WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 66 |

«УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА НАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ Збірник наукових статей Київ – 2012 Українська політична нація: проблеми становлення УДК 323.2+342.7(477) У45 За повного або часткового ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА НАЦІЯ:

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ

Збірник наукових статей

Київ – 2012

Українська політична нація: проблеми становлення

УДК 323.2+342.7(477)

У45

За повного або часткового використання матеріалів даної публікації

посилання на видання обов’язкове

Думки, висловлені в збірнику, належать їх авторам

і не можуть вважатися позицією Національного інституту стратегічних досліджень Електронна версія: http://www.niss.gov.ua Українська політична нація: проблеми становлення : зб.

У45 наук. ст. / за ред. М. М. Розумного (заг. ред.), М. Т. Степика, В. М. Яблонського. – К. : НІСД, 2012. – 384 с.

ISBN 978-966-554-190-5 До збірника увійшли статті учасників науково-практичної конференції «Українська політична нація: інституційні та соціокультурні чинники формування», що відбулася 20 вересня 2012 р. у Національному інституті стратегічних досліджень. У статтях розглядаються теоретико-методологічні, прикладні та історичні аспекти проблеми формування в Україні сучасної політичної нації. Збірник розрахований на широку аудиторію, зокрема на науковців, політиків, фахівців з державного управління та соціальних комунікацій.

© Майнові, Національний інститут стратегічних досліджень, 2012 ISBN 978-966-554-190-5 ЗМІСТ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ В УКРАЇНІ

Ожеван М. А. Українське націєтворення: зависання між модерном та постмодерном

Майборода О. М. Проблеми і перспективи національного конструювання в сучасній Україні

Степико М. Т. Щодо поняття нації

Корнієвський О. А. Нація і громадянське суспільство

Тодоров І. Я. Історичний та геополітичний чинники формування української політичної нації крізь призму європейського вибору

Будкін В. С. Національна ідея та громадянське суспільство як головні фактори формування політичної нації в країнах СНД

Рудакевич О. М. Принцип, що розкриває сутнісну ознаку національних спільнот

Блинова О. Є. Соціально-психологічні особливості етнічної ідентифікації студентів України

Токар Л. К. Політичний складник в етнонацієгенезі українців

Фадєєв В. Б. Пізньомодерний соціальний порядок та трансформації політичного життя

Пасічник В. М. Національна ідея як чинник формування української політичної нації

Беззуб’як М. Й. «Політична нація» і «громадянське суспільство»

в національних державотворчих процесах

Гайко О. С. Політична нація і суверенітет

Вознюк П. Ф. Національний міф для України: аспекти модернізації............. 126 Астаф’єв А. О. Глобальне адміністрування та локальні трансформації: загрози, виклики, взаємодія

Полтораков О. Ю. Проблеми забезпечення національної безпеки української політичної нації

Луцишин Г. І. Національна консолідація як основа формування та розвитку української політичної нації

Швирков О. І. Націоналізм як чинник структуризації сучасної української політики

Розумний О. М. Феномен національної ідентичності.

Комплементарність і національна свідомість

Грабчак К. К. Українська політична нація та етнічні цінності як чинник її формування

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ

Горбатенко В. П. Мовно-політичні проблеми в умовах модернізації українського суспільства

Українська політична нація: проблеми становлення

Бережний Я. В. Політико-інституційні чинники розвитку економіки України: громадянське суспільство і національна ідеологія

Джига Т. В. Політико-культурні передумови розвитку в Україні демократії участі

Суший О. В. Державно-управлінські реформи у системі соціокультурних трансформацій

Лебедюк В. М. Конфігурація партійної системи України:

(де)інституалізація?

Павленко І. А. «Право на самовизначення»

vs суверенна українська політична нація

Макаров Г. В. Адміністративно-територіальна реформа та реформа територіальної організації влади в Україні в контексті формування української політичної нації

Доля І. М. Особливості участі населення в місцевому політичному процесі

Клименко О. Ю. Проблема формування соціального капіталу дітей, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах

Работягова І. В. Політичні партії України як слабкоінституціоналізовані актори політичного поля

Бєлашко С. О. Політичні партії та політична участь як чинники формування української політичної нації

Гревцова Л. М. Формування громадської думки в Україні в умовах демократичного розвитку

Тихонюк С. А. Політичні конфлікти крізь призму загроз політичній безпеці в умовах політико-адміністративного реформування...... 277 Опалько Ю. В. Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства як чинник формування української політичної нації

Карась Є. В. Соціальна довіра як фактор стабільного розвитку суспільства та держави

