WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 23 |

«ЗМІСТ стор. Вступ 1. Показники наукової та науково-технічної діяльності 5 2. Визначні результати фундаментальних досліджень в галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук. 2.1. ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЗМІСТ

стор.

Вступ

1. Показники наукової та науково-технічної діяльності 5

2. Визначні результати фундаментальних досліджень в галузі природничих, суспільних

і гуманітарних наук.

2.1. Наукові досягнення світового рівня. 9

2.2. Результати фундаментальних досліджень. 11

3. Конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки.

3.1. Приклади новітніх технологій, розроблених в 2005 році. 32

3.2. Результати прикладних досліджень. 40

4. Описи найбільш ефективних розробок та робіт із значним економічним і соціальним ефектом.

5. Винахідницька діяльність.

6. Госпдоговірні науково-дослідні роботи.

7. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів. 76

8. Нові форми організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. 84

9. Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями.

10. Співробітництво з науковими установами НАН України та інших академій наук України, з підприємствами.

11. Інформація про заходи з наукової та науково-технічної діяльності, здійснені спільно з Харківською облдержадміністрацією. 100

12. Відомості щодо здійснення інформаційної та інноваційної діяльності (для ЦНТІ). 104

13. Виставки, наукові конференції, видавнича діяльність. 105

14. Підготовка кадрів вищої кваліфікації.

15. Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених. 123 ІНФОРМАЦІЯ про наукову діяльність Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" за 2005 рік Викладання і дослідницька робота в університеті завжди були нероздільні. Навчання тут відповідає потребам, що змінюються, запитам суспільства і досягненням у науковому знанні.

Цей принцип протягом усієї історії університету був і залишається основоположним.

Зараз, коли Болонський процес, спрямований на формування Європейського простору вищої освіти, зближення її цілей, стандартів, моделей охопив більшість європейських країн, і Україна має намір вступити до нього. НТУ "ХПІ" в минулі роки розпочав проведення педагогічного експерименту і довів, що університет спроможний слідувати принципам Великої Хартії Університетів. Результатом такої діяльності та важливою подією в історії університету стало підписання 16 вересня 2005 року Великої Хартії Університетів від імені Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (НТУ „ХПІ”) ректором Л.Л. Товажнянським.

В сучасних умовах переходу до ринкової економіки вищі навчальні заклади як осередки освіти і науки показали свою адаптивність до змін, значною мірою зберегли свій високий інтелектуальний потенціал і, не зважаючи на труднощі, роблять суттєві кроки в своєму розвитку.

Найновіші результати наукових досліджень негайно включаються в навчальні курси, стають надбанням нових поколінь фахівців. Прикладом цього може бути Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

НТУ "ХПІ" сьогодні – один з провідних науково-навчальних комплексів системи вищої освіти України. На протязі 120-річної історії університет завжди був в числі вищих навчальних закладів, які достойно презентували вітчизняну науку і освіту. Тут склалися і плідно працюють відомі в Україні і далеко за її межами 25 наукових шкіл з фізики металів та напівпровідників, електричного приводу, азотного синтезу, тепломасообміну та енергозбереження, керамічних та композиційних матеріалів, промислової та медичної електроніки, інформаційних технологій, систем управління, технології жирів, з проблем органічних палив, турбінобудування, танкобудування, високоефективних технологій металообробки, технічної електрохімії, двигунів внутрішнього згоряння, механіки, фізики високих напруг, досліджень іоносфери Землі. Біля витоків цих шкіл стояли такі видатні вчені як А.М.Ляпунов, Г.Ф.Проскура, В.М.Хрущов, В.І.Атрощенко, Л.С.Палатнік, І.М.Бабаков, А.П.Філіппов, Я.І.Шнеє, П.П.Будников, М.М.Глаголєв, Б.Н.Тютюнников, лауреат Нобелівської премії Л.Д.Ландау та ін.

Науковий потенціал вузу сьогодні визначають також науково-дослідні інститути “Молнія” та “Іоносфера”, експериментальні бази яких постановою Кабінету Міністрів України віднесено до таких, що становлять національне надбання держави.

В університеті працює. 1475 науково-педагогічних працівників, в тому числі 131 докторів наук та професорів, 702 кандидати наук та доценти, а також 578 штатних працівника науково-дослідних підрозділів науково-дослідної частини, серед яких 16 докторів та 110 кандидатів наук.

Крім того в університеті працюють 20 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників вищої школи, 12 лауреатів Державних премій України, 27 дійсних членів НАН та галузевих академій наук України. Двом відомим вченимкерівникам потужних наукових шкіл університету - професорам Марченку А.П. та Клепкову В.Б. в 2005 році присвоєно почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України”.

