WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 46 |

«ЗМІСТ Науково-практичНий журНал видається з 1947 р. № 5 (270) 2010 жовтеНь – листопад зміст подія Прилепішева Ю. А. Тристороння зустріч керівників державних архівних служб та директорів ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЗМІСТ

Науково-практичНий

журНал

видається з 1947 р.

№ 5 (270) 2010 жовтеНь – листопад

зміст

подія

Прилепішева Ю. А. Тристороння зустріч керівників державних архівних служб

та директорів державних архівних установ України, Росії та Білорусі........

статті та повідомлення

Матяш І. Б. Специфічні принципи і методи архівознавства

Кочеркевич Я. О. Побожні формули у заповітах міщан м. Львова другої

половини XVI–XVII століть: дипломатичний аналіз

Овчар І. В. Форми і методи забезпечення антикорупційної політики України (на прикладі діяльності Державного комітету архівів України)

Клименко Т. А. Виконання соціально-правових запитів Державним архівом Черкаської області: аналіз сучасних підходів

з історії архівів та архівних зібрань Доліновський В. І. Формування особового складу працівників Земського архіву у Львові (1919–1933 рр.)

Трибуцька О. А. Державному архіву Кіровоградської області – 85 років.............. 91 архіви очима відомих сучасників Геннадій Удовенко

Володимир Яворівський

Сергій Тримбач

огляди джерел та документальні нариси Бондар В. О., Козлова І. В. Архівні фонди православних церков міста Олександрівська Катеринославської губернії як історичне джерело............ 109 Смірнова В. І. Колекція підпільної партизанської преси України 1941–1944 рр....118 Сахневич Ю. А. Особовий фонд М. Зерова у ЦДАМЛМ України

унікальний документ Батрак Л. В. Автобіографія Івана Багряного (з фондів ЦДАГО України)........... 143 Бєлая О. М. Метричний запис про народження та хрещення Катерини Білокур.... 150 Фотодобірка. До 110-річчя від дня народження Катерини Білокур.

Упорядник Матющенко С. П.

архівна справа за кордоном Надольська В. В. Формування законодавчої і нормативної бази архівної справи в Республіці Казахстан

Маковська Н. В. Нова епоха – нові архіви? CITRA-2010: післямова

особистості Аксьом А. А. Батько українського театру (до 170-річчя від дня народження видатного драматурга, актора і режисера Марка Кропивницького).............. 181 Якобчук Н. О. Іван Каманін – подвижник української історичної науки.............. 188 Ємчук О. І. Сергій Маслов – учений і педагог

Фотодобірка. Людина і митець Опанас Заливаха. Упорядник Любарська Л. В.. 209 2 ЗМІСТ Інформація і рецензії Топішко Н. О. Міжвідомча розширена нарада з питань дотримання чинного законодавства щодо поповнення Національного архівного фонду України аудіовізуальними документами та забезпечення їх збереження

Берковський В. Г. Зустріч українських і чеських архівістів (8–12 вересня 2010 р.)..219 Косенко О. В., Бойко В. Ф., Андрієвська Л. В. Науково-практичний семінар “Архівна україніка: пошук, реєстрація та комплектування архівів”............. 229 Климович Н. М. Нове надходження до архівної скарбниці

Юдіна Л. М. Участь Державного архіву Харківської області у відзначенні пам’ятних дат, присвячених Великій Вітчизняній війні (1941–1945 рр.)..... 241 Смольський І. Р. Документально-книжкова виставка до 145-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького

Мельник Р. І. Перша конференція архівів слов’янських країн

Железняк М. Г. Від ЕУ – до ЕСУ

Палієнко М. Г. Нове видання з історії української еміграції

Корольов Г. О. Наукове дослідження революційних процесів у Західній Україні в 1918–1923 рр.

