WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Актуальність дослідження. Нині, з розвитком нових інформаційних технологій навчання, підготовка студентів до життя в багатоетнічному суспільстві стає пріоритетним напрямком діяльності ...»

УДК (371:3.071) (37.015) Н.В. Шульга

м. Умань, Україна

ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ

У ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ

Актуальність дослідження. Нині, з розвитком нових інформаційних

технологій навчання, підготовка студентів до життя в багатоетнічному

суспільстві стає пріоритетним напрямком діяльності закладів освіти у різних

країнах. Полікультурна освіта, яка покликана готувати молоде покоління до життя в умовах світової глобалізації, має першорядне значення в педагогіці ХХІ століття. Несприятливі демографічні, соціальні й економічні чинники впливають на якість освіти для збіднілих прошарків суспільства та викликають відчуття меншовартості серед певних етнічних груп у порівнянні із домінуючою групою. Полікультурна освіта ставить перед собою завдання зменшити расові, етнічні, класові і статеві упередження в суспільстві, допомагаючи усім студентам здобути знання і виробити навички спілкування, потрібні для того, щоб стати активними громадянами в демократичному суспільстві та брати участь у соціальних змінах.

Постановка проблеми. Розвиток полікультурної освіти як сучасної стратегії навчання молодого покоління в умовах світової глобалізації потребує детального аналізу для створення перспектив подальшого дослідження в цій галузі педагогіки.

Аналіз осносних досліджень і публікацій. Проблема розвитку полікультурної освіти у зарубіжній педагогіці висвітлена у працях таких науковців як Дж. Бенкс, К. Грант, П. Горскі, С. Ніето, Дж. Лінч, К. Бассі та ін.).

Мета статті проаналізувати праці науковців, присвячені проблемі розвитку полікультурної освіти у США та Великій Британії; обґрунтувати періоди розвитку полікультурної освіти у США та Великій Британії в історичному аспекті; виділити етапи становлення та розвитку полікультурної освіти Великої Британії на основі наукових джерел з проблеми дослідження.

Виклад основного матеріалу. Тенденції розвитку полікультурної освіти у США та Великій Британії мають спільні особливості, оскільки саме американський науковець Дж. Бенкс став піонером у визначенні теоретичного підґрунтя полікультурної освіти у зарубіжній педагогіці. У своїй праці «Полікультурна освіта: її історичний розвиток, визначення та практичне застосування» він зазначає, що сучасний рух полікультурної освіти США безпосередньо пов'язаний із ранніми дослідженнями етнічного навчання під впливом афроамериканських спільнот та етнічних досліджень пов'язаних з іншими групами меншин Сполучених Штатів [5, с. 19].

Автор виділяє чотири періоди в розвитку полікультурної освіти у США:

1. Період етнічного навчання; 2. Період багатоетнічної освіти; 3. Період модифікації навчальних планів із включенням до їх змісту історичних та культурних джерел щодо різних етнічних груп; 4. Період розвитку теорій полікультурної освіти, та зазначає, що кожен із вищеназваних періодів полікультурної освіти наразі існує у США [5, с. 20].

К. Грант у статті «Еволюція полікультурної освіти у Сполучених Штатах: подорож до прав людини та соціальної справедливості» зазначає, що не існує визначеного моменту народження полікультурної освіти. На його думку, полікультурна освіта набула свого розвитку у Сполучених Штатах у той період, коли їх мешканці почали безпосередньо взаємодіяти з людьми за межами своєї культурної групи. Дослідник виділяє чотири головні зв'язки в ланцюзі розвитку полікультурної освіти США: міжкультурний рух (30-і - 50-і рр. ХХ ст.), міжгруповий рух (40-і рр. ХХ ст.), рух за громадянські права (середина 50-х - середина 60-х рр. ХХ ст.) та рух етнічного навчання (60-і -70-і рр. ХХ ст.). Мета кожного з цих рухів полягала в тому, щоб вжити заходи щодо соціальної справедливості й прав людини в США [8, с. 2-3].

