WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Критика та бібліографія Калакура Я. С. Українська історіографія: курс лекцій. – К.: Генеза, 2012. – 512 с. Сучасна українська історіографія серед відомих українознавців, джерелознавців ...»

ISSN 2075-1451. Історична пам’ять. 2012. № 28

Критика та бібліографія

Калакура Я. С. Українська історіографія:

курс лекцій. – К.: Генеза, 2012. – 512 с.

Сучасна українська історіографія серед відомих українознавців,

джерелознавців виокремлює постать доктора історичних наук, професора,

заслуженого працівника вищої школи, дійсного члена Академії наук вищої школи

України Ярослава Степановича Калакури. Йому належить понад 340 праць з

історіографії, джерелознавства, архівознавства, політичної історії України.

Чергова його книга є курсом лекцій із проблем української історіографії.

Автор розробив принципово нову концепцію і програму. На відміну від радянської історіографії в основу нового курсу були покладені українська національнодержавницька ідея, принцип окремішності української історії, її зв'язок з європейською історіографією.

Можна погодитися з попередніми рецензентами першого видання (2004 рік), зокрема В. Соколовим, В. Солдатенком, О. Ясем, що ця книга й досі залишається дуже потрібним навчальним посібником, який містить аналіз процесу нагромадження і розвитку історичних знань, починаючи від витоків, заглиблених у Київській Русі, до початку XXI століття. Відразу слід зазначити, що «Українська історіографія» Я. Калакури може бути використана не лише з навчальною метою.

Було визнано, що це значною мірою й узагальнююче монографічне дослідження генеалогії української історичної думки, що детермінувалося недостатнім рівнем глибиною сучасних студій у галузі вітчизняної історіографії.

Мету пропонованого курсу Я. Калакура вбачає у з'ясуванні витоків української історіографії, виявленні провідних тенденцій і закономірностей її розвитку, у виокремленні внеску в збагачення історичних знань визначних українських істориків та наукових осередків, інститутів, їх друкованих органів. При цьому пріоритет віддається розвитку досліджень з історії українського народу, його державотвірних борінь (с. 5).

Автор сповідує такий погляд на українську історіографію, за котрим вона розглядається як національний компонент світової історичної думки.

Загальнолюдські духовні цінності не є безнаціональними або наднаціональними.

Світова історична думка інтегрує здобутки істориків усіх народів, незалежно від їх чисельності й величини історичної території (с. 5).

ISSN 2075-1451. Історична пам’ять. 2012. № 28 Курс лекцій, підготовлений Я. Калакурою, не нівелює значення жодного періоду української історії для розвитку історичної науки, в тому числі й радянських часів. Автор лише прагнув відокремити реальний приріст знань від ідеологічних нашарувань тоталітарної доби. З огляду на це, автор самокритично переглянув свої публікації з історіографії 1970-1980-их років, відмежувався від пануючих тоді політичних ідеологем, які накидались історичній науці. Йдеться про духовне очищення і покаяння за власні помилки та хиби.

Звичайно, прикрим є те, що Я. Калакурі часом дорікають, з одного боку, за «прислужування» комуністичній системі, а з іншого – за «перефарбування» в умовах незалежності. Але автор пам’ятає Біблію, в якій сказано: «Не судіть і не суджені будете». Викликало б сумнів, якби після розпаду радянської системи, краху комуністичної ідеології, відновлення державної незалежності України в умовах її національного відродження, розгортання демократичних перетворень, євроінтеграції, розширення доступу до джерел історики продовжували б чіплятися за збанкрутілі схеми й штампи. До того ж кожен історик є насамперед громадянином України, і він покликаний виконувати свій громадянський обов’язок – служити Україні.

Ще відомий російський письменник та історик М. Карамзін зауважував, що «легкі уми думають, що все просто, мудрі думають про небезпеку будь-яких змін і живуть тихо». Автор сподівається, що його книга є маленькою часткою в реалізації високого покликання свідомого українця, невеликою цеглиною в будову української національної історіографії (с. 6).

Привертає до себе увагу структура курсу лекцій, яка є дохідливою, логічною і простою. У вісімнадцяти темах поетапно, з хронологічною послідовністю з'ясовуються найголовніші тенденції роботи істориків, характеризуються й оцінюються їхні основні надбання. У преамбулах глав визначається мета вивчення окремо взятої проблеми.

Книга Я.С. Калакури чітко відповідає на питання: що вивчає українська історіографія, яке її місце в структурі історичної науки, що є предметом і об’єктом історіографії, на яких джерелах ґрунтується українська історіографія. Автор досить вдало висвітлює основні принципи, методи, поняття та терміни історіографії, обґрунтовує хронологічні межі найважливіших етапів зародження, становлення й розвитку української історичної думки, характеризує навчальну літературу з української історіографії.

