WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 59 |

«ЗМІСТ Науково-практичНий журНал видається з 1947 р. № 3 – 4 (269) 2010 липеНь – вересеНь зміст подія Прилепішева Ю. А. Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення ...»

-- [ Страница 3 ] --

ГЦПК ВНДІДАС також проводить короткотермінові курси підвищення кваліфікації, заочні та заочно-очні річні курси підвищення кваліфікації та перепідготовки з такими напрямами: архівознавство та документаційне забезпечення управління.

Діяльність ВНДІДАС як базової організації з передпідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з архівознавства, документознавства та документаційного забезпечення управління держав-учасниць СНД була визнана позитивною на засіданні Економічної ради СНД. Водночас лишається не вирішеним питання фінансового забезпечення цього напряму діяльності ВНДІДАС.

ВНДІДАС також здійснює роботу з видання Інформаційного вісника з документознавства та архівної справи ЄВРАЗІКИ. Інформаційний вісник включає інформаційні матеріали з архівного законодавства відповідних держав, документи архівних служб, сигнальну інформацію про нові надходження, хроніку архівних новин, інформаційні повідомлення.

2009–2010 р. до інформаційного вісника увійшли матеріали архівів Вірменії, Білорусі, Казахстану, Росії, Туркменістану, Узбекистану, України.

18 ПОДІЯ Заступник директора Державного архіву Російської Федерації Л. О. Рогова та директор Всеросійського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи М. В. Ларін М. В. Ларін запропонував у наступні роки обмежитися виданням Інформаційного вісника тільки в електронному вигляді.

Учасниками також було обговорено рішення Ради глав держав СНД від 9 жовтня 2009 р. “Про Загальне положення про органи галузевого співробітництва СНД”. Погоджено, що Положення про Консультативну раду керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД не потребує внесення змін. Державному комітету архівів України, який згідно з цим Положенням має головувати на наступній Консультативній раді, доручено підготувати проект Регламенту Консультативної ради та організувати його обговорення та погодження з архівними службами держав-учасниць СНД до проведення її наступного засідання.

Наприкінці роботи Консультативної ради прийнято також рішення про необхідність підготувати Огляд архівної справи в державах СНД за 2001–2010 рр. Головним виконавцем визначено Всеросійський науководослідний інститут архівознавства та архівної справи, співвиконавцями – Білоруський науково-дослідний інститут документознавства та архівної справи та Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства.

11-та Загальну конференцію ЄВРАЗІКИ було присвячено обговоренню звіту роботи відділення в 2008–2012 рр. та плану роботи на 2010–2012 рр. З інформацією виступив секретар ЄВРАЗІКИ, начальник

ПОДІЯ

відділу міжнародних зв’язків Федерального архівного агентства (Російська Федерація) К. Г. черненков. У цілому було визнано, що План роботи відділення виконується. Місцем проведення наступних Загальних конференцій ЄВРАЗІКИ визначено Білорусь (2011), Узбекистан (2012). Прийнято рішення про завершення до кінця 2010 р. створення Бази даних нормативно-правових актів у сфері архівної справи держав членів відділення. Темою міжнародної наукової конференції, що проходитиме у рамках 12-ї Загальної конференції ЄВРАЗІКИ, визначено “Архіви державної та приватної форми власності: досвід співпраці та взаємодії”. Головну доповідь доручено підготувати Всеросійському науково-дослідному інституту документознавства та архівної справи.

До персонального складу Виконкому відділення обрано Генерального директора Агентства “Узархів” при Кабінеті Міністрів Республіки Узбекистан А. Х. Абдуллаєва, до членів відділення категорії “В” – Білоруський державний архів кінофотофонодокументів, до членів відділення категорії “Д” – Голову ЄВРАЗІКИ у 2000–2008 рр., колишнього керівника Федерального архівного агентства (Російська Федерація) В. П. Козлова.

