WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Кисіль В. В. Методичні вказівки з фольклорної практики для студентів філологічного факультету Харків – 2008 УДК 389.1=161.2 (076.5) ББК 82.3 (45 УКР) Я7 М 54 Рекомендовано до друку ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Кисіль В. В.

Методичні вказівки

з фольклорної практики

для студентів філологічного факультету

Харків – 2008

УДК 389.1=161.2 (076.5)

ББК 82.3 (45 УКР) Я7

М 54

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна

(протокол № 4 від 14.11.08)

Рецензенти:

доктор філологічних наук, професор кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Безхутрий Ю. М.;

доктор філологічних наук, професор кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Борзенко О. І.

К 54 Методичні вказівки з фольклорної практики для студентів філологічного факультету / Укл. В. В. Кисіль. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 28 с.

Методичні вказівки з фольклорної практики для студентів першого курсу містять рекомендації щодо запису текстів усної народної поетичної творчості фольклору під час експедиційної практики. Ця методична розробка містить рекомендації щодо роботи з інформантами під час фіксації окремих жанрів, типовий питальник, який допомагатиме проводити співбесіди з носіями фольклорних творів. Додаються зразки оформлення фольклорних записів, список рекомендованої літератури.

Зміст Пояснювальна записка………………………………………………..4 Програма курсу …………………………………………………….....5 Методичні вказівки студентам для проходження практики ………7 Обробка фольклорного матеріалу …………………………………..13 Звітна документація ………………………………………………….15 Додатки ……………………………………………………………….17 Рекомендована література ……………………………………………29 Пояснювальна записка У ході фольклорної практики більшість студентів уперше виступає у ролі дослідників.

Незвичність цього заняття, скептичне ставлення до нього якоїсь частини суспільства не повинні притуплювати почуття відповідальності за наслідки своєї праці. Треба вчитися розуміти важливість початкового етапу наукового дослідження – накопичення матеріалу. Це допоможе усвідомити, що без ретельного, цілеспрямованого збирання фактів не можна досягти будь-якого результату як у науці, так і в педагогіці.

Підготовка самостійної, нехай скромної, дослідницької праці неможлива без оволодіння елементами методики літературознавчих чи фольклористичних досліджень. Таким чином, практика приносить розуміння ролі теоретичних знань у підготовці кваліфікованого фахівця.

Успішні наслідки може принести тільки поєднання сумлінної організаційної роботи кафедри та щирого прагнення кожного студента до виконання своїх обов’язків.

Важливе місце всучасній філологічній освіті займає вивчення основ фольклористики як науки про усну народну творчість. Програма підготовки фахівців з української мови та літератури передбачає засвоєння лекційного курсу «Українська народна поетична творчість» та проходження студентами двотижневої фольклорної практики.

У фольклористиці відомі дві форми збирацької роботи: стаціонарна та експедиційна.

Стаціонарна проводиться збирачем за місцем проживання. Така робота може бути тривалою та має локальний характер. Експедиційна проводиться під час короткочасних виїздів в окремі райони з метою їх обстеження на наявність фольклорних творів. Така форма роботи ще називається польовою.

Крім того, можливе проходження фольклорної практики у складі групи камеральної обробки та систематизації архівних записів фольклору.

Експедиційний метод збирання фольклору зумовлює певні труднощі у виявленні найталановитіших виконавців, фіксуванні поширених у конкретній місцевості пісенних, оповідних, паремійних творів. Ці труднощі пов’язані з існуванням своєрідного психологічного бар’єру між носіями фольклору та практикантами, відсутністю в студентів ґрунтовної теоретичної підготовки, не досить чітким уявленням про основні форми побутування фольклору тощо. Подібні труднощі дозволяє подолати лише ретельна підготовка до практики, набуття навичок збирацької праці, вивчення досвіду відомих фольклористів.

Головною метою практики є комплексне обстеження сучасного стану розвитку фольклору обраного району. Студенти здійснюють записи уснопоетичних творів, набуваючи при цьому навичок фольклористичної праці. Звертається увага на структуру фольклорного репертуару різних вікових і професійних груп населення, місце в ньому традиційних фольклорних жанрів і пісенних, оповідних, паремійних новотворів. Обстежуються вияви міжнаціональних мистецьких зв’язків, впливу на фольклор літератури, професійного музичного мистецтва.

