформ; розкрито історію її заснування, визначено проблемне поле та шляхи модернізації. Проаналізовано та розкрито особливості й тенденції розвитку галузі науки на регіональному рівні. Надано оцінку стану наукового забезпечення основних сфер державного управління, процесів демократичного врядування та розвитку громадянського суспільства. Визначено концептуальні засади інституціоналізації галузі науки "Державне управління" в сучасному українському соціумі.

УДК 35:165+005.1 © Національна академія державного управління при Президентові України, 201 © Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування, 2

1. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ГАЛУЗІ НАУКИ

"ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ"

1.1. Короткий категорійно-термінологічний апарат галузі науки "Державне управління" Аналітична діяльність у державному управлінні - різновид аналітичної діяльності, який передбачає дослідження певних процесів, явищ, об'єктів державного управління шляхом їх розкладу на більш прості складові елементи, встановлення взаємозв'язків та взаємодії між ними з метою виявлення закономірностей і принципів, унаслідок яких міркування щодо вибору рішень набувають доказового характеру.

Базові положення науки управління - низка наукових положень, необхідність урахування яких у сучасній управлінській діяльності, зокрема в процесі формування управлінських рішень, фактично є аксіомою.

Базові принципи державного управління - вихідні, найбільш загальні постулати, дотримання яких забезпечує наукову обґрунтованість діяльності у сфері державного управління.

Безперервна освіта державних службовців - процес і принцип формування особистості державного службовця, який передбачає створення таких систем освіти, які відкриті для працівників будь-якого віку і супроводжують їх протягом усього терміну професійної діяльності на державній службі, сприяють їх постійному розвиткові, залучають їх до безпосереднього процесу оволодіння певним рівнем систематизованих професійних знань, умінь, навичок, способів поведінки (спілкування).

Сучасна парадигма державного управління - трирівнева парадигма, що відображає основні рівні досліджень у сфері державного управління: опис особливостей та властивостей державного управління, систематизацію пізнавальних підходів, основні прикладні сфери та їх концентрування.

Вчена рада Національної академії державного управління при Президентові України вищий дорадчий колегіальний орган Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія). Створена для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції закладу, обговорення найважливіших напрямів діяльності, реалізації покладених на неї завдань, а також перспектив розвитку закладу. Вчену раду очолює президент Національної академії.

Галузь науки "Державне управління" - відносно самостійна сфера наукових досліджень, об'єктом якої є державне управління як вид професійної діяльності, а предметом залежно від змісту науково-практичного завдання - ті чи інші технологічні або аксіологічні її виміри.

У першому випадку йдеться про пошук ефективних оптимальних та раціональних способів і засобів досягнення цілей державно-управлінської діяльності, в другому - про оцінку соціальних, економічних, політичних, культурних, екологічних та інших наслідків цієї діяльності. За змістом це наука про технологію та сенс або суспільне призначення державно-управлінської діяльності, за гносеологічними особливостями - науково-практичний тип знання, на відміну від емпіричного чи теоретичного. Він виникає в умовах, коли вирішення певних практичних проблем стає неможливим без застосування наукових знань і методів. У методологічному плані Г.н."Д.у."

характеризується пріоритетним використанням методів, притаманних "інженерно-конструктивному", або технологічному, рівню пізнання, що виникає в умовах НТР.

Гіпотеза в дослідженнях з державного управління - форма розвитку знань у галузі державного управління, що являє собою наукове припущення, яке потребує доведення і висувається для теоретичного обґрунтування нової ідеї, забезпечує перехід до нового знання, створення нової теорії. Наукові гіпотези в державному управлінні розглядаються в контексті розвитку державно-управлінських відносин, висуваються для вирішення конкретного завдання чи розв'язання існуючих суперечностей.

Державне управління - діяльність держави (органів державної влади), спрямована на створення умов для якнайповнішої реалізації функцій держави, основних прав і свобод громадян, узгодження різноманітних груп інтересів у суспільстві та між державою і суспільством, забезпечення суспільного розвитку відповідними ресурсами.

Діагностика в державному управлінні - аналіз стану об'єктів та процесів у системі державного управління з метою виявлення проблем їх функціонування та розвитку. Вона включає комплексне обстеження стану діяльності органів державного управління або їх структурних підрозділів, пошук організаційних суперечностей, труднощів функціонування та розвитку, невизначеності у цілях, нормах, функціях, завданнях.

Дослідження наукові в галузі державного управління - вид наукової діяльності, що передбачає ретельний розгляд теоретичних, методологічних та практичних засад державного управління з метою пізнання та встановлення закономірностей побудови і функціонування системи управління. Дослідження в цій галузі охоплюють проблеми становлення і розвитку державного управління, спрямовані на виявлення законів, принципів, тенденцій, а також розроблення на їх основі підходів, методів і технологій вирішення таких проблем. Відмітною рисою Д.н.г.д.у.

