WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |

«ХРОНІКА УДК 398 (083.82: 043.5) ВІДОМОСТІ ПРО ДИСЕРТАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФОЛЬКЛОРИСТИКА, захищені у спеціалізованій вченій раді К 35.051.13 при Львівському національному університеті ...»

-- [ Страница 4 ] --

Реалізація мети передбачає виконання таких конкретних завдань:

– охарактеризувати причини універсальності тваринного коду у фольклорних текстах;

– дослідити правила відбору образів окремих тварин у символічну систему народної словесності та простежити механізм переходу природного матеріалу у сферу художнього світу фольклору;

– з’ясувати принципи народної класифікації зоообразів;

– уточнити схему опису тваринних персонажів, яку розробив О.Гура для етнолінгвістичних студій, у відповідності з метою нашого дослідження;

– за розробленою схемою виявити характерні риси образу зозулі у фольклорних текстах, з’ясувати суть та природу символічного значення цього образу;

– витлумачити семантику базових мотивів та сюжетних елементів за участю зозулі, роблячи при цьому акцент на розкритті первісного, міфологічного значення образу-символу.

Об’єктом вивчення є тваринна образно-символічна система українського фольклору.

Предметом дослідження є специфіка бестіарію як системи символів та конкретний тваринний образ із його символічною сутністю і функціональною роллю у текстах (чи обрядових ситуаціях, якщо вони "розшифровують" текст).

Наукова новизна дослідження:

– уперше в українській фольклористиці зроблено спробу системно-комплексного осмислення проблеми зооморфізму;

– по-новому розглянуто тваринні образи-символи – у світлі закономірностей усього поетичного мислення народу, з’ясовано значення зоообразу як способу бачення світу, що виник на ґрунті міфопоетичної свідомості;

– узагальнено й запропоновано власне трактування семантико-функціональної сутності образу-символу зозулі в українському фольклорі.

Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях:

1. Міфологічний образ тура у слов’ян // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича: У 2 т.– Львів: Літопис, 1998.– Т. 2.– С. 304-308.

2. Зоологічний код у похоронних голосіннях слов’ян // Етнічна історія народів Європи: Традиційна культура слов’ян: Збірник наукових праць. – Київ: Стилос, 1999.– С. 98-101.

3. Міфологічний образ зозулі в українському фольклорі // Українська філологія:

школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів: Світ, 1999. – Ч. 2.– С. 558-563.

444 Хроніка

4. Над зозулю пташини і на світі немає // Література. Фольклор. Проблеми поетики:

Збірник наукових праць кафедри фольклористики Київського університету. – Київ, 1997.– С. 42-50.

5. Семантика міфологеми тур – бик // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 27. Українська фольклористика. – Львів: ЛНУ, 1999. – С. 49-59.

6. "Від святої неділеньки до святого Йвана..." (символіка зозулиної пісні в українській народній поезії) // Проблеми славістики: Науковий часопис Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2000.– № 2.– С. 45-53.

7. Тваринна образно-символічна система українського фольклору // Мандрівець. – 2000.– № 3-4.– С. 57-59.

8. Мовний рівень дослідження тваринних образів українського фольклору // Матеріали міжнародних науково-практичних читань, присвячених пам’яті українського фольклориста Михайла Пазяка. – Київ, 2000.– С. 333-335.

***

Марта ДАХ. Літературне життя народної балади "Ой не ходи, Грицю...":

Проблема олітературення сюжету і жанру". – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2001.

Робота виконана на кафедрі української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Іван Денисюк, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси. Офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор Роман Кирчів, Інститут народознавства НАН України, завідувач відділу фольклористики; кандидат філологічних наук Лариса Семенюк, Волинський державний університет імені Лесі Українки, кафедра української літератури, старший викладач. Провідна установа – Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, кафедра української літератури, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.

Захист відбувся 23 березня 2001 р. З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005 м. Львів, вул. Драгоманова, 5.