Таким чином, учасники практики виконують важливе наукове завдання: накопичують матеріал для дослідження процесів, що визначають еволюцію сучасного українського фольклору. Записи творів можуть бути згодом підготовлені до публікації, стати основою для написання студентських дослідницьких робіт.

Не менш важливе навчальне значення практики. Відбувається актуалізація набутих при вивченні курсу «Українська народна поетична творчість» знань, які активно використовуються на практиці. Це допомагає підготуватися до самостійної виховної та викладацької роботи в середній школі. Розширюється уявлення про роль фольклору в житті українського народу, про динаміку розвитку мистецтва слова. Формуванню студентів як майбутніх педагогів, допомагає щоденне спілкування з різними категоріями населення.

При підготовці до фольклорної практики та в процесі її проходження необхідно уважно ознайомитися з рекомендованою літературою, постійно звертатися до підручників з фольклористики. Внаслідок того, що підручника з фольклорної практики для студентів спеціальності «Українська мова та література» немає, можна користуватися посібником Ю. Г. Круглова для студентів з фаху «Російська мова та література» «Фольклорная практика»

(1986). Однак певні відмінності в жанровій структурі фольклору сусідніх народів, формах його побутування, поетиці тощо не дозволяють використати згаданий посібник у повному його обсязі.

Це зумовлює потребу в стислому викладі основних вимог щодо проведення фольклорної практики та рекомендацій для її учасників, які б підсумували й узагальнили досвід викладачів кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, відповідали сучасній методиці фольклористичної роботи та враховували зміни в програмі підготовки фахівців з української мови та літератури.

Програма експедиційної (польової) фольклорної практики Експедиційну (польову) практику студенти проходять стаціонарно – за місцем проживання, – користуючись методичними вказівками зі збору текстів традиційного фольклору. Крім того, студенти можуть консультуватися з викладачем, який керує фольклорною практикою. За наявності відповідних можливостей студенти можуть проходити фольклорну практику у складі виїзної групи, очолюваної викладачем.

Мета:

• практичне ознайомлення з живим побутуванням традиційного фольклору в його сучасному стані;

• розширення та поглиблення теоретичних знань, отриманих при вивченні усної народної творчості;

• отримання практичних навичок запису, класифікації, систематизації фольклорних творів;

• підготовка текстів усної народної творчості до включення їх у фольклорні збірники;

• поповнення фольклорного архіву кафедри історії української літератури.

Завдання:

• суцільне фольклористичне обстеження території;

• виявлення локальних і мікролокальних традицій на обстежуваній території;

• ареальне обстеження побутування окремих жанрів, творів, обрядів.

Методика роботи Рукописний або аудіо/аудіовізуальний запис текстів усної народної творчості проводиться у ході опитування інформантів – виконавців фольклору. Оптимальним варіантом є запис, що відбувається в умовах природного побутування усної народної творчості.

Звітна документація:

1. Щоденник фольклорної практики, що відображає підсумки щоденної праці збирача чи групи збирачів.

2. Індивідуальний звіт, що містить матеріали про виконання програми.

3. Збірка матеріалів.

Матеріально-технічне забезпечення. Фольклорна практика може проводитися із залученням диктофонів, магнітофонів, фотоапаратів, відеокамер, комп’ютерів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Зміст

Польова практика включає у себе кілька етапів:

І. Теоретична та технічна підготовка студентів. Навчально-методична підготовка студентів до практики повинна починатися з ознайомлення за допомогою довідкової літератури, періодичних видань з історією місцевості, де буде проходити практика, з її соціально-економічним та культурним станом.

1. За допомогою викладачів кафедри української мови студенти можуть отримати уявлення про основні лексико-граматичні та фонетичні особливості діалекту, на якому їм доведеться слухати та записувати фольклор.

2. Паралельно з технічною підготовкою може здійснюватися навчання студентів навичкам запису фольклору та фіксації роботи експедиції. Бажано перед від’їздом на практику потренуватися записувати різноманітні жанри фольклору з електронних носіїв або, що краще, від безпосередніх виконавців, яких можна знайти у місті.

3. Перед початком практики студенти повинні пройти інструктаж із безпеки життєдіяльності.

