WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ХРОНІКА УДК 398 (083.82: 043.5) ВІДОМОСТІ ПРО ДИСЕРТАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФОЛЬКЛОРИСТИКА, захищені у спеціалізованій вченій раді К 35.051.13 при Львівському національному університеті ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV.

Серія філол. 2003. Вип. 31. С. 431-449 Ser. Philologi. 2003. № 31. P. 431-449

ХРОНІКА

УДК 398 (083.82: 043.5)

ВІДОМОСТІ ПРО ДИСЕРТАЦІЇ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ФОЛЬКЛОРИСТИКА",

захищені у спеціалізованій вченій раді К 35.051.13 при

Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2000-2001 рр.

Спеціалізована вчена рада К 35.051.13

при Львівському національному університеті імені Івана Франка, вул. Університетська, 1/345, 79602 Львів, Україна, тел.: (00380 322) 96 47 20, e-mail: folklore@franko.lviv.ua Олена ЦВИД-ГРОМ. Традиційна символіка весільного фольклору Західного Полісся. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2000.

Роботу виконано в Полісько-Волинському народознавчому центрі Інституту народознавства НАН України.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, доцент Віктор Давидюк, Волинський державний університет імені Лесі Українки, професор кафедри історії української літератури.

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Наталія Шумада, Київський державний інститут театрального мистецтва імені І.Карпенка-Карого, завідувач кафедри українознавства; кандидат філологічних наук Микола Дмитренко, старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Рильського НАН України.

Провідна установа – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра української фольклористики, м. Київ.

Захист відбувся 26 травня 2000 р. З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.

Актуальність теми. Важливою складовою усіх сфер життя цивілізації є автохтонна традиційна культура, в основі якої лежить культ сім’ї, родини, нації. В умовах незалежної України зростає закономірний інтерес до обрядів та обрядової поезії – могутнього етнічного коду національної ментальності.

Українська шлюбна обрядовість відзначається генетичною й типологічною спорідненістю з усіма регіонами компактного проживання етносу. Водночас при значній кількості спільних рис багатьма дійствами, атрибутами та окремими елементами весільні обряди різних етнографічних зон, а часом і сусідніх населених пунктів, значно різняться між собою. Відтак наукове осмислення регіональних версій весільних обрядодійств, їх атрибутів, пісенних образів-символів украй необхідне для з’ясування як цілісної картини української весільної обрядовості, так і тої її частини, яка складала обов’язкову ритуальну основу. Стосовн

–  –  –

та реконструкції семантики окремих цінних реліктових явищ, оскільки досліджуваний регіон відзначається доброю збереженістю багатьох архаїчних фактів.

У весільних піснях західнополіського регіону ще й зараз можна відшукати сліди особливостей етнічної історії населення, його традиційних естетичних ідеалів, традиційної моралі тощо. Численні символи, які простежуються у весільному фольклорі, виступають своєрідним ідентифікатором давніх родів і племен. З’ясування їхнього початкового значення має розкрити секрети подальшої трансформації конкретного змісту в узагальнений художній образ, в якому переосмислена естетична форма нівелює прадавню функцію. Встановлення закодованого змісту в образах-символах органічного світу, обрядових дійствах та атрибутах дасть змогу глибше усвідомити буття й етнічну приналежність поліщуків, з’ясувати їхню історію у періоди розквіту й занепаду цивілізацій, культур, розвитку й утрати чи десемантизації традицій.

Вивчення весільного фольклору Західного Полісся та з’ясування його локальної специфіки формує базу для комплексної реконструкції праслов’янської духовної культури досліджуваного ареалу.

Вибір теми зумовлений і тим, що весільний фольклор Західного Полісся майже не досліджений. Оскільки розвиток цивілізації усе гостріше ставить проблему збереження національних традицій, тому найбільшу увагу викликають так звані "острівні" регіони, яких найменше торкнулася хвиля новітніх цивілізаційних віянь. Важливість і наукова продуктивність ареального вивчення весільної обрядовості Західного Полісся зумовлена також його унікальними культурно-архаїчними особливостями, які можуть бути основою для з’ясування первісних світоглядних уявлень населення цього регіону та його місця й ролі у формуванні українського етносу.

