WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 59 |

«ЗМІСТ Науково-практичНий журНал видається з 1947 р. № 3 – 4 (269) 2010 липеНь – вересеНь зміст подія Прилепішева Ю. А. Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЗМІСТ

Науково-практичНий

журНал

видається з 1947 р.

№ 3 – 4 (269) 2010 липеНь – вересеНь

зміст

подія

Прилепішева Ю. А. Загальна конференція Євро-Азійського регіонального

відділення Міжнародної ради архівів та Консультативна рада керівників

державних архівних служб держав-учасниць СНД

статті та повідомлення

Матяш І. Б. Основні поняття архівознавства

Папакін А. Г. Документи україніки в Національному архіві Республіки Білорусь Томазов В. В. Рід Маврогордато (гілка Лакана) в Одесі: історико-генеалогічна розвідка

Казімірова І. О., Ємельянова Т. О. З досвіду оцифровування кінодокументів у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

з історії архівів та архівних зібрань Петришак Б. І. До історії публічного нотаріату у Львові XVI ст.: процедура призначення та присяги

архіви очима відомих сучасників Ольга Богомолець

Євген Станкович

Михайло Захаревич

Павло Кривонос

огляди джерел та документальні нариси Микола Петровський: “Особисто, конфіденційно”. Підготував Острянко А. М...110 Климович Н. М. Сергій Єфремов у кінофотодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Мягкий І. М. Відносини України та Франції у 1917–1920 рр. у документах ЦДАВО України

унікальний документ Конституція Пилипа Орлика: оригінал та його історія. Підготувала Вовк О. Б... 145 Декларація про державний суверенітет України. Підготувала Маковська Н. В... 167 архівна справа за кордоном Білоусова Л. Г. Національний архів Непалу

Мельник Р. І. Організація доступу та користування архівними документами у Польщі: нормативно-правовий аспект

Надольська В. В. Архівне законодавство Білорусі та України:

порівняльний аналіз

Артамонова С. С. “Отечественные архивы”: аналітичний огляд (2006–2009 рр.)

особистості Войцехівська І. Н., Патик В. В. Історик-архівіст В’ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження)

2 ЗМІСТ Делеган М. В. Ніколаус Радвані – організатор і дослідник архівної справи Підкарпатської Русі (до 145-річчя від дня народження)

Осередчук О. А. Людвік Фінкель – засновник та перший директор архіву Львівського університету

інформація і рецензії Кугай В. Й. Поповнення архівного фонду Скоропадських

Лісовська Є. І. Міжнародна конференція “Кадастрові карти Центральної Європи”

Куташі О. Й. Підписання договору про співробітництво між Державним архівом Закарпатської області України та Саболч-Сатмар-Березьким комітатським архівом Угорщини

Клід Г. Виставка eкспонатів матеріальної культури українців – 2008 в Едмонтоні

Куделко С. М. Видання про автографи видатних особистостей

Машкін О. М. Нове дослідження з історії російської культури Криму................. 332 Березін С. Є. Книга про афганське та чорнобильське випробування

Жмундуляк Д. Д. Новий навчальний посібник “Україна в міжнародних організаціях”

На допомогу молодим науковцям Одинока Л. П., Артамонова С. С., Майстренко А. А., Романовський Р. В.

Правила бібліографічного опису видань для списків літератури дисертаційних досліджень

Ювілеї Коваль О. М. Ювілей Сергія Кулешова

Бондар В. О. Олександру Тедєєву – 50

–  –  –

Articles and notices Matyash I. B. Main Archival concepts

Papakin A. G. Ucrainica's Documents at the national Archives of the Republic of Belarus

Tomazov V. V. Mavrohordato Kind (Lacan branch) in odessa: historical-genealogical investigation

Kazimirova I. O., Yemelyanova T. O. From the experience in digitization of cinedocuments in the central state cinePhotoPhono Archives of Ukraine after H. Pshenychnyi

From the history of archives and archival collections Petryshak B. I. to the history of Public notary in Lviv XVI century: procedure of appointment and oath

The Archives by famous contemporaries eyes olha Bogomolets’

evhen stankovych

Mykhailo Zakharevych

Pavlo Kryvonos

Sources reviews and documentary essays Mykola Petrovs’kyi: “Private, confidential”. Prepared by Ostryanko A. M................. 110 Klymovych N. M. serhiy efremov in cinephotophonodocuments of the central state cinePhotoPhono Archives of Ukraine after H. Pshenychnyi

