WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ ДОМОГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ Стаття присвячена аналізу дослідженості природи домогосподарства в сучасній вітчизняній та зарубіжній економічній ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 330.567.8

Ю. Ю. Станкевич, аспірантка,

кафедра історії економічних вчень та економічної історії,

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ ДОМОГОСПОДАРСТВА

В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ

Стаття присвячена аналізу дослідженості природи домогосподарства

в сучасній вітчизняній та зарубіжній економічній літературі. Здійснено

класифікацію наукових джерел, у яких висвітлюються різні сторони діяльності домашнього господарства. Розкрито специфіку дослідження домогосподарства вченими-суспільствознавцями: істориками, соціологами, психологами тощо. Дано авторське визначення поняття «домогосподарство».

КЛЮЧОВІ СЛОВА: домогосподарство, наукова література, ринкова економічна система, суспільствознавство, метод дослідження.

Домашнє господарство розвивається протягом тривалого історичного періоду. Воно є одним з найперших економічних об’єднань людей, яке виникло ще у первісному суспільстві задовго до появи міста, національних утворень, держави, підприємництва та ринкової економіки взагалі. Домашнє господарство не втратило свого значення в сучасних умовах, адже інші суб’єкти економічної системи — держава та організації — не можуть повністю розв’язати всі соціально-економічні проблеми суспільства, особливо ті, що пов’язані з розвитком індивіда. Тому не дивно, що в економічно розвинутих країнах сукупність домогосподарств розглядається як важлива частина національної економічної системи.

Актуальність, теоретична та практична значущість проблеми зумовлює науковий інтерес до неї як в іноземній, так і в вітчизняній економічній думці. Крім того, домогосподарство є предметом дослідження представників багатьох суспільних наук, ґрунтовний аналіз праця яких сприятиме кращому розумінню сутності домашнього господарства як одного з головних суб’єктів ринкової економічної системи.

Увага сучасних учених зосереджена переважно на вивченні окремих сторін життєдіяльності домогосподарства. Ми вважамо, що за допомогою узагальнюючого аналізу існуючих праць можна отримати цілісне уявлення про основні функції, завданЮ. Ю. Станкевич, 2009 19 ня, значення та місце домашнього господарства в ринковій економіці. На жаль, сьогодні такого дослідження не існує. Дана проблема знаходиться в стадії становлення, тому важливо проаналізувати еволюцію поглядів на сутність домогосподарства та визначити коло дослідників, які зробили суттєвий вклад у її вивчення.

З огляду на вищесказане, основним завданням статті є аналіз сучасних теоретичних поглядів на сутність домашнього господарства. На наш погляд, у процесі такого дослідження потрібно врахувати наукові розробки не тільки економістів, але й соціологів, істориків, філософів тощо. Адже лише міждисциплінарний підхід до вивчення домогосподарства може дати цілісне уявлення про його економічну природу та перспективи розвитку.

Серед найавторитетніших учених, які у різні часи займались вивченням даної господарської форми, можна виділити таких:

Ксенофонт, Аристотель, Ф. Кене, Ж.-Б. Сей, Т. Мальтус, К. Бюхер, Ф. Енгельс, М. Вебер, П. Ласлетт, Дж. Хайнал, Г. Беккер, Е. Тоффлер, Р. Поллак, Дж. Гелбрейт, Дж. Ходжсон, Й. БенПорат тощо. На пострадянському просторі дослідженню сутності домашнього господарства присвячені праці Д. Сергєєва, Р. Нурева, Н. Манохіної, В. Жеребіна, С. Реверчука, Гладун, Г. Лех, О. Онищенко, І. Осипової, І. Бочана та ін.

На основі вивчення наукової літератури, у якій висвітлюються різні аспекти діяльності домашнього господарства, автором проведено її класифікацію. По-перше, виокремлено праці представників різних суспільних наук (окрім економіки), які становлять суттєвий пласт у вивченні сутності сім’ї та домогосподарства, що виступає її економічною складовою. Виділення такої групи обумовлено тим, що економічна наука сформувалась у XVІІ ст., а до того часу господарські відносини, які виникли з появою людини були предметом дослідження саме суспільних наук.

Учені-суспільствознавці акцентують увагу на вивчені різноманітних аспектів функціонування та розвитку домашнього господарства і сім’ї, які здебільшого визначаються предметом дослідження конкретної дисципліни. Наприклад, соціологи та демографи досліджують різні аспекти демографічної поведінки людини, міграційні процеси, динаміку відтворення населення, оцінюють їх якість життя тощо. Представники історії та етнографії розглядають генезис та еволюцію як сім’ї, так і домашнього господарства, починаючи з появи людства на Землі, аналізують їх місце та значення у різних цивілізаціях.