Після закінчення офіційної частини засідання 11-ї Загальної конференції ЄВРАЗІКИ відбулися міжнародні наукові конференції: “Спільна архівна спадщина та національні архівні фонди”, “Електронний документообіг та електронні архіви” (22 травня), на яких заслухано доповіді:

першого заступника Голови Державного комітету архівів України І. Б. Матяш “Спільна архівна спадщина та національні архівні фонди”;

директора Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь В. І. Адамушка “Спільна архівна спадщина та Національний архівний фонд Республіки Білорусь”, заступника директора Національного архіву Вірменії С. С. Мірзоян “Документи з історії вірменського народу в сховищах держав СНД”, доцента Історико-архівного інституту РДГУ Г. М. Ланського “Роль Історико-архівного інституту РДГУ в підготовці спеціалістів із збереження Архівного фонду Російської Федерації”;

генерального директора Агентства “Узархів” при Кабінеті Міністрів Республіки Узбекистан А. Х. Абдуллаєва “Актуальні питання впровадження технічних регламентів у справу забезпечення збереження та використання загальної архівної спадщини”;

заступника директора Національного архіву Вірменії Г. В. Закояна “Архівна спадщина: національне та загальнолюдське. Проблеми інтерпретації, використання та взаємодії”;

директора Білоруського науково-дослідного центру електронної документації В. Л. Носевича “Електронний документообіг та електронні архіви”;

20 ПОДІЯ Заступники директора Національного архіву Вірменії С. С. Мірзоян та Г. В. Закоян (зліва направо) директора Всеросійського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи М. В. Ларіна “Досвід впровадження електронного документообігу у федеральних органах виконавчої влади Російської Федерації”;

генерального директора державних архівів Латвії В. Е. Шталса “Експертиза цінності електронних документів та баз даних і процедури з прийняття на державне зберігання інформації постійного збереження”;

заступника директора Державного архіву Російської Федерації Л. О. Рогової “Досвід створення електронного архіву РВАН (Радянської воєнної адміністрації в Німеччині)”;

генерального директора Агентства “Узархів” при Кабінеті Міністрів Республіки Узбекистан А. Х. Абдуллаєва “Досвід архівних установ Республіки Узбекистан з впровадження системи електронного документообігу”;

заступника голови Державного комітету архівів України О. В. Музичук “Електронний документообіг та електронні архіви – досвід України”;

доцента Історико-архівного інституту РДГУ Г. М. Ланського “Професійна підготовка спеціалістів по роботі з електронними документами

ПОДІЯ

та архівами: досвід Історико-архівного інституту РДГУ та Міжнародних архівних курсів”.

Учасниками міжнародних наукових конференцій прийнято рішення про підготовку та видання матеріалів цих конференції, яке доручено виконати організатору міжнародних заходів – Державному комітету архівів України.

21 травня 2010 р. у рамках 11-ї Загальної конференції ЄВРАЗІКИ на виконання доручень Кабінету Міністрів України підписано Меморандум про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Національним архівним управлінням Азербайджанської Республіки, Меморандум про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Національним архівом Грузії, Угоду про співробітництво в сфері архівної справи між Державним комітетом архівів України та Міністерством зв’язку та інформації Республіки Казахстан.

Вищезазначені міжнародні міжвідомчі договори від української сторони підписано Головою Державного комітету Гінзбург О. П.

22 СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ СтаттІ та ПОвІДОмленнЯ удк 930.25:001.4 і. б. матяш* осНовНі поНяття архівозНавства У статті досліджується виникнення та еволюція ключових понять архівознавства: “архів”, “архівний фонд”, “Національний архівний фонд”, “архівний документ”; полісемія цих термінів, а також їх трактування представниками різних наукових шкіл та наукових напрямів.

ключові слова: дефініції термінів; архівознавчі терміносистеми; міжнародні словники архівної термінології.

