WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 48 |

«СТУДІЇ з архівної справи та документознавства Том шістнадцятий Київ ББК 79.3я 53 С 88 Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України, УНДІАСД ; [редкол.: І. Б. ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ

Український наук

ово-дослідний інститут

архівної справи та документознавства

СТУДІЇ

з архівної справи

та документознавства

Том шістнадцятий

Київ

ББК 79.3я 53

С 88

Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України, УНДІАСД ; [редкол.: І. Б. Матяш

(голов. ред.) та ін.]. – К., 2008. – Т. 16. – 164 с.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

І. Б. Матяш (головний редактор),

Г. В. Боряк, І. Н. Войцехівська, Л. А. Дубровіна,С. Л. Зворський, С. Г. Кулешов, М. В. Ларін, Л. П. Одинока, Г. В. Папакін, Р. Я. Пиріг, В. А. Смолій, Н. М. Христова Зареєстровано у Міністерстві України у справах преси та інформації 04.07.96 серія КВ № 2110 Зареєстровано Вищою атестаційною комісією України як фахове видання зі спеціальності «Історичні науки»

(Бюлетень ВАК України, 1999, № 4, с. 47) Рекомендовано до друку Вченою радою Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (протокол № 7 від 17 червня 2008 р.) Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства забороняється.

Редколегія не завжди поділяє точку зору авторів, зберігає оригінальний стиль матеріалів, залишає за собою право скорочувати тексти.

Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються.

При передруку публікацій посилання на «Студії з архівної справи та документознавства» обов’язкове © Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2008 © Автори публікацій, 2008 ЗМІСТ Архівна справа: історія та сучасність Коваль Оксана. До питання про вирішення проблеми розподілу архівів та спільного користування архівною спадщиною (досвід країн, що входили до складу Австро-Угорської та Британської імперій) 7 Теорія і методика архівознавства Кулешов Сергій. До проблеми віднесення документів Національного архівного фонду України до унікальних 18 Матяш Ірина. Галузева програма «Архівна україніка» 33 Косенко Олена. Особливості інформаційного потенціалу документів і матеріалів особових архівних фондів та специфіка їх використання 36 Шумейко Михаил. Всебелорусские архивно-археографические конференции (съезды, совещания)

–  –  –

Тельвак Віталій. Наукові погляди Михайла Грушевського в історіографічних дискусіях у Російській імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. 47 Пиріг Руслан. Спогади гетьмана Павла Скоропадського як історичне джерело 62 Балишев Марат. Науково-технічна документація ЦДНТА України як джерело до вивчення історії Китаю 66 Кіш Єва. Історіографія проблемних питань Центральноєвропейського регіону 70

–  –  –

Кулешов Сергій, Загорецька Олена. З історії документознавства в Україні 79 Загорецька Олена. Наказ як основний розпорядчий документ організації: документознавчий аналіз Жук Лариса. Основні етапи історії грошових документів із безготівкових розрахунків 96 Леміш Наталія. Форми реєстрації документації в Канцелярії чернігівського цивільного губернатора в першій половині ХІХ ст. 100 Палеха Юрій. Класифікування обліково-бухгалтерської документації 104

–  –  –

Борисенко Сергій. Українсько-фінські стосунки у 1918 році 108 Петренко Ірина. Розлучення подружжя в системі шлюбно-сімейних відносин православного населення Гетьманщини другої половини XVIII ст. 114

–  –  –

Безручко Олександр. Умовний архів Олександра Довженка 119 Коник Юлія. Документи фонду Херсонської губернської креслярні як джерело з історії Генерального межування Херсонської губернії (1803–1828). 128

–  –  –

Приходько Людмила.Педагогічна діяльність О. С. Грушевського 136 Рецензії, інформація, хроніка Черченко Юрій. Історія українського руху в листуванні Євгена Чикаленка і Петра Стебницького (Є. Чикаленко і П. Стебницький. Листування. 1901–1922 роки / Упоряд.: Н. Миронець, І. Старовойтенко, О. Степченко. Вступна стаття: Н. Миронець, І. Старовойтенко. – К.: Темпора, 2008. – 628 с.) 150 Смолянніков Сергій. 130-річчя визволення Болгарії від османського ярма та вшанування пам’яті героїв Шипки та Плевни в Україні 152 Нестерчук Дмитро. Його ім’я носив Центральний історичний архів у м. Києві 156

–  –  –

Koval Oksana. To a question on the solution of the archives division and the general usage of the archival heritage problems (experience of the former Austro-Hungarian and British empires countries) 7