По-друге, праці вчених-економістів, для яких домогосподарства виступають як активні учасники процесу виробництва товарів та послуг, їх розподілі, обміні та споживанні. Ці дослідження можна поділити на дві великі групи: а) теоретичні розробки західноєвропейських дослідників; б) науковий доробок учених, що представляють країни постсоціалістичного табору, зокрема науковців Росії та України.

Праці західноєвропейських учених-економістів здебільшого присвячені визначенню сутності та місця домашнього господарства у ринковій економічний системі, аналізу функцій та особливостей здійснення його діяльності у різних сферах господарського життя суспільства. У деяких роботах вивчається вплив соціальних факторів на розвиток домогосподарства. Вивчаючи наукову спадщину провідних економістів XVІІІ — початку ХХ ст.

потрібно зазначити, що вони не створили цілісної економічної теорії домогосподарства, проте сучасне розуміння його сутності дозволяє нам виокремити у їхніх теоретичних розробках низку аспектів, які можна використати при дослідженні різних сторін життєдіяльності домашнього господарства. Крім того, вони стали підґрунтям для створення у подальшому економічної теорії домогосподарства, яка отримала найбільшого розквіту в другій половині ХХ ст., коли з’явився новий розділ в економічній теорії, що отримав назву економіки сімейного господарства. Засновником даної теорії став відомий американський дослідник, лауреат Нобелівської премії 1992 року Гарі Беккер. У своїй відомій праці «Treatise on the Family» [1] вчений уперше в історії економічної науки:

застосував мікроекономічний аналіз до вивчення сутнісних рис домогосподарства;

розглянув домогосподарство не як пасивного споживача ринкових товарів та послуг, а як активного виробника споживчих благ;

проаналізував сім’ю як «міні-фабрику»;

застосував економічний підхід до вивчення таких соціальних проблем, як освіта, політика, шлюб, планування сім’ї тощо.

За допомогою зазначених підходів учений дослідив різні сторони функціонування домогосподарства, які раніше не вважалися сферою економічної науки, а саме: 1) особливості розподілу праці між членами сім’ї; 2) еволюцію інституту сім’ї у довготривалій історичній перспективі; 3) значення альтруїзму для добробуту та розвитку сім’ї; 4) вибір, за висловом Г. Бекера, між кількістю дітей та їх «якістю»; 5) шлюбний ринок; 6) динаміку розлучень тощо.

Підкреслюючи важливість і значення проведеного американським ученим аналізу, відомий російський учений В. Автономов зазначає, що після робіт Г. Беккера не залишилося жодного з аспектів життєдіяльності сім’ї, що не досліджувалися крізь призму економічного підходу [2, с. 731]. Наукові розробки Г. Беккера отримали подальший розвиток у працях інших учених-економістів. Продовжувачами його теорії стали такі американські дослідники, як К. Ланкастер, Й. Бен-Порат, Р. Поллак та ін. Останній є засновником трансакційного підходу до вивчення домогосподарства. Вихідною точкою його дослідження є думка про те, що застосування трансакційного підходу до вивчення сім’ї розширює та узагальнює нову економічну теорію домашнього господарства. Дійсно, адже такий підхід передбачає не тільки аналіз вертикальної інтеграції домогосподарства, але й фокусує увагу на значенні різних інститутів, які беруть участь у побудові складних та довготривалих відносин.

За допомогою нового методологічного підходу Р. Поллак розглядає сім’ю як складну ієрархічну керовану структуру, в межах якої здійснюється виробництво товарів та послуг, досліджує внутрішню організацію та процеси розподілу всередині сім’ї, акцентує увагу на значенні переговорів між її членами тощо [8, с. 50— 56]. Сьогодні трансакційний підхід посідає провідне місце серед методологічних напрямів дослідження економічної природи домогосподарства, особливо якщо мова йде про вивчення даного суб’єкта на мікрорівні.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Діяльність сучасного домашнього господарства має подібні риси до економічної організації, теорія якої широко розвивається іноземними вченими в межах інституціональної економіки, одним з яскравих представників якої є відомий американський економіст Д. Норт. Учений розглядає економічну організацію як цілеспрямовану діючу одиницю, яка створюється для максимізації багатства, що визначається можливостями наданими інституціональною структурою суспільства [6, с. 13]. Таке розуміння економічної організації дозволяє виділити наступні спільні риси її діяльності з домогосподарством: загальна мета; набір ресурсів, якими можна вільно розпоряджатися та необхідно здійснювати їх захист; система норм поведінки та методів контролю за їх дотриманням; розподіл праці між членами; наявність винагород та покарань тощо.

Виходячи з вищезазначеного, вважаємо, що домашнє господарство за своєю природою є економічною організацією, тому що, перш за все, — це суб’єкт економічної діяльності, що об’єднує, координує та спрямовує поведінку людей (членів сім’ї) у процесі діяльності для досягнення спільної мети. Разом з тим, домогосподарство є специфічним видом економічної організації.