Професор Я.С. Калакура доводить, що методологію української історіографії становлять загальні принципи (правила) та система методів історіографічного дослідження, застосування яких дає змогу з’ясувати витоки, зародження та основні етапи розвитку української історичної думки. Одним із дослідницьких методів є періодизація розвитку української історичної науки. На основі опрацьованих критеріїв виділено вісім історіографічних періодів, для кожного з яких характерні спільні ознаки та певні особливості. Адже періодизація дає ключ до розуміння провідних тенденцій і закономірностей історіографічного процесу, спадкоємності національних традицій тощо (с. 47).

Дотримуючись методу персоніфікації, автор звертається до імен багатьох вітчизняних і діаспорних істориків, філософів, мислителів, громадських і політичних діячів, чиї набутки, власне, становлять основу української історіографії. Це підтверджує, зокрема, й іменний покажчик – він містить згадки

ISSN 2075-1451. Історична пам’ять. 2012. № 28

про більше як 1400 особистостей. Якщо говорити про істориків, то найбільш часто автор звертається до спадщини В. Антоновича, Д. Багалія, М. Василенка, О.

Гермайзе, М. Грушевського, Д. Дорошенка, М. Драгоманова, М. Костомарова, І. Крип'якевича, М. Максимовича, М. Марченка, О. Оглоблина, Н. ПолонськоїВасиленко, Д. Яворницького та інших. Серед сучасних вітчизняних дослідників виокремлює С. Білокіня, М. Брайчевського, Я. Дашкевича, Л. Зашкільняка, Я. Ісаєвича, Г. Касьянова, В. Масненка, О. Реєнта, Ф. Шевченка, Н. Яковенко, а серед діаспорних – I. Борщака, Л. Винара, Т. Мацьківа, О. Пріцака, О. Субтельного, Р. Шпорлюка та інших.

На особливу увагу заслуговує з'ясування особливостей сучасного етапу розвитку української історіографії, зумовленого відновленням державної незалежності України і пов’язаного з відродженням національних традицій української історичної науки, поверненням їй природних функцій. Звернута увага на методологічну переорієнтацію істориків України, їх співпрацю із зарубіжними вченими, зокрема української діаспори, в ім'я створення наукової історії України, дослідження актуальних проблем всесвітньої історії, інтеграції української історіографії в європейську та світову.

У розвитку новітньої української історіографії 90-их років XX – першого десятиріччя XXI століття автор виділяє три умовні етапи:

1) перехідний – від радянської до пострадянської (кінець 1980-их років – перша половина 1990-их років);

2) відродження національних традицій української історіографії й утвердження її цілісності (друга половина 1990-их – 2004 рік);

3) з 2005 року почався і триває сучасний етап новітньої історіографії.

Автор доводить, що впродовж цих етапів відбувалася методологічна переорієнтація радянських істориків, докорінна зміна тематики досліджень, реформування історичних установ, системи підготовки кадрів істориків. Однак усі ці процеси супроводжувались об’єктивно-суб'єктивними труднощами державотворення, економічною кризою, політичним протистоянням національнодемократичних і консервативно-проросійських сил, прорахунками в інтеграційних процесах на шляху України до європейських та трансатлантичних структур (с. 425).

Отже, за сторінками книги можна простежити всю історію розвитку історичної науки в Україні, яка пройшла непростий, часом суперечливий шлях, зазнала різних впливів і деформацій. Авторські висновки та післямова (с. 464-469) добре продумані, старанно аргументовані. Вони незаперечно доводять, що розвиток історичної науки зумовлюється загальними закономірностями суспільного буття.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


З одного боку, вона перебуває під впливом політичного, ідеологічного, соціального, національного, економічного, культурного, релігійного життя суспільства, правової системи держави, її політики в галузі науки й освіти, повноти забезпечення прав і свобод громадян, фінансової підтримки історичних досліджень, архівної та археографічної справи тощо. З другого – історична наука активно впливає на суспільний прогрес, формує науковий світогляд, національну і державницьку свідомість громадян, їхні цінності й орієнтири.

Але, на наш погляд, книга не позбавлена окремих недоліків. Автору потрібно було б розкрити роль М. Костомарова, як одного з творців народницького напряму в українській історіографії. У тексті курсу лекцій трапляються повтори, зокрема

ISSN 2075-1451. Історична пам’ять. 2012. № 28

там, де йдеться про заснування Львівського університету (с. 171, 184). Не вмотивованим залишається й твердження, що третій етап у розвитку новітньої української історіографії 1990-их – першого десятиріччя XXI століття починається саме з 2005 року (с. 425).

Можна цілком справедливо визнати, що книга «Українська історіографія»

повністю відповідає своєму призначенню навчального посібника для студентів, істориків, учителів, усіх, хто цікавиться проблемами історії та культури України.