–  –  –

Kuleshov Sergyi. To a problem of reference of the National archival fund of Ukraine documents to the unique one 18 Matiash Iryna. The branch program «An Archival Ucrainica» 33 Kosenko Olena. Features of personal archival funds documents and materials information potential and specificity of their use 36 Shumeyko Michail. All-Belorus archival-archeografic conferences (congresses, meetings) 41

Source researching branches of knowledge

Telvak Vitalyi. Mykhaylo Hrushevkskyi’s scientific views in historiographic discussions in the Russian Empire of the end ХІХ – beginning ХХ century 47 Pyrih Ruslan. Hetman Pavel Skoropadskyis memoirs as a historical source 62 Balyshev Marat. Scientific and technical documentation of the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine as a source of the history of China studying 66 Kish Eva. A historiography of the Central Europian region problem questions 70

The record keeping: history, theory, practice

Kuleshov Sergyi, Zagoretska Olena. From the history of record keeping in Ukraine 79 Zagoretska Olena. The order as the basic ordering document of the organisation: the record keeping analysis 91 Zhuk Larysa. The basic stages of the non-cash payment monetary documents history. 96 Lemish Natalia. Forms of documentation registration in the Chernigiv civil governor office of in the first half of ХІХ century 100 Palekha Yuryi. Classification of the registration-accounting documentation 104

–  –  –

Borysenko Sergyi. The Ukrainian-Finnish relations in 1918 119 Petrenko Iryna. Divorce of spouses in the system of marriage-family relations of the orthodox population of Hetmanshchina in the second half of XVIII century 114

–  –  –

Bezruchko Olexandr. An Olexandr Dovzhenko’s conditional archive 110 Konyk Yulia. Documents of the Kherson provincial draftsman fund as a source of the the Kherson province(1803–1828) general surveying history 128

–  –  –

Cherchenko Yuryi. The Ukrainian movement history in the correspondence of Evgen Chykalenko and

Peter Stebnytskyi (E. Chykalenko and P. Stebnytskyi. Correspondence. 1901–1922 / compiler:

N. Myronets, I. Starovoytenko, O. Stepchenko. Introductory article: N. Myronets, I. Starovoytenko. – К:

Теmpora, 2008. – 628 p.) 150 Smoliannikov Sergyi. 130-anniversary of the Bulgaria release from the Ottoman yoke and commemoration of heroes Shypka and Plevna memory in Ukraine 152 Nesterchuk Dmytro. His name was carried by the Central historical archive in Kiev 156

–  –  –

Volodymyr I. Prytayko (1941–2008) 158 Borys V. Ivanenko (1933–2008) 161 About authors 162 УДК 930.253(477) Коваль Оксана

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ АРХІВІВ

ТА СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ АРХІВНОЮ СПАДЩИНОЮ

(досвід країн, що входили до складу Австро-Угорської та Британської імперій) У статті розглянуто досвід вирішення претензій щодо архівних документів, які виникли після розвалу Австро-Угорської імперії, а також взаємовідносини в архівній справі Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії. Виявлено форми міжнародного співробітництва у питанні спільного використання архівних документів.

Ключові слова: архівні документи, спільна архівна спадщина, Автор-Угорська імперія, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії.

В статье рассмотрен опыт разрешения претензий относительно архивных документов, которые возникли после распада Австро-Венгерской империи, а также взаимоотношения в архивном деле Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Выявлены формы международного сотрудничества в вопросах совместного использования архивных документов.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ключевые слова: архивные документы, общее архивное наследие, Австро-Венгерская империя, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

An experience of the claims adjustment concerning the archival documents created after dissolution of AustroHungarian Empire, and also mutual relations in archival affairs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is considered in the article. It is revealed forms of the international cooperation in the archival documents common usage field.

Key words: archival documents, the common archival heritage, the Austro-Hungarian Empire, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Важливість правового вирішення архівних проблем, що виникли між державами пострадянського простору не викликає сумнівів. В угодах і домовленостях на міждержавному рівні не лише має бути визначена державна власність на ті чи інші комплекси документів, що склалися історично, але й засвідчене право духовної власності на історичні документи та документну інформацію народів (і відповідних національних держав), писемні історичні джерела яких за різних обставин виявилися інтегровані до архівних фондів поза їх межами. Державні архіви, поряд із державними кордонами, власністю, боргами і активами завжди фігурують у договорах і угодах, якими фіксуються зміни на політичній карті світу, тож констатація взаємних прав і обов’язків між державами у архівному питанні та вироблення стратегії взаємодії у розв’язанні архівних суперечок є, великою мірою, взаємним підтвердженням визнання їх суверенітету.