Myahkyi I. M. the relationships between Ukraine and France during 1917–1920’s in the documents of the central state Arcives of Government of Ukraine........ 125 Unique document the constitution of Pylyp orlyk: original and its history. Prepared by Vovk. O. B.... 145 the Declaration of state sovereignty of Ukraine. Prepared by Makovs’ka N. V........ 167 Archive affairs abroad Bilousova L. G. the national Archives of nepal

Melnyk R.I. the providing of access and using of archival documents in Poland:

legal aspects

Nadols’ka V. V. the archival legislation of Republic of Belarus and Ukraine:

comparative analysis

Artamonova S. S. “Otechestvennye Arhivy” (“The Native Archives”):

analitical review (2006–2009)

Personalities Voitsekhovs’ka I. N., Patyk V. V. Historian-archivist Vyacheslav strels’kyi (to the 100-th birthday)

Delegan M. V. nicolaus Radvani – the founder and archive researcher of Pidkarpats’ka Rus (to the 145 birthday)

4 contents

Oseredchuk O. A. Ludvik Finkel’ – the founder and first director of Lviv University Archives

Information and notices Kuhay V. Y. Addition of Skoropads’ki aqrchival fund

Lisovs’ka E. I. International Conference “Cadastral maps of Central Europe”...........318 Kutashi O. Y. The signing of a cooperation agreement between the State Archives of Zakarpats’ka oblast of Ukraine and Subolch-Szatmr-Bereh Archives of Hungary

Klid G. Exhibition of material culture items of ukrainians in Edmonton (2008)........324 Kudelko S. M. The publication about autographs of famous personalities..................330 Mashkin O. M. The new research of history of russian culture of Crimea..................332 Beresin S. E. The book about Afghan and Chornobyl test

Zhmundulyak D. D. New textbook “Ukraine in international organizations”.............344 To help young scholars Odynoka L. P., Artamonova S.S., Maistrenko A. A., Romanovs’kyi R. V. Rules of bibliographic descriptions for the literature lists of dissertation investigations

Anniversaries Koval O. M. Anniversary of Serhiy Kuleshov

Bondar V. O. Olexandr Tadeev is 50

ПОДІЯ ПОДІЯ

–  –  –

загальНа коНфереНція євро-азійського регіоНальНого відділеННя міжНародНої ради архівів та коНсультативНа рада керівНиків державНих архівНих служб держав-учасНиць сНд 20–23 травня 2010 р. у м. Одесі відбулася 11-та Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів (МРА), Консультативна рада керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД (Консультативна рада) та міжнародні наукові конференції: “Спільна архівна спадщина та національні архівні фонди”, “Електронний документообіг та електронні архіви”, організована Державним комітетом архівів України та Державним архівом Одеської області за підтримки Одеської обласної державної адміністрації.

У цьогорічній щорічній 11-й Загальній конференції ЄВРАЗІКИ, Консультативній раді та міжнародних конференціях взяли участь представник Виконкому СНД О. М. Аскольський, керівники державних архівних служб та відповідальні працівники державних архівних установ Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Латвії, Росії, Узбекистану, України. Загальна кількість учасників – 40 осіб.

На відкритті Консультативної ради з вітальним словом до учасників міжнародних заходів звернулися заступник голови – керівник апарату Одеської обласної державної адміністрації М. В. Пундик, Голова Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург, директор Національного архіву Вірменії А. С. Вірабян (Голова ЄВРАЗІКИ та Консультативної ради), представник Виконкому СНД О. М. Аскольський.

На засіданні Консультативної ради виступили з повідомленнями про розвиток архівної справи в їх державах керівники державних архівних служб.

Вперше за останні п’ять років участь у роботі Консультативної ради взяли представники державної архівної служби Азербайджанської Республіки. А. А. Пашаєв, начальник Національного архівного управління

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Відкриття Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД та 11-ї Загальної конференції Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів, 21 травня 2010 року, м. Одеса республіки, констатував, що за роки незалежності Азербайджану прийнято низку законодавчих та нормативних актів, що визначили стратегічні напрями розвитку архівної галузі та сприяли проведенню заходів, спрямованих на забезпечення збереження Національного архівного фонду Азербайджанської Республіки. Це, зокрема, Закон “Про Національну архівну справу” (1999 р.), Указ Президента Азербайджанської Республіки “Про удосконалення архівної справи в Азербайджанській Республіці” (2002 р.), Програма з оснащення установ архівної служби матеріально-технічним обладнанням, забезпечення архівів необхідними приміщеннями, проведення ремонтних та відновлюваних робіт у них, покращення соціального стану працівників архівів (2004 р.).