Актуальність теми дослідження. Фольклорна традиція, викристалізовувана тисячоліттями, взаємодіє з різними сферами культури. Питання взаємовпливів фольклору і літератури – одне з найцікавіших і найскладніших. Дослідники розглядають два аспекти взаємодії цих видів словесно-поетичного мистецтва; з одного боку – використання фольклорних традицій у художніх творах (фольклоризм літератури), з другого – вплив літератури на народну творчість. Незважаючи на те, що проблемі фольклоризму присвячено вже чимало праць, але систематизованого дослідження, яке б розглянуло це питання в аспекті історичної поетики, визначило етапи й рівні фольклоризму, немає і дотепер. Проблема фольклор – література і сьогодні викликає великий методологічний і теоретичний інтерес. Усі дослідники наголошують, що вона багатогранна. Яка роль фольклору як окремої художньої системи в історичному розвитку літератури, якими умовами в кожну історичну епоху визначається характер взаємозв’язків між ними, у яких формах здійснюється вплив фольклору на літературу – це далеко не повний перелік питань, котрі стоять у центрі уваги вчених.

Питання олітературення народних балад не досліджувалось спеціально, і тому потребує ще детального вивчення. Які зміни відбуваються під час переходу їх в іншу сферу – сферу літературну? Якими чинниками вони зумовлені? ІІотреба розгляду

Відомості про дисертації зі спеціальності "фольклористика"...

механізмів цього перетворення і зумовила актуальність даної дисертаційної роботи.

Історія олітературення сюжету про отруєння Гриця, який кохав двох дівчат одночасно, дає змогу простежити вплив на це олітературення естетики різних літературних періодів XIX та XX ст.

Мета дисертаційної роботи – з’ясувати особливості фольклорного та літературного життя народної балади про отруєння Гриця, простежити трансформацію цієї балади у художній літературі, виявити, що є визначальним у творах, які перетворюють її сюжет.

Реалізація цієї мети передбачає виконання конкретних завдань:

– поглиблення теоретичного ракурсу проблеми взаємозв’язків фольклору та літератури;

– з’ясування специфіки баладного жанру на основі якомога повнішого ознайомлення з його теорією;

– аналіз варіантів народної балади про отруєння Гриця і легенди про Марусю Чурай;

– жанрово-композиційний аналіз художніх творів, в основі яких лежить сюжет народної балади про отруєння Гриця. Тут необхідно відзначити також новаторство та оригінальність письменника в олітературенні сюжету.

Предмет дослідження – функціонування баладного сюжету у фольклорі та літературі.

Об’єктом студії є народна балада "Ой не ходи, Грицю" та літературні тексти, в основі яких лежить сюжет про отруєння Гриця, а саме: "Чарівниця" Л.Боровиковського, "Чари" К.Тополі, "Коло гаю в чистім полі" Т.Шевченка. "Розмай" С.Руданського, "Маруся Чурай, українська піснетворка" Г.Бораковського, "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці" М.Старицького, "Чураївна" В.Самійленка, "В неділю рано зілля копала..."

О.Кобилянської, "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці" І.Сенченка, "Марина Чурай" І.Хоменка, "Дівчина з легенди" Л.Забашти, "Маруся Чурай" Ліни Костенко.

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що у ній 1) вивчено варіанти досліджуваної фольклорної балади, а також легенди про Марусю Чурай; 2) здійснено комплексний аналіз змісту і форми літературних творів, у яких є імітація чи трансформація сюжету народної балади про її авторку з установкою на виявлення того жанрового генотипу, який дає можливість у різні літературні епохи трансформуватись у драми, драматичні поеми, повісті чи романи, що не позбавлені ознак балади.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях:

1. Поетика балади // Слово і час. – 1998.– № 12.– С. 45-48.

2. Літературне життя народної балади "Ой не ходи, Грицю..." Проблема олітературення сюжету і жанру // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 27.– Львів, 1999. – С. 112-119.

3. Історія легенди про Марусю Чурай // Сучасний погляд на літературу: Збірник наукових праць. – Вип. 2.– Київ, 2000.– С. 71-8З.

4. Новаторство фольклоризму О.Кобилянської // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. – Вип. 58-59.– Чернівці, 1999.– С. 64-70.

5. Художня трансформація фольклорної балади "Ой не ходи, Грицю" та легенди про піснетворку у романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" // Українська філологія:

школи, постаті, проблеми / Збірник наукових праць міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів: Світ, 1999.– Ч. 2.– С. 500-504.