Після розпаду СРСР питання про розподіл його архівів було формально унормовано «Угодою про правонаступництво щодо державних архівів колишнього Союзу РСР» (06.07.1992), яку підписали всі глави держав-членів СНД1. Цим документом було визначено основні принципи, на яких ґрунтується відношення сторін до архівного спадку СРСР та підходи до вирішення можливих архівних суперечок. Країни, що підписали угоду, виходячи з принципів цілісності і неподільності архівних фондів, відмовлялися від претензій на право володіння фондами, утвореними в результаті діяльності вищих державних структур колишніх Російської імперії і Союзу РСР, які зберігаються в державних архівах за межами їх територій. Сторони також підтвердили взаємне визнання переходу під їх юрисдикцію державних архівів та інших архівів союзного рівня колишнього Союзу РСР, включаючи галузеві, які знаходяться на їхній території, що фактично закріпило успадкування центральних архівів колишнього СРСР Російською Федерацією. Угодою також було обумовлено можливість виникнення претензій щодо архівних фондів, які були вивезені з країни їх походження (Ст. 3) та деякі випадки спільного використання архівних документів (Ст. 4, 7, 8, 10). Вирішувати подібні питання у разі їх виникнення передбачалося шляхом укладення додаткових двосторонніх угод і домовленостей з конкретних питань (Ст. 9). На жаль, Угода не була ратифікована, а відтак її положення не знайшли розвитку в законодавчому та міжнародно-правовому полі і залишаються, певним чином, декларацією намірів, орієнтиром у пошуках шляхів розв’язання проблеми архівної спадщини. Протягом десятиліття після підписання «Угоди про правонаступництво» відбулося укладення двосторонніх домовленостей про співробітництво між архівними службами країн СНД, проте цей крок не зміг забезпечити вирішення принципових питань щодо володіння і користування фондами центральних архівів СРСР.

У 2000 р. Генеральна асамблея Міжнародної ради архівів (далі – МРА) прийняла рішення про створення в структурі МРА регіонального відділення «ЄВРАЗІКА», основу якого склали країни СНД – члени МРА2. В контексті співробітництва з МРА проблема правонаступництва щодо архівів набула дещо іншого звучання. Оскільки архівні документи окрім юридичної і адміністративної цінності мають цінність історичну, то вони підлягають дії міжнародного права про охорону культурних цінностей, яке базується на принципах цінності національних культур і культурних пам’яток, як частини всесвітньої культурної спадщини, а також на твердженні, що будь-яка національна спільнота має право на збереження своєї індивідуальності, що склалася як результат історичного процесу, і міжнародна солідарність вимагає підтримувати країни у їх прагненні встановити історичну правду3.

Більшість держав, що виникли на пострадянському просторі, близько двох століть перебували під управлінням центральних керівних органів Російської імперії, а пізніше СРСР, архівні фонди яких успадкувала Російська Федерація. У цій ситуації для відтворення культурно-історичної ідентичності новостворених держав недостатньо домовленостей про співробітництво, досягти більш-менш відчутних успіхів можна лише за наявності прийнятої на найвищому рівні міждержавної стратегії, розробленої на тривалу перспективу, з чітким означенням цілей, етапів їх досягнення та конкретних заходів, доцільних для реалізації на кожному етапі.

На шостій конференції ЄВРАЗІКИ, що відбулася у вересні 2005 р. у Львові, Україна висунула пропозицію розглянути концепцію спільної архівної спадщини, як можливий варіант вирішення архівного питання на теренах СНД. Після попереднього обговорення білоруському, російському і українському НДІ документознавства і архівної справи було доручено виявити комплекси документів, які можна віднести до спільної спадщини і проаналізувати можливості реалізації проекту4. Протягом 2006 р. УНДІАСД було розроблено «Концепцію спільної архівної спадщини країн СНД та шляхів її впровадження в практику міждержавних домовленостей»5. В основу документа лягли пропозиції ЮНЕСКО щодо спільного користування архівною спадщиною.

Зважаючи на відсутність спеціальних публікацій, більш детально розглянемо історію цього питання та зміст відповідних документів ЮНЕСКО.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 48 |
 
Похожие работы:

«Нечипоренко К.П. Київський університет імені Бориса Грінченка, викладач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧИХ УМІНЬ УЧНІВ У ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ У ПЕРІОД З 1958 ПО 1991 РІК У статті охарактеризовано історичні контексти розвитку інтелектуально-творчих умінь молодших школярів в Україні з 1958 по 1991 рік. Ключові слова: інтелектуальні уміння, творчі уміння, інтелектуально-творчі уміння молодших школярів, розвивальне навчання. В статье...»

