WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 49 |

«О. В. Суший ПСихОСОціальна культура держаВнОгО уПраВління МОнОграФія Київ Cвітогляд УДК 35:316.61 ББК 67.99(2)09 С91 Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії державного ...»

-- [ Страница 3 ] --

Проблема системності напряму пов’язана з функціонуванням та розвитком демократичної системи як такої. Серед основних принципів державного управління ключове місце посідає вимога знаходитися в мейнстримі об’єктивно детермінованим та іманентним суспільній системі відтворюваним соціально-історичним та природним закономірностям, які мають становити підґрунтя діяльності всіх інституцій: соціальних, державних тощо (І.Василенко, В.Козбаненко, С.Наумов, Л.Сморгунов та ін.). Водночас, реалізації принципу об’єктивності сьогодні вкрай заважає піднесення (аж до визначального) ролі суб’єктивного чинника соціальних зрушень. Проте поодинока соціальна дія, пов’язана з конкретним історичним моментом цілісного соціального управління, має шанс відтворюватись лише у контексті суспільного цілого – уособленого в історичній пам’яті суспільства, його несвідомому (структурах архетипного). Саме ці структури забезпечують «зв’язаність» поодиноких (суб’єктивних) дій у контексті цілісного державного управління, яке стає дедалі більш залежним від рівня розвитку людського потенціалу, суспільного самопочуття, пануючих ідеалів та цінностей, психосоціальних властивостей суспільства і загалом від суспільних закономірностей (Г.Атаманчук, 16 Е.Афонін, А.Дегтярев, О.Донченко, В.Козбаненко, Г.Почепцов, Ю.Романенко, Ю.Шайгородський та ін.).

І хоча немає суперечок стосовно того, що об’єктивні та суб’єктивні аспекти є частинами єдиного процесу відтворення соціальної системи (суспільного цілого), проте виникає потреба замислитися над двома взаємопов’язаними питаннями. Перше з них стосується визначення конкретних інституційних практик державного управління і більш узагальнено – тих форм та реальних можливостей, що зумовлюють спрямованість певних управлінських практик на підтримання суспільної згоди та діалогу між державою та суспільством, або навпаки – породжують політичне відчуження та поглиблюють соціальну аномію. Друге питання зумовлене одним з ключових аспектів управління – розумінням/нерозумінням управлінцями соціокультурної (психосоціальної) природи суспільства (соціального середовища), яка, власне, підлягає державному регулюванню.

За сучасних умов культура набуває системоутворюючого значення для державного управління. Огляд монографічних наукових праць та публікацій фахових періодичних видань, характер вітчизняних і міжнародних наукових дискусій та зміст широких обговорень, здається, дають достатньо підстав стверджувати, що відтепер як окремі інституційні новоутворення, так і суспільний розвиток загалом об’єктивно пов’язується із соціокультурними особливостями життєдіяльності людей. Різнобічне теоретичне осмислення протиріч сучасних суспільно-трансформаційних процесів виявило глибоку залежність успіху (або невдачі) процесів демократизації та модернізаціі від рівня розвитку людського потенціалу, суспільного самопочуття, пануючих ідеалів та цінностей, психосоціальних властивостей суспільства і загалом від суспільних закономірностей. Розуміння глибинних джерел (а заразом і недоліків) діючої системи державного управління дає можливість пояснити чинники, які зумовлюють сучасну сутність державного управління, запропонувати шляхи її поступового вдосконалення.

Зважаючи на питому вагу надзвичайно цікавих напрямків наукових досліджень та ґрунтовних наукових праць, маємо відзначити певну розпорошеність поглядів щодо питань закономірностей проявів соціально-матеріальних (інституційних) форм та їх зв’язку з психосоціальною культурою, методів дослідження психосоціального механізму та перспектив впровадження набутих результатів у проектування державних та соціальних перетворень, що загалом має сприяти прогнозованості суспільного розвитку, а відтак і керованості державного управління цим процесом. Залишається недостатньо розробленим питання суто психосоціального аспекту як чинника суспільних трансформацій та розуміння соціальнопсихологічних особливостей перехідної доби.