Понятійний апарат архівної науки1, матеріалізований в архівній термінології2, досить розгалужений і достатньо динамічний: у процесі його розвитку застарілі поняття витісняються новими (в умовах термінологічної нестачі з появою нових понять відбувається термінотворення як засіб закріплення їх знакової форми паралельно з набуттям “статусу” термінів-архаїзмів тими, що вийшли з актуального репертуару термінології), окремі – з осучасненням завдань архівів, появою нових способів фіксації та передавання документної інформації, зберігання документів, наповнюються новим змістом; розширення міждисциплінарних зв’язків зумовлює термінологічні запозичення та адаптування їх в архівознавстві (засвоєння термінів з інших термінологій, т.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


зв. залучених термінів); поглиблення міжнародних зв’язків архівістів спричинює запозичення з іншомовних термінологій та корелювання дефініцій, що сприяє збагаченню архівознавчих терміносистем різних країн, уніфікації термінів та оптимізації міжнародної професійної комунікації. Зміни в науковій термінології відображають розвиток знань про об’єкт дослідження, фіксують поступ наукових пошуків. У цьому контексті показові еквівалентні терміни, що називають основні спеціальні поняття архівної науки, притаманні терміносистемам практично всіх країн. Йдеться, зокрема, про терміни: “архів”, “фонд”, “архівний документ”, “довідковий апарат”, які не лише “живуть” самі, а й зумовлюють утворення нових термінів і понять, як, наприклад, “бізнес-архів”, “усні архіви”, “технотронні архіви”, “архівний фонд”, “національний

–  –  –

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

архівний фонд”, “спільна архівна спадщина”, “електронний архівний документ” тощо.

У зарубіжній та українській історіографії архівознавства достатньо уваги приділено (як у історичному, так і у практичному аспектах) одному з ключових понять архівознавства – “архів”. Етимологію терміну традиційно пов’язують з лат. “Archium” чи “Archivum” – спеціальне сховище актів/документів/рукописів в установі (за Іваном Андреєвським – “письмохранилище”3, за Віктором Романовським – “письмосхованка”4). Як зазначав польський учений Адольф Павінський у 1891 р., цей латинізм “затримався майже в усіх європейських мовах”5 (для порівняння: англ. Archives, фр. Archives, нім. Archiv, італ. Archivo, ісп. Archivo, польськ. Archivum). Більшість архівознавців вважає, що в свою чергу він походить від грецьк. “” (“Archeion”) в значенні “урядова палата, місце перебування влади, присутнє місце, ратуша”.

Деякі дослідники виводять його і від слова грецького “Archaion”, тобто “старожитності, все старе, що збереглося” (німецький архівознавець Франц Лeєр6, російський вчений Іван Андреєвський7, українець Віктор Романовський8 та ін.). Переконливою є версія щодо походження цього терміну від давньогрецького “arche” – початок, першооснова, ознака верховенства, межа9, яке стало основою для слів “archaios” (давній – тобто те, що належить до витоків, початків) та “archein” (бути першим, починати, очолювати; найвищий ступінь чогось). Вважають, що саме від основи другого слова утворилося давньогрецьке слово “Archeion”, а пізніше – латинське “Archium” (“Archivum”). Як похідне від “arche” воно вказувало на місце перебування влади, тобто на установи, що були місцем зібрання представників влади10. Оскільки сховища створювалися саме в таких місцях, то словом “архів” стали називати державні актосховища.

Переважно термін “архів” розглядають як полісемічний (багатозначний, термін-полісем), тобто такий, за знаковою стороною якого закріплено більше одного поняття11, хоч кількість значень/понять, констатованих різними дослідниками та зафіксованих у архівних термінологічних словниках, варіюється. При цьому помітні й деякі відмінності дефініцій, зумовлені національними особливостями формування терміносистем.

