WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

«ХРОНІКА УДК 398 (083.82: 043.5) ВІДОМОСТІ ПРО ДИСЕРТАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФОЛЬКЛОРИСТИКА, захищені у спеціалізованій вченій раді К 35.051.13 при Львівському національному університеті ...»

-- [ Страница 2 ] --

Актуальність теми дослідження. Дослідження українського фольклору у всіх його жанрово-тематичних виявах та із залученням матеріалів з усіх географічних просторів, де живуть українці, стало можливим на перебудовчій хвилі та в умовах незалежної України. Знесена не лише берлінська стіна, а й кордони, що розділяли Українську державу від її багатостраждальної діаспори. Якщо західна діаспора трактувалася радянськими офіційними інститутами як "буржуазно-націоналістична", то східної діаспори зовсім "не існувало", бо українці в Росії та по всіх просторах Союзу трактувалися як "історично сформоване" "русскоязычное население", зрозуміло, до краю "інтернаціоналізоване". Лише з недавно оприлюднених матеріалів стало відомо, що в межах колишнього Радянського Союзу живе понад 20 мільйонів етнічних укранців (офіційно – 6,8 млн., які зберегли, як показують результати багатьох наукових експедицій на Кубань, до Західного Сибіру, на Зелений Клин, у Казахстан та ін.) основні ознаки своєї національної приналежності: мову, побутові та духовні традиції тощо, тобто ті ознаки, які не дали їм розчинитися серед народів колишнього Союзу. З часу горбачовської перебудови, а особливо з 90-х років українські вчені здійснили чимало експедицій до східної української діаспори, зібрали великий емпіричний матеріал, який дає можливість наочно спостерігати еволюцію культури українців поза межами своєї Батьківщини, простежити невідворотну їх асиміляцію внаслідок розробленої ще Катериною ІІ і її фаворитами та впроваджувану на всіх етапах Російської держави політику "полного обрусения инородцев". Щоб теоретично "обґрунтувати" правильність курсу обросійщення всіх народів Росії, інтенсивно "працює" офіційна наука та вихована на засадах нетерпимості до всього чужого місцева чиновницька братія, що прийшла на зміну комісарам та партійному апарату, яка на місці відстежує і викорінює будь-які прояви сепаратизму чи націоналізму. Сьогодні ми з подивом читаємо одкровення російської науки про запорізьких та кубанських козаків, як про єдиний колись козацький народ, розсіяний по всьому світу, прабатьківщиною якого є Подоння та Кубань.

Проблема культури української діаспори Кубані вирішувалася дотепер на описовому рівні та на рівні нагромадження джерельного матеріалу, етнографічних описів, які розглядалися поза контекстом української культури. Та що казати про фольклор і етнографію, якщо українська мова кубанської діаспори російськими вченими трактуться як діалект російської мови.

За останнє десятиліття у процес вивчення історії та культури української діаспори Кубані активно включилися вчені з українських наукових осередків, які продовжують нагромадження першоджерельного матеріалу, його наукове осмислення з поХроніка зицій сучасної методології та в контексті національної історії і культури. Успадкувавши кращі традиції української науки минулого у цій галузі, сучасні дослідники формують об’єктивну концепцію причин явища діаспори, її локальних особливостей, визначають її зв’язки з Україною та тенденції щодо її подальшої долі. В центрі уваги фольклористів ще одне невідкладне завдання: зібрати якомога більше фольклорних матеріалів, які суттєво доповнять наші уявлення про шляхи побутування національної уснопоетичної творчості загалом, про її зміни в іноетнічному середовищі та про її роль у збереженні національної самоідентифікації.

Об’єктом аналізу в дисертації є українські історичні та суспільно-побутові пісні, записані на Кубані працівниками Донецького центру української культури і літератури упродовж 1994-1996 рр.

Предметом дослідження обрані ті жанри, які засвідчують тяглість історичнохудожньої пам’яті кубанців, відчуття своєї приналежності до історичних катаклізмів періоду національно-визвольної боротьби за незалежність своєї Батьківщини, здатність народу відгукуватися новими творами на пізніші події історичної ваги в умовах Кубані.

Мета дисертаційного дослідження полягає у з’ясуванні тривалості уснопоетичної традиції в умовах відриву носіїв народної творчості від рідної землі, характеру змін історичних та суспільно-побутових пісень під впливом тих же чинників, у відтворенні народної концепції історії, громадських справ, зображення почуттів народу, викликаних важливими суспільно-історичними чинниками.

