WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 43 |

«ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Збірник наукових праць ( Випуск LV ) Частина І Слов’янськ – 2011 ISSN 2077–1827 УДК 371.13 ББК 74.202 Г. 94 Гуманізація навчально-виховного ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГУМАНІЗАЦІЯ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Збірник наукових праць

( Випуск LV )

Частина І

Слов’янськ – 2011

ISSN 2077–1827

УДК 371.13

ББК 74.202

Г. 94

Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За

заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – Вип. LV.- Ч. І. –

275 с.

Редакційна колегія:

– кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний Сипченко В.І.

редактор)

– доктор педагогічних наук, професор (заступник Борисов В.В.

відповідального редактора)

– академік АПН України, доктор педагогічних наук, Євтух М.Б.

професор Солодухова О.Г. – доктор психологічних наук, професор

– доктор педагогічних наук, професор Бадер В.І.

– доктор педагогічних наук професор Гавриш Н.В.

– доктор педагогічних наук, професор Гриньова В.М.

– доктор педагогічних наук, професор Григоренко В.Г.

– доктор педагогічних наук, професор Золотухіна С.Т.

– доктор педагогічних наук, професор Плахотнік О.В.

Омельченко С.О. – доктор педагогічних наук, професор Пономарьова Г.Ф. – кандидат педагогічних наук, професор

– кандидат педагогічних наук, доцент Панасенко Е.А.

У збірнику наукових праць представлені результати досліджень науковців, які працюють над проблемами розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки у теоретичному, історичному та практичному аспекті.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів педагогічних навчальних закладів, практичних працівників системи освіти.

The following miscellany shows the result of the researches of the scholars, who work at the problems of the developing modern science and scientific-pedagogical thought in t historical and practical aspects.

For scientists, teachers, doctorates, graduate students, students of teacher training institutions, practitioners of education system.

Збірник наукових праць є фаховим виданням iз педагогічних наук (Бюлетень ВАК України № 3, 2010 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 8844, видано 09.06.2004 р.

Видано Державним комітетом телебачення і радіомовлення України Друкується за рішенням Вченої ради Слов’янського державного педагогічного університету (протокол № 7 від 03.03.2011 р.) ISSN 2077-1827

–  –  –

- завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

–  –  –

- декан факультету іноземних мов Маріупольського державного університету, завідувач кафедри англійської філології, доктор педагогічних наук, доцент УДК 011. 891 : 378.011

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТЕЗАУРУСУ НАУКОВОГО

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Стаття присвячена тезаурусу наукового дослідження. Викладено методологічні засади формування тезаурусу наукового дослідження неперервної професійної освіти в органічній єдності загального, особливого, індивідуального та специфічно-предметного. Схарактеризовано ознаки тезаурусу неперервної професійної освіти; теоретично обґрунтовано концептуальні підходи щодо його формування.

Ключові слова: тезаурус, тезаурус неперервної професійної освіти, формування тезаурусу наукового дослідження.

С. Сисоева

- заведующая научно-исследовательской лаборатории образологии Киевского университета имени Бориса Гринченко, член-корреспондент НАПН Украины, доктор педагогических наук, профессор И. Соколова

- декан факультета иностранных языков Мариупольского государственного университета, заведующая кафедры английской филологии, доктор педагогических наук, доцент

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕЗАУРУСА НАУЧНОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Гуманізація навчально-виховного процесу Випуск LV. Частина І Слов’янськ – 2011 4 Вища школа Статья посвящена тезаурусу научного исследования. Изложены методологические принципы формирования тезауруса научного исследования непрерывного профессионального образования в органическом единстве общего, особенного, индивидуального и специфически предметного. Охарактеризованы признаки тезауруса непрерывного профессионального образования; теоретически обоснованны концептуальные подходы к его формированию.

Ключевые слова: тезаурус, тезаурус непрерывного профессионального образования, формирование тезауруса научного исследования.

S. Sisoeva

- manager of research laboratory of education-study of the Kiev university of the name of Boris Grinchenko, corresponding member NAPN Ukraine, doctor of pedagogical sciences, professor I. Sokolova

- dean of faculty of foreign languages of the Mariupol state university, manager of department of English philology, doctor of pedagogical sciences, associate professor

THE METHODS OF FORMING THE SCIENTIFIC RESEARCH

THESAURUS OF LIFE-LONG LEARNING.