Так, автор статті про архіви в енциклопедичному словнику Ф. А. Брокгауза і С. Я. Ефрона (1890) І. Ю. Андреєвський розрізняв два значення терміну “архів”: а) “хранилица бумаг, документов и дел”, “установленіе, устроивающееся для храненія письменних документов”12;

б) “… названіе различных сборников и повременных изданій, имеющих целью собирать сведения о различных документах, а иногда и вообще о данных науки. … “Архив историко-юридических сведений, относящихся до Россіи”, узд. Калачовым, его же “Архив исторических и пракСТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ тических сведеній, относящихся до Россіи”, “Архив Белорусский” Григоровича, “Архив северный”, “Архив югозападной России”, “Русскій Архив” и т. п.”13. При цьому він наголошував, що основним є перше значення. Друге, очевидно, було похідним і утвореним шляхом метонімічного переносу з основного значення як типовий приклад полісемії.

На інші значення терміну “архів” І. Ю. Андреєвський не вказував.

У французькій професійній лексиці термін “архів” часто використовується в множині як “архіви” (фр. Archives). На думку професора Національної школи хартій у Парижі та почесного доктора РДГУ в Москві Бруно Дельмаса, в такій формі він означає всі документи, папери, акти, отримані або створені фізичною або юридичною особою в процесі своєї діяльності, які можуть слугувати як юридичний доказ або як пам’ять. Оскільки ці документи стосуються життя такої особи, вони не існують відособлено і зазвичай не зберігаються окремо, лише з іншими аналогічними документами, об’єднаними за хронологічним принципом14. У підготовленому під керівництвом цього вченого архівному словнику (“Dictionnaire des archives”, 1991)15 термін “архіви” має три значення: а) сукупність документів незалежно від дати створення, форми і матеріального носія, створених або отриманих фізичною чи юридичною особою, або будь-якою службою, державним або приватним підприємством, в процесі їхньої діяльності; б) установа, відповідальна за контроль і збереженість поточних архівів, зберігання або контроль за збереженістю громадською або приватною організацією, що є результатом її діяльності, проміжних архівів, зберігання, упорядкування, класифікацію, описування та використання остаточних архівів; в) будинок або приміщення, де зберігаються архіви. Існує й подвійне тлумачення терміну: а) як фонд або фонди установи або особи;

б) приміщення, де зберігаються ці фонди або групи фондів16. У французькому архівному законі (1979) детальна дефініція тлумачить перше значення як “сукупність документів, незалежно від дати, форми, матеріальної основи, створених або отриманих будь-якою фізичною або юридичною особою, а також будь-якою службою, або приватною установою у процесі їхньої діяльності”17. Аналогічне визначення можна знайти в працях відомих архівознавців (Ж. Фавье, М. Кетан та ін.):

“сукупність отриманих або створених фізичною чи юридичною особою, громадською або приватною організацією, що є результатом її діяльності, організована відповідно до неї і зберігається з урахуванням її можливого використання”18.

Польський словник архівних термінів (“Polski sownik atchiwalny”,Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ЕкОНОМікА кРАїН РЕГіОНу (БЛизЬкий Схід)” (для бакалаврів) Київ 2005 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Н. М. Матвієнко Затверджено на засіданні кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (протокол № 6 від 25.01.06) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Матвієнко Н. М. Навчальна програма дисципліни “Економіка країн регіону (Близький Схід)”...»

«ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА PROBL. SLAVONIC STUD.2011. Вип. 60. С. 21–32. 2011. Vol. 60. Р. 21– 32.. УДК: 930.85(477.83/.86) ФОРМУВАННЯ ГАЛИЦЬКОЇ СЛАВІСТИКИ В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ТЕОРІЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ (ХІХ–30-ті роки ХХ ст.) Роман ГОЛИК Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, e-mail: roman_holyk70@ukr.net Відділ історії середніх віків У статті простежено еволюцію славістичних досліджень у Галичині до 1939 р. на тлі розвитку...»