2 В університеті на базі відомих наукових шкіл рішенням ВАК України в 2005 році працювало 13 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій за 30 науковими спеціальностями, яки охоплюють майже всі напрямки підготовки фахівців: машинобудування, електроенергетика, електроніка, інформаційні технології, приладобудування, хімічна технологія та обладнання, економіка підприємства і галузі. До роботи в спецрадах залучені провідні доктори наук, професори університету, які очолюють відомі наукові школи, а також науковці з Харківського Національного університету ім. Каразіна, НТУУ „Київський політехнічний інститут”, НАКУ „Харківський авіаційний інститут”, Дніпропетровського державного аграрного університету, Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ), Державного підприємства “Завод ім. Малишева”, Інституту “Монокристалів” НАН України, ІПМаш НАН України, Національного наукового центру НАН України “Фізико-технічний інститут”, галузевого Інституту вогнетривів та з інших відомих наукових центрів України..

За 2005 рік в спецрадах університету захищені 11 докторських та 55 кандидатських дисертацій, здобувачі яких працюють у вищих навчальних закладах МОН України, наукових установах НАН України, провідних підприємствах України. Тематика докторських і кандидатських дисертацій тісно пов‘язана з перспективними напрямками розвитку вітчизняної і світової науки: фундаментальні проблеми сучасних технологій у машинобудуванні, інформаційні технології, електротехнічні комплекси та системи, енергетика та енергозбереження, приладобудування, процеси та обладнання хімічної технології, технології неорганічних речовин, технічна електрохімія, економіки та управління науково-технічним процесом тощо.

Співробітниками НТУ “ХПІ” на протязі минулого року у спецрадах ВАК України захищено 9 докторських та 36 кандидатських дисертацій, які виконувалися у рамках фундаментальних і прикладних бюджетних НДР за тематичними планами МОН України і госпдоговірних науково-дослідних робіт на замовлення промислових підприємств України.

Результати досліджень внесли плідний вклад у розв’язання сучасних науково - практичних задач науки, технології та виробництва.

НТУ “ХПІ” є багатопрофільним науковим закладом. В 2005 році виконувались 101 фундаментальна і прикладна держбюджетна роботи з приоритетних напрямів науки і техніки та біля 260 госпдоговірних НДР, загальний обсяг яких складає близько 10 млн. грн.

Вчені університету вибороли і працюють над виконанням 21 міжнародного наукового гранту на загальну суму понад 1198 тис. грн.

Наукові дослідження і госпдоговірні розробки виконуються на замовлення таких визначальних для економіки держави підприємств, як ВАТ "Харківський тракторний завод", ДП "ФЕД", ДП "Завод ім. Малишева", ВАТ "Турбоатом", Казенне підприємство ХКБД, КБ ім.

Антонова, ЗМКБ "Прогрес" ім. Івченка, Сумське ВО ім. Фрунзе та ще понад 100 вітчизняних фірм і підприємств, а також на замовлення закордонних фірм з Росії, Австрії, Швейцарії, Індії, Італії, Південної Кореї.

Університет має вагомі здобутки в науковій і науково-технічній діяльності за 2005 рік: отримано 42 патенти на винаходи та корисні моделі ;університет приймав участь в 12 виставках-ярмарках, в тому числі 8 міжнародних, на яких демонстрував 303 експоната та отримав понад 30 Дипломів і Грамот; на базі університету проведено 22 науковотехнічних форуми; з друку вийшли 29 монографій, 13 підручників, 69 навчальних посібників; опубліковано 2397 наукових статей, в т.ч. зі студентами – 374.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наукова діяльність в університеті за останні 3 роки характеризується сталими вагомими результатами, спрямованими на вирішення в першу чергу актуальних проблем економіки України, розробкою та впровадженням високих технологій, нових конструкцій машин, механізмів і обладнання з високими техніко-економічними показниками. Всі ці зрушення спираються на позитивні традиції університету, широке використання нових підходів щодо організації науки відповідно вимог часу. Серед них:

- забезпечення інтеграції навчального процесу, науки та виробництва, органічної єдності змісту освіти і програм наукової діяльності, гуманізації та гуманітаризації науки та освіти, створення навчально-науково-виробничих комплексів, філій кафедр на виробництві для ефективного виконання наукових робіт та підготовки кадрів;

- широке співробітництво, кооперація з установами НАН України, АПН України, галузевими академіями наук;

