WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 44 |

«ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Збірник наукових праць ( Випуск LVІІI ) Частина ІІ Слов’янськ – 2011 ISSN 2077–1827 УДК 371.13 ББК 74.202 Г. 94 Гуманізація навчально-виховного ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ, МОЛОДІ та СПОРТУ УКРАЇНИ

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГУМАНІЗАЦІЯ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Збірник наукових праць

( Випуск LVІІI )

Частина ІІ

Слов’янськ – 2011

ISSN 2077–1827

УДК 371.13

ББК 74.202

Г. 94

Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За

заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Вип. LVІІI. – Ч. ІІ. - Слов’янськ : СДПУ, 2011.

– 243 с.

Редакційна колегія:

– кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний Сипченко В.І.

редактор)

– доктор педагогічних наук, професор (заступник Борисов В.В.

відповідального редактора)

– академік АПН України, доктор педагогічних наук, Євтух М.Б.

професор

– доктор психологічних наук, професор Солодухова О.Г.

Бадер В.І. – доктор педагогічних наук, професор

– доктор педагогічних наук професор Гавриш Н.В.

– доктор педагогічних наук, професор Гриньова В.М.

– доктор педагогічних наук, професор Григоренко В.Г.

– доктор педагогічних наук, професор Золотухіна С.Т.

– доктор педагогічних наук, професор Плахотнік О.В.

Омельченко С.О. – доктор педагогічних наук, професор Пономарьова Г.Ф. – кандидат педагогічних наук, професор

– кандидат педагогічних наук, доцент Панасенко Е.А.

У збірнику наукових праць представлені результати досліджень науковців, які працюють над проблемами розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки у теоретичному, історичному та практичному аспекті.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів педагогічних навчальних закладів, практичних працівників системи освіти.

The following miscellany shows the result of the researches of the scholars, who work at the problems of the developing modern science and scientific-pedagogical thought in t historical and practical aspects.

For scientists, teachers, doctorates, graduate students, students of teacher training institutions, practitioners of education system.

Збірник наукових праць є фаховим виданням iз педагогічних наук (Бюлетень ВАК України № 3, 2010 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 8844, видано 09.06.2004 р.

Видано Державним комітетом телебачення і радіомовлення України Друкується за рішенням Вченої ради Слов’янського державного педагогічного університету (протокол № 3 від 01.12.2011 р.)

–  –  –

СИСТЕМНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У статті висвітлено системність податкової освіти в Україні. У ній розкрито систематизований і цілісний освітній процес та його основні складові, а також визначено засади ефективної діяльності працівника податкової служби, які є фундаментальними у системі податкової освіти та ряд вимог до умінь, знань і навичок майбутніх фахівців означеної сфери.

Ключові слова: податкова освіта, системність податкової освіти, податкова служба, фахівці податкової служби, податкова сфера.

А. Болдова к.пед.н., заместитель декана факультета финансов и банковского дела с учебной и методической работы Национального университета государственной налоговой службы Украины

СИСТЕМНОСТЬ НАЛОГОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

В статье отражена системность налогового образования в Украине.

В ней раскрыты систематизированный и целостный образовательный процесс и его основные составляющие, а также определены принципы эффективной деятельности работника налоговой службы, которые являются фундаментальными в системе налогового образования и ряд требований к умениям, знаниям и навыкам будущих специалистов указанной сферы.

Ключевые слова: налоговое образование, системность налогового образования, налоговая служба, специалисты налоговой службы, налоговая сфера.

A. Boldova Ph.D. in education, аssociate dean of faculty of finance and banking of educational and methodical work of the National University of the State Tax Service of Ukraine

SYSTEMATIC TAX EDUCATION IN UKRAINE

This article reviews the systematic tax education in Ukraine. It uncovered a systematic and holistic educational process and its main components and the basic principles of effective work of tax services that are fundamental in the Гуманізація навчально-виховного процесу Вип. LVІIІ. – Ч. ІІ Слов’янськ – 2011 4 Вища школа education system and a number of tax requirements for skills, knowledge and skills of future specialists of this sphere.

Key words: tax education, system of tax education, tax service, tax service professionals, the tax field.

Постановка проблеми. Означена у темі проблема полягає в тому, що зростають потреби і вимоги до фахівців податкової служби, які повинні володіти системними знаннями, уміннями та навичками. Це забезпечить не лише високопрофесійне виконання виробничих функцій, а і дозволить виявити наукові, креативні і творчі здібності на робочих місцях. Наслідком такої діяльності буде професійна самореалізація молодої людини.

Забезпечення податкової сфери вищезазначеними фахівцями може досягатися лише завдяки системності податкової освіти. Така освіта покликана реалізовувати структурований характер навчального матеріалу відповідно до логіки, послідовне його викладання із збереженням міжпредметних зв’язків, а також усвідомлення майбутніми фахівцями цілісного характеру знання, що призведе до реалізації кваліфікаційних вимог означених працівників.

