WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 68 |

«ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково-методичний збірник (Випуск ХIХ) Слов’янськ ISВN 5-7763-4577Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. Випуск ХVII. ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГУМАНІЗАЦІЯ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Науково-методичний збірник

(Випуск ХIХ)

Слов’янськ

ISВN 5-7763-4577Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць.

Випуск ХVII. /За загальною редакцією проф. В.І.Сипченка – Слов’янськ:

Видавничий центр СДПУ, 2003. — 370 с.

Редакційна колегія:

Сипченко В.І. – кандидат педагогічних наук, професор (головний редактор, укладач) Льогенький Г.І. – доктор педагогічних наук, професор Євтух М.Б. – академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Шевченко Г.П. – член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Григоренко В.Г. - доктор педагогічних наук, професор.

Ляшенко О.І. - доктор педагогічних наук, професор.

Солодухова О.Г. – доктор психологічних наук, професор.

Золотухіна С.Т. – доктор педагогічних наук, професор.

У збірнику наукових праць представлені результати досліджень науковців, які працюють над проблемами розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки у теоретичному, історичному та практичному аспекті.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів педагогічних навчальних закладів, практичних працівників системи освіти.

Збірник підготовлено за матеріалами наукових досліджень викладачів та аспірантів Слов’янського державного педагогічного інституту та інших вузів України.

Збірник наукових праць є фаховим виданням з педагогічних наук (Бюлетень ВАК України № 3, 1999р.).

The following miscellany shows the result of the researches of the scholars, who work at the problems of the developing modern science and scientific-pedagogical thought in t historical and practical aspects.

For scholars, teachers, postgraduates, students of pedagogical educational institutions worker of education.

Рецензенти:

О.М. Пєхота - доктор педагогічних наук, професор (Миколаївський державний педагогічний університет).

С.Я. Харченко - доктор педагогічних наук, професор, (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка).

Друкується за рішенням Вченої ради Слов’янського державного педагогічного університету (протокол № 4 від 28.12.2002 р.).

ISВN 5-7763-4577-4 Історія педагогіки 3 ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ Яворська С.Т.

ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ Т.Г ЛУБЕНЦЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ

МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МОВИ

Тимофій Григорович Лубенець (18551936) народився в м.Кролевці, Сумської області в сім’ї козака. Після закінчення Чернігівської земської вчительської семінарії (1837 р.) обіймав посаду вчителя Вороньківської початкової школи, що на Чернігівщині, однокласного училища в с.Рачки на Поділлі, працював учителем російської мови і арифметики підготовчого класу Київської першої гімназії, інспектором народних училищ, директором народних училищ Київської губернії, викладачем методики російської мови в Київській жіночій гімназії, викладачем педагогіки і методики на Київських вищих жіночих курсах, деканом педагогічного факультету цих курсів. Де б не працював, ставився до роботи творчо, з ентузіазмом. Був людиною всебічно освіченою, високої культури [2;3].

За п’ятдесят років праці в царині освіти здобув славу талановитого педагога-практика, видатного теоретика-методиста, визначного громадського освітнього діяча. Усі свої знання, сили віддав народній школі, боровся за поширення освіти і культури серед народу.

40 років підряд його обирали керівником і лектором літніх педагогічних курсів учителів початкових шкіл у м.Острозі, в Житомирі, Саратові, Києві, Пскові, Новограді-Волинську, Рязані, Чернігові, Катеринославі, Костянтинограді, Звенигородку. Працюючи на посаді вчителя початкових шкіл, інспектора народних училищ, обмінювався думками з учителями-практиками на численних учительських з’їздах і курсах, спілкувався з батьками, що дало йому змогу зібрати важливий матеріал для вивчення методики роботи вчителів, створення підручників, методичних посібників. Провів цікаве дослідження типів учителів, матеріали якого узагальнив у спеціальному розділі “Педагогічних бесід” (бесіда 31-а). Школі надавав надзвичайно великого значення і щиро вірив, що вивести народ на світлий шлях культури і достатку можна лише через освіту. Накреслені ним вимоги зв’язку навчання з потребами життя, спрямування знань на практичну підготовку учнів до праці не втратили свого значення і до цього часу.