6. Деякі аспекти олітературення народної балади "Ой не ходи, Грицю..." // Українське народознавство: Стан і перспективи розвитку на зламі віків. Матеріали міжнародних науково-практичних читань, присвячених пам’яті українського фольклориста Михайла Пазяка. – Київ, 2000. – С. 162-164.

446 Хроніка Андрій ВОВЧАК. Українська фольклористика у німецькомовних джерелах кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2001.

Робота виконана на кафедрі української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Михайло Чорнопиский, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси. Офіційні опоненти: академік НАН України, доктор філологічних наук, професор Микола Мушинка, Пряшівський університет (Словаччина), професор; кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Василь Сокіл, Інститут народознавства НАН України, старший науковий співробітник відділу фольклористики. Провідна установа – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Рильського НАН України, відділ фольклористики, м. Київ.

Захист відбувся 23 березня 2001 р. З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005 м. Львів, вул. Драгоманова, 5.

Актуальність теми дослідження. Західні регіони України (Галичина, Буковина, Закарпаття) з кінця ХVІІІ до початку ХХ ст. перебували під окупацією Австрійської, а згодом Австро-Угорської імперії. З огляду на такі обставини національно-культурне життя українців цих регіонів у той час безпосередньо контактувало з суспільно-культурним життям метрополії, а українські народознавчі зацікавлення, видання, дослідження (фольклористичні, етнографічні, етнологічні) часто резонували у німецькомовному світі – у працях австрійських і німецьких учених, у періодичних фахових виданнях, у листуванні, що зберігається в архівах, та в інших рукописних матеріалах народознавців. Цим шляхом українська народознавча наука не тільки з підавстрійської займанщини, а й з підросійської мала вихід на тогочасні європейські наукові осередки, центри, інституції і через контакт з ними отримувала інформацію про зміст досліджень та модерну наукову методологію західноєвропейського народознавства.

До розпаду Австро-Угорської монархії українсько-австрійські та українсько-німецькі народознавчі контакти були досить часті і безпосередні, українські фольклористи та етнографи систематично робили огляди німецькомовних видань з українськими матеріалами (І.

Франко, З.Кузеля, В.Гнатюк, М.Кордуба та ін.), але в умовах радянського часу, з москвоцентричним переорієнтуванням фольклористики та ідеологічним неприйняттям "буржуазного заходу", ця співпраця і контакти були повністю забуті. Наслідком цього в історії розвитку української фольклористики кінця ХІХ – початку ХХ ст. – її своєрідного "золотого віку" – досі залишається суттєва прогалина, оскільки саме цей період у європейській науці знаменує новий етап осягнення модерної наукової методології етнокультури, інтенсивної консолідації українознавців на засадах національної ідеї. В результаті цього могутній і багатий фольклор поневоленої України, праці корифеїв української фольклористики, як бачимо з нарису Дж.Коккьяра "История фольклористики в Европе" (Москва, 1960), цілком випали з європейського народознавства. Тільки тепер, у незалежній Україні, відкрилась можливість для об’єктивного і ґрунтовного вивчення німецькомовних народознавчих фондів того періоду в архівах України, Австрії та Німеччини. Дане дисертаційне дослідження є першим кроком аналітичного осягнення багатого і розмаїтого джерельного матеріалу до історії розвитку української фольклористики в європейському контексті.

Відомості про дисертації зі спеціальності "фольклористика"...

Мета роботи – ввести в науковий обіг нові та маловідомі факти і джерела, необхідні для сучасної реконструкції європейського історичного контексту розвитку української фольклористики, що свого часу засвідчили рівень ознайомлення європейської наукової громадськості з українською етнокультурою через посередництво німецькомовних народознавчих видань.

Мета дослідження передбачає розв’язання таких завдань:

– по можливості максимально охопити факти рецепції українського фольклору й фольклористики у фаховій німецькомовній народознавчій літературі на зламі ХІХ-ХХ ст.;

– виявити певні закономірності появи та резонансу цієї рецепції у зв’язку з розвитком народознавчих наук того періоду;

– простежити еволюцію теоретичної думки українських фольклористів у контексті європейського народознавства;Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |
 
Похожие работы:

«А. П. Шеремет ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 2-ге видання Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ “Центр учбової літератури” УДК 349.4(477)(075.8) ББК 67.9(4УКР)404я Ш 4 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-2256 від 21.05.2004) Рецензенти: Приймак І. Д. – директор науково-дослідного інституту адаптивно-ландшафтних систем землеробства України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік...»