Студенти, які не пройшли такий інструктаж до проходження фольклорної практики не допускаються.

ІІ. Польова практика. Збирання фольклорних матеріалів передбачає наступне:

1. Виявлення умов побутування фольклору в населеному пункті, у якому студент проходить практику. Виявлення інформантів.

2. Укладання карти-схеми населеного пункту, на якій відзначаються цікаві об’єкти (пагорби, кладовища, церкви, джерела та ін.)

3. Проведення записів фольклорних творів:

• знайомство з інформантами;

• запис відомостей про них, паспортизація народнопоетичних текстів;

• аудіо-, відеозапис текстів фольклору.

4. Розшифрування польових записів (записаний матеріал переноситься у день зустрічі з інформантом на папір із урахуванням особливостей діалекту).

ІІІ. Систематизація матеріалу. Студенти-практиканти під керівництвом викладача здійснюють оформлення записів фольклору, готують звіт про виконану роботу.

Програма польової фольклорної практики групи з камеральної обробки та систематизації архівних записів фольклору Архівна фольклорна практика передбачає комплексну обробку польових матеріалів у відповідності до сучасних правил архівного зберігання.

Мета:

• знайомство студентів із фольклорними записами та фольклорно-етнографічними відомостями;

• отримання навичок початкової обробки і систематизації текстів;

• отримання навичок аналізу зібраного матеріалу.

Завдання:

• укладання реєстрів аудіокасет, цифрових копій, зошитів, папок;

• розшифрування архівних польових аудіозаписів;

• укладання облікових карток архівних записів.

Зміст:

• перевіряється правильність оформлення матеріалів, зібраних під час фольклорної практики попередніх років;

• письмово відтворюються записи, що зберігаються на цифрових носіях із дотриманням усіх особливостей мови виконавця;

• здійснюється опис змісту записів, укладаються реєстри, облікові картки, формуються жанрові колекції, електронні каталоги.

Звітна документація. Звітними документами архівної практики є оформлені розшифровані записи, реєстр (див. додаток 8), облікові картки (див. додаток 9), укладені за наданим зразком на папері та в електронному вигляді. Уся звітна документація виконується чітко, тексти для картотеки творів передруковуються на комп’ютері.

Методичні вказівки студентам для проходження практики Підготовка до фольклорної практики. Найважливішим етапом теоретичної підготовки студентів до фольклорної практики є лекційний курс «Українська народна поетична творчість».

Знайомлячись із основами фольклористики, студенти засвоюють поняття, необхідні збирачеві фольклору. При характеристиці специфічних рис народнопоетичної творчості викладач звертає увагу на усність і варіативність, вказує на необхідність запису творів у процесі їх виконання та фіксування всіх варіантів твору. Огляд історії фольклористики включає розповідь про методи та прийоми збирання матеріалу найбільш відомими науковцями минулого: В. Гнатюком, П. Чубинським, М. Сумцовим та ін.

Аналіз провідних фольклорних жанрів неодмінно супроводжується вказівкою на особливості побутування їх зразків у наш час. Бажано зупинитися на специфічних прийомах запису прислів’їв, приказок і загадок, оповідних творів, пісень. Поняття про жанрову структуру сучасного фольклору поглиблюється в ході вивчення історії української усної народної творчості. Тоді ж дається оцінка процесів, що протікають у сучасному фольклорі.

Водночас студенти знайомляться з рекомендованою літературою, список якої укладається з урахуванням програми практики. На практичних заняттях не лише перевіряється засвоєння окремих теоретичних положень, але й поглиблюється уявлення про місце фольклору в житті сучасної людини, даються рекомендації щодо виявлення й записування творів, від представників різних вікових, статевих і фахових груп населення.

Перспективний прийом – моделювання різник ситуацій, що можуть виникати на фольклорній практиці. За наявності необхідних технічних засобів (магнітофон, диктофон, відеокамера) слід включати до практичних занять відпрацювання прийомів запису творів. Спочатку студенти вчаться виділяти в тексті та фіксувати зразки народної фразеології, влучні вислови, образні порівняння, прислів’я та приказки, загадки, пізніше – записувати оповідувану повільним темпом казку або легенду, нарешті, при вивченні пісенних жанрів, розбившись на групи, тренуються в записі історичних і ліричних пісень, розшифруванні та правильному оформленні власних записів.