Упродовж 18731913 років написав близько тридцяти підручників, методичних посібників і книжок на різні педагогічні теми. Педагогічну спадщину Т.Лубенця досліджували В.Я.Волошина, Т.Ю.Горбунцова, Г.Б.Гриценко, І.В.Ковальчук [1;2;3;5;6].

Основна праця Лубенця “Педагогічні бесіди” (видана в 1903 і 1913 рр.) написана російською мовою, складається з 31-го розділу (їх автор називає “бесідами”), що засвідчує, як всебічно висвітлював педагог-ентузіаст дидактичну і методичну роботу в початкових класах: “Про букварі”, Історія педагогіки 4 “Викладання грамоти за американським методом”, “Навчання російської грамоти”, “Вступні уроки”, “Уроки грамоти”, “Про первісне навчання в народних школах, де діти говорять “малоруською мовою” та ін. [12].

У “Вступительной беседе кGъ учащимъ в ъ народныхъ училищахъ” автор в загальному висловлює думки про грамотність, значення книжки в житті людини, для самоосвіти народу. Учителем має бути людина за покликанням, яка сама має відчувати цілковиту свободу у виборі методів навчання, не бути “безпристрасною машиною” (с.18). «Мы не знаемъ более скромнаго, безвhстнаго и вмhсте съ тhмъ болле полезнаго человека для подрастающего поколенія, как народній учитель. Онъ работаетъ такъ те просто, как растетъ дубъ, и так же непрерывно, как свhтитъ солнце” (с.19).

Лубенець мав багатогранний талант педагога. Писав для вчителів російської, української мов, арифметики.

У радянський час ним було написано низку актуальних статей, перевидавалися його читанки і буквар (“Граматка”).

Аналіз Т.Г.Лубенцем теоретичних положень багатьох видатних методистів, їхніх посібників, підручників відповідно до вимог методики навчання в початковій школі є підтвердженням того, що учений у своїй творчості спирався на кращі досягнення педагогічної науки.

Вважав, що перша книжка (буквар) у житті дитини має велике значення. У “Педагогічних бесідах” є спеціальний розділ “Про букварі” (с.83102), у якому дано глибокий аналіз букварів, написаних за буквоскладовим методом (Синодального, Лаврського, Ф.Прокоповича, Л.Толстого), за звуковим (Болдирева, Нікольського), за звуковим: а) аналітичним: Золотова, Студицького; б) синтетичним: Корфа, Добровольського, Резенера і Волкова та ін.; в) аналітико-синтетичним: Бунакова, Водовозова, Вахтерова, Тихомирова та ін.

Серед підручників для навчання грамоти на перше місце ставив азбуку до “Родного слова” К.Д.Ушинського, хоча і віддавав належне таланту Л.М.Толстого, у букварі якого старанно розроблена програма подолання труднощів у читанні, стисло, чітко і зрозуміло викладено поради, як навчати грамоти, а для читання дібрані цікаві прислів’я, окремі речення і невеличкі статті.

Аналізуючи докладно чинні букварі, автор робить висновок, що саме зробило їх загальновизнаними і широковідомими.

Важливими для нас у цьому аналізі є ті загальні закономірності, які виділяв учений, відповідність змісту навчального матеріалу потребам сучасного життя і розвитку науки. Підкреслюючи позитивне кожного з методів, якими були написані букварі, перевагу віддавав звуковому аналітикосинтетичному і особливо наголошував на потребі дотримувати принципи дидактики, зокрема принципу наочності, вважав, що зайва кількість картинок у підручнику не менш шкідлива, ніж недостатнє використання їх.

Учений вважав, що укладачі підручників, автори мають брати до уваги психологічні особливості дітей кожного класу, навчальний матеріал має Історія педагогіки 5 викликати інтерес в учня цікавими текстами, вправами на вироблення навичок читання. Великого значення в укладанні підручника надавав покладеному в його основу методу, науковості викладу, доступності, відповідності віку дітей.