Токар-Остапенко О. В. Удосконалення конституційних засад місцевого самоврядування в Україні

Дученко Г. В. Податок на нерухомість як потенційний інструмент регіонального вирівнювання

Жиган Д. Ф. Політичні аспекти державного регулювання соціального захисту громадян України

ІСТОРИЧНИЙ ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ

Лозовий В. С. Політична культура та національна свідомість українського народу в період революції 1917 року

Волянюк О. Я. Інструментальні можливості політики пам’яті:

від директивних рішень до спільної етики пригадування

Чупрій Л. В. Збереження та популяризація вітчизняної історико-культурної спадщини у контексті становлення національної ідентичності

Гаухман М. В. Сучасна історіографія українського націотворення другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Теоретико-методологічні аспекти становлення політичної нації в Україні

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ В УКРАЇНІ

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІЄТВОРЕННЯ:

ЗАВИСАННЯ МІЖ МОДЕРНОМ І ПОСТМОДЕРНОМ

ОЖЕВАН МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ,

доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Принцип «національного самовизначення», запропонований свого часу американським президентом Вудро Вільсоном (The Wilsonian principle of national self-determination) [9], запроваджується у сучасному світі досить вибірково і на практиці означає задеклароване великими державами (передусім США) зобов’язання сприяти «поневоленим народам» у державотворенні, звільненні новоутворених держав від колишніх метрополій заради встановлення «нового світового порядку».

Водночас, якби принцип Вудро Вільсона щодо права «націй» (тобто більш-менш однорідних етноконфесійних угруповань) на утворення своїх держав реалізовувався б повною мірою, то держав у сучасному світі було б не 195 (за критерієм членства в ООН, станом на кінець 2012 р.), а щонайменше 5000. Оскільки в одній лише Африці, якби держави будувалися за моноетнічним принципом, їх мало б бути близько

2000. Щоправда, Африка – це етнічно найрізноманітніший регіон планети (25 % світової багатогранності).

Тенденції самовизначення доповнюються у сучасному світі тенденціями сепаратизму, тобто утворення нових політичних націй шляхом розпадання «старих». Зокрема, близько третини з 54 нині існуючих африканських держав (останньою є Південний Судан) постійно перебувають під загрозою фрагментації і громадянських воєн, оскільки сучасна Африка – це 191 етнічна група, поділена різними державами.

Аналогічну політику «поділених націй» неважко витлумачити як практичну реалізацію сильними державами принципу «Поділяй і володарюй!». У будь-якому разі різноманітна «допомога» у національнодержавній побудові або відбудові – один з найдієвіших важелів впливу сильних держав на розвиток внутрішніх ситуацій у державах слабких і недієздатних, «недонаціоналізованих» або денаціоналізованих

Українська політична нація: проблеми становлення

(англ. failed states), який застосовується не менш активно, ніж збройні інтервенції й миротворчі операції.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Водночас, якщо принцип В. Вільсона проводити в життя «послідовно», то на практиці це неодмінно перетвориться на намагання «титульної» нації-етносу асимілювати всі інші етноси або репресувати їх та дискримінувати заради позірного націєтворення, що викликає у відповідь старання репресованих й дискримінованих здійснити за підтримки «світового співтовариства» право на самовизначення, яке, з погляду «титульної» нації, є рівнозначним сепаратизму.

Коливання (зависання) між «державним народом» (нім. Staatsvolk) і меншиною, над якою зависла загроза (англ. Threatened Minority), призводить до конфліктних ситуацій, коли оптимісти-ентузіасти «національного державотворення» доводять неминучість виникнення єдиної політичної нації, а песимісти наполягають, натомість, на невідворотності сепарації країни на окремі нації-держави.

Типовими для сучасного світу стали етнонаціональні війни (збройні сутички), після завершення яких не утворюються нові держави, а продовжують існувати старі з конфліктуючими етносами, яких у рамках держави утримують лише зовнішні зусилля «миротворців» та «примушувачів до миру» і які де-факто позбавлені внутрішнього й зовнішнього суверенітету.

Є два альтернативні методологічні підходи до пояснення феномену «нації» та шляхів її виникнення і конструювання (націєтворення, будівництва нації тощо), які можна позначити як натуралістичний (натуралізований) і «денатуралізований».

Натуралістичний підхід (аксіологічний натуралізм) у підходах до творення «націй» та інших соціальних інститутів ґрунтується на очевидному намаганні надати соціальним і політичним конструктам суто природних, природничих, а іноді й природознавчих вимірів. Він є цілковито доречним (принаймні прийнятним), коли у межах національної держави опиняється конфесійно однорідний етнос, представники однієї раси-племені, яких можна ототожнити з «політичною нацією», що в сучасному світі є, швидше, винятком, а не правилом.