Тобто, системність можна визначити як спеціалізований процес, який спрямований на забезпечення гармонійного поєднання освітніх елементів у цілісну систему для реалізації теоретичних професійних положень і, як наслідок, практичній їх реалізації безпосередньо у професійній діяльності.

Доцільно зауважити, що системність податкової освіти передбачає реалізацію системи навчально-виховних інструментів для підготовки працівників податкової служби до реалізації особливих виробничих функцій означеної трудової діяльності.

Аналіз публікацій та останніх досліджень проблеми. Досі порушена тематика не набула масового висвітлення, але ряд наукових публікацій присвячено розгляду податкової освіти в Україні. До тих чи інших її аспектів зверталися сучасні вчені, зокрема розглядав професійну поведінку працівників податкової служби України М.Глубіш; визначала складові ефективної підготовки і перепідготовки податкових кадрів І.Вілента; досліджував принципи Болонської декларації та їх вплив на формування працівника податкової служби В.Загорський. Особливості навчально-виховного процесу курсантів податкової міліції досліджували В.Данильчик і П.Костін, В.Безрученко, О.Лаврентьєв, С.Андрущенко, А.Андрєйченко, О.Харіна.

Податкову систему України у своїх працях досліджували науковці Ю.Козак, А.Ластовецький, В.Опарін, Т.Савченко, В.Федосова та інші.

Аспекти системності в освіті розглядалися вітчизняними науковцями, а саме виявлення необхідності формування системи знань Гуманізація навчально-виховного процесу Вип. LVІIІ. – Ч. ІІ Слов’янськ – 2011 Вища школа досліджувалися Боровковою Т.І. і Лозовою В.І.; формування систематичних та узагальнених знань – Зоріною Л.Я. і Савеловою Є.В.;

особливості процесів систематизації вивчали Шевченко С.Д., Підласий І.П.

і Падалка О.С. та ін.

Мета даної статті полягає в узагальненні теоретичних даних та дослідженні системності податкової освіти в Україні.

Завдання:

1. Узагальнити теоретичні дані щодо системності вищої освіти.

2. Дослідити системність податкової освіти в Україні.

Виклад основного матеріалу. Вища освіта в Україні, як і в багатьох інших країнах, є важливим фактором соціалізації людей, і формує у молодих фахівців соціально значущі і виробничі функції підпорядковані суспільним потребам.

Освіта є одним з важливих засобів забезпечення спадкоємності поколінь, соціальної безперервності, і з допомогою певного кола осіб, реалізує себе у спеціальних закладах. Вона є систематизованим і цілісним процесом, який виражається через наступні складові:

ряд закладів освіти, організацію їх роботи і становище в суспільстві;

групи осіб, які професійно здійснюють функціонування вказаного інституту;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


статус таких осіб у суспільстві;

регулятори функціонування закладів освіти (закони, постанови і нормативні акти про освіту, професійні програми, кваліфікаційні характеристики та ін.);

спеціальні методи освітянської діяльності;

планомірний, систематичний характер реалізації процесу свідомої соціалізації для досягнення поставлених цілей;

зміст освіти відповідно до спрямованості особистості;

механізм формування особистості або запобігання соціальнонебажаним впливам [5].

Система вищої освіти в Україні реалізовує послідовний, системний та цілеспрямований процес навчання, метою якої є отримання особистістю певної кваліфікації, забезпечення особливого, професійного світоглядного її рівня. Це формує у майбутніх фахівців сукупність узагальнених уявлень, поглядів, переконань та професійно-спеціальних умінь, знань і навичок.

Доцільно зауважити, що в процесі здобуття вищої освіти розкривається ставлення людини до світу та до самої себе з погляду можливостей, меж і способів її діяльності. Як наслідок, відбувається осмислення цінностей людського життя (моральних, естетичних, Гуманізація навчально-виховного процесу Вип. LVІIІ. – Ч. ІІ Слов’янськ – 2011 6 Вища школа соціальних та ін.). Через свою професійну діяльність спеціаліст інтегрується в суспільство. Відтак загальнолюдські цінності (духовність.

гуманістичність, моральність) повинні домінувати у майбутніх фахівців, як у прийнятті рішень, пов'язаних із професією, так і в побуті.

Сучасна освіта розвивається в різних напрямах, і окрім професійної складової в її системі мають бути такі важливі елементи як: гуманізація, диференціація, стандартизація, багатоваріантність, фундаменталізація, інформатизація, індивідуалізація, безперервність [4].

Доцільно дати коротку характеристику кожному із названих елементів з огляду на їх реалізацію у освітніх процесах.