Мета і завдання дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб простежити значеннєвість традиційних весільних символів (пісенних, структурних, атрибутивних) та, по можливості, з’ясувати їхню первісну семантику. Реалізація мети передбачає виконання таких конкретних завдань:

– на основі весільних текстів та ритуалів простежити генезис і еволюцію шлюбного обряду;

– з’ясувати регіональну специфіку західнополіського весілля та його локальні варіанти;

– встановити значеннєвість весільних ритуалів, їх окремих атрибутів та пісенних образів-символів;

– дослідити семантику пісенних образів-символів;

– реконструювати первісну семантику весільної символіки.

Об’єкт дослідження – регіон Західного Полісся, територія якого окреслюється межами поширення західнополіського говору української мови. Його південна межа проходить умовною лінією Устилуг – Володимир-Волинський – Луцьк – Рівне; північна – Пружани – Телехани – Лунинець; західна – річкою Західний Буг; східна – межиріччям Стиру й Горині.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що це перше комплексне дослідження традиційної весільної символіки в межах окремо взятого регіону; у дисертації вперше в українській фольклористиці здійснюється структурно-історичний аналіз весільного обрядового тексту; з’ясовуються фактори, які стали основою для ідейно-смислових регіоналізмів на знаковому рівні.

Основні положення дисертації викладено у таких публікаціях:

1. Орнітоморфні образи-символи у весільній обрядовості Західного Полісся // Науковий вісник ВДУ: Журнал Волинського державного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. – Луцьк: Вежа, 1999. – Вип. 6. – С. 155-159.

Відомості про дисертації зі спеціальності "фольклористика"...

2. Розплітання та покривання коси нареченій у весільній обрядовості Західного Полісся // Філологічні студії: Науковий часопис Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – № 3.– С. 103-108.

3. Зооморфна символіка у весільній обрядовості Західного Полісся // Проблеми славістики: Науковий часопис Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – № 3-4. – С. 56-60.

4. Деякі символи рослинного походження і їх семіотика // Матеріали до української етнології. – Вип. 1 (4). – Київ, 1995. – С. 34-37.

5. Еротична символіка в контексті весільної обрядовості Західного Полісся // Полісся: етнікос, традиції, культура. – Луцьк: Вежа, 1997. – С. 181-187.

6. Символіка межі у весільних обрядах Західного Полісся // Фольклористичні зошити. – Луцьк, 1996. – С. 58-64.

*** Тамара САБЕЛЬНИКОВА. Особливості побутування народнопісенної необрядової лірики Донецького Приазов’я. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика.

– Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2000.

Роботу виконано на кафедрі української літератури і фольклористики Донецького державного університету.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Степан Мишанич, Донецький державний університет, завідувач кафедри української літератури і фольклористики. Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Наталя Шумада, Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого, завідувач кафедри філології; кандидат філологічних наук Василь Сокіл, Інститут народознавства НАН України, старший науковий співробітник відділу фольклористики. Провідна установа – Київський національний університет ім.

Т.Шевченка, кафедра фольклористики.

Захист дисертації відбувся 28 вересня 2000 р. З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Актуальність теми дослідження. Вивчення фольклорного процесу Донецького Приазов’я велося спорадично, хоча саме явище живе повнокровним життям і виявляє свої локальні особливості. Населення Донецького Приазов’я, як зрештою і всієї Донеччини, – своєрідний конгломерат, що формувався протягом тривалого часу. В його основі – українці з північних та центральних районів України, частково – депортовані із західних областей, росіяни, греки, татари, цигани та ін. У зв’язку з цим фольклор Донецького Приазов’я, на наш погляд, заслуговує на особливу увагу, оскільки тут він був чи не єдиним виявом національної ідентифікації та етнічної самосвідомості українців.

За нормальних соціально-економічних умов життя народу фольклорна традиція еволюціонує повільно, зміни в ній відбуваються неквапливо, поступово. Донеччину в цьому плані не можна порівнювати з такими регіонами України, як Подніпров’я, Поділля. Полісся, Карпати, – тут суспільні процеси відбувалися стрімко, динамічно, основний оберег і продуцент уснопоетичної творчості – село – був підпорядкований урбанізованому середовищу з його руйнівними тенденціями у сфері традиційної діяльності. Та, як показує практика, український фольклор живе і не виявляє тенденцій до зникнення.

