WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Світова економіка: її історія та дослідники Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ-2010 УДК БКК Гриф надано Міністерством освіти і науки України ...»

В.М. Ковальчук, Лі Цзе Гао, Л.А. Останкова

Світова економіка:

її історія та дослідники

Навчальний посібник

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

Київ-2010

УДК

БКК

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист №1/11 – 9509 від 14.10.2010)

Рецензенти:

1. Білопольський М.Г. — доктор економічних наук, професор, завідувач

кафедри обліку та аудиту Приазовського державного технічного університету;

2. Лісовий А.В. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу Національного університету державної податкової служби України;

3. Тітова Н.А. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Київського економічного інституту менеджменту.

Ковальчук Владислав Миколайович, Лі Цзе Гао, Останкова Лариса Анатоліївна Світова економіка: її історія та дослідники: Навч. посіб. — ____ с.

У навчальному посібнику на основі великої кількості спеціальних досліджень та новітніх досягнень розкриваються питання історії світової економіки провідних країн та окремих регіонів та її дослідників від найдавніших часів до сьогоднішнього дня. Високий науковий рівень поєднується з доступним викладом матеріалу.

Розраховано на студентів, викладачів та усіх, хто цікавиться історією економіки та світової економічної думки Зміст Вступ Частина 1. Від сохи до мануфактури Розділ 1. Стародавній світ та зародження економічної думки Глава 1 Економічний розвиток Стародавнього світу та його економічна думка Загальна характеристика стародавньої епохи 1.1.

Періодизація та основні риси господарства первісного суспільства 1.2.

Зародження економічної думки 1.3.

Глава 2 Економіка країн стародавнього Сходу та його економічна думка Загальна характеристика епохи стародавнього Сходу 2.1.

Стародавній Єгипет 2.2.

Соціально-економічний розвиток стародавнього Єгипту 2.2.1.

Економічна думка стародавнього Єгипту 2.2.2.

Месопотамія (Межиріччя) 2.3.

Соціально-економічний розвиток країн Месопотамії 2.3.1.

Економічна думка Месопотамії 2.3.2.

Стародавній Китай 2.4.

Соціально-економічний розвиток стародавнього Китаю 2.4.1.

Економічна думка стародавнього Китаю 2.4.2.

Стародавня Індія 2.5.

Соціально-економічний розвиток стародавньої Індії 2.5.1.

Екон

–  –  –

ВСТУП Історія економіки та економічної думки вивчається на економічних спеціальностях в вищих навчальних закладах і є важливою складовою підготовки фахівців-економістів – фінансистів, бухгалтерів, менеджерів, маркетологів тощо. В ряді вузів ці предмети вивчаються окремо, однак останнім часом нормативна частина навчального плану пропонує їх об’єднання в єдиний предмет і ряд вузів взяв такий підхід на озброєння. Тому підготовка навчального посібника з інтегрованого предмету історії економіки та економічної думки є, на нашу думку, актуальним і виправданим.

Цей предмет чіпає велике коло проблем та підходів і вивчає:

господарську діяльність людства в історичному розвитку та її наукове відображення в економічних поглядах і вченнях, починаючи з первісного суспільства і до сучасності;

основні явища і процеси матеріального виробництва;

діяльність економічних організацій і установ;

економічну політику провідних держав світу;

досліджує загальні закономірності економічного життя, а також його особливості в окремих країнах.

Актуальність вивчення цих проблем в українських вищих навчальних закладах значно посилюється у зв'язку з обранням незалежної України ринкового шляху розвитку, а це передбачає необхідність приведення її структури, господарського механізму, організаційних інституцій у відповідність до найважливіших тенденцій світового економічного розвитку.

Подібний перехід неможливий без аналізу, вивчення, усвідомлення та широкого використання світо господарських зв'язків, величезного досвіду, набутого людством у раціональному використанні матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, відображення їх у економічних думках і теоріях.

Роль історичного аспекту в системі економічних наук дуже велика. Економічна історія — наука відносно молода. Вона зародилася в XVI ст. і відтоді до середини XIX ст.

являла собою окремі історико-галузеві описи та дослідження.

Так виникли історії фінансів, торгівлі, сільського господарства, ремісничого виробництва, промислової діяльності тощо. І лише з другої половини ХІХ ст. розпочалося вивчення історії світової економіки в цілому, з точки зору загально методологічного підходу. Мова йде про те, що в умовах нинішнього розвитку економіки, досліджуючи ті чи інші суспільні явища, ми зобов'язані не тільки дати їх основні характеристики, а й, що особливо важливо, передбачити їх еволюцію. А це можна зробити тільки з урахуванням попереднього розвитку цього явища, що базується на певних історичних закономірностях.