Створені Т.Г.Лубенцем підручники відповідають цим вимогам. Особливу вагу мали буквар (“Граматка”) і “Читанка”, що видавалися під псевдонімами відповідно Норець і Т.Хуторний. Оскільки у Східній Україні українські школи були суворо заборонені, користувалися цими підручниками лише в Галичині.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


“Буквар” витримав вісім видань. Перше у 1883 році, через двадцять три роки, у 1906 друге під назвою “Граматка (український буквар) з малюнками”, четверте у 1917 році, восьме у 1922 р. [4;5].

Причина видання “Граматки” цілком зрозуміла: автор вважав, що кожна дитина швидше навчиться читати рідною мовою.

На титульній сторінці букваря вміщено епіграф, народну приказку “Азбуки бери граматку в руки”, проте він складений за аналітико-синтетичним методом, якому надавав перевагу. У “Педагогічних бесідах” зазначено:

“Звуковий метод навчання граматики, за своєю природою, становить справжній прямий шлях, і по ньому можливо швидко досягти мети”…. На думку Лубенця, звуковий метод полегшує навчання читання, робить його свідомим, викликає у дітей інтерес до занять і значно скорочує час, потрібний на засвоєння грамоти. “Якщо для навчання грамоти за буквоскладовим методом потрібно було один–два роки, то за звуковим методом діти навчались читати за один–два місяці” [12:90, 97].

За Т.Лубенцем, метод навчання грамоти є наука життя і, як і життя, постійно має змінюватися, не зупинятися в своєму розвитку. Цим підкреслив діалектичний характер процесу навчання грамоти взагалі. Обґрунтувати переваги цього методу сприяло творче використання всього нового, що мала на озброєнні тогочасна наука (творчий синтез спадщини минулого, досягнень сучасного).

В «Объяснениях для учащих», що вміщені наприкінці “Граматки”, говорячи про значення рідної мови в школі, він зауважує: “Спостереження підтверджують, що розвиток у дітей інтересу, уваги й пам’яті цих основних психічних функцій, без яких навчання неможливе, цілком знаходиться в повній і природній залежності від рідної мови дітей, засвоєної ними разом з молоком матері. Недаремно ж народ наш говорить: “Материнське слово святе слово” і “Рідне слово не вітер, але ґрунт для науки” [4:47].

У “Граматці” особливо наголошується на великому значенні проведення першому уроку і букварного періоду навчання.

У “Педагогічних бесідах” на 83-й сторінці читаємо: “Ніколи дитина не буває так сприйнятлива, як у момент вивчення азбуки. У цей час у свідомості закладаються ті основи, які надовго, якщо не назавжди, визначають хід розвитку дитини як у розумовому, так і в моральному відношенні”, а на 128-й сторінці зазначено: “Перший урок справляє на дитину незабутнє враження і назавжди залишається в її свідомості”.

Історія педагогіки У параграфі “Про українську азбуку” подається порівняння вимови звуків української і російської мов, зіставлення їх азбук обох мов, проте лінгвістичний рівень його дещо спрощений. Після аналізу букв української азбуки вміщено примітку: “Тепер треба писати слова і звуки (букви) так, як вони вимовляються ближче до живої української мови” [4:28].

Буквар складено за способом паралельності (“одночасовості”), за яким читання і письмо ведеться водночас. Цей метод Лубенець вважав найдоцільнішим, найдосконалішим, педагогічно вмотивованим.

“При паралельному навчанні грамоти (читання і письма) забезпечується більше уваги читанню. Навички правильно вимовляти звуки, склади й слова виробляються за таких умов нормальним шляхом. Така ж можливість забезпечується для навчання дітей гарно й грамотно писати. При паралельному (одночасовому, а не сумісному) навчанні грамоти легко розподілити в букварі літери по легкості їх вимовляння й по зручності їх злиття, а при навчанні письму розподілити ті ж букви генетично” [4:48].