Об’єктом аналізу в дисертації є необрядові народні ліричні пісні, які є одним з найцінніших скарбів української народнопоетичної творчості.

434 Хроніка Мета дисертаційного дослідження – з’ясувати місце народнопісенної традиції Донецького Приазов’я в загальнонаціональному фольклорному фонді, визначити її локальні особливості. Для цього ставимо перед собою такі завдання:

– охарактеризувати соціально-демографічне середовище та історичні умови формування людності краю, його культури;

– окреслити умови побутування народнопісенної лірики Донецького Приазов’я;

форми її побутування та поширення;

– з’ясувати питому вагу ліричних позаобрядових пісень у системі жанрів фольклору;

– окреслити структуру місцевого репертуару; простежити частотність записів окремих творів, тематичних груп, циклів, вибору певних мотивів, засобів образності;

– представити характер варіативних процесів у творах місцевого репертуару;

– простежити динаміку фольклорного процесу: з’ясувати, що зникло з живого побутування і перейшло у фольклорний фонд, окреслити варіантні зміни в часі.

Наукова новизна роботи. Дисертація є першою спробою аналізу особливостей побутування народнопісенної лірики Донецького Приазов’я. Вперше науковці України зібрали та систематизували великий фольклорний матеріал Донецького ІІриазов’я, який дає змогу схарактеризувати сучасний етап розвитку уснопоетичного процесу в регіоні, що відзначається складними суспільно-історичними процесами та демографічним складом; розглянути місце фольклорної традиції краю в українській народнопоетичній творчості.

Предметом дисертації є необрядові ліричні пісні, які засвідчують живий характер місцевої традиції, її тісний зв’язок із загальнонаціональною, хоча при цьому вона має дифузний, фрагментарний характер і не сформована остаточно. Пісенний репертуар краю відзначається широким тематичним діапазоном, розмаїттям мотивів та образів, естетичною вишуканістю. В умовах Донбасу народнопісенний фольклор став виявом національної ідентифікації українців, сприяв збереженню рідної мови.

Основні положення дисертації викладено у таких публікаціях:

1. Фольклоризація вірша В.Сосюри "Коли потяг у даль загуркоче" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Донецьк, 1998.– Вип. 1.– С. 89-94.

2. Пісні літературного походження в активному репертуарі Донецького Приазов’я // Studia methodologika. – Тернопіль, 1998.– Вип. 5.– С. 116 -120.

3. Колисанки Донецького Приазов’я. Сучасний стан // Питання літературознавства. – Чернівці, 1998.– Вип. 5.– С. 16-23.

4. Суспільно-побутові пісні Донецького Приазов’я // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Донецьк, 1999.– Вип. 3.– С. 97-113.

5. Еволюція пісні "Вітер з поля, хвиля з моря" в умовах Донбасу // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. – 1999.– № 7 (17). – С. 66-68.

6. Характер побутування народнопісенної лірики кохання в Донецькому Приазов’ї // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Донецьк, 2000. – Вип. 5.– С. 57-75.

7. Умови побутування народнопісенної лірики в Донецькому Приазов’ї // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія гуманітарна. – Донецьк, 2000.– № 5.– С. 156-161.

8. Пісня – душа народу (на матеріалі пісень, зібраних у Новоазовському районі Донецької області) // Донбасс и Приазовье: Проблемы социального, национального и духовного развития. Тезисы докладов Международной научно-практической конференции г. Мариуполь, 26-27 мая 1993г.– Мариуполь, 1993.– С. 169-171.

Відомості про дисертації зі спеціальності "фольклористика"...

Мотря МИШАНИЧ. Українські народні пісні Кубані на історичну та суспільно-побутову тематику. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2000.

Роботу виконано на кафедрі російської літератури Донецького державного університету.

Науковий керівник – доктор філологічних наук. професор Володимир Федоров, Донецький державний університет, завідувач кафедри російської літератури. Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Роман Кирчів, Інститут народознавства НАН України, завідувач відділу фольклористики; кандидат філологічних наук Ярослав Гарасим, Львівський національний університет імені Івана Франка, викладач кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси. Провідна установа – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України.