Його унікальність полягає в тому, що воно орієнтовано не лише на отримання прибутку, але й на задоволення різних потреб своїх членів, а саме економічних, духовно-культурних, виховних, соціальних тощо.

Отже, інституціональний підхід, за допомогою якого домогосподарство розглядається як економічна організація, що входить до цілісної господарської системи, дозволяє найбільш повно та цілісно відобразити сутність та природу господарства, до того ж за допомогою даного підходу сім’я розглядається як довгостроковий контракт, у якому кожний з партнерів (членів сім’ї) намагається мінімізувати трансакційні витрати та з врахуванням цього формує свою поведінку у домогосподарстві.

Широкий спектр праць учених, що представляють країни постсоціалістичного табору, зокрема науковці Росії та України, можна, в свою чергу, поділити на чотири групи, які відрізняються між собою не тільки історичними періодами, але й різними методологічними підходами у дослідженні сутнісних рис домашнього господарства: 1) науковий доробок українських та російських вчених другої половини ХІХ — початку ХХ ст.; 2) розробки радянських дослідників; 3) сучасні російські дослідження; 4) праці вітчизняних науковців, починаючи з 1991 року.

Теоретичні напрацювання представників першої групи є цікавими для сьогодення, адже вони розроблялись у період становлення ринкової економіки на території України та Росії. Проте, слід зазначити, що більшість таких досліджень стосувалась лише проблем функціонування та розвитку селянських господарств, кількість яких значно переважала над чисельністю міських господарств.

Розробки радянських дослідників проводилися на основі використання методологічних підходів, які сьогодні переглядаються.

Науковці даної групи не використовували у широкому обігу термін «домогосподарство», адже його діяльність передбачає процес виробництва, що було монопольним правом держави. Саме тому існуючі дослідження були присвячені сім’ї, що розглядалась як соціальний інститут, а її економічна складова була пов’язана лише зі сферою споживання, аналізом якої обмежувались радянські вчені. Б. Левін, один з небагатьох учених періоду соціалізму, вивчав особливості ведення домогосподарства, проте до нього він відносив лише побутове обслуговування членів сім’ї та ведення особистого підсобного господарства для забезпечення власних потреб у продуктах харчування [4, с. 94]. Таким чином, науковий доробок радянських учених можна використати лише при дослідженні господарсько-побутової діяльності сучасних домогосподарств.

Найбільший науковий інтерес для сучасності представляють третя та четверта групи, які характеризуються однаковим хронологічним періодом, але різними територіальними межами. Такі дослідження розпочалися після розпаду Радянського Союзу та краху ідеології командно-адміністративної системи. Кінець ХХ ст.

охарактеризувався зростанням популярності поняття «домогосподарство». Головними причинами такої тенденції були: поступове становлення ринкової економіки, у якій домогосподарство виступає як один з головних суб’єктів економічної діяльності; різке падіння якості життя народу, яке було викликане глибокою трансформаційною кризою.

Кризовий стан економіки суттєво вплинув на активізацію діяльності кожної сім’ї, головними завданнями якої стало забезпечення її членів продуктами харчування, побутовими послугами, найкраще використання наявних ресурсів тощо.

Сучасні погляди вітчизняних економістів формувалися, з одного боку, під впливом західної економічної думки, у якій домашнє господарство розглядається як головний постачальник усіх економічних ресурсів, а, з іншої сторони, з урахуванням історичного досвіду, традицій й політико-економічних перетворень, що відбувалися останнім часом. Більшість вітчизняних вчених, зокрема О. Гладун, І. Осипова, І. Бочан, М. Литвак, під домашнім господарством розуміє господарську одиницю, яка складається з одного та більше осіб, що об’єднані загальним бюджетом та місцем проживання, яка постачає економіку ресурсами та використовує отримані за них гроші для придбання товарів та послуг, що задовольняють матеріальні потреби людини.

Проте існують й інші точки зору. Наприклад, російській дослідник А. Олійник домогосподарство розглядає як особливий варіант владних відносин, коли право контролю над спільною економічною діяльністю передаються одному з його членів — «голові сім’ї» [7, с. 56—66]. За таким визначенням домогосподарство виступає як складна ієрархічна система, у якій кожен з учасників має свої обов’язки та завдання, за виконання яких отримує відповідне винагородження.

У свою чергу, дослідниця з Росії Н. Манохіна домогосподарством називає лише економічний простір, економічне середовище проживання сім’ї, індивіда [5, с. 34]. Дещо інше тлумачення представляє Н. Калабіхіна, для якої домогосподарство — це основна одиниця соціального й біологічного відтворення, що пов’язана з соціально-економічною макроструктурою [3, с. 29].