Як окремий предмет економічну історію почали викладати на межі XIX—XX ст. в європейських університетах для підготовки управлінських кадрів, здатних проводити ефективну реформаторську політику. Саме тоді у Гарвардському та Манчестерському університетах були створені перші кафедри економічної історії. Починаючи з 1960 року з економічної історії регулярно проводяться міжнародні конгреси, створюються численні центри з організації і координації досліджень із соціально-економічної проблематики. З 1962 року плідно працює Міжнародна асоціація економічної історії. Усі ці факти свідчать, що економічна історія стала загальновизнаною наукою світового масштабу.

Економічні уявлення минулого аналізували у своїх працях видатні дослідники ХVIIXIX ст. британці В. Петті, А. Сміт, Т. Мальтус, Д. Рікардо, Дж. С. Мілл, французи Ж.Б. Сей, П. Буагільбер, Ф. Баста, німці К.Маркс, В. Рошер, В. Зомбарт, американці Дж.Б. Кларк, Г.Ч.

Кері та багато інших. Однак це були тільки зародки історії економічної думки.

Першим відомим істориком економічної науки став англійський учений Дж. Р. МакКуллох, який у 1826 р. опублікував працю "Історичний нарис виникнення науки політичної економії", в якій прославляв здобутки класичної політичної економії. Наступна помітна праця з історії економічної думки — ірландського дослідника Дж. К. Інгрема "Історія політичної економії" (1886) уже критично оцінює роль класичної політичної економії.

З критичних позицій стосовно всіх вчень аналізував історію економічної думки К.

Маркс. На початку XX ст. з'являються підручники з історії економічної думки французьких учених Ш. Жіда і Ш. Ріста (1902), англійських дослідників А. Грея (1932), Е. Ролла (1938).

У 1954 році побачила світ перша фундаментальна праця з історії економічної думки — посмертна книга відомого австро-американського дослідника Й. Шумпетера "Історія економічного аналізу". Однак неперевершеним підручником з історії економічних вчень залишається праця американського теоретика історії економічної науки М. Блауга "Економічна думка у ретроспективі" (1962). Вона була перекладена десятками мов світу, зокрема українською.

Видаються й оригінальні українські підручники з історії економічної думки, зокрема фундаментальна "Історія економічних учень" київських учених за редакцією В.Д. Базилевича (2004).

Значення історико-економічного дослідження виявляється не тільки у визначенні суспільно-економічних закономірностей історичного розвитку, а й у конкретних випадках господарської практики. До історії господарства сильний економіст звертається постійно, інколи навіть не підозрюючи цього, оскільки динаміка розвитку певного господарства завжди має історичний характер. Доводиться порівнювати показники різних періодів, в яких відображається історико-економічний процес формування і розвитку виробництва. Різні періоди розвитку економіки чи конкретного господарства — це різні потужності, різні завдання і техніко-економічні характеристики. І враховувати ці обставини повинен любий економіст – від керівника підприємства до рядового бухгалтера чи плановика. Неможливо навчитися основ економічного мислення, не навчившись уявляти господарство, його наукове відображення в історичному аспекті.

Без історії і знання минулого економісти просто займаються простим і добросовісним описанням реалій господарського життя, не вміючи формулювати економічні закони і закономірності. Такий підхід не може забезпечити передбачення перспектив розвитку економічного суб’єкту: господарства, галузі чи й держави в цілому. Тому вивчення конкретно-історичних аспектів економіки та економічної думки збагатить майбутніх фахівців прогресивним досвідом людства у вирішенні господарських проблем, допоможе краще збагнути сучасні економічні проблеми, прогнозувати їхнє наукове розв'язання.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Варто також зазначити, що історія економіки та економічної думки є джерелом фактичного і теоретичного матеріалу для вивчення всіх економічних наук для яких відіграє фундаментальну роль, оскільки забезпечує тісний зв'язок історичних знань з економікою промисловості, сільського господарства, іншими галузевими і функціональними економічними науками.

Важливою є взаємодія історії економіки та економічної думки з іншими науками та суспільними явищами: соціологією, загальною історією, політикою, управлінням тощо.

Вплив на розвиток економіки таких факторів, як соціальний склад працівників, управління виробничими колективами, задоволеність працею, настрій, поведінка працівників; ідеологія, історичні форми господарювання; зовнішня політика держави, суспільні рухи, війни, релігія, наука, мистецтво обов’язково має враховуватися історією економіки та економічної думки.

Знання історії економіки та економічної думки має не тільки науково-пізнавальне, а й велике виховне значення. Воно розширює кругозір студентів, сприяє правильному підходові до оцінки найважливіших історико-економічних процесів і подій. Економіста не можна уподібнювати до обчислювальної машини, позбавленої емоцій, яка байдуже оперує цифрами,, запрограмована лише на точність результату. Нашому суспільству потрібний не лише спеціаліст високої професійної кваліфікації, а й свідомий працівник-патріот, якому не байдужа доля Батьківщини.