За аналітико-синтетичним методом Лубенець радить максимум уваги приділяти звуковому значенню букви. Тільки тоді, як діти засвоять звук, рекомендував вивчати букву, великого значення надавав роботі над усвідомленням понять “звук”, “буква”, “склад” і розрізненням їх. “Часто вчителі грамоти змішують звуки з їх позначенням на письмі.

Це призводить до утруднення навчання грамоти і разом з тим породжує багато неправильних граматичних тверджень”. Заслуговує на увагу методична порада ученого щодо вивчення звуків і букв. Він рекомендує вивчати їх у суворо витриманому порядку. “Досвідом доведено, що на уроках паралельного навчання читанню й письму за звуковим способом має, без сумніву, вплив порядок, за яким учні знайомляться з буквами азбуки”. Тому голосні звуки (а, о, у, е, и, і) вивчаються раніше я, ю, є, вивчення приголосних починається з найближчих до голосних плавних (р, л, м, н), інші ж звуки розподіляються так: фрикативні (з, с, х) що легко сполучаються з голосними за своєю легковимовністю, передують важковимовним б, п, д, т, ґ, к, а дзвінкі (г, д, з, ж, б, к) глухим (к, х, т, с, ш, п).”. Вважає за доцільне вивчення звуків і букв починати з голосних а,у та дзвінкого приголосного м, оскільки він найлегший для злиття у склади з цими голосними [12:14, 18, 121].

Далі йдуть, чергуючись між собою, глухі х, с, ш, к, ч та дзвінкі приголосні р, ж, з, н, л. На 18-й урок припадають дзвінкі приголосні (д, б), а на 19-й глухі приголосні (п, т). На передостанніх уроках вивчаються букви я, ю.

Вивчення азбуки закінчується приголосними звуками (щ, ц). Такий загалом порядок вивчення звуків і букв у сучасних букварях.

Слід зазначити, що, на відміну від чинних нині букварів, на кожному уроці, крім перших п’яти, вивчається по дві букви: на шостому с та и, на сьомому р і ж, на восьмому в і з, а на шістнадцятому уроці три букви (і, й, ї).

Буквосполучення дз, дж, на відміну від сучасного букваря, окремо не вивчаються, хоча в тексті слова з ними зістрічаються: дзюбала, дзюбанець, Історія педагогіки 7 дзвониця, бджола. Відсутня в “Граматці” і буква ф. За Лубенцем, засвоєння слів і складів має бути свідомим. Перші букви а, у, м, о, х вивчаються в окремих складах і словах, поділених на склади (а-а, у-а, ма-ма, му-ха, хо-ма). Після вивчення букв і, ї, й наводяться для читання приказки, прислів’я і загадки: Син мій, а розум свій. Добре роби, добре буде. Лиха іскра: і поле спалить, і саме пропаде та ін. П’ятнадцятий урок відводиться на засвоєння м’якого знака.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 68 |
 
Похожие работы:

«Сергій Шевченко ПАВЛІВКА Село в історії Наддніпрянщини Кіровоград – 20 ББК 63.3 (4УКР) УДК 9 (С2) Ш 37 Шевченко С.І. Павлівка. Село в історії Наддніпрянщини: Історичний нарис. – Кіровоград: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2013. – 179 с.Рецензенти: Житков О.А., кандидат історичних наук, доцент, заступник завідувача кафедрою історії України Кіровоградського держпедуніверситету ім. В. Винниченка. Ковальков О.І., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії...»

«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДІАЛОГ» Тренінги з європейської інтеграції та впровадження європейських проектів посібник ЗМІСТ стор. Підготовка та проведення тренінгу Ярина Боренько.3 Тренінги з основ знань про європейську інтеграцію для дорослих Ярина Боренько, Христина Чушак.7 І. ІСТОРІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ІІ. ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ІІІ. РОЗШИРЕННЯ ЄС / КОПЕНГАГЕНСЬКІ КРИТЕРІЇ ІV. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ПРОЕКТУ V. П‘ЯТЬ ПРИКЛАДІВ ЗНАЙОМСТВА, ЕНЕРДЖАЙЗЕРІВ, ЕВАЛЮАЦІЇ...»

