WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Уляна Фарина Юджин Ґладстон о’ніл в Україні: “пререцепція” У статті простежено динаміку сприйняття та вектори зацікавлення українськими літературознавцями та критиками, перекладачами ...»

-- [ Страница 1 ] --

Уляна Фарина

Юджин Ґладстон о’ніл в Україні:

“пререцепція”

У статті простежено динаміку сприйняття та вектори зацікавлення українськими

літературознавцями та критиками, перекладачами творчістю Юджина О’Ніла.

Проаналізовано етапи входження творів драматурга в український контекст, сучасний стан

їхньої рецепції. Узагальнено причини та чинники, що, на думку автора статті, спричинили доволі довгий шлях американського автора до українського читача та глядача. Також побіжно звернено увагу на окремі елементи театральної та читацької рецепції драм американського класика.

У сучасній літературознавчій науці простежується неабияка увага до творчої постаті Юджина О’Ніла (1888–1953): дискусії щодо інтерпретації та можливого прочитання його драм постійно ви­ никають на засіданнях міжнародних компаративістичних конґресів (наприклад, останнього конґресу асоціації ICLA, 2010) та конференцій. Проте в українській науці майже відсутні наукові та критичні праці про творчість класика. Отож дослідження творчої постаті, стилю драматичного письма, особ­ ливостей поетики творів американського драматурга, векторів та етапів рецепції його драм у сло­ в’янському просторі є актуальним та новим для українського літературознавства.

Простеження шляхів та етапів ознайомлення українського читача з творчістю американського письменника – володаря єдиної серед драматургів США Нобелівської (1936) та численних інших світових премій і нагород – стало нелегким дослідницьким завданням. Входження автора в український контекст, як видається, охоплює давню (майже сторічну) “передісторію” та фраґментарне народжен­ ня власне рецепції в останні два десятиріччя. Зважаючи на історичні, суспільні, а також літературно­ мистецькі умови середини та другої половини ХХ ст. (що виникли як наслідок існування Української РСР у складі СРСР), твори драматурга поставали перед українцями спочатку лише в перекладах та критично­науковому осмисленні російських авторів. Така передумова значно вплинула на сприймання і трактування автора в Україні та на перші українські критичні, наукові праці і тексти перекладів.

Виникнення перших елементів української (принаймні пасивної читацької) рецепції Ю. О’Ніла можна констатувати вже в час виходу перших російських перекладів його драм, які були доступні в Україні. Відповідною датою вважаємо початок 20­х років ХХ ст., коли вперше з’явились окремі твори драматурга російською мовою авторства Н. Кримової, П. Зенкевича, Є. Калашникової, М. Во­ лосова та інші [1, c. 84]. Вихід у світ в 1971 році у Москві та поступлення до українських бібліотек двотомного видання перекладених російською мовою Є. Корніловою, Є. Голишевою, Ф. Кримко, Н. Шахбазовим, Б. Ізаковим та В. Вороніним драм американського класика [2, с. 94], цілком імовірно, пожвавило читацький інтерес до постаті драматурга (особливо серед студентсько­викладацької ауди­ торії філологічних факультетів). Про появу наукового інтересу до постаті драматурга свідчать перші україномовні статті, що з’явилися лише у 80­х роках минулого століття. Вони, проте, так і зали­ шилися поодинокими “паростками”. Лише за останні декілька років можна констатувати активніше зацікавлення творчістю американського класика українськими науковцями та критиками, а особливо театральними діячами, про що свідчить присвячення окремих параграфів дисертаційних досліджень та згадки у статтях про постать О’Ніла, вихід в Україні перших українських перекладів драм у 2008 році, а також включення доробку автора до постійного репертуару українських театрів.

Літературознавство Тож коли і як Ю. О’Ніл знайшов свого поціновувача та читача в Україні?