Автор вважає, що власне полікультурна освіта передусім розвинулася з Руху за громадянські права, розпочатого афроамериканцями; боротьба інших експлуатованих груп меншин за рівні права також зіграла значну роль у розвитку полікультурної освіти США [8, с. 7].

П. Горскі, в свою чергу, зазначає, що важливим етапом у розвитку полікультурної освіти у США став рух за права жінок наприкінці 60-х - на початку 70-х рр. ХХ ст., метою якого була реформація загальної освіти. Так, феміністський рух створив підґрунтя для боротьби за свої права для інших груп меншин США упродовж 70-х рр. ХХ ст., які визначили перше осмислення американського суспільства того чим є полікультурна освіта. Дослідник стверджує, що 80-і рр. ХХ ст. в розвитку полікультурної освіти США ознаменувалися появою обґрунтованої теорії останньої. У цей період, на думку Горскі, виникають різні тлумачення полікультурної освіти, ґрунтовані на теорії Бенкса, окреслюються цілі, принципи та завдання освіти для культурних меншин [7].

Наприкінці 80-хх рр. ХХ ст. та по закінченні останнього десятиліття ХХ ст., за твердженням Горскі, вчені-мультикультуралісти розвивали нові підходи й моделі освіти, побудованої на основі соціальної справедливості, критичного мислення та рівних можливостей [7].

Щодо з'ясування питання розвитку полікультурної освіти у Великій Британії необхідно звернутися до публікацій видатного британського науковця Дж. Лінча, який у своїй праці «Полікультурна освіта: принципи та практичне застосування» виділив та охарактеризував п'ять періодів у розвитку полікультурної освіти Великої Британії:

Період лібералізму в освіті (кінець 40-х - початок 60-х рр. ХХ ст.).

Характеризується зневагою та неприйняттям нових соціальних і культурних явищ, або проблем, що походять з пасивного або активного невігластва у політиці культурної гегемонії ХІХ сторіччя.

Період імміграції та вивчення англійської як другої мови (перша половина 60-х - середина 70-х рр. ХХ ст.) Стратегії в шкільній системі навчання зосереджувалися переважно на англійській мові як другій мові та сприяли маргіналізації дітей етнічних меншин.

Період дефіциту полікультурної освіти в системі загальної освіти - це перехідний період, який передбачав розуміння юридичних, соціальних і шкільних проблем етнічних меншин та сприяв першому інтеграційному розвитку народної полікультурної освіти в напрямку до знань про альтернативні, істинні та дійсні культури з акцентом на їх способах життя, а не на можливостях життя, на відчутті власної гідності та ідентичності, а не на навчальних і структурних відмінностях етнічних груп.

Період полікультурної освіти (кінець 70-х рр. ХХ ст. - наш час).

Полікультурна освіта увійшла до істотно відмінного періоду свого розвитку, де цілісні проблеми навчального плану (оцінювання, педагогічні стратегії і системні реформи в освіті) були відзначені як центральні для розвитку гармонійного, але культурно гетерогенного суспільства. Цей культурно плюралістичний період має відношення до дітей усіх меншин і триває паралельно із сучасним періодом полікультурної освіти.

Період антирасистської освіти триває в наш час одночасно із періодом полікультурної освіти; він охарактеризувався становленням політизації і критики полікультурної освіти з одного боку як такої, що існує виключно без змін і без стратегій суспільного контролю, а з іншого - як підрив традиційних британських цінностей іф стандартів, загроза традиційній епістемологічній формі навчання [9, с. 40-41].

Каміла Бассі, англійська дослідниця полікультурної освіти, виділяє три періоди в історії полікультуралізму у Великій Британії:

Перший період - період постімміграції із країн Співдружності (50-і - 60-і рр. ХХ ст.), який об'єднав антирасистську боротьбу меншин і ґрунтувався на повазі до різноманітних британських культурних груп.

Другий період (80-і - 90-і рр. ХХ ст.) - розквіт теорій полікультурної освіти.