«НаціоНальНа академія Наук україНи іНСТиТуТ СХодоЗНаВСТВа ім. а. Ю. кримСькоГо СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В КРАЇНАХ СХОДУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ киїВ – УДК 94(5): ББК 66.3(5) C Друкується за рішенням Вченої ради Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України (протокол № 5 від 22.12.2011) Відповідальний редактор Л. В. Матвєєва, д. і. н., проф. Упорядники: О. С. Мавріна, к. і. н., с. н. с. І. В. Отрощенко, д. і. н., с. н. с. Рецензенти: Є. А. Макаренко, доктор політичних наук,...»

«ISSN 1681-116Х. Український соціум. 2014. №2 (49) УДК 316.74:316 Резнік О.С., д-р соціол. наук, Інститут соціології НАН України ТЕМАТИКА КАНДИДАТСЬКИХ І ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ ПО СОЦІОЛОГІЇ В УКРАЇНІ (1990–2013) У статті проаналізована тематика кандидатських та докторських робіт із соціології в Україні за 1990–2013 рр. Емпіричні дані сформовані на підставі 597 авторефератів дисертацій, захищених за даний період. Тематика дисертацій зосереджена переважно на проблемах соціальних трансформацій в...»

«Міжнародна науково-теоретична конференція На початку 2000-х зміцнилася тенденція гібридного залучення до енвайронменту елементів контекстуальності, інтерактивності й акціонізму. Разом з тим значно посилилася роль образності, запозиченої безпосередньо з медійного простору. Зросла схильність до розважальності, гротеску, театральної буфонади, тілесності, еротичності.1. Вишеславський Г. Сучасне візуальне мистецтво України періоду постмодернізму // Нариси з історії образотворчого мистецтва України...»

«Розроблено: Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі Укладач: Гамалія К.М., к.і.н., доцент Розглянуто на засіданні кафедри мистецтвознавства, етнічної культури та гуманітарної освіти. Протокол № 6 від 24 січня 2014 р. Схвалено Вченою радою Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі. Протокол № 4 від 29 січня 2014 р. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного випробування з історії України призначена для підготовки до вступу на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково-методичний збірник ( Випуск ХІV ) Слов’янськ, 200 УДК 371.1 ББК 74. Г. Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. Випуск ХІV. /За загальною редакцією В.І. Сипченка – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2001. – 138 с.Редакційна колегія: Льогенький Г.І. – доктор педагогічних наук, професор (відповідальний редактор). Сипченко В.І. – кандидат...»

«]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Д. С. Гордієнко листи В. Бузескула до М. Бережкова останній час в українській історичній науці інтерес істориків помітно змістився з опису політичних та соціально-економічних подій минулого до вивчення процесів «внутрішньої» історії свідомості та мислення, як і загалом приватного життя людей, що, власне, притаманно і сучасній світовій історіографії [див.: 1, с. 4–5]. Таким чином, спостерігається процес посилення зацікавлення біографістикою, одне з перших місць в якій...»

«ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2013. Випуск 58. С. 285–289 Visnyk of the Lviv University. Series Philology. 2013. Issue 58. P. 285–289 ОСОБИСТІСТЬ. ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. ДОЛЯ УДК 091.5:2-558.3-457(477.86)“1902”І.Франко НЕВІДОМИЙ АВТОГРАФ ІВАНА ФРАНКА, АБО НЕ ЄДИНИЙ ХРЕСНИМ БАТЬКОМ РАЗ. Назар ФЕДОРАК Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 25 (64) № 4. Часть 1.С.160-164. РАЗДЕЛ 6. ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ УДК [655.525 : 808.2](477) Розвиток редагування перекладної літератури на українських землях Косинська Ю. В. ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, м. Луганськ, Україна У статті розкривається історія розвитку редагування...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»