Розпочинає діахронічний зріз перший український переклад драми О’Ніла “Desire under the Elms” (1924), який здійснив у 70­х роках ХХ ст. Василь Довжик. Так, тлумачем став не аматор, а перекладач та літератор, обдарований також і театральним талантом. У 70­х роках минулого століття письменник отримав замовлення від Черкаського обласного державного українського музично­драматичного театру імені Т. Шевченка (тепер Черкаський академічний обласний український музично­драматичний театр імені Т. Шевченка) та розпочав роботу над текстом перекладу драми О’Ніла під назвою “Кохання під берестками”. Проте на сцені театру драма тоді так і не з’явилася1, залишившись надовго у стані між пререцепцією2 і рецепцією.

Отже, вихідна точка у нашому діахронічному аналізі (70­х рр. ХХ ст.) набирає розпливчатих Усні згадки В. Довжика дають змогу припустити, що реципієнтами шедевру американського класика тоді все ж таки стали глядачі черкаської сцени, очевидно, аматорського гуртка.

Під “пререцепцією” розуміємо ту особливу ситуацію в українській науці й критиці, за якої спостерігаються лише окремі епізодичні свідчення входження творчості О’Ніла в український контекст, що все ж готують ґрунт для очікуваної появи ґрунтовного українського незалежного трактування драм класика.

© Уляна Фарина, 20 наукові виклади 2 / 2011 контурів, на неї ж накладається переривчаста лінія формування науково­критичної рецепції, що сягає сьогодення.

Наступне десятиліття позначене появою у 1988 році (до 100­річчя з дня народження Юджина О’Ніла) першої україномовної статті про видатного драматурга. З’явилася вона на чотирьох сторінках журналу “Всесвіт” під назвою “Доторк до фатуму” [3, с. 139–142]. Авторка статті – Наталія Висоць­ ка – одна із провідних сучасних учених, що займаються вивченням історії американської літератури.

Публікація “Доторк до фатуму” – це короткий огляд творчого доробку та основних етапів життєвого шляху американського нобеліста, доповнений авторською рецепцією драм. Хоча дослідниця, безу­ мовно, користувалась ориґіналами творів О’Ніла, а не їх російськими перекладами, проте не могла при цьому оминути надбань російської (радянської) наукової критики. Н. Висоцька акцентує на світовому масштабі та значенні творчості Ю. О’Ніла, називаючи його драматургом “для всіх часів” [3, с. 139]. Відзначає також його ключову роль у народженні та розквіті справжньої високохудожньої американської драми, позначаючи як митця, що “сам­один, по суті, заклав підвалини американської національної драматургії” [3, с. 139], та пропонує поділ американського театру на “до­о’нілівський” та “по­о’нілівський” етапи [3, с. 140]. “Даниною” тогочасній панівній ідеології звучать два абзаци тек­ сту статті про занепад і дегуманізацію, “брутальний меркантилізм” американців як народу та “згубну роль власності в американській історії” як один з лейтмотивів творчості О’Ніла [3, с. 142]. Незва­ жаючи на те, дослідниця констатує, що через американську трагедію драматург насправді показував духовне зубожіння людини як такої, людства загалом.

Помітно, що вже в цій першій публікації Н. Висоцька на основі глибокого та всеохопного аналізу усього творчого доробку Ю. О’Ніла наблизилась до глибинних причин та витоків ідейної постави класика. Епіграф статті вже проливає світло на специфічний “трагічний оптимізм” автора (що досі викликає жваві дискусії й найрізноманітніші коментарі та трактування в світовій науці): “Коли людина прагне недосяжного, вона сама прирікає себе на поразку. Але її перемога – в боротьбі, в пориванні!

Тоді людина подає приклад духовної значущості […]” [3, с. 139]. З епіграфом перегукується й висновок, у якому дослідниця ще раз показує всю масштабність поставленої драматургом проблеми – зіткнення вічного прагнення людини до причетності, щастя, ідеалу при обмежених можливостях та трагічній вражаючій реальності. Стаття Н. Висоцької була аж ніяк не першою спробою, первинним наближен­ ням до постаті О’Ніла, а результатом існування в Україні стану “пререцепції”, сформованої упродовж певного часу на основі англомовних праць, російських перекладів та російських критичних джерел.