Аналіз останніх досліджень у галузі державного управління (Т.Бутирська, О.Валевський, Т.Василевська, Р.Войтович, О.Гаєвська, І.Грицяк, В.Дзюндзюк, Н.Діденко, Н.Драгомирецька, В.Дрешпак, Ю.Кальниш, В.Козаков, С.Кравченко, О.Крутій, О.Крюков, Ю.Куц, О.Лазор, М.Лахижа, Т.Маматова, Р.Мінченко, О.Молодцов, В.Олуйко, Т.Пахомова, Л.Пашко, П.Петровський, О.Пухкал, О.Радченко, А.Рачинський, М.Рудакевич, О.Руденко, В.Саламатов, С.Серьогін, Г.Ситник, О.Сушинський, В.Тертичка, І.Черленяк та ін.) дає змогу стверджувати, що наука державного управління відчуває гостру потребу у нових міждисциплінарних дослідженнях, в яких на підставі сучасного філософсько-методологічного знання та концептуалізації історичного досвіду управління можуть бути знайдені адекватні змінам соціальної реальності ефективні управлінські методи, підходи, технології, що гарантуватимуть результативність управлінських рішень.

Тобто існує нагальна потреба у побудові макротеорії, яка б охопила як «універсальні», так і виключно «самобутні» закономірності управлінської діяльності, спиралася як на міждисциплінарний синтез різних теоретичних галузей, які узагальнюють управлінську практику у різних сферах, так і на узагальнення різноманіття досвіду минулого, осмисленого у проекції майбутнього стану суспільства. Це зумовлює необхідність виявлення сучасного соціокультурного контексту, в якому існують та функціонують сучасні системи управління, що є необхідною передумовою демократичного державотворення та формування сучасної науки державного управління.

Метою дослідження, результати якого викладено в цій монографії, є теоретико-методологічне обґрунтування та науково-прикладні розробки засад соціокультурної парадигми державного управління як передумови здійснення сучасних системних реформ в Україні за динамічних умов суспільно-трансформаційних перетворень та соціально-історичних зрушень. Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати наступні дослідницькі завдання:

– здійснити концептуальний аналіз перспектив використання соціокультурної парадигми для аналізу державного управління через з’ясування сутності, складових та тенденцій розвитку культури державного управління, обґрунтувати загально методологічні засади дослідження соціокультурних аспектів державного управління;

– розкрити сутність та структуру соціальної топології державності через з’ясування характеристик соціального простору, соціально-історичної динаміки, культурно-політичної бінарності та культурного коду як чинника розбудови державності у контексті «універсального епохального циклу»;

– визначити вихідні методологічні позиції для наукової розробки нової соціокультурної парадигми аналізу державного управління та рекомендацій щодо його практичного вдосконалення;

– проаналізувати соціокультурні засади інституційної теорії державного управління, розкрити у зв’язку з цим значущість публічної сфери та комунікативних практик державного управління, а також показати роль політичної відповідальності та громадського контролю як дієвого потенціалу суспільно-владного діалогу;

– з’ясувати особливості впливу психосоціальної культури на розвиток суспільно-владних відносин в Україні шляхом розгляду змінної природи ідентичності та архетипіки національної ідентичності як дієвих психосоціальних чинників державного управління;

– оцінити можливі ризики впровадження певних моделей демократії та особливості їх функціонування в процесі державотворення сучасної України.

Об’єкт дослідження – соціокультурні теорії та практики державного управління.

Предмет дослідження – інституційні (соціально-матеріальні) та психосоціальні (ідеальні) чинники системи державного управління, їх взаємодія та взаємовпив у контексті суспільно-історичного розвитку; становлення та розвиток соціокультурної парадигми державного управління як передумови дієвості системних реформ у сучасній Україні.

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що сьогодні відбуваються радикальні зміни майже в усіх сферах людської життєдіяльності – національній та міжнародній, політичній та економічній, соціальній та духовній. Сплетіння і взаємозв’язок всіх цих складових за нових умов є надзвичайно значними. Але головне – за нових суспільних умов кардинально змінюється системоутворюючий чинник життя суспільства, який переводить наголоси людської уваги з контексту зовнішнього (соціально-матеріального) на контекст внутрішній (психосоціальний). Таким чином, за нових суспільних умов психосоціальний чинник (у тому числі архетипи колективного несвідомого) стає системоутворюючим підгрунтям для розв’язання суспільних проблем та державного реформування. Особливе значення для поглибленого розуміння сучасних тенденцій розвитку державно-управлінських систем має дослідження закономірностей та особливостей прояву системоутворюючого чинника, що стає передумовою формування нової парадигми державного управління.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Дослідження соціокультурного контексту, в якому існують та розвиваються сучасні системи державного управління, потребує застосування міждисциплінарного підходу. Адже останній спроможний віддзеркалити все розмаїття форм суспільнотрансформаційного процесу в його історичній ретроспективі та проекції на належний суспільний стан, який завдяки методології контекстуальності доповнено вимірами багатоманітності смислоутворюючих контекстів соціальної та культурної дійсності.