є те, що вони поза іншими джерелами дослідження обов'язково базуються на чинних законодавчих та нормативно-правових документах. Наукові дослідження фактично є інноваціями в галузі державного управління, які покликані вдосконалити систему державного управління з урахуванням сучасних вимог суспільства до влади, створити реальні передумови здійснення переходу від емпіризму до науковості державного управління, надання йому характеру випереджального управління.

Європейська асоціація навчальних закладів з державного управління (англ. The network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, NISPAcee) - міжнародна організація навчальних закладів Центральної та Східної Європи, які здійснюють освітню та наукову діяльність у галузі державного управління. Мета NISPAcee - об'єднання зусиль для вирішення існуючих проблем і проблем, що виникають у діяльності цих закладів, безперервний аналіз потреб членів організації з пропозиціями ефективних шляхів їх вирішення, впровадження сталого досвіду організації публічного адміністрування Західної Європи. Основними завданнями NISPAcee є: організація мережі навчальних закладів з державного управління, допомога з професійної підготовки та освіти у цій галузі, сприяння проведенню досліджень, розвиток всебічного консультування, налагодження діалогу у сфері Захід-Схід, кооперація навчальних закладів з державного управління, юридична підтримка.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Європейське агентство з координації наукових досліджень (англ. European Research Coordination Agency, EUREKA) - науково-технічна програма, започаткована з ініціативи президента Франції Франсуа Міттерана та заснована на І Конференції міністрів країн-учасниць програми в липні 1985 р. EUREKA - це інформаційна мережа, що охоплює всю Європу і спрямована на здійснення конкурентоспроможних на світовому ринку досліджень та розробок (R&D) невійськового призначення. Повноправними учасницями програми EUREKA є: Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Європейський Союз, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Словенія, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Швеція, Швейцарія, асоційованими членами - Албанія, Болгарія, Естонія, Латвія, Словаччина, Україна, Хорватія, Ізраїль.

Загальні методологічні підходи - низка загальних наукових підходів до вирішення широкого кола методологічних завдань у різних сферах діяльності.

Загальні принципи управління - базові положення та правила, що відображають у практиці соціального управління унiверсальнi закономiрностi, вiдносини і процеси й забезпечують стабiльнiсть та ефективність управлінських процесів у суспільстві. Серед З.п.у. можна виокремити: законнiсть, демократизм, публiчнiсть, централiзацiю та децентралiзацiю, плановiсть, ефективнiсть.

Комплексний науковий підхід в управлінні - загальний спосіб дослідження суспільного управління, який виходячи з його складності та неоднозначності в методологічному плані дає можливість вийти за межі суто адмiнiстративно-управлiнської сфери й застосувати методи інших наукових знань - політології, економіки, юридичної науки, державного управління, менеджменту, історії, соціології, філософії, психології тощо.

Комплексний підхід у професійному навчанні державно-управлінських кадрів - поєднання в навчанні всіх напрямів розвитку особистості: інтелектуального, морально-етичного, вольового, емоційного, компетентнісного і професійного.

Методи державного управління - способи владного впливу державних органів на процеси суспільного і державного розвитку, діяльність державних структур і конкретних посадових осіб. М.д.у. безпосередньо пов'язані з практичною реалізацією державної влади, її керуючим впливом на об'єкти державного управління відповідно до інтересів і волі держави, із забезпеченням реалізації цілей і функцій державного управління, оскільки в них містяться механізми встановлення взаємовідносин між суб'єктом і об'єктом державного управління, реалізації компетенції суб'єктів державного управління відповідно до їх владно-управлінських повноважень.

Методи дослідження управління - сукупність різноманітних загальних способів вирішення управлінських проблем. М.д.у. можна класифікувати на теоретичні (абстрагування, аналізу і синтезу, моделювання та ін.) та емпіричні (спостереження, порівняння, експертних оцінок та ін.).

Методологія досліджень державного управління - наукова дисципліна, спрямована на дослідження комплексу явищ інструментальної сфери науки державного управління та наукової діяльності в галузі державного управління, вивчення закономірного й оптимального зв'язку наукового результату і засобів його досягнення, з'ясування сутності пізнавального інструментарію і меж його продуктивного застосування. Методологія вирішує завдання вдосконалення, оптимізації наукової діяльності, спирається на розроблені нею світоглядні й загальнометодологічні орієнтири та постулати. Методологічні основи науки державного управління існують поза цією наукою, за її межами і не виводяться із самого дослідження.

Надання державному управлінню наукового характеру - процес, що передбачає широке використання наукових досягнень на всіх рівнях і в ланках системи державного управління, передусім результатів досліджень у сфері політології, права, філософії, соціології, економіки, екології та інформатики; сприяння розвитку наукових досліджень з актуальних проблем державного управління, зокрема розробленню нових управлінських технологій та впровадженню їх досягнень у практику; залучення науковців до аналітичної роботи в органах державної влади; підвищення рівня забезпеченості апарату системами підтримки прийняття рішень на базі сучасної управлінської методології та використання засобів інформатизації і комп'ютеризації.