Захист дисертації відбувся 28 вересня 2000 р. З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету ім. Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 17/2008 ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ Василь ФУТАЛА МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ СУСІДСТВО: ХХ СТОЛІТТЯ” 19–20 вересня 2008 р. у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І.Франка відбулася Міжнародна наукова конференція “Українсько-польськобілоруське сусідство: ХХ століття”. Її організував історичний факультет названого університету спільно з Центром дослідження українсько-польських...»

«Для захисту просторових даних застосовуються різні методи, які ґрунтуються на прив’язці до апаратного забезпечення, також використовується алгоритм шифрування даних з відкритим ключем (RSA). Отже, для захисту системи, запитів та результатів від несанкціонованого доступу необхідно використати один з існуючих методів захисту інформації. Висновки Подальший розвиток інтелектуальних ГІС буде спрямований на самонавчання, самовдосконалення, розширення баз даних, глобалізацію та інтеграцію, інакше...»

«МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Україна: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Програма Розвитку ООН в Україні ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України Науково-дослідний економічний інститут Україна: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій ПЕРСПЕКТИВИ Інститут еволюційної економіки РОЗВИТКУ Центр досліджень науковотехнічного...»

«УДК.371.13 Г. Кравченко, м. Харків РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація. У статті звернено увагу на компетентнісно орієнтований підхід до розвитку професійної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти. Ключові слова: формування професійної компетентності, моделювання системи підвищення кваліфікації, умови формування ключових компетенцій педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти. Аннотация. В...»

«УДК 355.1(477)“1917” * ПАНАС Н.Б. ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ГРЕКІВ НА СЛУЖБІ В УКРАЇНСЬКИХ АРМІЯХ У 1918 р. У статті висвітлено військовий шлях генерала Олександра Греківа у 1918 р. на різних посадах в Українській Народній Республіці доби Центральної Ради, в Українській Державі та в Українській Народній Республіці періоду Директорії. Проаналізовано масштабність проведеної роботи на кожній з посад, простежено динаміку кадрових призначень генерала у контексті зміни політичної ситуації в Україні. Ключові...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.о. Голови правлiння Дем'яненко I.I. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна компанiя Надра...»

«Конструктивна географія та геоекологія Наукові записки. №2. 2010. УДК 551.4 Тетяна ГУРСЬКА СУЧАСНИЙ СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНУ Р. СЯН На підставі узагальнення і систематизації результатів режимних спостережень служб моніторингу якості поверхневих вод виявлено основні джерела забруднення поверхневих вод та виконано екологічну оцінку якості води української ділянки басейну р. Сян. З’ясовано три групи чинників, які негативно впливають на стан водних ресурсів у басейні річки: площинні, лінійні та...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка В.І.СТЕЦЕНКО Культура в термінах від “а” до “я”. Культурологічна абетка Навчальний посібник для студентів і викладачів університету Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка Стеценко В.І. Культура в термінах від “а” до “я”. Культурологічна абетка: Навч.посібник для студентів і викладачів університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – с. У доступній формі пояснено деякі головні...»

«Зміст Змістовий модуль 1. Основні поняття сучасного комп’ютера. Лекція: Історичні аспекти розвитку комп’ютерів 1 Лекція: Функції та основні вузли комп’ютера 3 Лекція: Тенденції зміни основних характеристик апаратних засобів 5 комп’ютера Лекція: Оцінка продуктивності комп’ютера 9 Лекція: Організація зв’язків між функціональними вузлами комп’ютера 12 Лекція: Поняття архітектури комп’ютера 14 Лекція: Персональні комп’ютери. Сервери Великі універсальні комп’ютерні системи 17 Змістовий модуль 2:...»

«потенціалом) туристичних ресурсів та об’єктів, а також матеріально-технічної бази туризму в регіоні, країні. Застосування пропонованого підходу дає можливість значно зменшити, а в ідеалі виключити, ризики погіршення стану туристичних ресурсів в регіоні, екологічної ситуації, зниження якості туристичних послуг, що надаються, загрози здоров’ю та безпеці туристів тощо, отже, послужить основою для визначення стратегії сталого розвитку туризму в регіоні, країні.1. Гвозденко Н.А. Логистика в туризме....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»