Поставлена мета передбачає розв’язання таких головних завдань:

– на матеріалі кубанських записів простежити стан збереження історичних пісень та громадської лірики в іномовному та інонаціональному оточенні, у відриві від свого природного середовища;

– визначити тематичні та художні домінанти історичної та суспільно-побутової пісні в репертуарі етнічних українців Кубані, простежити зміни художньої структури цих пісень у порівнянні з аналогічними художніми явищами в межах України;

– простежити характер еволюції історичної пам’яті української діаспори Кубані, її світоглядних засад, рівня збереження національної самоідентифікації, виходячи із активного функціонування пісенного матеріалу та характеру знань про Україну, про зображені у фольклорі події;

– на підставі цих спостережень накреслити перспективи життєздатності українського фольклору та народних традицій на Кубані та української східної діаспори загалом.

Наукова доцільність та новизна роботи. Вперше науковці України записали та систематизували великий фольклорний матеріал української діаспори Кубані і здійснили його наукове узагальнення в контексті української народнопоетичної творчості.

Основні положення дисертації викладено у таких публікаціях:

1. Стан збереження національної ідентифікації українців східної діаспори // Формування громадянської самосвідомості молоді: Тези і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої роковинам Олега Ольжича. – Донецьк, 1995.– С. 156-159.

2. Українські суспільно-побутові пісні на Кубані // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Донецьк, 1998.– Вип. 2.– С. 114-155.

3. Українські народні пісні Кубані на історичну тематику // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Донецьк, 1999.– Вип. 4.– С. 44-96.

4. Формування української діаспори на Кубані та еволюція народної культури за 200 років // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Донецьк, 2000.– Вип. 5.– С. 5-46.

Відомості про дисертації зі спеціальності "фольклористика"...

Оксана КУЗЬМЕНКО. Стрілецькі пісні (аспекти фольклоризму, фольклоризації і фольклорності). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2000.

Роботу виконано у відділі фольклористики Інституту народознавства НАН України.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Роман Кирчів, Інститут народознавства НАН України, завідувач відділу фольклористики. Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Володимир Погребенник, Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, кафедра української літератури; кандидат філологічних наук, асистент Ярослав Гарасим, Львівський національний університет імені Івана Франка, викладач кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси. Провідна установа – Донецький національний університет, кафедра української літератури і фольклору. Міністерство освіти і науки України, м. Донецьк.

Захист відбувся 24 листопада 2000 р. З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005 м. Львів, вул. Драгоманова, 5.

Актуальність теми. Стрілецькі пісні – самобутнє духовне явище українського народу, що зайняло повноправне місце в сучасній культурній, зокрема пісенній, національній традиції. Вивчення стрілецьких пісень (літературного походження і народних), генетично пов’язаних з національно-визвольною боротьбою українського народу в XX ст., продиктоване необхідністю поглибленого наукового осмислення історії новітньої української культури.

Актуальність теми ґрунтується на комплексному осмисленні стрілецьких пісень у поєднанні недосліджених або мало висвітлених аспектів: фольклоризму (продуктивного процесу органічної адаптації поетичного фольклору в авторських стрілецьких піснях, трансформації їх у суспільному побуті, культурі), фольклоризації (себто переходу зазначених пісень у народний репертуар з поширенням їх за законами усного побутування) та фольклорності (створених у народному середовищі пісень про січових стрільців).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Об’єктом дослідження обрано: народні та фольклоризовані пісні, здебільшого історико-патріотичної тематики, що склали основу репертуару січово-стрілецьких передвоєнних товариств; новостворені пісні, пов’язані змістовно з воєнними подіями Першої світової війни, військовими буднями і побутом Українських січових стрільців (УСС), військових формувань УГА, Київських січових стрільців, стрілецьких бригад армії УНР, а також пісні про січових стрільців, складені у післявоєнний час.

Предметом дослідження є характерні аспекти пов’язаності стрілецької пісенності з народнопісенною традицією, зокрема їх фольклоризм, фольклоризація, фольклорність.

Мета роботи – охарактеризувати внутрішній взаємозв’язок стрілецької пісенності та народнопісенної традиції, виявити закономірності побутування, розвитку, збереженості та особливості входження жанрово-тематичної групи "стрілецькі пісні" в загальноукраїнський фольклорний контекст.