Останні два визначення, на нашу думку, не відображають у повній мірі сутність домогосподарства в сучасних умовах, адже не тільки не характеризують його як економічну організацію, але й не розкривають основні напрямки його діяльності.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«О.М. Ларін, І.М. Грицина, С.В. Васильев, Б.І. Кривошей ПОЖЕЖНА ТА АВАРІЙНОРЯТУВАЛЬНА ТЕХНІКА (ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ) Під загальною редакцією доктора технічних наук О.М. Ларіна Харків УДК 614. Рецензенти: Л.М. Куценко – доктор технічних наук Академія цивільного захисту України Ю.М. Сенчихін – кандидат технічних наук Академія цивільного захисту України О.М. Ларін, І.М. Грицина, С.В. Васильев, Б.І. Кривошей Пожежна та аварійно-рятувальна техніка. – Харьков: 2005. – 160с. У монографії...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри політології М. А. Остапенко Затверджено на засіданні кафедри політології (протокол № 1 від 07.09.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Остапенко М. А. Методичні рекомендації щодо забезпечення...»

«Випускна циклова комісія зі спеціальності «Організація обслуговування населення» Методична розробка уроку Предмет: Туристичне краєзнавство Викладач: Кваша Н.В., спеціаліст вищої категорії Тема: Етапи розвитку української національної кухні Мета: ознайомити із особливостями формування української національної кухні, розширити, поповнити знання про традиції, закріпити знання про історичне минуле українського народу; розвивати пам'ять, увагу, аналітичне мислення, професійну майстерність;...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДВНЗ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ» КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС І СУЧАСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС» Дніпропетровськ – 2011 Болонський процес і сучасна парадигма освіти в Україні. Методичні вказівки до вивчення курсу «Педагогіка вищої школи і Болонський процес» / Укладач: Г.І. Карпенко. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – 18 с....»

«УДК 556.166:55 В.Г. Пазинич ПРИКЛАДИ КОМПЛЕКСНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГЕОЛОГО ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ТА АРХЕОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАЛЕОГІДРОЛОГІЧНИХ І ПАЛЕОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ДЕЯКИХ ДІЛЯНОК БАСЕЙНУ СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА В ПІСЛЯВЮРМСЬКИЙ ПЕРІОД У статті, за результатами досліджень будови долин лівих приток середнього Дніпра та пониззя Прип’яті, розглянуто приклади екстремальних повеней, які відбулися в післявюрмський період. Найпотужнішим у той період (11-12 тис. років тому) був потік, пов'язаний...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ГЛОБАЛЬНОГО ЕТИЧНОГО КОДЕКСУ ТУРИЗМУ матеріали XIІ аспірантських читань (30 жовтня 2012 р.) Київ – 2013 Сучасні тенденції розвитку та вдосконалення туристської діяльності в Україні в контексті концептуальних положень Глобального етичного кодексу туризму. Матеріали XIІ аспірантських читань. – К.: Вид-во «КУТЕП», 2013. – 310с. У збірнику...»

«Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 17/2008 ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ Василь ФУТАЛА МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ СУСІДСТВО: ХХ СТОЛІТТЯ” 19–20 вересня 2008 р. у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І.Франка відбулася Міжнародна наукова конференція “Українсько-польськобілоруське сусідство: ХХ століття”. Її організував історичний факультет названого університету спільно з Центром дослідження українсько-польських...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВІ РОЗРОБКИ, ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ Збірник наукових праць та тез наукових доповідей за Матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції 02–05 травня 2014 року Будапешт-Прага-Київ УДК 330:336 ББК 65 Н 34 Наукові розробки, передові технології, інновації [збірник наукових праць та тез наукових...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА ВИПУСК 14 СЕРІЯ: ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ КИЇВ – 2012 Наукові записки КУТЕП. Вип. 14, 2012. Серія: «Філософські науки» КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА НАУКОВІ ЗАПИСКИ КУТЕП ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИПУСК 14 (Серія: філософські науки) КИЇВ – 2012 Наукові записки КУТЕП. Вип. 14, 2012. Серія: «Філософські науки» ББК 72 я5 Збірник наукових праць засновано 2001 року Фахове видання з філософських наук затверджено постановою...»

«УДК 016: 5+553.981/ 982 Володимир Колодій ҐЕОРҐІЙ БОЙКО — ВИЗНАЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОЛОГ-НАФТОВИК Ґеорґій Бойко (1933 — 2002) заслужено увійшов до когорти визначних українських геологів-нафтовиків, які розвинули теорію мінеральної ґенези нафти і газу, примноживши досягнення учених львівської школи геологів-нафтовиків старшого покоління: Володимира Порфир’єва, Григорія Доленка, Еммануїла Чекалюка та ін. Окрім рис, притаманних справжньому вченому, Ґеорґій Юхимович був свідомим українським...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»