«Р.Федорович. Історія становлення та перспективи розвитку економічного аналізу / Р.Федорович, Н.Синькевич // Галицький економічний вісник. — 2011. — №1(30). — с.152-159 бухгалтерський облік, аналіз та аудит) УДК 3.30.101. Роман ФЕДОРОВИЧ, Надія СИНЬКЕВИЧ ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Резюме. Досліджено історичні аспекти становлення економічного аналізу як науки, а саме, зародження, формування, розвиток та інтеграція. The summary. The historical aspects of...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ДЕВ’ЯТНАДЦЯТІ СУМЦОВСЬКІ ЧИТАННЯ Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, «Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства» (проводиться в рамках ХІХ Сумцовських читань) 18 квітня 2013 р. Харків «Майдан» УДК 379.822 ББК 79 Д 11 Друкується за рішенням науково-методичної ради Харківського історичного музею, протокол № 2 від 12...»

«ЛІТЕРАТУРА Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – 2-е изд. – М.: Искусство, 1986. – 444 с. 1. Ніколаєнко В. М. Історичні романи Раїси Іванченко про давню Русь. Автореферат дис. канд. 2. філолог. наук: 10.01.01 – українська література. Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 19 с. Домалега І. М. Жанрово-стильові особливості історичних романів Д. Міщенка про добу VI – VII 3. ст. н.е. Автореферат дис. канд. філолог. наук: 10.01.01 – українська література. Кіровоградський держ. ун-т....»

«Науковий вісник ЧДІЕУ № 3 (11), 2011 РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УДК 338.48.330 С. М. Мархонос, к.геогр.н., доцент, Н. П. Турло, к.е.н., доцент ДІАГНОСТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Анотація. У статті розкрита сутність понять «історико-культурні» та «природно-рекреаційні» ресурси. На основі методів рангів, бальної оцінки та кластерного аналізу проведено діагностику забезпеченості історико-культурними та природно-рекреаційними ресурсами регіонів України. Визначено можливості...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 2 (55)-2013 УДК 37.032 РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВОЇ СФЕРИ УЧНІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА А. І. Дзундза, В. Ю. Літвінова У статті аналізуються науково-педагогічні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячені вивченню різних граней емоційно-почуттєвої сфери учнів. Ключові слова: емоційно-почуттєва сфера, емоційні переживання, емоційні процеси, емоційність, емоційні стани. Наразі соціально-економічна ситуація в Україні...»

«УДК 72.01(03) С.М. Лінда Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра архітектурного проектування МОРФОГЕНЕЗ В АРХІТЕКТУРІ ІСТОРИЗМУ: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ З ПОЗИЦІЙ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ © Лінда С.М., 2013 Досліджено проблему морфогенезу в архітектурі історизму, розглянутого з позицій положень загальної теорії систем Ю. Урманцева. Продемонстровано перспективність використання методів системного аналізу у дослідженні архітектурних феноменів. Ключові слова: загальна теорія систем Ю....»

«Навчально-методичні та наукові видання Данильчук, Дмитро Васильович. Український правопис: роздоріжжя і ЧЗГВ (1) дороговказки / Д. В. Данильчук. – К. : Либідь, 2013.– 224 с. Маловідомі факти з історії української орфографії, бурхливі правописні дискусії кінця 1920-х років та новітнього часу, складні й суперечливі питання сучасного українського правопису, практичні поради всім, хто послуговується писемною мовою, це та багато іншого знайде у цій книзі небайдужий читач. Для широкого загалу....»

«Друкарський орган студентського парламенту Випуск № 4 Нікопольської філії ПВНЗ Європейський університет 20 березня 2012 р.АНОНС: Всеукраїнський семінар для голів 1. Всеукраїнський семінар для студентського самоврядування голів СПУ Можливості і проМожливості і проблеми розвитку інблеми розвитку інновацій студентського самоврядування. новацій студентського самоврядуванВоєводінна Г. — стор. 1-2 ня» (туристична база «Едельвейс») 2. Інформує студентський парламент університету — Протокол №5,6...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»