За такого підходу серйозно гіперболізується (іноді доводиться до гротеску, а той до абсурду) роль природних та історичних чинників, «історичної пам’яті», «генетичного коду», що подеколи має невтішні й навіть злочинні наслідки на рівні расової або класової політики.

На позиціях «натуралізму» («природно-історичного підходу») перебували в «національному питанні» марксисти-ленінці й серед них Йосип Сталін, який у роботі «Марксизм і національне питання» (1913 р.) дав таке визначення нації: «…стійка спільність людей, що історично склалася, виникла на базі спільності мови, території, економічного

Теоретико-методологічні аспекти становлення політичної нації в Україні

життя і психічного складу, який проявляється в спільності культури» [12].

Ще виразнішим є «натуралістичний тренд» німецьких нацистів з їхнім принципом «крові й землі» (нім. Blut-und-Boden-Ideologie), що його символізував нацистський прапор (червоний і чорний кольори) і який зводиться до двох факторів: генетичного походження («кров») й батьківщини як спільної території («земля»).

«Натуралізм» як прагнення до об’єктивації соціально-політичних інститутів та процесів через укорінення у різноманітній «природності»

є тотожним «примордіалізму» або «перенніалізму» (лат. primordial – первинний, висхідний; perennial – вічний), представники якого зазвичай тлумачать «націю» як «природне утворення», хоча й не обов’язково в матеріалістичному сенсі «природності», бо це може бути й певний платонівський «ейдос» або ж аристотелівська «форма» – певна ідеальна вічна й незнищенна матриця.

Впродовж історії згідно з таким «сакро-санктуарним» підходом до розуміння «нації» змінюються лише конкретні формоутворення національного начала, тоді як сутність його залишається незмінною. Одним з таких формоутворень, проте не єдиним, є держава як матеріально-природний інструмент і як результат вольової інкарнації «нації».

Один з виразників «перенніалізму» Ернест Ренан, заперечуючи обмеження «нації» «державністю», зауважував: «Нація – це дух, це духовний принцип… Нація – це велика солідарність, заснована на постійно відтворюваних почуттях самозречення. Вона існувала у минулому й відновлюється в сучасності через матеріальні вчинки: схвалення, бажання, палкі почуття, які дозволяють тривати спільному життю. Це означає існування (вибачте за метафору!) щоденного плебісциту: це рівнозначно щоденним запитам індивідуальності щодо вічності життя» [10].

Протилежним стосовно «перенніалізму» підходом є конструктивізм, який тісно пов’язує націєтворення з конкретним історичним періодом у європейській історії – Модерном (Новим часом або «Сучасністю») і пропонує різноманітні програми «модернізації».

«Конструктивізм» у питаннях державо- націєтворення є типовим продуктом модернізму й модернізації. Справді, епоха Модерну (Нового часу) увінчалася так званим вестфальським проектом, коли спочатку європейською, а згодом і світовою нормою було визнано державу-націю й водночас «ненормальними» у цій системі координат нового світоустрою були визнані «імперії». Щодо національно-державних кордонів, то вони визначені у цій системі координат як межі внутрішнього й зовнішнього суверенітету держав, грубі порушення якого офіційно засуджувалися й неодноразово призводили до військових сутичок.

Українська політична нація: проблеми становлення

Отже, класичного типу націоналізм невіддільний від мілітаризму, а сучасного типу нації часто формувалися під впливом не стільки внутрішніх мотиваторів, скільки зовнішніх – як наслідок консолідації перед загрозами й викликами, які базуються на зовнішніх ворогах та їхніх «п’ятих колонах».

За приклад може бути німецька нація, формування якої розпочалося згори з ініціативи «залізного канцлера» Отто фон Бісмарка під час німецько-французької війни 1871 р. і яке пов’язане з численними війнами, разом з двома світовими. Прикладом може слугувати й сучасна американська нація. Симптоматично, зокрема, й те, що після терористичних нападів 2001 р. критична дата – 11 вересня – відзначається в Сполучених Штатах як «День патріота».

Отже, сучасна нація або нація сучасного типу – це продукт модерну, а будівництво такої нації (націєтворення) – результат політичної модернізації з погляду пристосування до вимог (критеріїв) модерну.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 66 |
 
Похожие работы:

«ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ВАТ41-2 ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Цей посібник з експлуатації містить відомості про конструкцію, принцип дії, характеристики вимірювача артеріального тиску ВАТ41-2 (далі за текстом вимірювача), вказівки, необхідні для його вірної і безпечної експлуатації, технічного обслуговування та зберігання. Вимірювач є точним вимірювальним приладом і містить крихкі та чутливі до ударів складові частини. Оберігайте його від падінь і сильних поштовхів при експлуатації. Виробник...»