«Спецвипуск ІСТОРИЧНІ НАУКИ УДК 94 (477) Гай–Нижник П.П. Власна Його світлості пана гетьмана всієї України канцелярія (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) Висвітлюється структура, штати, принцип роботи та завдання Власної канцелярії гетьмана України П.Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.). Ключові слова: канцелярія гетьмана, Гетьманат, Скоропадський, Полтавець–Остряниця, Палій–Неїло. Власна канцелярія гетьмана офіційно була складовою його Головної Квартири і структурною частиною...»

«Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2012. – Т. 25 (64), № 2 (1). – С. 218–224. УДК 811.14’06’373.7(045) ОНІМНА ГРА ЯК ЗАСІБ НЕОЛОГІЗАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ГРЕЦЬКІЙ МОВІ Сагірова Ольга Донецький національний університет, Донецьк, Україна У статті простежено засоби неологізації грецьких фразеологізмів з онімним компонентом. Встановлено причини формування народних і авторських фразеологічних оказіоналізмів та...»

«В. П. Андрущенко Т. В. Андрущенко В. Л. Савельєв КОНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЄВРОПИ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР Київ ТОВ «МП Леся» УДК 37 ББК 7 А 6 Рекомендовано Вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 8 від 27 березня 2014 р.) Рецензенти: Михайло Бойченко, доктор філософських наук, доцент; Григорій Волинка, доктор філософських наук, професор; Володимир Ярошовець, доктор філософських наук, професор. Андрущенко В. А 66 Конституціалізація...»

«Хмельницька міська централізована бібліотечна система www.cbs.km.ua Книги за державною програмою «Українська книга» 2014 рік (Про місцезнаходження книги можна дізнатися у рядку «Екземпляри», де вказано ЦБ – центральна бібліотека або номер бібліотеки-філії та кількість примірників) Країнознавство Допитливій малечі про цікаві речі. Подорож по Україні : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / [упоряд. А. Третяк].– К. : АВІАЗ, 2013. – 168 с. : іл. Екземпляри: всього: 1 – 12(1) Ця книга створена для...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ М. Й. Варій ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 3-є видання, виправлене та доповнене ПІДРУЧНИК Затвердженно Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Київ “Центр учбової літератури” УДК 159.9(075.8) ББК 88я73 В 18 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18–Г–1001 від 02.11.2006) Рецензенти: Москалець В. П. – доктор психологічних наук, професор; Рибалка В. В....»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова Кафедра економіки підприємства та корпоративного управління БАНКІВСЬКА СПРАВА Навчальний посібник з дисципліни «Банківська справа» для студентів за напрямом підготовки 6.090504 «Мережі та системи поштового зв’язку» Модуль 1. Основні засади та інструменти функціонування банків Модуль 2. Послуги та операції банків. Фінансові послуги у поштовому зв’язку ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою Одеської...»

«УДК 027.7:[023.5:005.963] НОВИЙ РІВЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ КАДРІВ ВНЗ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ВИМОГА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВІЯНЬ XXI СТ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНИХ КАДРОВ ВУЗА КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЯНИЙ XXI В. NEW LEVEL OF UNIVERSITY LIBRARY STAFF INTELLECTUALIZATION AS OBLIGATORY REQUIREMENT OF TECHNOLOGICAL TRENDS OF THE XXI CENTURY Калашникова С. В., Кучеренко Ю. В. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В....»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского  Серия «Юридические науки». Том 21 (60). № 2. 2008 г. С. 294­300.  УДК 340.01  Мамченко Н.В.  ДУАЛІЗМ ПРИРОДНОГО І ПОЗИТИВНОГО ПРАВА: МЕТОДОЛОГІЧНІ  І ЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ  У  статті  досліджується  проблема  дуалізму  природного  і  позитивного  права  як  найважливішої  умови  розвитку  теорії  права.  Пропонуються  нові  принципи  реалізації  цілей природного права.  Ключові  слова:  дуалізм,  природне  і ...»

«Харків Видавнича група «Основа» ББК 63.3(0)+74.266.3 О-5 У підготовці видання брали участь: Л. Б. Ліхачева, О. В. Соловей, В. Ж. Попов, О. М. Анищенко, В. П. Максименко, Т. Г. Цись, Л. Г. Гаврилова, Б. О. Дерябін, О. В. Пермінов, Н. М. Мотильова, С. М. Федорчук, Т. І. Шабороніна Експерт­консультант: В. О. Пірко, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства, археології і методики викладання історії Донецького національного університету Рецензенти: Ю. Т....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»