Через рік після виходу згаданої публікації, у 1989 році, була перекладена, знову ж таки, на замовлення театру (Житомирського обласного музично­драматичного імені І. Кочерги), наступна драма Ю. О’Ніла “A Moon for the Misbegotten” (написана 1941–1943). Автором тексту під назвою “Місяць для безталанних” став Віктор Гуменюк1 – письменник, актор, науковець і перекладач. Мож­ ливо, на вибір “рецепційного” матеріалу вплинув біографічний факт: В. Гуменюк, як і В. Довжик, є професійним актором – випускником того самого Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка­Карого. Проте перекладача “A Moon for the Misbegotten” можна назвати ще й справжнім драмо­ та театрознавцем. Дванадцять років (1978–1990) він був завідувачем літературної частини Житомирського українського музично­драматичного театру імені Івана Кочерги, опублікував низку статей про драматургію й театр у журналах “Театр”, “Український театр”. В. Гуменюк – автор декількох ґрунтовних праць у галузі драми (кандидатська дисертація “Жанрово­стильові особливості ранньої драматургії Лесі Українки”, 1994, докторська праця “Драматургія Володимира Винниченка.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Проблеми поетики”, 2001).

З невідомих причин після здійснення перекладу драми українська прем’єра “Місяця для безта­ ланних” в Житомирі так і не відбулася, загамувавши рецепцію драматичної творчості О’Ніла на рівні одиничного перекладацького та, можливо, нечисленних студентських сприйняттів.

Після понад 10­річної “паузи” (від часу виходу публікації “Доторк до фатуму”) в статті Н. Висоцької про А. Міллера “Істина в тому, що ми всі з’єднані між собою”, датованій 2000 ро­ Літературознавство ком, знову знаходимо згадки про значення генія Ю. О’Ніла. Авторка погоджується з включен­ ням критиками твору драматурга “Long Day’s Journey into Night”, поряд із творами Т. Вільямса “Трамвай бажання” та А. Міллера “Смерть комівояжера”, до тріади, що “спрямувала весь по­ дальший шлях американського театру аж до сучасності” [4, с. 136].

Із настанням нового тисячоліття можна помітити значне пожвавлення інтересу до письменників­лауреатів Нобелівської премії, що виявлялося також у виході довідкових ви­ дань про цих авторів. Завдяки енциклопедичному довідникові “Лауреати Нобелівської премії.

1901–2001” (ювілейне видання 2001 року) [5, с. 198] та книзі “Під знаком Нобеля. Лауреати Нобелівської премії з літератури” (2006 рік) [6, с. 124–127] для українського читача стала доступнішою стисла фактична інформація про великого драматурга, автори у ній обмежува­ Автор численних поетичних збірок, лауреат Літературної премії НСПУ імені В. Симоненка 1995 року, член Національної Спілки письменників 1 України з 1989 року; член Національної спілки театральних діячів України, заслужений діяч мистецтв Автономної Республіки Крим; професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри теорії та історії української літератури факультету української філології та українознавства Таврійського національного університету.

Юджин Ґладстон О’Ніл в Україні: “пререцепція”

лися лише аналізом змісту самих драм (безвідносно до ширшого літературного контексту) та наве­ денням фактів біографії. Тернопільський довідник “Зарубіжні письменники” (2006) містить обширну статтю А. Ардаб’єва, в якій подано літературну й театральну ситуацію Америки та Європи в час написання драм Ю. О’Нілом, простежено особливості стилю та новаторство драматурга, історію по­ становок та їх результативності у зв’язку із політичними, суспільними та літературними умовами [7, с. 299].