Гуманізація освіти – орієнтація освітньої системи й освітнього процесу на розвиток і становлення взаємоповаги між студентами і педагогами, основаної на врахуванні прав кожної людини; на збереженні і зміцнення їхнього здоров'я, почуття власної гідності й розвитку особистісного потенціалу. Саме така освіта гарантує право вибору індивідуального шляху розвитку [4].

Диференціація – орієнтація освітніх процесів на досягнення студентами розвитку зацікавлень, схильностей і здібностей.

Диференціацію можна втілювати на практиці різними способами, наприклад, через групування студентів за ознакою їхньої успішності; поділ навчальних дисциплін на обов'язкові й за вибором; поділ навчальних закладів на елітні, масові й спеціального призначення; складання індивідуальних планів і освітніх маршрутів для окремих студентів відповідно до інтересів і професійної орієнтації тощо [4].

Стандартизація – орієнтація освітньої системи на реалізацію насамперед державного освітнього стандарту – набору обов'язкових навчальних дисциплін у межах чітко визначеного обсягу годин [4].

Багатоваріантність – створення в освітній системі умов вибору та стимулювання студентів до самостійного вибору й ухвалення відповідального рішення, забезпечення розвитку альтернативного й самостійного мислення. На практиці багатоваріантність виявляється через можливість обирати темпи навчання, досягати різного рівня освіченості, вибирати тип освітньої установи, а також диференціацію умов навчання залежно від індивідуальних особливостей студентів [4].

Фундаменталізація – посилення взаємозв'язку теоретичної й практичної підготовки молодої людини до професійної життєдіяльності.

Особливе значення надають глибокому й системному засвоєнню науковотеоретичних знань з усіх дисциплін навчального плану освітньої системи вищого навчального закладу [4].

Гуманізація навчально-виховного процесу Вип. LVІIІ. – Ч. ІІ Слов’янськ – 2011 Вища школа Інформатизація освіти пов'язана з широким і масовим використанням обчислювальної техніки й інформаційних технологій у процесі здобуття професії [4].

Індивідуалізація – врахування і розвиток індивідуальних особливостей студентів у всіх формах взаємодії з ними в процесі навчання і виховання [4].

Безперервність означає, що процес постійної освіти і самоосвіти людини є присутнім впродовж усієї її життєдіяльності. Це викликано швидкоплинністю суспільних процесів [4].

Системності набуває і податкова освіта в Україні. Це зумовлено тим, що об’єктом її виступають податки – це фінансове підґрунтя існування держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту народу [3].

Нарахування і справляння податків, їх мобілізація й використання зачіпає інтереси не тільки кожного підприємця чи громадянина, а й цілих верств населення і соціальних груп. На сьогодні податки – це найефективніший інструмент впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на розвиток науки і техніки, масштаби соціальних гарантій населенню. Оскільки податки – це по суті продукт еволюції економіки і держави, то податкова система формується перш за все під впливом об’єктивних чинників [3].

У такому випадку фіскальну функцію повинні виконувати висококваліфіковані фахівці. Роль вищих навчальних закладів у формуванні майбутніх працівників податкової служби є не тільки фундаментальною, а й весь час зростає і потребує удосконалення, так як відповідальність названих фахівців посилюється.

З огляду на вищезазначене, системний підхід означає, що мають реалізовуватися обидві функції податків. З позиції фіскальної функції – податкова система має забезпечити гарантоване і стабільне надходження доходів до бюджету, а з позиції регулюючої – забезпечувати державі можливість впливу на всі сфери соціально-економічного розвитку суспільства.

Проблема побудови ефективної податкової системи – одна із найбільш актуальних в процесі розвитку в Україні ринкових відносин та інтегрування української економіки в світовий ринок. Її вирішення повинно здійснюватись шляхом вивчення, аналізу і творчого осмислення як існуючої в Україні законодавчої бази, так і накопиченого у світі досвіду в сфері оподаткування [3].Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 44 |
 
Похожие работы:

«Нова єваНгелізація в УкраїНі Упорядник о. Ігор Цар Не нам, Господи, не нам, тільки імени Твоєму дай славу, за милістю Твоєю і за правдою Твоєю! (Пс 113:9) Львів • ББК Э 212:Р уДК 2-468. Ц 1 Якщо б наші богослови, пастирі та світські лідери могли досвідчити хрещення у Святому Дусі, яке є безцінною благодаттю внутрішньої віднови, то вони б зазнали величезного збагачення та з легкістю знайшли спільну мову! Кардинал Леон Йосиф Суененс © о. Ігор Цар, 2012 ISBN 978-966-8041-81-5 ЗмісТ 1. Владика...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія іст. 2010. Вип. 45. С. 309–331.ВІДНОСИНИ УSer. Hist. 2010. Is. 45. P. 309–331. НАЦІОНАЛЬНІ ЛЬВОВІ В 1950–1970-х РОКАХ УДК 323.1 (477.83–25) : 314.82–058.232.6 “1950/1970” НАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ У ЛЬВОВІ В 1950–1970-х РОКАХ ОЧИМА МІГРАНТІВ ІЗ СІЛ Галина БОДНАР Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра новітньої історії України вул. Університетська 1, Львів 79000, Україна У статті подається характеристика пересічними приїжджими зі...»