–  –  – 
Похожие работы:

«ISSN 2075-1451. Історична пам’ять. 2012. № 28 УДК 821.161.2+7(1-32)(477.53:[06.05]) М. І. Степаненко КРАЙОВІ ВИНАГОРОДИ ЗА ВИСОКІ ЗДОБУТКИ Статтю присвячено аналізу крайових літературних, літературно-мистецьких, мистецьких та інших премій, які з’явилися на Полтавщині за останні 35 років. Опис кожної нагороди здійснено за такою схемою: рік і мета її заснування, номінації, критерії присудження, лауреати. Ключові слова: літературно-мистецька Полтавщина, обласна (районна, міська) премія, лауреати...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА Рафаловський Євген Павлович УДК 94(477):338.439.02 “1918” Продовольча політика урядів Української Держави гетьмана Павлв Скоропадського 07.00.01 – історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 200 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. доктор історичних наук,...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія мист-во. 2011. Вип. 10. С. 3–20 Ser. Art Studies. 2011. № 10. Р. 3–20 І С Т О Р І Я ТА Т Е О Р І Я ЕТНОМУЗИКОЗНАВСТВА УДК 801.81(477)(092) Опанас Сластьон ОПАНАС СЛАСТЬОН В ІСТОРІЇ ФОНОГРАФУВАННЯ КОБЗАРСЬКО-ЛІРНИЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ Ірина ДОВГАЛЮК Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1/345, 79602 Львів, Україна, тел.: (+38032) 293 47 20, e-mail:...»

«ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 53. С. 13–21 Visnyk of the Lviv University. Series Philology. Issue 53. Р. 13–21 УКРАЇНА ТА СХІД УДК 327 (477 : 569.4 – 076) ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ: АРАБО-ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ І ПРОБЛЕМА ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ІЗРАЇЛЕМ ТА ПАЛЕСТИНОЮ Олег Костюк Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, вул. Університетська, 1, кімн....»

«УДК 821.161.2.09 МИКОЛА ЗЕРОВ ЯК КРИТИК ПЕРЕКЛАДУ Орислава Волошин Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна e-mail: perekladoznavstvo@ukr.net Поєднуючи працю історика, теоретика, перекладача та критика літератури, М. Зеров визначив новий напрям розвитку літератури, головні принципи та критерії її дослідження, на які опирались літератори наступного покоління. У даній праці внесок М. Зерова як критика розглядається з погляду світового...»

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. № 3 (19), 2012 Антон Лытвынец, Вадым Канащук, Иванна Лытвынец, Елена Падовская. Спортивная деятельность Ивана Поддубного. В статье рассматривается выдающаяся фигура украинского спорта Иван Поддубный. Проблема является одной из ведущих в научной деятельности, ведь изучению спортсменов начала ХХ в. придается большое значение. Исследование посвящено анализу спортивной деятельности Ивана Поддубного....»

«Спецвипуск ІСТОРИЧНІ НАУКИ УДК 94 (477) Гай–Нижник П.П. Власна Його світлості пана гетьмана всієї України канцелярія (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) Висвітлюється структура, штати, принцип роботи та завдання Власної канцелярії гетьмана України П.Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.). Ключові слова: канцелярія гетьмана, Гетьманат, Скоропадський, Полтавець–Остряниця, Палій–Неїло. Власна канцелярія гетьмана офіційно була складовою його Головної Квартири і структурною частиною...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Зінченко Світлана Володимирівна УДК 930.2: 655.534 (09) (477) “13-16” +930 (477) “14-17”: 095 ВІЗАНТІЙСЬКО-БАЛКАНСЬКІ ВПЛИВИ НА РОЗВИТОК ІНТРОЛІГАТОРСТВА В МОНАСТИРЯХ ТА ЦЕРКВАХ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XIV-XVII СТ. 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Львів – 2007 Дисертацією є рукопис....»

«Володимир СЕРГІЙЧУК СОБОРНА ПАМ’ЯТЬ УКРАЇНИ КАлЕНдАР-АлЬМАНАх ПП СЕРГІЙЧУК М. І. Київ — 2011 ББК 63.5 (4 УКР) С-33 ISBN 978-966-2911-42Сергійчук Володимир. С-33 Соборна пам’ять України. Календар-альманах. 2012. — К.: ПП Сергійчук М. І., 2011. — 288 с. У пропонованому календарі-альманасі наводяться найбільш знаменні події української історії та згадуються найвизначніші постаті нашого народу, яких ушановуємо в 2012 році. Розрахований на широке коло читачів. ББК 63.5 (4 УКР) © Володимир Сергійчук,...»

«Посібник користувача Linux Mint 13 Maya Редакція Mate Сторінка 1 з 48 Автоматичний запуск застосунку при Зміст вході в систему Налаштування зовнішнього вигляду Вступ Історія Мета Номери версій і кодові назви. 3 Відновлення початкових налаштувань Меню Редакції Де шукати допомогу Встановлення Linux Mint Завантаження ISO-образу Завантаження через Torrent. 6 Встановлення застосунків Встановлення Torrent-клієнта. 6 Менеджер програм Завантаження Torrent-файлу. 6 Меню Завантаження із дзеркала...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»