Наукові спеціальності державного управління - поняття, що відображає структуру галузі науки "Державне управління", закріплену в "паспортах спеціальностей". В Україні державне управління як наукову галузь запроваджено в 1997 р. з таким переліком спеціальностей:

25.00.01 - теорія та історія державного управління; 25.00.02 - філософія державного управління; 25.00.03 - організація та управління в державних установах; 25.00.04 - регіональне управління;

25.00.05 - галузеве управління; 25.00.06 - місцеве самоврядування. У 2002 р. Постановою ВАК України "Про затвердження паспортів спеціальностей "Державне управління" від 15 травня 2002 р. № 17-11/5 були затверджені нові спеціальності, які діють донині: 25.00.01 - теорія та історія державного управління; 25.00.02 - механізми державного управління; 25.00.03 - державна служба; 25.00.04 - місцеве самоврядування. Для кожної спеціальності розроблено паспорт спеціальності.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВІ РОЗРОБКИ, ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ Збірник наукових праць та тез наукових доповідей за Матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції 02–05 травня 2014 року Будапешт-Прага-Київ УДК 330:336 ББК 65 Н 34 Наукові розробки, передові технології, інновації [збірник наукових праць та тез наукових...»

«УДК 811.161.2’282.3(477.82) Ю. В. Громик – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Західнополіські прислівники на -ки, -ка На матеріалі західнополіського говору проаналізовано прислівники на -ки, -ка, що належать до найбільш дискусійних проблем діалектного словотвору в українській, а також в інших слов’янських мовах. Встановлено, що морфеми -ки, -ка та под., які поширюють прислівники, – це...»

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 5 (192) БЕРЕЗЕНЬ _ 2010 березень № 5 (192) ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ Заснований у лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412 ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових виданьУкраїни (філологічні науки) Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4 (12) Рекомендовано до друку на...»

«РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ УДК 94(477) У М. Моісеєнко, студентка першого курсу обліково-фінансового факультету ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»; науковий керівник – к. і. н., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «УАБС НБУ» О. О. Туляков ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У статті досліджуються та аналізуються історичні аспекти виникнення й розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом, висвітлюються основні проблеми...»

«Співаник «.для Тебе»Пісні: Пластові Патріотичні Авторські Народні ліричні Жартівливо-розважальні Колискові У двох частинах Частина 1 ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН співаник_удіч.indd 1 15.07.2011 9:47:18 УДК 78.087.6 ББК 85.314 C 71 Упорядник Удич Зоряна Ігорівна Співаник «.для Тебе» : пісні : у 2 ч. Ч. 1 / упорядн. С 71 З.І. Удич. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2011. — 296 с. ISBN 978-966-10-2396-2 У пропонованому виданні подано пластові, потріотичні, авторські, народні ліричні,...»

«Політологія і право ки, практики : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / Ю. Рубан. К. : НАДУ, 2011. Т. 2. 544 с.5. Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / Пьер Бурдье. М. : Ин-т эксперимент. социологии. СПб. : Алетейя, 2007. 576 с.6. Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978-1979 учебном году / Мишель Фуко. СПб. : Наука, 2010. 448 с.7. Кравчук Л. Конституційна Асамблея напише зміни до Конституції в...»

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д. УШИНСЬКОГО ГУСЄВ Андрій Ігоревич УДК 159.923:316.647.5(043.3) ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 19.00.01 – загальна психологія, історія психології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Одеса 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Університеті менеджменту освіти АПН України. Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Лушин...»

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ФОНД ГАННСА ЗАЙДЕЛЯ ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ Деякі аспекти діяльності місцевого самоврядування в Україні НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК Чернігів Деякі аспекти діяльності місцевого самоврядування в Україні: Навч.-метод. зб. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів...»

«ПРОГРАМА ЗАХОДІВ 18.12.2013 середа 15.00 Початок роботи ярмарку 16.00 (зала №8) Майстер-клас з виготовлення конячки із сіна / Seno-Art 16.00-19.00 (Зала №10) Майстер-клас з квілінгу. Тематика – Янголи / Фундація Дарини Жолдак 18.00 (зала №10) Церемонія відкриття ярмарку Відкриття Благодійної виставки творчих робіт дітей з інвалідністю «ПОДАРУЙ ДІТЯМ ДИВО!» / За підтримки Міністерства соціальної політики України 18.05 (зала №10) Виступ Київського дитячого хору «Щедрик» 18.20 (зала №10) Виступ...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова УЛУНОВА ГАННА ЄВГЕНІВНА УДК 159.922:37.018.32 ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ УСКЛАДНЕНОГО СПІЛКУВАННЯ В УЧНІВ ШКІЛ – ІНТЕРНАТІВ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук КИЇВ 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник – кандидат...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»