Серед українських науковців, які в контексті вивчення історії американської літератури та драми докладніше розглядали також і творчість Ю. О’Ніла, можна згадати постать викладача Житомирсь­ кого державного університету імені Івана Франка А. Зорницького. У монографії цього дослідника “Драматургія в історико­культурному контексті (на матеріалі творів Теннессі Вїльямса)” [8] та інших публікаціях (зокрема статті “Передпостмодернізм як художньо­філософська основа драматургії Теннессі Вїльямса в її зв’язках із соціальною драмою США” [9]) не лише докладно простежено роль і місце Ю. О’Ніла в історії американського театру та драматичної літератури, хронологію розвитку і трансформацій його художнього методу, засобів, стилю, а й у рамках компаративного зіставлення окремих творів нобеліста з драмами Т. Вільямса вперше в українській науці подано аналіз о’нілівських текстів (проводиться порівняння художніх канонів Вільямса та О’Ніла, образів Стенлі з “Трамваю бажання” та Янка з “The Hairy Ape” [9, с. 22–26]).

Лише 2008 роком датується публікація першого україномовного видання творів О’Ніла.

Книга “Юджин О’Ніл. Вибрані твори”, надрукована в тернопільському видавництві “Мандрівець”, містить твори “Кохання під берестками” (у перекладі В. Довжика) та “Місяць для безталанних” (переклад В. Гуменюка) [10]. Це перше видання українських перекладів драм одразу ж спричинилося до появи рецензії у культурологічному тижневикові “Тернопільський оглядач” № 37 під красномовним заго­ ловком “Висока сутність трагізму” [11]. Проте для широкого читацького резонансу збірки пройшло ще занадто мало часу – дослідження її сприйняття відносимо на перспективу нашого дослідження.

Зацікавлення української театральної аудиторії творами класика також було фраґментарним та доволі непослідовним. Український глядач мав змогу насолоджуватися спочатку виставами російською мовою (як і читач – російськими перекладами): зокрема постановка під назвою “Любовь под вяза­ ми” була включена до репертуару Київського державного академічного театру драми та комедії на лівому березі Дніпра (17 березня 1982 року відбулась її прем’єра в постановці І. Пеккера, режисурі Б. Литвина); у 2000 році глядачі столичного театру отримали змогу перегляду нового “оригінального сценічного втілення” (за словами авторки замітки “Пристрасть до перейменувань” Л. Ганжі [12] дра­ ми класика, здійсненого Олексієм Литовцем). Лише в 2006 році з’явилася постановка українською мовою – драма під дещо зміненою назвою “Любов під в’язами” та кардинально новим трактуван­ ням фіналу постала як наслідок режисерського бачення А. Ситника та акторської інтерпретації персонажів В. Семененка, О. Павлютіна, А. Блащук та інших. Влучно аналізує це нове режисерсь­ ке трактування авторка замітки “Першопрочитання по­черкаськи” у щоденній всеукраїнській газеті “День” (№ 123 від 27 липня 2006 року) Т. Кияшко: “Вистава вийшла дуже напруженою, гострою.

Вона примушує глядачів замислитися над трагізмом людських пристрастей, коли в клубку мораль­ них протиріч втрачаються основні моральні принципи, духовність і, нарешті, душа [...]” [13]. 7 квітня 2007 року в цьому самому театрі відбулася прем’єра драми за текстом В. Довжика й була включена до постійного репертуару Черкаського театру.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія мист-во. 2011. Вип. 10. С. 3–20 Ser. Art Studies. 2011. № 10. Р. 3–20 І С Т О Р І Я ТА Т Е О Р І Я ЕТНОМУЗИКОЗНАВСТВА УДК 801.81(477)(092) Опанас Сластьон ОПАНАС СЛАСТЬОН В ІСТОРІЇ ФОНОГРАФУВАННЯ КОБЗАРСЬКО-ЛІРНИЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ Ірина ДОВГАЛЮК Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1/345, 79602 Львів, Україна, тел.: (+38032) 293 47 20, e-mail:...»

«ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ ТА ЛОГІСТИКА УДК 504.3 ЗАСТОСУВАННЯ SADT-МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПОТОКАМИ НА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ МІСТ1 Бакуліч О.О., кандидат технічних наук, професор Дудник А.А. Постановка проблеми. Для сучасного суспільства є характерним стрімке зростання кількості автотранспортних засобів, їх зосередження у великих містах з історично сформованою системою вулично-дорожньої мережі, що призводить до виникнення значних транспортних проблем. Найбільш...»

«ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ І НАПИСАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ ТА ГЕОЛОГІЇ В СИСТЕМІ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ Харків 2009 р. У збірці розміщені методичні рекомендації щодо підготовки і написання науково-дослідницьких робіт з географії та геології Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України...»

«Міністерство освіти і науки України Міністерство аграрної політики та продовольства України Миколаївська обласна державна адміністрація Миколаївський національний аграрний університет УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ВИМІР У СУЧАСНІЙ НАУЦІ: ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених 4 червня 2014 року Миколаїв Міністерство аграрної політики та продовольства України Миколаївська обласна державна адміністрація Департамент освіти, науки, молоді та спорту...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 929 : 342(477)-057.4 (092) 19/20 В. П. Яремчук доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії (Національний університет Острозька академія) ІСТОРИК УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА ЛЕВ ОКІНШЕВИЧ1 Одним із найбільш талановитих і самобутніх істориків України ХХ ст. був ст. Лев Олександрович Окіншевич (Окиншевич) (1898-1980). Не підлягає сумніву, що він належав до зірок першої величини в когорті блискучих вчених...»

«ЛІНА КОСТЕНКО МАРУСЯ ЧУРАЙ Історичний роман у віршах ЯКБИ ЗНАЙШЛАСЬ НЕОПАЛИМА КНИГА Розділ І Влітку 1658 року Полтава згоріла дощенту. Горіли солом’яні стріхи над Ворсклою. Плавились бані дерев’яних церков. Вітер був сильний. Полум’я гуготіло. І довго ще літав над руїнами магістрату легенький попіл спалених паперів — всіх отих книг міських Полтавських, де були записи поточних судових справ. Може, там була і справа Марусі Чурай? Може, тому і не дійшло до нас жодних свідчень про неї, що книги...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXV УДК 32.019(477.83/.86)В.Левинський А. М. Шукалович ВОЛОДИМИР ЛЕВИНСЬКИЙ ПРО ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НАРОДІВ БРИТАНСЬКОЇ ІНДІЇ (ПОЧАТОК 1930 х рр.) У статті вперше в українській історіографії висвітлено погляди теоретика українського соціалістичного руху, науковця, публіциста, громадського діяча Володимира Левинського на антибританський визвольний рух народів Індії. Публікація побудована на матеріалах...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» ЛІЛІЯ МОРОЗ ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ» Дослідницько-експериментальний напрям КИЇВ – 2013 УДК 374.091.214:2 ББК 74.200.58 М74 Редакційна колегія: О. В. Лісовий, С. О. Лихота, Л. В. Мороз, Л. М. Панчук, О. В. Ткачук, Н. О. Халупко, І. М. Шевченко Автор: Мороз Лілія Володимирівна, керівник секції «Релігієзнавство та історія релігії»...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия География. Том 24 (63). 2011 г. №1. С.15-25. УДК 911.2 ІСТОРІЯ ЛАНДШАФТНОЇ ЕКОЛОГІЇ ЯК ЇЇ САМООРГАНІЗАЦІЯ Гродзинський М.Д. Ханкукський університет іноземних досліджень, e-mail: mgrodz@ukr.net У своїй історії ландшафтна екологія проходила крізь певні точки, на яких істотно змінювала свій зміст, дослідницьку проблематику, лідерів і авторитетів. У термінах синергетики такі точки є точками біфуркації, а в історії...»

«Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 15/2006-2007 20 Галина Ковальчук Я. Д. ІСАЄВИЧ ЯК ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КНИГОВИДАННЯ В науковому доробку Я. Д. Ісаєвича одне з чільних місць займають праці – статті, рецензії, енциклопедичні довідки, книги та брошури – з питань історії книговидання. В них всебічно висвітлюється історія української книги як чинника культури і націотворення. Узагальненням попередніх розвідок стала монографія “Українське книговидання:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»