«Мистецтво, 1966. – С. 246–281. 8. Крип'якевич І.П. Історичні проходи по Львові. – Л.: Каменяр, 1991. – С. 61; 9. Павло Ґранкін, Історія релігій в україні. // Матеріали ХІV міжнародної конференції 2004 р. – Л.: 2004. – С. 203–208. 10. Бірюльов Ю. О. Мистецтво львівської сецесії – Л.: Центр Європи, 2005. – С. 94, 95. 11. Вуйцик В.С. Львівський історико – архітектурний заповідник: Екскурсія по місту. – Л.: Каменяр, 1991. – С. 18. 12. Трегубова Т.О., Мих Р.М. Львів архітектурносторичний нарис – К.:...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 343.13 : 904 (477) С. М. Зеленський кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка) ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ Україна має власний історичний досвід правового регулювання порядку судового розгляду і вирішення кримінальних справ. Процес становлення і розвитку...»

«ISSN 0130-528Х. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 53. С. 135–142 Visnyk of the Lviv University. Series Philology. Issue 53. Р. 135–142 УДК 94 (4=1 : 251.1+5=1 : 251.1)12 КИПЧАКИ ТА РУСЬ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ СТОЛІТТЯ Ярослав Пилипчук Відділ Євразійського степу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, вул. Грушевського 4, Київ, Україна, 01001, тел. 0988446537, e-mail : bachman@meta.ua Статтю присвячено відносинам між Руссю та вождівствами Дашт-і...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Історичний факультет Студентське наукове товариство Центр краєзнавства Матеріали XXІX-ї міжнародної наукової КРАЄЗНАВЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ молодих учених 16 грудня 2011 р. Харків – 2012  XXIX Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених УДК 93:908(063) ББК 63.я431 М 34 Редакційна колегія: канд. іст. наук, проф. Куделко С. М. (головний редактор) канд. іст. наук, доц. Іващенко В. Ю. канд....»

«Людмила малес (Київ, Україна) образний ряд усної історії. феномен фотографії Якщо вираз: «Зупинися, мите, — ти прекрасна!» адресувати кінематографу, — то ми отримаємо фотографію. Розвиток відеотехнічних засобів і, зокрема, поява простих фотоапаратів, названих «мильницями», породили ще в ХХ ст. бум побутового фото. Фотографування залишило вузькопрофесійні межі й стало доступним ледь не кожному. Відповідно, змінилася його значущість та функціонування, і на це звертає особливу увагу Сьюзан Зонтаг:...»

«ISSN 2075-1451. Історична пам’ять. 2012. № 27 Методологія історії УДК 165:930:[141.8+141.82]048.5 П.А. Кравченко, А.І. Мельник АЛЬТЕРНАТИВИ ІСТОРИЧНОГО ПІЗНАННЯ: МАРКСИСТСЬКА ТА МОДЕРНІ ТЕОРІЇ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ Теоретико-методологічний конфлікт у соціальному пізнанні, породжений зіткненням марксистського і немарксистського бачення історії, має вирішуватися шляхом вивчення й урахування усіх запропонованих філософсько-історичною думкою інтерпретацій розуміння історичного процесу. Альтернативи...»

«ББК 87. 215 Ольга Котовська Львівський національний університет імені Івана Франка ФЕНОМЕН ДВОВІР’Я У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ © Котовська О., 2006 Досліджується феномен двовір’я як поєднання народної, язичницької традиції і християнської доктрини у Київській Русі. Автор наголошує на тому, що у запропонований період було закладено основу української філософської культури, сформовано етнічний архетип та ідею єдності давньоруського суспільства. Такий підхід дає змогу...»

««Бібліосвітові» — 15 Інформаційний вісник 1 (45) 2013 Київ 2013 ББК 78.34(4Укр) Б 59 Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 1 (45) 2013 / [редкол. : Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп. ред.), О. Виноградова, Т. Якушко] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К. : [б. в.], 2012. – 79 с. Інформаційний вісник «Бібліосвіт» висвітлює інноваційні методи та досвід роботи закордонних і вітчизняних спеціалістів бібліотечної справи; вміщує статті про правове, патріотичне та естетичне виховання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»