The article is devoted to the scientific research thesaurus. The methodological principles of forming the scientific research thesaurus of life-long learning in the whole of the general, the special, the individual and the specifically objective are represented. The features of the thesaurus of life-long learning are characterized; conceptual approaches to its forming are theoretically proved.

Key words: thesaurus, thesaurus of life-long learning, forming the scientific research thesaurus.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Розвиток понятійно-категоріального апарату педагогіки наприкінці XX – початку ХХI століття відображає особливості неперервної професійної освіти доби глобалізації та технологізації. У сучасних умовах у педагогічній науці номінують нові поняття, які не можуть бути позначені за допомогою традиційних термінологічних засобів. Наповнюються новим змістом поняття, історичне значення яких не завжди співпадає із сучасним тлумаченням.

Відживають терміни, незатребувані освітньою практикою, що створює Гуманізація навчально-виховного процесу Випуск LV. Частина І Слов’янськ – 2011 Вища школа педагогу певні ускладнення в науково-дослідній роботі. Викладене вище актуалізує дослідження як усталених терміносистем, так і тих, що мають пролонгований характер формування в мові науки відповідно до запитів сучасного наукового знання. Виходячи з цього предметом нашого дослідження є тезаурус неперервної професійної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські учені і практики зробили значний внесок у розвиток світової і національної педагогічної термінології. В Українському педагогічному словнику С. Гончаренко (1997) розглянуто широке коло понять й термінів, проаналізовано педагогічні теорії й концепції, виділено і потлумачено категорії, які стосуються навчально-виховного процесу. У 2001 році було видано педагогічний словник за редакцією М. Ярмаченка. Словник навчально-педагогічних понять і термінів, підготовлений фахівцями національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (2001), репрезентує поняття до таких розділів навчальної програми, як загальні основи педагогіки; дидактика; теорія виховання; школознавство.

Зазначимо також інші наукові праці: Педагогічний словник для молодих батьків (АПН України. Ін-т пробл. виховання, 2002); Соціологопедагогічний словник (уклад.: С.У. Гончаренко, В.В. Радул, 2004);

Короткий енциклопедичний словник зарубіжних педагогічних термінів (1995); Термінологічний словник В. Сидоренко «Основи педагогічної творчості і майстерності» (2005) [ 3, с. 9-10].

Наукове видання Академії педагогічних наук України – Енциклопедія освіти (2008) – це перша у вітчизняній літературі довідниково-аналітична праця, у якій висвітлено: проблеми теорії, історії та практики української освіти, походження понятійно-термінологічних основ педагогічної і психологічної наук; сучасні освітні парадигми та концепції; системи навчання і виховання у різних типах навчальних закладів, розвиток зарубіжних освітніх систем; персоніфіковану інформацію про педагогів та громадських діячів, що сприяли розвитку освіти в Україні; інформацію про суміжні галузі науки, які мають вагоме значення для розвитку сучасної освіти.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Книжка містить понад 1000 наукових понять і термінів. Головний редактор, президент НАПН України Василь Кремень у зверненні до читачів зазначає, що колектив прагнув створити науково-аналітичне видання, у Гуманізація навчально-виховного процесу Випуск LV. Частина І Слов’янськ – 2011 6 Вища школа якому буде «на належному рівні науковості, повноти й доступності відображено багатовимірність сучасних знань про освіту» [2, с. 3].

Формулювання цілей статті. Сьогодні маємо констатувати брак комплексних досліджень з формування та розвитку тезаурусу педагогіки.

Увага вчених традиційно фокусувалася на логічному і змістовному уточненні педагогічних понять, тоді як проблема формування наукового тезаурусу різних галузей науки, утворення і розвитку понять як концентрованого виразу історично досягнутого педагогічного знання в педагогіці не вирішувалася на концептуальному рівні. Відтак, педагогічна термінологія не набула очікуваного розвитку і в педагогічній практиці. Це повною мірою відноситься до дослідження сучасної понятійно-термінологічної системи неперервної професійної освіти як наукового феномену і цілісного багатовимірного явища в сучасному глобалізаційному просторі.