Прилепішева Ю. А. Спільне українсько-польське видання “Архівна спадщина у співпраці Польщі і України”

Патриляк І. К. Війна в тилу ворога очима партизанських командирів................ 278 На допомогу молодим науковцям Христова Н. М. Архівна евристика: практичні аспекти

Вимоги до підготовки довідкових архівно-археографічних видань. Методичні рекомендації. Укладачі Романовський Р. В., Зворський С. Л. Одинока Л. П..287 Ювілеї Мельник Г. О. Зимовий бал Тетяни Клименко

Вовк О. Б. Покликання і пристрасть Віктора Страшка

–  –  –

Articles and Notices Matiash I. B. specific Principles and Methods of Archival science

Kocherkevych Y. O. Pious Formulas in Wills of Lviv Commoners in the second Half of XVI–XVII Centuries: a Diplomatic Analysis

Ovchar I. B. Forms and Methods of Implementing of Anti-Corruption Policy of Ukraine (by the example of the state Committee on Archives of Ukraine)...

Klymenko T. A. Fulfillment of socio-Legal Requests by state Archives of Cherkasy Region: an Analysis of Modern Approaches

From the History of Archives and Archival Collections Dolinovs’kyi V. I. The Formation of Personal staff of Provincial Archives in Lviv (1919–1933)

Trybuts’ka O. A. state Archives of Kirovohrad Region is 85

Archives Through the Eyes Of Eminent Contemporaries Hennadiy Udovenko

Volodymyr Yavorivs’kyi

serhiy Trymbach

Sources Reviews and Documentary Essays Bondar V. O., Kozlova I. V. Archival Fonds of orthodox Churches of olexandrivs’k City of Katerinoslav Province as a Historical source

Smirnova V. I. Collection of Partisan Press of Ukraine in 1941–1944

Sakhnevych Y. A. Personal Fond of Mykola Zerov in the Central state Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine

A Unique Document Batrak L. V. Autobiography of Ivan Bagryanyi (on the Fonds of Central state Archives of Public organizations of Ukraine)

Belaya O. M. Metrical Records on Birth and Baptism of Kateryna Bilokur...............150 Photocollection. To the 110th Anniversary of Kateryna Bilokur.

Compiler Matyuschenko S. P.

Archival Affairs Abroad Nadols’ka V. V. The Forming of Legal and Regulatory Framework of Archival Affairs in the Republic of Kasakhstan

Makovs’ka N. V. Is the new epoch Mean new Archives? CITRA-2010: an epilogue 171

–  –  –

Photo Collection. opanas Zalyvakha – a Person and an Artist.

Compiler Lubars’ka L.V.

Information and Reviews Topishko N. O. expanded Interagency Meeting on Implementation of existing Legislation on Replenishment of national Archival Fond by Audio and Visual Documents and Their Preservation

Berkovs’kyi V. H. The Meeting of Ukrainian and Czech Archivists (september 8–12, 2010)

Kosenko O. V., Boyko V. F., Andrievs’ka L. F. scientific Practical seminar “Archival Ucrainica: search, Registration and Completion of Archives”........... 229 Klymovych N. M. new Infusions Into the Archival Treasury

Yudina L. M. The Participation of state Archives of Kharkiv Region in Celebration of Memorable Dates of Great Patriotic War (1941–1945)........... 241 Smols’kyi I. R. Documentary Book exhibition Held on the occasion of 145th Birth Anniversary of Metropolitan Andrey sheptytskyi

Mel'nyk R. I. First Conference on Archives of slavic Countries

Zheleznyak M. G. From the encyclopedia of Ukraine to the encyclopedia of Contemporary Ukraine

Palienko M. H. new edition on History of Ukrainian emigration

Korolyov H. O. scientific Research of Revolution Processes Taken Place in West Ukraine in 1918–1923

Prylepisheva Y. A. The Ukrainian-Poland edition “Archival Heritage in Poland and Ukraine Cooperation”

Patrylyak I. K. The War in the enemy Rear Through the eyes of Partisans' Commanders