Протягом другого семестру на першому курсі може проводитися кілька факультативних занять:

1. Оглядова лекція «Обсяг і завдання фольклорної практики». Повідомляється про час і місце проведення практики, її навчальну й наукову мету. Окреслюються вимоги до учасників практики, критерії, за якими оцінюється їхня праця. Особлива увага приділяється методиці та техніці запису текстів, найефективнішим прийомам пошуку виконавців і налагодженню контактів із ними.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О.Голови Правлiння, Президента Цегелик Андрiй Григорович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 15.05.20 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Компанiя Ензим 2....»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2010, вип. XXIX УДК: 930.1:303.446.4 Ю. Ю. Куценко ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ М.П. ДРАГОМАНОВА: ОБРАЗ ІСТОРИКА В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ Стаття присвячена огляду оцінок просвітницької діяльності видатного українського історика та суспільнополітичного діяча другої половини ХІХ ст. – Михайла Петровича Драгоманова в українській історичній науці. Аналізуються джерела та виділяються етапи дослідження проблеми в українській...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА МИХАЛЬЧЕНКО НАТАЛІЯ В’ЯЧЕСЛАВІВНА УДК 159.923:37.035.6 ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова, Міністерство освіти і науки України. доктор психологічних наук, професор Науковий...»

«поишяу і Мимика НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМ.М.С. ГРУШЕВСЬКОГО На у к у к р а ^ Професор, доктор історичних наук о. Юрій Мицик Уїоклищіння збірник^праць на пошану професора о. Юрія Мицика Редакційна колегія: Павло Сохань головний редактор, Анатолій Бойко відповідальний секретар, Віктор Брехуненко, Олександр Маврін, Ігор Гирич, Дмитро Бурім Київ УДК 94 (477) ББК 63.3 (4 Укр) Покликання. Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика /...»

«УДК 371.12 Оксана Стріхар, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАУКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЯК ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У статті розглядається така категорія як «міжнаукові зв’язки», яка взаємозв’язана з інтеграційним підходом в освіті. Проаналізовано культурну спадщину попередніх історичних епох, де констатується споконвічна синкретичність, синтез багатьох...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту країни Вінницький національний технічний університет О. В. Кобилянський ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 378.147 ББК 74.58 К55 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 9 від 26.04.2012 р.) Рецензенти: В. І. Клочко, доктор...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра філософії ПРОГРАМА навчального курсу “Онтологія і проблема духу” для студентів філософського факультету ЛЬВІВ 2007 Програму підготував асист. Якуц Р.Р. кафедра філософії, філософський факультет Мета навчального курсу – ознайомити студентів із ключовими проблемами онтології, розгортанням проблеми буття, свідомості, смислу, сущого в історії філософської думки. Даний курс...»

«Міжнародна науково-практична конференція International Scientific P r a c t i c a l C o n f e r e n c e Матеріали м і ж н а р о д н о ї науково-практичної конференції ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ОРГАНІЗАТОРИ Міністерство освіти і науки України Академія педагогічних наук України Київський національний торговельно-економічний університет Київська міська державна адміністрація Ministry of Education and Science of Ukraine Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine Kyiv National University of Trade and Economics...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ІМ. А. КРИМСЬКОГО ХРАПУНОВ Микита Ігорович УДК 94.4 “0375/1100” (477.75) : 351/354 АДМІНІСТРАЦІЯ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ХЕРСОНА (КІНЕЦЬ IV–XI СТ.) 07.00.02 – Всесвітня історія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі візантології Кримського відділення Інституту сходознавства ім. А.Кримського Національної академії наук України. Науковий керівник:...»

«М.Г. Тур Риторика в предметному полі практичної філософії // Практична філософія. №4. – 2008. – С.153-161. Анотація. У статті досліджується місце і роль риторики в предметному полі філософії, точки дотику й розбіжності в тривалій еволюції історії їх стосунків. На тлі аналізу методологічних засад практичної філософії Арістотеля окреслюються передумови становлення класичної риторики; актуалізується питання взаємопроникнення та метаморфоз риторики й філософії (зокрема герменевтики), політики й...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»