Вищезазначені аргументи сприяли визначенню мети нашого дослідження:

обґрунтувати теоретико-методологічні основи формування тезаурусу наукового дослідження неперервної професійної освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. Класичне уявлення про тезаурус (від грецького – скарб, скарбниця) спирається на ототожнення його із словником, з необмеженою вибіркою слів, які зустрілися його укладачу в доступних джерелах (енциклопедії, наукові праці, архівні записи, літературні твори тощо). У логіко-лінгвістичному аспекті тезаурус – це повний (або максимально повний) список слів певної мови з тлумаченням чи без нього. У цій групі потрактування тезаурус розглядається також як тип побудови одномовного словника. У вузькому сенсі «тезаурусом» називають безліч елементів (слів, словосполучень і т.п.) певної мови із заданими смисловими відносинами». Наприклад, тезаурус тлумачного тематичного словника з педагогіки відображає систему логіко-семантичних і аналогоасоціативних зв’язків між лексичними одиницями, що їх зафіксовано в інформаційних статтях. При цьому тезаурус виконує роль продукту, покликаного сформувати в людині (дослідника, студента або учня) систематичне уявлення про понятійний апарат предметної галузі науки.

Тезаурус тлумачать також як структуроване уявлення і загальний образ тієї частини світової культури, яку може освоїти суб’єкт в процесі життєдіяльності і реалізації професійних функцій [3, с.29-30].

Гуманізація навчально-виховного процесу Випуск LV. Частина І Слов’янськ – 2011 Вища школа У результаті наукових розвідок ми дійшли висновку, що тезаурус доцільно розглядати в широкому та вузькому контекстах, акцентуючи на морфологічному, функціонально-змістовному та праксеологічному аспектах цього феномену у їх взаємозв’язку. Розглянемо це детальніше.

Функціонально-змістовний аспект тезауруса неперервної професійної освіти ми розглядаємо у контексті врахування його основних ознак.

По-перше, тезаурус є складною системою визначених понять, системних знань людини про навколишній світ або окремі його області Можна говорити про тезаурус конкретної людини, про тезаурус групи, взагалі про тезаурус деякої складної інтелектуальної системи, яка вступає в процес комунікації. Тезаурус при цьому розглядається як сукупність репрезентаторів – способів уявлення про дійсність, в якій функціонує дана інтелектуальна система. Інформаційні процеси в інтелектуальній системі (обмін знаннями) можна уявити єдністю матеріальної і абстрактно-ідеальної форм (так звана «опредмечена свідомість», наприклад у вигляді текстів).

Матеріальна форма зафіксована у предметно-знакових системах як носіях тієї чи іншої інформації про суб’єкт пізнання, оцінки і перетворення. У цілому сукупність відношень і зв’язків у тезаурусно-знакових системах є розгалуженою, що ускладнює процес їх вивчення. Тут виявляються відношення репрезентації, інтерпретації, обґрунтування, конструктивногенетичні відношення тощо. Створюючи тезаурусно-наукову модель, її автор знаковою формою виражає «світ ідей», в якому він живе, і світ «речей», в якому він діє. При цьому автор користується «виразними засобами» – композиційними, синтаксичними, семантичними тощо. При трансляції і розширеному відтворенні знань людина має справу з трьома видами реальності: об’єктивною реальністю (природне середовище, техносфера, соціум); «фізичною реальністю», створеною наукою (парадигми, теорії, які утворюють так звану картину світу); «дидактичною реальністю» – різними дидактичними моделями (пояснювальними і технологічними схемами), які постають перед учнем засобом його навчально-пізнавальної діяльності [2].

По-друге, тезаурус характеризується наявністю зв’язків між лексичними одиницями дескрипторної (інформаційно-пошукової) мови, між поняттями однієї або різних галузей знань.

По-третє, тезаурус є компонентом інформаційно-педагогічного середовища або програмного забезпечення взагалі, виконуючи для людини Гуманізація навчально-виховного процесу Випуск LV. Частина І Слов’янськ – 2011 8 Вища школа функцію інформаційно-пошукової мови пізнання світу. Тому понятійний тезаурус (як сукупність понять, що зберігається в пам’яті людини, а також оцінок, норм і схем дій) створює інформаційний потенціал, так званий запас сформованих інформаційних цінностей людини про світ, професійну діяльність, неперервну професійну освіту тощо.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 43 |
 
Похожие работы:

«Комунальний заклад «Луганська СЗШ I III ступенів № 48» КОНСПЕКТИ УРОКІВ Курс етики, 5 клас, Урок 8 Галина Вікторівна Бєлоногіна, вчитель історії, етики, правознавства Уроки етики, Бєлоногіна Г.В.Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть: пояснювати зміст понять „гідність”, „честь” та наводити відповідні приклади; обґрунтовувати важливість збереження власної гідності; моделювати ситуації та розв’язувати їх. Обладнання: роздатковий матеріал для учнів (на кожну малу групу тексти...»