Для реалізації поставленої дослідницької мети та завдань автором використано сучасну наукову методологію, що включає як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження, зокрема такі, як системний, соціокультурний, інституційний, циклічний, соціально-топологічний, архетипний та аксіологічний.

Системний підхід дав автору змогу уявити суспільство та будьяку з його складових як певний тип системи, складеної з різних і водночас взаємопов’язаних елементів та підсистем, властивостей та відносин, утворених індивідами на механізмах прямого та зворотного зв’язку, з метою реалізації індивідуально та соціально значущих цінностей та принципів їхньої життєдіяльності за допомогою «писаних» та «неписаних» законів, які діють у певних межах. На підставі уявлення про системний характер суспільства і про те, що формування, інституційне закріплення будь-яких соціальних відносин та їх змін, завжди відбуваються у певному просторі та часі, розроблено методологію соціально-топологічного аналізу державності.

У рамках інституційного та соціокультурного підходів досліджено сутність державотворчого процесу та державного управління в їх культурно-історичній цілісності та взаємозв’язку. Вони розкривають загальносистемний (соцієтальний) контекст аналізу суспільства як цілісної структурно-функціональної системи, підґрунтям якої є інституційні та культурні компоненти.

Конституювання динамічної системи «людина – суспільство – держава» здійснюється у межах циклічного підходу. Особливістю нашого дослідження є концептуально інший ракурс аналізу суспільно-історичного розвитку, засадовим для якого є уявлення про нелінійний характер історичного процесу. Це уявлення акумульоване за допомоги моделі «універсального епохального циклу»

та психодіагностичних методик кількісного та якісного аналізу соцієтальних властивостей, станів і процесів, розроблених та адаптованих вітчизняною науковою школою архетипіки.

Становлення в межа цієї школи концепції універсального епохального циклу, власне, й спричинило трансформаційний рух онтологічного підходу у бік архетипового, що його забезпечує нова науково-дослідницька якісно-кількісна методологія аналізу соціальної та соцієтальної поведінки історичних суб’єктів. При цьому проблема значення архетипів у політиці та державному управлінні залишається окремою складною і недостатньо дослідженою темою. На ґрунті архетипного підходу вперше досліджено роль психосоціального чинника у соціальних перетвореннях, визначено відмінності соціальних та соцієтальних властивостей, станів і процесів, що є засадовими стосовно глибинних регулятивів соціальнополітичної та державно-управлінської діяльності.

Аксіологічний підхід застосовано для діагностики та порівняння різних за своєю природою модусів ідентичностей (соціальної та соцієтальної). Показано, що система первинних понять аксіологічна по своїй суті: глибинні смисли мають у собі невід’ємні ціннісні смисли, які здатні породжувати владу, інституції тощо.

Як автономні ідеальні утворення часів давньогрецької античності, Відродження чи доби Модерну (в тому числі радянського), цінності «випромінювали» потужний мобілізаційний потенціал. Проте за доби давньоримської античності, Просвітництва або за нинішніх умов постмодерного (в тому числі пострадянського) суспільства цінності здебільшого постають як специфічні символи – медіатори у складних ритуальних відносинах індивідів і груп.

Мобілізаційний та символічний потенціал цінностей як відображення психосоціальної сутності розкривається у публічній сфері комунікативних практик.

Монографія є системним викладом результатів дослідження та концептуальної розробки соціокультурної парадигми державного управління в контексті реалізації курсу держави на глибокі системні реформи та виведення України на шлях сталого розвитку.

Наукова робота, результати якої викладено в цій монографії, є комплексним дослідженням у науковій галузі державного управління. В процесі дослідження автором особисто отримано нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності розкривають визначну роль системоутворюючих – інституційних та психосоціальних

– властивостей як невід’ємних компонентів і регуляторів системи державного управління. У цьому дослідженні вперше у вітчизняній державно-управлінській науці здійснено комплексний аналіз системоутворюючих засад державного управління, виявлено та описано феномен системоутворюючого чинника як результат зміни порядку факторних залежностей соціально-матеріальних (інституційних) форм державно-управлінської діяльності в суспільстві в їх взаємозв’язку з психосоціальною культурою державних службовців. Обґрунтовано визначальний в сучасному (постмодерному) суспільстві вплив психосоціального чинника як системоутворюючого підґрунтя розв’язання суспільних проблем, передусім для державного реформування та нелінійного за своєю природою суспільно-політичного трансформаційного процесу.