For Young Scholars Khrystova N. M. Archival Heuristics: Practical Aspects

Rules for Preparation of Archival Archaeological Reference editions. Methodical Recommendations. Compilers Romanovs'kyi R.V., Zvors'kyi S.L., Odynoka L.P..287 Anniversaries Melnyk H. O. The Winter Ball of Tetyana Klymenko

Vovk O. B. Mission and Passion of Viktor strashko

ПОДІЯ ПОДІЯ

–  –  –

тристороННя зустрІч керІвНикІв державНих архІвНих служб та директорІв державНих архІвНих устаНов україНи, росІї та бІлорусІ Поглибленню та подальшому розвитку конструктивної співпраці українських, російських та білоруських архівістів сприяють щорічні тристоронні зустрічі керівників державних архівних служб та директорів державних архівів України, Росії та Білорусі.

Традиційно ці зустрічі присвячуються найактуальнішим проблемам розвитку архівної справи, їхньою програмою передбачається проведення тематичних пленарних секцій, відкриття спільних документальних виставок, проведення консультацій керівників державних архівних служб, підписання двосторонніх або тристоронніх міжнародних договірних документів про спільні плани та проекти.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Третя така зустріч, що відбулася 28–30 вересня 2010 р. у м. Гомель (Республіка Білорусь), була присвячена проблемам комплектування державних архівів, створенню страхового фонду та фонду користування на архівні документи. З головними доповідями на пленарних засіданнях виступили представники України та Республіки Білорусь.

Пленарне засідання “Комплектування державних архівів: проблеми, перспективи” відкрилося 28 вересня доповіддю Голови Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург. У своєму виступі О. П. Гінзбург акцентувала увагу на основних напрямах комплектування українських держархівів: перегляді джерел формування Національного архівного фонду, створенні вітчизняної системи переліків документів зі строками їх зберігання та нормативно-методичному забезпеченні експертизи цінності документів при їх відборі на постійне зберігання, а також на нових формах роботи у цьому напрямку, а саме: ініціативному документуванні (фотографуванні, відеозйомці, фонозаписі) найбільш важливих подій новітньої історії Української незалежної держави.

–  –  –

Вирішенню проблеми комплектування українських держархівів електронними документами має сприяти законодавче врегулювання питання збереження електронних документів в єдиному технічному форматі, забезпечення довготривалого збереження сертифікатів ключів та автентичності електронного цифрового підпису.

Останні роки характеризуються зменшення джерел формування НАФ, наголосила О. П. Гінзбург. Їх кількість у порівнянні з 2000 роком зменшилася на 13 %. Зазнав змін і склад НАФ, що здебільшого комплектується документами органів управління та державних установ.

Водночас, значні за обсягом бізнес-архіви, архіви партій, громадських об’єднань не поспішають передавати свої документи на державне зберігання.

Під постійним контролем керівництва Держкомархіву перебуває також питання діяльності трудових архівів, яких нині створено понад

200. Нагальним, зауважила О. П. Гінзбург, є вирішення питання встановлення юридичного статусу трудових архівів та забезпечення фінансування їх діяльності. Це можливо вирішити тільки шляхом внесення змін у чинне законодавство. З цією метою Державним комітетом було розроблено відповідний законопроект.

Вимагає найшвидшого врегулювання проблема комплектування архівів аудіовізуальними документами. Як зазначила О. П. Гінзбург, ПОДІЯ Директор Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь В. І. Адамушко відкриває тристоронню зустріч керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі.

Ліворуч – А. М. Артізов, праворуч – О. П. Гінзбург.

основні джерела комплектування цими видами документів (газети, телерадіокомпанії та кіностудії) не зацікавлені у співробітництві з архівістами. Через це нині забезпечення збереженості кіно- та відеодокументів, що утворюються в діяльності громадських та приватних телекомпаній, практично є безконтрольним.

Підсумовуючи Голова Держкомархіву зазначила, що проблеми комплектування державних архівів, про які йшлося у її виступі, скоріш за все, є спільними для архівістів як України, так і Росії та Білорусі.