Зазначимо також, що в цьому підручнику практично не вивчалася історія економічного розвитку України та здобутки українських економістів-теоретиків. Це пояснюється тим, що колективом авторів готується до видання друга книга, присвячена виключно історії економіки України та українським дослідникам економіки. 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Інститут туризму Головне управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації Івано-Франківське обласне управління лісового і мисливського господарства Регіональний туристичний інформаційний центр (м. Івано-Франківськ) РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИКАРПАТТЯ історія, сучасний стан, перспективи Випуск Івано-Франківськ, 2009 УДК...»

«поишяу і Мимика НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМ.М.С. ГРУШЕВСЬКОГО На у к у к р а ^ Професор, доктор історичних наук о. Юрій Мицик Уїоклищіння збірник^праць на пошану професора о. Юрія Мицика Редакційна колегія: Павло Сохань головний редактор, Анатолій Бойко відповідальний секретар, Віктор Брехуненко, Олександр Маврін, Ігор Гирич, Дмитро Бурім Київ УДК 94 (477) ББК 63.3 (4 Укр) Покликання. Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика /...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXV УДК 94(476)1918/1919 Ю. В. Івашко ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ БІЛОРУСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1919–1922 рр.) У запропонованій статті досліджуються питання пов’язані із територіальним та політичним устроєм Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки у 1919-1922 рр. На основі аналізу архівних документів зроблено спробу визначити домінуючі чинники, які вплинули на...»

«ТЕСТ ІЗ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2008 РОКУ № Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання програмі з всесвітньої історії Відповідність завдання зовнішнього незалежного оцінювання 2008 р. підручникам та посібникам 1. Зміст завдання: Укажіть історичну епоху, коли людина розпочала обробляти землю: Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Правильна відповідь: неоліт. Відповідність програмі: Формування цивілізації Підруч. для 6 кл....»

«Ткач І. Аналіз спроможності фінансової системи держави функціонувати в особливий (кризовий) період: досвід Великої Вітчизняної війни та стан сьогодення [Електронний ресурс] / І. Ткач // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11timtss.pdf. УДК 533:33 JEL Classification: B26, E6, H23 Іван Ткач Національний університету оборони України АНАЛІЗ СПРОМОЖНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ ФУНКЦІОНУВАТИ В...»

«ПЕРЕДМОВА Друга частина другої книги каталога стародруків, виданих на Україні, включає опис видань, опублікованих протягом 1765 – 1800 рр. Завершуючи зведений каталог стародруків України, вона має і самостійне наукове значення для дослідників історії і культури останньої третини XVIII ст. Провідне місце в друкованій продукції того часу поступово зайняли світські друки: підручники, офіційні розпорядження, почасти також наукові праці і художня література. Численні видання засвідчують активізацію...»

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ УДК 94(477)“1915/1918” ВИЗДРИК В.С.1 СЕЛЯНСЬКІ ПРОТЕСТИ: ФОРМИ І МЕТОДИ БОРОТЬБИ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В 20-30-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ У статті аналізуються наслідки польської дискримінаційної політики щодо українського населення у Другій Речі Посполитій, досліджується протестний рух та методи боротьби селянства за реалізацію своїх соціальноекономічних та національних прав. Ключові слова: Друга Річ Посполита, осадництво, селянський супротив, національні права,...»

«Молодіжний науковий вісник (2010). УДК 796.03 В. П. Романюк©– кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри олімпійського та професійного спорту Волинського національного університету імені Лесі Українки; Н. С. Войнаровська – старший викладач кафедри туристичної та спортивно-масової роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки Прогнозування подій та явищ у спорті за допомогою електронних таблиць Мicrosoft Excel Роботу виконано на кафедрі...»

«УДК 321.01 СУЧАСНА НАУКА ТА ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОСТІ Володимир Мельник Львівський національний університет ім. І. Франка Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури вул. Університетська 1, 79000, Львів, Україна e-mail: dfilos@franko.lviv.ua Розглядаються зміни в структурі сучасної науки та різні методологічні підходи до її осмислення. З’ясовуються методологічні особливості сучасного наукового пізнання. Аналізуються питання критеріїв раціональності та її взаємовідношення з...»

«Посередницька ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ КЛАС Опорні конспекти Київ А.С.К. СПД ФО Сандуп ББК 63.3(0)5я72 С32 Середвицька Г. В. С32 Всесвітня історія: 11 кл.: Опорні конспекти. —К.: Видавицтво А.С.К., СПД ФО Сандул, 2009. — 432 с. КВК 978-966-539-522-5. У навчальному посібнику відповідно до чипної програми для загальноосвітньої середньої школи у своєрідній логікоструктурній формі систематизовано, конкретизовано і детально викладено матеріал із всесвітньої історії. Подано оцінку історичних діячів,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»