Звичайно, автор не претендує на вичерпний аналіз дослідженої проблеми. Водночас запропонований у монографічному дослідженні підхід відкриває, на думку автора, певні перспективи для підготовки та напрацювання стратегічних управлінських рішень, що може бути корисним за умов реформування державного управління в Україні.

<

РОЗДІЛ 1. СОЦІОКУЛЬТУРНА ПАРАДИГМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯPages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 49 |
 
Похожие работы:

«Курилович Г.В. Історія України Готуємось до ЗНО • хронологічний довідник • пам’ятки історії • імена в історії • історико-географічні назви українських земель Тернопіль Навчальна книга — Богдан УДК 94(477) (075.3) ББК 63.3я72 К93 Курилович Г.В. К93 Історія України. Готуємося до ЗНО / Г.В. Курилович. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2014. — 128 с. У посібнику міститься базовий матеріал, необхідний для якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Він включає в...»

«ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА Нацiональної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури ПРАЦІ ЦЕНТРУ ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА Збірник наукових праць Випуск 17 Київ– УДК [930.2+069](477)(06) Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Рекомендовано до друку Вченою радою Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (протокол № 7 від 15 червня 2010 р.) Рецензенти: доктор історичних наук, професор,...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ 1909КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ на 2015 рік. Київ УДК 0 ББК К Календар знаменних і пам'ятних дат на 2015 рік / Упр. культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., Київ. обл. б-ка для дітей ; [підгот. О.М.Литвин ; ред. Л.П.Соляник ; наук. ред та відп. за вип. М. П. Зніщенко]. К. : [КОБдД], 2014. – 38 с. Календар знаменних і пам’ятних дат містить...»

«О. О. ЧУВПИЛО ВИБРАНІ ІНДОЛОГІЧНІ ТВОРИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА Присвячується світлій пам'яті моїх батьків Чувпило Олександра Ілліча та Чувпило Явдокії Федорівни, уродженої Опалко Я. Ф. О. О. ЧУВПИЛО ВИБРАНІ ІНДОЛОГІЧНІ ТВОРИ Харків 201 УДК 94(540)(081) ББК 63.3(5ИНД)я4 Ч Друкується за рішенням Вченої ради історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Рецензенти: Лиман С. І. – доктор...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Петренко Володимир Iванович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.20 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Київметробуд 2....»

«Ruthenica. Supplementum 3 Анджей Поппэ CТУДИТЫ НА РУСИ Истоки и начальная история Киево-Печерского монастыря КИЇВ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ З ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Рекомендовано до друку вченою радою Інституту історії України НАН України У разі передруку матеріалів узгодження з видавцями обов’язкове Висловлюємо подяку «Фонду катедр українознавства» за підтримку видання http://history.org.ua/ Адреса редакції: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 53 УДК 304.4 І.В. КАРПЕНКО (доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків E-mail: ivkar56@mail.ru П.О. ТЕСЛЕНКО (магістр філософського факультету) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків E-mail: caddif3@gmail.com КОНЦЕПЦІЯ СИМВОЛІЧНОГО ПОЛЯ, ПРАКТИКИ ТА ГАБІТУСУ П. БУРДЬЄ: ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКСНОСТІ...»

«УДК 167/168:[001.8:304.5] МЕТОДОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ НАУКИ О. О. Потіщук кандидат філософських наук,старший викладач Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна potya@ukr.net У статті проведений аналіз становлення соціальної історії науки як міждисциплінарної галузі дослідження. Головну увагу приділено обґрунтуванню теоретико-методологічних та культурносторичних особливостей цього процесу. Поглиблено розуміння соціальної історії...»

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2014. № 1 (7) ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ УДК 811.161:81’255.4 О.І. ПРИЙМАЧОК, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСІЙСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ПОЕМИ Т. ШЕВЧЕНКА «ГАЙДАМАКИ» Статтю присвячено детальному описові українських безеквівалентних компонентів художнього...»

«Міністерство освіти і науки України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Інститут туризму Головне управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації Івано-Франківське обласне управління лісового і мисливського господарства Регіональний туристичний інформаційний центр (м. Івано-Франківськ) РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИКАРПАТТЯ історія, сучасний стан, перспективи Випуск Івано-Франківськ, 2009 УДК...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»