І це дійсно так. У своїх виступах доповідачі відзначали актуальність проблеми комплектування державних архівів електронними документами, зупинялися на необхідності розроблення відповідної нормативноправової бази, внесенні змін до національних законодавств щодо архівної справи.

Директор Національного архіву Республіки Білорусь В. Д. Сєлємєнєв та директор Державного архіву Гомельської області П. М. Чорний акцентували увагу на своєму досвіді з організації роботи з джерелами формування Національного архівного фонду Республіки Білорусь.

В. Д. Сєлємєнєв зазначив, що НАРБ комплектується 320 установами республіканського підпорядкування. До 2008 р. через відсутність 8 ПОДІЯ Делегація білоруських архівістів. Зліва напрво: В. Д. Сєлємєнєв, П. О. Левчик, О. О. Ледовська, В. В. Баландін, І. В. Сілін, П. М. Чорний.

вільних стелажних площ комплектування архіву здійснювалося не систематично. Тільки після переїзду Національної бібліотеки Білорусі до нової будівлі було відновлено планове приймання документів на державне зберігання.

Оптимізації роботи з комплектування НАРБ сприяло регулярне відвідання працівниками відділу забезпечення збереженості документів відомчих архівів установ та організацій з метою оцінки ступеня готовності справ для передавання на державне зберігання. Це пов’язано з необхідністю звіряння описів справ зі справами, що передаються на державне зберігання відомчими архівами, відсутністю перевірок наявності цих справ, численними помилками в підготовлених описах, незадовільним фізичним станом документів, які в окремих випадках вимагають негайної просушки та дезінфекції. Така робота здійснюється планово – у першому півріччі кожного року, що дає можливість підготувати розрахунки витрат на ліквідацію виявлених недоліків та картонування справ.

З вересня 2009 р., зазначив В. Д. Сєлємєнєв, у НАРБ запроваджено складання акту фізичного стану справ, що передаються на державне зберігання, з метою подання відомостей про фізичний стан справ та рекомендації з його поліпшення та картонування документів.

На веб-сайті НАРБ опубліковано пам’ятку з прийому та передачі справ на державне зберігання, рекомендації з поліпшення фізичного

ПОДІЯ

На пленарному засіданні “Комплектування державних архівів: проблеми, перспективи” виступає директор Російського державного архіву економіки О. О. Тюріна (у центрі), ліворуч – директор Російського державного архіву літератури і мистецтва Т. М. Горяєва, праворуч – директор Російського державного воєнно-історичного архіву І. О. Гаркуша.

стану справ, інформацію про платні послуги, що надаються архівом з підготовки справ для передавання на державне зберігання.

Співпраця білоруських архівістів з установами та організаціями на договірних засадах, яка передбачає перевірку наявності справ, науководовідкового апарату до них, інше, сприяє надходженню до архівів позабюджетних коштів, дає можливість своєчасно виявити та усунути допущені недоліки.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«ISSN 0130-528Х. Українське літературознавство. 2011. Випуск 74. С. 3–11 Ukrainian Literary Studies. 2011. Issue 74. P. 3–11 ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ УДК 821.161.2’01-1.07І.Франко:82.09“190” ДВА “СЛОВА” ДАВНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА (“СЛОВО О ЛАЗАРЕВh ВОСКРЕСЕНІИ” І “СЛОВО О ЗБУРЕНЮ ПЕКЛА”): ПРИЧИНКИ ІВАНА ФРАНКА Ярослава Мельник Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів 79000, Україна, е-mail: ya.melnyk@gmail.com Розглянуто рецепцію І. Франка двох...»

«АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ Серія «Академіки АПН України» М.Д. ЯРМАЧЕНКО – ВЧЕНИЙ-ПЕДАГОГ, АКАДЕМІК, ПЕРШИЙ ПРЕЗИДЕНТ АПН УКРАЇНИ Біобібліографічний покажчик Випуск 1 До 10-річчя Академії педагогічних наук України Київ – 2002 ББК 91.9:74 УДК 016:37 Я 75 Рекомендовано до друку Радою при директорові Державної науково-педагогічної бібліотеки України 27 листопада 2002 р. Протокол №9 Покажчик відкриває серію “Академіки АПН України”,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ШЛЯХУ ДО «РОЗУМНОГО СУСПІЛЬСТВА»: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ аналітична доповідь КИЇВ 201 На шляху до «розумного суспільства»: інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні. К.: НІСД, 2011. 25 с.Автори: Ожеван М. А., доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу досліджень інформаційного суспільства та інформаційних...»

«ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УДК 378:371:78 МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Галина Ніколаї У статті окреслено проблематику досліджень у сфері музично-педагогічної компаративістики, визначено її теоретико-методологічні основи та запропоновано шляхи розвитку як напряму порівняльної педагогіки. Ключові слова: порівняльна педагогіка, музично-педагогічна компаративістика, підготовка вчителів музики. Інтеграція України до європейського простору вищої...»

«Мхитарян К.Н., Ходарева Н.К. Энергоинформационные копии (объекты-индикаторы) энергоинформационных объектов, способы их получения, использования и их применение в медицине // Тезисы и доклады. XI Международная конференция «Теоретические и клинические аспекты применения биорезонансной и мультирезонансной терапии». Часть II. – М.: ИМЕДИС, 2005. – С. 35-60. 6. Новый библейский словарь: В 2 ч. Ч.2. Библейские реалии: Пер. с англ. – СПб.: Мирт,2001. –1014 с., ил. – (Энцикл. христианства). 7. Словарь...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 25, 2013 УДК 349.6:556 Ольга Івасечко Національний університет «Львівська політехніка» ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ © Івасечко О., 2013 Розглянуто історичні аспекти формування екологічної політики ЄС, основні етапи становлення, а також сучасний стан її розвитку. Проаналізовано особливості прийнятих ЄС Програм екологічних дій. Велику увагу приділено еволюції екологічної політики Співтовариства....»

«УДК 94(477):327 ББК 66.2 (4УКР) Т 50 Тодоров І.Я.Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти: Монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2006. 268 с. У монографії розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейського та євроатлантичного покликання України, особливості співробітництва України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного Договору в період 1991-2004 рр. На багатому і різноманітному фактичному матеріалі проаналізовано роботу центральних органів...»

«задній план. З іншого боку, літературна діяльність починає формуватися як професія. Колись залежна від багатих аматорів та меценатів, вона потребує рентабельності справи. Письменники піднімають питання авторського права і права власності на літературні видання. Саме тоді, за якихось двадцять років (з 1800 по 1820 рр.), нові винахідники цілком змінили техніку книгодрукування: це був металевий друкарський станок, машина, що швидко друкує з циліндром, парова машина. Вже в кінці правління Наполеона...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ім. А. Ю. КРИМСЬКОГО ВЕРТІЄНКО Ганна Володимирівна УДК 94 (4/5) КОНЦЕПТ СМЕРТІ В ІРАНОМОВНИХ НОМАДІВ 07.00.02 — Всесвітня історія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті сходознавства імені А.Ю. Кримського Національної академії наук України Науковий керівник: доктор історичних наук, старший науковий співробітник Бубенок Олег Борисович,...»

«Володимир СЕРГІЙЧУК СОБОРНА ПАМ’ЯТЬ УКРАЇНИ КАлЕНдАР-АлЬМАНАх ПП СЕРГІЙЧУК М. І. Київ — 2011 ББК 63.5 (4 УКР) С-33 ISBN 978-966-2911-42Сергійчук Володимир. С-33 Соборна пам’ять України. Календар-альманах. 2012. — К.: ПП Сергійчук М. І., 2011. — 288 с. У пропонованому календарі-альманасі наводяться найбільш знаменні події української історії та згадуються найвизначніші постаті нашого народу, яких ушановуємо в 2012 році. Розрахований на широке коло читачів. ББК 63.5 (4 УКР) © Володимир Сергійчук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»