Новий (третій) період полікультуралізму у Великій Британії почався, на думку дослідниці, на початку ХХІ століття (у 2001 р.) і все ще триває. Цей період у деякій мірі відображає подвійне існування тривалої ідеології «культурного різноманіття» разом із закликами британської влади до асиміляції і національної самосвідомості [6].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо: в історії становлення та розвитку полікультурної освіти у системі загальної освіти США та Великої Британії можна виділити та охарактеризувати певні періоди. Зокрема, на нашу думку, в розвитку полікультурної освіти Великої Британії доцільно виділити наступні етапи:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- зародження ідей (перша половина 60-х - середина 70-х рр. ХХ ст.);

- становлення основ (кінець 70-х. - середина 80-х рр. ХХ ст.);

- утвердження полікультурної освіти як державної освітньої стратегії (кінець 80-х рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.);

- новітній етап розбудови полікультурної освіти (перше десятиліття ХХІ ст. – наш час).

Визначення цінностей полікультурної освіти та поява нових стратегій у її реалізації в національних планах різних країн відкривають широкі можливості для подальших досліджень у цій галузі педагогічного знання.

Література:

1. Гаганова О. К. Поликультурное образование в системе общего школьного образования США : дисс.... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гаганова Ольга Константиновна. - Москва, 2003. - 149 с.

2. Гулецька Я.Г. Полікультурна освіта молоді в університетах США :

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Я.Г. Гулецька. - Київ, 2008. - 20 с.

3. Филатова М. В. Поликультурное образование младших школьников в Ирландии : дисс.... канд. пед. Наук : 13.00.01 / Филатова Мария Вячеславовна. Тула, 2007. - 150 с.

4. Хайруддинов М.А. Поликультурное образование: история, проблемы и перспективы / М. А. Хайруддинов // Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб.

ст. / РВНЗ «Крим. гуманіт. ун-т». - Ялта : [б. в.], 2007. 14. - С. 67-75, Сер.:

Педагогіка і психологія, Вип.

5. Banks J. A. Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice. Review of Research in Education. - 1993. - Vol. 19. - P. 3-49.

6. Bassi C. Multiculturalism, racism and class in Britain today [Електронний ресурс] Режим доступу:

- http://www.workersliberty.org /story/2007/08/16/multiculturalism-racism-and-class-britain-today - назва з титул.

екрану.

7. Gorski P. A Brief History of Multicultural Education [Електронний ресурс]

Режим доступу:

- http://www.edchange.org/multicultural/ papers/edchangehistory.html - назва з титул. екрану.

8. Grant C. A. THE EVOLUTION OF MULTICULTURAL EDUCATION IN THE UNITED

JUSTICE [Електронний ресурс] STATES: A JOURNEY FOR HUMAN RIGHTS & SOCIAL Режим доступу: http://www.iaie.org/download/turin_paper_grant.pdf. - назва з титул. екрану.

9. Lynch J. Multicultural education: principles and practice. - Routledge and Kegan Paul, London. - 1986. - 229 p.

У статті розглянуті періоди розвитку полікультурної освіти у зарубіжній педагогіці; виділено етапи становлення та розвитку полікультурної освіти Великої Британії.

Ключові слова: періодизація розвитку, полікультурна освіта, полікультуралізм.

В статье рассмотрены периоды развития поликультурного образования в мировой педагогике; выделены этапы становления и развития поликультурного образования Великобритании.

Ключевые слова: периодизация развития, поликультурное образование, поликультурализм.

Periods of multicultural education development in the world pedagogics are considered in the article; foundation and development stages of multicultural education in Great Britain are distinguished.

Keywords: period development division, multicultural education, multiculturalism. 
Похожие работы:

«Академія педагогічних наук України Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського Ювіляри АПН України Випуск 21 Іван Гнатович Єрмаков До 55-річчя від дня народження Каталог виставки Київ 2004 ББК 91.9:74 УДК 016:37 Є72 Рекомендовано до друку радою при директорові ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського, протокол № 8 від 23 грудня 2004 року Даний бібліографічний посібник із серії „Ювіляри АПН України” презентує бібліографію наукових праць Івана Гнатовича Єрмакова –...»

«НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ КРАЄЗНАВЧИЙ ВІСНИК КІРОВОГРАДЩИНИ Випуск ІІІ Кіровоград Центрально-Українське видавництво ББК 26.890 (4 УКР 4 КІР) Я 54 УДК 908 (477) К 78 Краєзнавчий вісник Кіровоградщини. / Випуск ІІІ. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2009. 206 с. Черговий випуск «Краєзнавчого вісника Кіровоградщини» традиційно містить низку цікавих досліджень краєзнавців області. Зокрема, це...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Бережанський Микола Директор Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.201 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя Полiс-Центр 2....»

«ЗМІСТ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ 1.1. Поняття та завдання аудиторської діяльності 2-3 1.2. Предмет та об’єкти аудиту 3-4 1.3. Класифікація аудиту 4-5 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСКИХ ПОСЛУГ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ 2.1. Аудиторська палата України та аудиторські фірми як суб’єкти 6-7 аудиторської діяльності 2.2. Міжнародні та внутрішньо фірмові стандарти аудиту 7-8 2.3. Організація процесу аудиту за його етапами(стадіями) та 8-9 взаємозв’язків аудиторської фірми з клієнтами 2.4. Аудиторські...»

«Димочкіна В. Туристична привабливість населених. УДК 338.481:711.43(477.83) Вікторія ДИМОЧКІНА ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ Досліджено і проведено аналіз туристичної привабливості Турківського району, визначено проблеми та перспективи її підвищення. Розглядаються фактори і об’єкти району, що впливають розвиток туризму. Ключові слова: туристична привабливість території, туризм, туристичні маршрути, інфраструктура. Образ району, регіону формується з багатьох...»

«сергій сєряков (Харків, Україна) черговий КроК у спростуванні «чорної леґенди» про єзуїтів [Рец. на: Wkad jezuitw do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodw i pod zaborami/pod red naukow I. Stasiewicz-Jasiukowej. — Krakw; Warszawa: WAM, 2004. — 756 s.] Кінець ХХ—початок ХХІ ст. характеризується помітним проґресом щодо вивчення різних аспектів історії «Товариства Ісуса» на теренах Речі посполитої. На зміну розрізненим статтям і монографіям маємо колективні наукові синтези, покликані...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (40) 2010 УДК 376.6 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ФОРМ ПІКЛУВАННЯ ТА ВИХОВАННЯ СИРІТ У СВІТЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ М.Євтух, О. Кузьміна У статті розглянута історія й проблеми сирітства. Виявлено причини його виникнення, а також фактори дефіцитності життєвої компетентності сиріт. Проаналізовано умови життя вихованців інтернатних установ, організація й форми опіки сиріт. Проведено порівняльний аналіз організаційних форм опіки...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2011. № 44 УДК 141.7:115.4 В.О. СКВОРЕЦЬ Запорізький національний унверситет, Запоріжжя ПРОСТІР І ЧАС ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТТЄУСТРОЮ НАРОДУ Аналіз проблеми простору – часу життєустрою народу засвідчує, що простір життєустрою народу відображає структурну цілісність відтворювальних процесів етносоціального організму на певному етапі його історичного розвитку, а час життєустрою народу відображає функціональні зміни відтворювальних процесів...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК (Випуск 13) Частина Київ– УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК – 2010 (Випуск 13) Затверджено до друку рішенням Вченої ради Інституту історії України НАН України Редколегія: Чухліб Тарас, д. і. н., головний редактор Блануца Андрій, к. і. н. заст. головного редактора Андрощук Олександр, к. і. н., голова Ради молодих вчених ІІУ НАНУ Блащук Світлана, к. і. н., відповідальний секретар Ващук...»

«УДК 061.12: 001 (091)(477) ГОРБАНЬ Тетяна Юріївна, доктор політтчних наук, професор кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) УКРАЇНОЗНАВЧІ ІНСТИТУЦІЇ В СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (1918–1921) Здійснено історичний екскурс у період офіційного академічного становлення українознавства. Головна увага зосереджується на розробці концепції його інституалізації як галузі наукових знань на етапі становлення Української...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»