«Стасюк Надія Леонідівна ФІНАНСИ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Стасюк Надія Леонідівна ФІНАНСИ Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Менеджмент» всіх спеціальностей. Протокол №6 від 29.11.2007 р. Вінниця ВНТУ 2008 УДК 336 Ф 95 Рецензенти: О. В. Мороз, доктор економічних наук професор О. О. Мороз, доктор економічних наук доцент В. А. Гарбар, кандидат...»

«ВІСНИК Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, № 1088, 2013 ІСТОРІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ УДК 930.2:94(477.54/.62) В. І. Танцюра, О. О. Пересада Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА ЯК ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ РЕГІОН. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА Дана стаття присвячена такому значному регіону нашої держави, як Слобідська Україна. У ній аналізується основні етапи її розвитку від початку існування, розглядаються зміни територіальні...»

«УДК 811.161.2 Ю. В. Громик – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки Особливості дієслівної словозміни в українських говірках берестейсько-пінського Полісся (на матеріалі записів місцевого фольклору) Роботу виконано на кафедрі історії та культури української мови ВНУ ім. Лесі Українки У статті проаналізовано характерні особливості словозміни дієслова українських говірок берестейсько-пінського...»

«УДК 72.01(03) С.М. Лінда Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра архітектурного проектування СТРУКТУРА “АРХІТЕКТУРНОГО ЗНАКА” ТА “АРХІТЕКТУРНОГО ТЕКСТУ” В СЕМІОТИЧНОМУ АНАЛІЗІ ОБ’ЄКТІВ ІСТОРИЗМУ © Лінда С.М., 2012 Проаналізовано основні напрями інтерпретації поняття знака та тексту в семіотиці, а також запропоновано структуру знака та тексту (знакової системи) для аналізу об’єктів архітектури історизму з позицій архітектурної семіотики. Ключові слова: семіотика, знак, знакова...»

«Віталій ЛЕВИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ Тернопіль 2009 Рецензенти: доктор економічних наук, професор Гринчуцький Валерій Іванович (Тернопільський національний економічний університет) доктор історичних наук, професор Зуляк Іван Степанович (Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка) доктор економічних наук, професор Мізюк Богдан Михайлович (Львівська комерційна академія) Навчальний посібник містить цілісний і систематизований...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Динис Г.Г. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО» Навчально-методичні матеріали Ужгород – 201 ББК67.5 УДК-341.1 Д-89 Динис Г.Г. Вступ до спеціальності “ Міжнародне право” Навчальнометодичні матеріали. Рецензенти: Вовканич І.І. – доктор історичних наук, професор кафедри країнознавства, декан факультету міжнародних відносин...»

«ЗВІТ про виконання Плану розвитку архівної справи за 2013 рік 1. Основні організаційні заходи Відповідно до Методичних рекомендацій з розроблення Положення про державний архів області, міст Києва і Севастополя, затверджених наказом Державної архівної служби України від 18 січня 2013 № 4, було розроблено Положення про Державний архів Чернівецької області та підготовлений проект розпорядження облдержадміністрації про його затвердження (Розпорядження від 08 квітня 2013 № 190-р). На виконання Указу...»

«Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 16, 2011: 99-102 УДК 595.7 ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ КОВАЛИКІВ (ELATERIDAE) У КУКУРУДЗЯНО-СОЄВИХ АГРОЦЕНОЗАХ Ю.В. Білявський Полтавський інститут АПВ ім. М.І. Вавілова В статті подано результати багаторічних досліджень ґрунтових шкідників у кукурудзяно-соєвих агроценозах Полтавської області. Розглядаються особливості багаторічної динаміки чисельності коваликів (Еlateridae) у агроценозах лівобережної провінції Лісостепу...»

«Статистичні показники результатів успішності експериментальних майданчиків освітнього округу № 7. Експериментальний майданчик «СІНЗ» (Союз ініціативних, наполегливих, завзятих) на базі комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 47 Маріупольської міської ради Донецької області». Участь учнів у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних конференціях, освітніх проектах, олімпіадах, турнірах, конкурсах (крім Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»