- спрямування науково-дослідних робіт на вирішення актуальних проблем підприємств регіону і економіки України в цілому, організаційні заходи щодо впровадження результатів наукових досліджень;

- розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва та заходи щодо інтеграції до європейського та світового наукового простору, широка участь у виборюванні наукових грантів;

- підтримка наукових шкіл, забезпечення їх розвитку, підготовка молодих науковців для наукових шкіл – магістрів, кандидатів і докторів наук;

- залучення інвестицій для оновлення науково-лабораторної бази університету, розвиток нових форм співпраці з вітчизняними й закордонними підприємствами та установами;

- всебічна підтримка і сприяння науковим дослідженням у галузях високих технологій;

- активна реклама і пропаганда наукових досягнень університету шляхом участі в міжнародних, всеукраїнських і регіональних виставках і ярмарках, презентаціях, наукових і науково-технічних форумах, в т.ч. і на базі НТУ "ХПІ", виступів у засобах масової інформації, публікацій в наукових виданнях і виданнях науково-технічної інформації.

В 2005 році в університеті продовжувала реалізовуватися ухвалена Колегією МОН України концепція державної наукової, науково-технічної та інноваційної політики в системі вищої школи України, яка передбачає перехід від тактики збереження наукового потенціалу до його ефективного використання, активного виборювання передових позицій, переходячи при цьому від моделі "витратної науки" до реальної комерціалізації наукових знань та досягнень.

Наукова та науково-технічна діяльність в Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ") здійснюється відповідно до законів України "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", інших нормативно-правових актів та статуту університету.

1. ПОКАЗНИКИ наукової та науково-технічної діяльності Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" за 2003-2005 рр.

–  –  –

2. Визначні результати фундаментальних досліджень в галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук

2.1. Наукові досягнення світового рівня Вченими наукової школи „Фізика тонких плівок та фізичне матеріалознавство” вперше проведені дослідження радіаційної стійкості багатошарових рентгенівських дзеркал Mo/Si та Sc/Si при опроміненні іонами гелію та під дією єдиного в світі високоінтенсивного імпульсно-періодичного рентгенівського лазера (університет штату Колорадо, США). Встановлені механізми деградації дзеркал в залежності від дози опромінення.

Запропоновані та випробувані методи підвищення радіаційної стійкості оптичних елементів.

Отримані результати необхідні для створення високоефективних рентгенівських телескопів для вивчення Сонця та інших космічних джерел рентгенівського випромінювання. Крім того, ці результати мають суттєве значення у зв’язку з проблемою розробки нового покоління рентгенівських джерел – лазерів на вільних електронах, що проводяться на базі синхротрона DESY( Ганновер, Німеччина).

Розроблені і створені високовідбивні дисперсійні елементи на основі багатошарових покриттів для виявлення легких хімічних речовин (від бору до алюмінію),технічні характеристики яких перевищують світовий рівень. Цими елементами розпочато оснащення скануючих електронних мікроскопів виробництва НВО "SELMI" (м.Суми) та рентгенофлуоресцентних спектрометрів спеціального призначення типу "Спрут".

Проведені розрахунково-теоретичні та експериментальні дослідження систем постійних магнітів, виготовлених з високоанізотропних мікро- та наноструктурованих матеріалів (Sm-Co, Nd-Fe-B). Вперше показано, що в таких системах існують достатньо великі зони, де проявляються сильні та неоднорідні магнітні поля розсіювання з індукцією до кількох тесла та градієнтом до 103 Тл/см. На основі вказаних систем розроблені спосіб для магнітного запису (з густиною до 20000 біт/мм і високою стабільністю до розмагнічування) на носії з коерцитивністю до 1 МА/м (12,5 кЕ) за допомогою магнітних головок та діючий макет малогабаритного скануючого спін-резонансного мікроскопа надвисокочастотного діапазону з локальним намагнічуванням зразка за допомогою системи сильного поля.

Вказані унікальні дослідження були б неможливими без застосування оригінальних технологій, установок та методик, розроблених вченими НТУ „ХПІ”, таких як:

Технологія виготовлення багатошарових плівкових композицій з різними комбінаціями матеріалу шарів та їх товщини для елементів рентгенівської оптики в діапазоні довжини хвиль = 0,550 нм. Ця технологія забезпечує виготовлення елементів з відбивною здатністю, що перевищує світовий рівень, та стабільністю ренгенооптичних параметрів в екстремальних умовах експлуатації. Галузі застосування цієї технології:

рентгеноспектральний аналіз легких хімічних елементів, спектроскопія плазми, рентгенівська мікроскопія медичних та біологічних об’єктів, синхротронні дослідження та технології, проекційна рентгенівська літографія.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 23 |
 
Похожие работы:

«Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях Інститут історії України НАН України видав книжку історичних нарисів «Крим: шлях крізь віки».Анотація: Авторський колектив книги представляє численну когорту академічних та університетських вчених-істориків і сходознавців. Вони зробили спробу відповісти на актуальні, з їхнього погляду, запитання не лише щодо маловідомих або призабутих, але й також стосовно добре знаних сторінок багатовікової історії Криму та народів, які його населяли з...»