«Наукові записки ТНПУ: Літературознавство 71 теперішнього і майбутнього, без осмислення яких людина не може національно й духовно самоідентифікуватись. Література: Виноградов 1971: Виноградов В. Проблема сказа в стилистике Поэтика. – Л.,1971. – 240с.; Копистянська 1996: Копистянська Н. Художній час як категорія порівняльної поетики // Словянські літератури. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 184-200.; Лепкий 1991 : Лепкий Б. Твори в 2 т.К.: Дніпро, 1991. – Т.2. – 700с.; Гром’як 1997:...»

«ЛЮДИНА У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З КУРСУ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Схвалено Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/II-7868 від 16.08.2010) КИЇВ АВТОРИ: Передмова, Розділ І – ПОМЕТУН Олена Іванівна, завідувачка лабораторією суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Розділ ІІ – СУЛТАНОВА Лейла Юріївна, кандидат педагогічних наук,...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія «Культурологія» Випуск 6 Острог – 2010 УДК 008: 001. 891 ББК 71 Н 34 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету «Острозька академія» Протокол № 3 від 28 жовтня 2010 року Редколегія збірника: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, ректор Національного уні­ верситету «Острозька академія» (головний редактор); Кралюк П. М., доктор філософських наук, професор, проректор з нав­ чальної та наукової роботи Національного університету «Острозька акаде­ мія»...»

«www.aidsalliance.org.ua Підтримка спільнот у протидії епідемії ВІЛ/СНІДу Річний звіт Шановні читачі! 2010 рік став для Альянсу доволі символічним, ми підбиваємо підсумки не лише року, а й десятиріччя своєї роботи. Історія нашої діяльності в Україні розпочалася 1 грудня 2000 року: у цей день про офіційний початок роботи Альянсу в Україні в рамках Трансатлантичної ініціативи ЄС та США, спрямованої на боротьбу з ВІЛ/СНІД, було заявлено на спеціальній пресконференції, яку провели Посол США, Посол...»

«ISSN 0130-528Х. Українське літературознавство. 2011. Випуск 74. С. 3–11 Ukrainian Literary Studies. 2011. Issue 74. P. 3–11 ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ УДК 821.161.2’01-1.07І.Франко:82.09“190” ДВА “СЛОВА” ДАВНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА (“СЛОВО О ЛАЗАРЕВh ВОСКРЕСЕНІИ” І “СЛОВО О ЗБУРЕНЮ ПЕКЛА”): ПРИЧИНКИ ІВАНА ФРАНКА Ярослава Мельник Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів 79000, Україна, е-mail: ya.melnyk@gmail.com Розглянуто рецепцію І. Франка двох...»

«ДІАЛОГ СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ. АДАПТАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА О.О. Хоменко, асистент кафедри права ЕС та порівняльного правознавства Національного університету “Одеська юридична академія” Національний університет “Одеська юридична академія” має довгу історію як відомий національний дослідницький центр, що є наступником фундаментального спадку правової думки. Сучасні риси університету це розвинена наукова школа, кваліфікований штат та надійна база підготовки для...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА КУРГАН Яна Миколаївна УДК 321.01 ПРИНЦИП СПАДКОЄМНОСТІ В РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ: АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ 23.00.01 – теорія та історія політичної науки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі політичних наук Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ: НАУКОВІ ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ МІЖВІДОМЧИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗАСНОВАНИЙ 1991 р. Випуск Київ – 2013 Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. — Вип. 22: Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С.В. Віднянський. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. — 378 с. Затверджено до друку Вченою радою Інституту історії України НАН України, протокол № 9 від 29 жовтня 2013 р. Збірник наукових...»

«Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», Вип. 17 УДК 94 (477): 376.64 – 058.862«18/19» О. В. Кравченко Українська державна академія залізничного транспорту ЗЕМСЬКІ СИРІТСЬКІ БУДИНКИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) Стаття присвячена дослідженню земської громадської опіки над дітьми-сиротами та підкидьками. Проаналізований процес створення земських сирітських будинків в Україні, соціальний та віковий склад вихованців сиротинців. Особлива увага...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»