«Студентський науковий вісник Випуск 8 ІСТОРИЧНІ НАУКИ Дмитро БОЛДИРЄВ СТВОРЕННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХІХ ст. (магістрант факультету історії та права) Науковий керівник – кандидат істор. наук, доцент Л.М. Філоретова На сучасному етапі творення незалежної української держави з усією гостротою постають не тільки державно-політичні, соціально-економічні, але й ідеологічно-духовні та культурно-освітні проблеми українського народу. Освіта є основою культурного і...»

«Права людини у фокусі новітньої історії «ПРАВА ЛЮДИНИ» ХАРКІВ · 2013 ББК 67.9(4УКР) П Художник-оформлювач Борис Захаров Це видання надруковане за підтримки німецького фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (Берлін) Дана публікація не є вираженням поглядів Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє». Автори несуть повну відповідальність за зміст цього видання This publication is no expression of the opinion of Foundation “Remembrance, Responsibility and Future”. The author or authors...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» КИШАКЕВИЧ ЛЕВ ЮРІЙОВИЧ УДК 338.2:94(477.8)«1918/1923»:340.1 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЗУНР: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського державного університету...»

«ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА 4. Довгошия Т. Борщівська вишиванка. Історія і сучасність / Т. Довгошия. – Тернопіль : Мала академія наук України, Терноп. обл. відділення, 2010. – 99 с.5. Джегура-Литвинець Е. М. Вишивання. Стародавні українські стібки: альбом / [авт.упор. Джегура-Литвинець Е. М.]. – Київ : Посередник, 1995. – 32 с.6. Захарчук-Чугай Р. В. Українська народна вишивка західних областей УРСР / Р. В. Захарчук-Чугай. – К. : Наукова думка, 1988. – 184 с. 7. Кара-Васильєва Т.В. Українська вишивка /...»

«СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ доктора исторических наук профессора кафедры истории Украины и специальных дисциплин Таврического национального университета им. В. И. Вернадского НЕПОМНЯЩЕГО АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 1. В. Кондараки – кърымтатарларнынъ этнографы // Йылдыз.– Ташкент, 1989.– № 6.– С. 142–144. (В соавторстве с В. Ф. Шарапой). 2. В. Х. Кондараки – историк Крыма. Рукопись депонирована ИНИОНРАН. № 41358 от 21. 03. 1990. (В соавторстве с В. Ф. Шарапой). 3. В. Д. Смирнов – историк Крыма //...»

«      МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ УМОВНОЇ ОДИНИЦІ ПРИ ОБЛІКУ НА ІНДИВІДУАЛЬНИХ РАХУНКАХ УЧАСНИКІВ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ                         Грудень 2013 року       Резюме Цей документ підготовлено Програмою USAID «Розвиток фінансового сектору» з метою надання інформації Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг в частині виконання нею функцій регулятора недержавних пенсійних фондів. Зокрема, в даному документі розглядається...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2012. Вип. 7. С. 19 – 53 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2012. Is. 7. P. 19 – 53 УДК 821.161.2(091):371.671:808.1 Я. Головацький ХРЕСТОМАТІЯ РУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТА ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ: ПЛАНИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ Олександр СЕДЛЯР Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79601,...»

«Плани семінарських занять І змістовний модуль Тема 1. Зміст, функції та історія країнознавства. Політична карта світу Семінар 1 Кількість годин – 2 Кількість балів за семінар: 2,5 – «відмінно», 1,7 – «добре», 0,8 – «задовільно». Об'єкт, предмет і головна задача країнознавства. 1. Функції країнознавства. 2. Базові поняття дисципліни. 3. Історія країнознавчої думки: 4. Вітчизняне країнознавство. 5.Теми рефератів: 1. Поняття держави в юриспруденції та географії. 2. Територіальні води держави....»

«1. Панько Т. І. Від терміна до системи : становлення маркситсько-ленінської політекономічної термінології у схднослов’янських мовах / Т. І. Панько. – Л. : Вища шк., 1979. – 148 с. Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Л. : Світ, 1994.– 216 с. 2. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення / Галина Наконечна. – Л. : Кальварія, 1999. – 110 с. 3. Скороходько Е. Термін у науковому тексті (до створення терміноцентричної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»