«ISSN 2078-340Х. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2012. Вип. 20. Ч. 2. С. 236–242 Visnyk of the Lviv University. Series Foreign Languages. 2012. Is. 20. Pt. 2. P. 236–242 УДК 82-193.3: 82-193.5 АМАДЕЙ ГОФМАН І АМАДЕЙ МОЦАРТ: ЩЕ РАЗ ПРО МУЗИЧНІСТЬ РОМАНТИЧНОЇ ПРОЗИ Борис Шалаґінов Досліджено тему музично-театральної основи жанровості й стилю Гофманової прози, зокрема вплив зінгшпіля Моцарта. Розглянуто контраст, різноманітність та різнохарактерність як принципи побудови дії...»

«РЕЦЕНЗІЇ Т.Я. Лупул Політизація етнічності як інституційний фактор сучасного процесу канадського націєтворення: Монографія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. 456 с. Поняття „націєтворення” та „політизація етнічності” у політологічній науці вживаються для опису процесів соціальної інтеграції (nation-building, на відміну від state-building) – як правило, у ході аналізу країн, котрі переживають етап бурхливої індустріалізації та шукають нові форми політичних домагань етнічних меншин....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ПРОБЛЕМИ ГУМАНIТАРНИХ НАУК ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ СЬОМИЙ ФIЛОСОФIЯ ДРОГОБИЧ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ ДДПУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА УДК 009+1+4+15+93 Д 75 Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка (протокол № 6 від 23 червня 2011 р.). Збірник наукових паць ДДПУ імені Івана Франка “Проблеми...»

«УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра української та іноземних мов УКРАЇНСЬКА МОВА ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ Навчальний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання Вінниця Тимкова В. А., Марцінко Т. І. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2010. – 203 с. – Укр. мовою....»

«ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ ТА ЛОГІСТИКА УДК 504.3 ЗАСТОСУВАННЯ SADT-МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПОТОКАМИ НА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ МІСТ1 Бакуліч О.О., кандидат технічних наук, професор Дудник А.А. Постановка проблеми. Для сучасного суспільства є характерним стрімке зростання кількості автотранспортних засобів, їх зосередження у великих містах з історично сформованою системою вулично-дорожньої мережі, що призводить до виникнення значних транспортних проблем. Найбільш...»

«Національна академія наук України Інститут історії України Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність (Матеріали до Національної доповіді НАН України 2013 р.) Київ 201 Підготували К. Ю. ГАЛУШКО, В. В. ГОЛОВКО Авторами викладено основні положення до ретроспективної частини Національної доповіді НАН України 2013 р. “Влада і суспільство в Україні: Історія і сучасність”. В основі викладу – колективна монографія “Влада і суспільство в Україні. Історичний контекст” (авт.: О. П. Толочко, О....»

«О. Реєнт, О. Малій Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Підручник для 9-го класу клас загальноосвітніх навчальних закладів КИЇВ «ГЕНЕЗА» 2009 Reent_Istor_9_ukr.indd 1 7/20/2009 13:17:43 ББК 63.3(4УКР)47я721 P33 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України № 56 від 02.02.2009 р.) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Відповідальні за підготовку підручника д о в и д а н н я: Євтушенко Р.І., головний спеціаліст МОН України; Галєгова О.В.,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА Тютюнник Олена Миколаївна УДК 1 (091) (477)+141.7 ОСОБА І СУСПІЛЬСТВО У ФІЛОСОФІЇ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША 09.00.05 – історія філософії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. доктор філософських наук, професор Науковий керівник: Мозгова Наталія Григорівна,...»

«ББК 26.8 Н 34 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ. – № (випуск 24). – 2008. – 256 c. Засновано у листопаді 1997 року. Виходить 2 рази на рік. Друкується за рішення Вченої Ради Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Данилишин Б.M. – д.е.н., професор Жупанський Я.І. – д.г.н., професор Заставецька О.В. – д.г.н., професор Іщук С.І. – д.г.н., професор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»