Для досягнення поставленої мети передбачено розв’язати такі завдання:

– дати критично перевірений звід відомостей з історії авторських стрілецьких пісень, з’ясувати функціонально-генетичні аспекти їх фольклоризму;

– представити повний репертуар, відтворити склад, дослідити географію і характер поширення стрілецьких пісень, що побутують усно;

– розкрити лабораторію фольклоризації, зокрема показати модифікаційні зміни на різних мовних рівнях (фонетичному, морфологічному, синтаксичному); пояснити їх смислову зумовленість, дати мотивацію комунікативних аспектів змін та локальних особливостей; приділити увагу народному "шліфуванню" вербальних текстів;

438 Хроніка

– опрацювати класифікацію фольклоризованих та народних стрілецьких пісень, встановити серед них продуктивні і непродуктивні групи; дослідити народні пісні під кутом зору їх традиційності, варіативності та історизму; визначити традиційні й інноваційні елементи у їх змісті й формі;

– висвітлити роль і вплив певного середовища (стрілецького і позастрілецького, зокрема повстанського) на проникнення стрілецьких пісень у народний репертуар і побут.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що це перше комплексне дослідження стрілецьких пісень із фольклористичного погляду. Воно ґрунтується на широкому матеріалі, зокрема власних польових записах. У роботі дістало подальший розвиток визначення спільних та специфічних рис індивідуальної поетики авторів січово-стрілецьких пісень, характер зв’язку їх з українськими народними піснями. Вперше розглядаються деякі типологічні паралелі стрілецьких і польських легіоністських пісень. Проведене на основі докладного аналізу фольклоризованих варіантів стрілецьких пісень дослідження визначило основні типи комплексних змін, що практично дозволяє підтвердити генетичний зв’язок між фольклоризаційним і фольклоротворчим процесами.

Основні положення дисертації викладено у таких публікаціях:

1. Фольклоризація стрілецьких пісень Р.Купчинського // Народознавчі зошити. – Львів, 1998. – № 5. – С. 495-502.

2. Народні пісні про січових стрільців // Народознавчі зошити. – Львів, 1999. – № 3.– С. 326-332.

3. Фольклоризм стрілецьких пісень // Народознавчі зошити. – Львів, 2000. – № 1. – С. 115-125.

4. Внесок ОУН-УПА у фольклоризацію стрілецьких пісень // Визвольний шлях. – 1998. – Кн. 10. – С. 1210-1216.

5. Кореляція професійного і народнопоетичного в авторській стрілецькій пісні // Народознавство. – Львів, 1998-1999.– № 51-52.– С. 9-13.

6. Стрілецькі пісні Левка Лепкого і їх народні переробки // Освітянин. – 1998. – № 6.– С. 29-33.

7. Пісня про повстанця-друкаря // Державність. – 1992.– № 4.– С. 55-56.

8. Фольклорність стрілецьких пісень Л.Лепкого: їх історія та сучасне (до 100-річчя з дня народження) // Етнос. Культура. Нація: Матеріали міжнародної наукової конференції 29-31 жовтня 1998 р. – Дрогобич, 1999. – С. 207-212.

9. Стрілецькі пісні Лева Лепкого і їх народні переспіви // Лев Лепкий в історії укранської культури: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 110-й річниці від дня народження Лева Лепкого. – Тернопіль, 1999. – С. 70-75.

*** Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО. Українські похоронні голосіння: генеза і поетика. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2000.

Робота виконана на кафедрі української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Василь Івашків, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси.

Відомості про дисертації зі спеціальності "фольклористика"...

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Степан Мишанич, Донецький національний університет, завідувач кафедри української літератури і фольклористики; кандидат філологічним наук, старший науковий співробітник Оксана Микитенко, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Кабінет Міністрів України, кафедра фольклористики, м. Київ.

Захист відбувся 24 листопада 2000 р. З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |
 
Похожие работы:

«Ева М. ТОМПСОН ТРУБАДУРИ ІМПЕРІЇ Російська література і колоніалізм Київ — 2006 ЗМІСТ Тетяна Дзядевич. Дистанціюючись від імперії Подяка Вступ. Націоналізм, колоніалізм, національна ідентичність 1. Постановка питання 2. Народження імперії 3. Консолідуючий підхід 4. Наратив Середньої Азії в російській літературі 5. Імперська мрія у пізній радянський період 6. Літературознавство та імперія 7. Деконструкція імперії: Людмила Петрушевська Вибрана література Предметний покажчик Томпсон, Ева М....»

«Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 15/2006-2007 20 Галина Ковальчук Я. Д. ІСАЄВИЧ ЯК ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КНИГОВИДАННЯ В науковому доробку Я. Д. Ісаєвича одне з чільних місць займають праці – статті, рецензії, енциклопедичні довідки, книги та брошури – з питань історії книговидання. В них всебічно висвітлюється історія української книги як чинника культури і націотворення. Узагальненням попередніх розвідок стала монографія “Українське книговидання:...»

«Вступ Я уперше приїхав до України далекого жовтня 1985р., для участі в конференції Комітету Державного Планування у Києві, організованій ООН. Після Москви, Київ справив на мене дуже гарне враження – він був зеленішим, чистішим та більш упорядкованим; вечорами люди прогулювалися Хрещатиком, головною вулицею, і їхня дружня привітність вражаюче контрастувала з грубими та неввічливими москвичами. І хоча люди на вулицях, в основному, спілкувалися російською, той, хто опинився тут, одразу ж відчував,...»

«ПОКАЗНИК Віталій Лях РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ НАУКИ Історія філософії : Підручник: У 2 х т. / За ред. В.І. Ярошовця Київ: Видавничо поліграфічний центр «Київський універ ситет», 2007. — Т. 1. — 472 с.; Т. 2. — 536 с. Підручник з історії філософії є двотомовим виданням, в якому розкрито концептуально парадигмальний ха рактер історико філософського процесу, природу істо рико філософського знання в різні історичні епохи, сис тематично розглянуто всі головні напрямки, школи, тенденції,...»

«ББК 63.3(4УКР)4г П12 Серія «Особистість і доба»Редакційна колегія серії: Володимир Литвин (голова), Іван Дзюба, Микола Жулинський, Павло Загребельний, Платон Костюк, Борис Патон, Валерій Смолій, Микола Стороженко, Петро Толочко, Микола Шпаковатий Під загальною редакцією академіка НАН України В.А. Смолія Видавничий проект M.I. Шпаковатого Художнє оформлення серії C.I. Чуєва Сергій Павленко П12 Іван Мазепа. — К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2003. — 315 с.; іл. Книга С. Павленка присвячена...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія «Культурологія» Випуск 6 Острог – 2010 УДК 008: 001. 891 ББК 71 Н 34 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету «Острозька академія» Протокол № 3 від 28 жовтня 2010 року Редколегія збірника: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, ректор Національного уні­ верситету «Острозька академія» (головний редактор); Кралюк П. М., доктор філософських наук, професор, проректор з нав­ чальної та наукової роботи Національного університету «Острозька акаде­ мія»...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2013. – №1(7) УДК 340.1 І. О. Панчук здобувач кафедри теорії та історії держави і права (Національний університет Острозька академія) ЗАГАЛЬНІ РИСИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ СУДДІВ Посада судді у всі часи вимагала від особи, яка її займає, не тільки досконалого знання законів та інших нормативно-правових актів, але й особливих поглядів, уявлень, переконань, оцінок, що ґрунтувалися б на прийнятті і розумінні природного...»

«Р.Федорович. Історія становлення та перспективи розвитку економічного аналізу / Р.Федорович, Н.Синькевич // Галицький економічний вісник. — 2011. — №1(30). — с.152-159 бухгалтерський облік, аналіз та аудит) УДК 3.30.101. Роман ФЕДОРОВИЧ, Надія СИНЬКЕВИЧ ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Резюме. Досліджено історичні аспекти становлення економічного аналізу як науки, а саме, зародження, формування, розвиток та інтеграція. The summary. The historical aspects of...»

«УДК 8 2 1(1 0 0 ).0 9 (0 7 5.3 ) Б Б К 83.3(0)я721 С2 Рекомендовано Міністерством освіти і науки. молоді та спорту України (наказ МОНмол од ьс порту України від 04.01.2013 p. № 10) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Експертизу здійснював Інститут літератури їм. Т. Г. Шевченка НАН України. Рецензент — Чертенка О. П., кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу світової літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка ПАНУ. Експертизу здійснював...»

«Релігієзнавство 79 тому слугували живою і міцною силою між Росією та Західною Русю. Важливість дослідження праці Федора Тітова також полягає в тому, що все його дослідження базувалося на архівних джерелах і є відображенням як політичного так і релігійного становища церкви на Українських землях. Аналізуючи праці Ф. Тітова можна зробити висновок про стан православної церкви в Українських землях, яка посідала помітне місце в політичному, культурному й соціальноекономічному житті українського...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»