Заступник директора Національного архіву Вірменії С. С. Мірзоян у своїй доповіді акцентувала увагу на співпраці вірменських архівістів із засобами масової інформації та проведенні документальних виставок. Результатом інформаційної роботи вірменських архівістів стало підвищення уваги ЗМІ до діяльності архівів та складу і змісту архівних фондів. Нині, за свідченням директора Національного архіву Вірменії А. С. Вірабяна, практично кожен день на національному телебаченні згадуються архіви.

Найактуальнішим питанням керівництво Національного архіву Вірменії також вважає підвищення кваліфікації архівних кадрів, організа

<

ПОДІЯ

Начальник Національного архівного управління республіки Азербайджан А. А. Пашаєв, директор Державного архіву звукозапису Г. А. Мадатов (зліва направо) цію та проведення атестації співробітників. З цією метою Національним архівом розроблено програму спеціальних науково-практичних занять для молодих спеціалістів. Цікавим є те, що за результатами атестації молодь має можливість реального просування по службі.

Директор Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь В. І. Адамушко відзначив, що у центрі уваги білоруських архівістів перебуває робота із забезпечення схоронності архівних фондів, зміцнення матеріально-технічної та ресурсної бази архівів.

Не зважаючи на кризу, Департаменту вдалося ввести в експлуатацію в 2009 році приміщення Зонального державного архіву в м. Молодечно, в рамках Державної інвестиційної програми продовжено реконструкцію приміщень НІАБ у м. Гродно, здійснено реконструкцію приміщення Держархіву Брестської області, проведено капітальний ремонт приміщення ЗДА в м. Борисові та архівосховища Вітебської області, модернізовано фасад приміщення БДАКФФД за рахунок проведеного ремонту розширено площі для здійснення реставрації в приміщенні ЦЛМРД.

Електронний Державний фондовий каталог Департаменту нараховує 57.594 електронні картки фондів (90 % від загальної кількості, що потребує введення).

8 ПОДІЯ Делегація білоруських архівістів (зліва направо): В. І. Адамушко, А. Є. Рибаков, В. Д. Селеменєв Голова Комітету інформації та архівів Міністерства зв’язку та інформації Казахстану Б. Т. Берсебаєв зупинився на реалізації казахськими архівістами Програми розвитку архівної справи та систем документації Республіки Казахстан на 2007–2009 рр., відповідно до вимог якої найбільша увага приділялася удосконаленню нормативно-правової та методичної бази архівної справи, документування та управління документацією, функціонування державних архівних установ.

4 червня 2009 р. підписано Закон Республіки Казахстан “Про внесення змін та доповнень до окремих законодавчих актів з питань документаційного забезпечення”. З метою реалізації положень цього Закону 27 квітня 2009 року затверджено Перелік типових документів, що утворюються в діяльності організацій в форматі електронного документа, з зазначенням термінів зберігання, 25 вересня 2009 р.

– Типові правила документування та управління документацією в державних та недержавних організаціях та Перелік типових документів, що утворюються в діяльності державних та недержавних організацій, з зазначенням термінів зберігання. Таким чином казахським архівістам вдалося на загальнодержавному рівні запровадити єдині вимоги до створення та організації роботи з документами, термінів збереження документів, що відповідає рекомендаціям міжнародного стандарту ІСО 15489 “Інформація та документація. Управління документацією”.

ПОДІЯ

Казахська та грузинська делегації (зліва направо): Голова Комітету інформації та архівів Міністерства зв’язку та інформації Казахстану Б. Т. Берсебаєв та начальник управління архівів та документації цього Комітету Є. К. Жусупов, заступник директора Національного архіву Грузії Г. С. чежия та координатор з електронних архівів Національного архіву Грузії Г. Т. Зурмухташвілі Комітет інформації та архівів Міністерства зв’язку та інформації Казахстану також затвердив Стандарти державних послуг з видачі архівних довідок та апостилювання архівних довідок та копій архівних документів, що видаються державними архівами республіки. Комітетом завершено розробку Єдиних правил комплектування, зберігання, обліку та використання документів Національного архівного фонду та Довідників Єдиної системи електронного документообігу державних органів.

Казахські архівісти, визнаючи необхідність урегулювання питань переміщення архівних документів через державні кордони, взяли участь в розробці Положення про порядок ввезення на митну територію держав – учасниць митного союзу та вивозу з митної території держав – учасниць митного союзу культурних цінностей, документів національних архівних фондів та оригіналів архівних документів, а також Єдиного переліку товарів, до яких застосовується заборона або обмеження на ввезення та вивезення державами – учасницями митного союзу в рамках Євразійського економічного товариства, до якого внесено архівні документи.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА © 2007 ДИСКУРС ЧИТАЧА ЯК СКЛАДОВА НАРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ: ПЕРШЕ ПРОЧИТАННЯ ТЕКСТУ Важливим чинником літературного дискурсу, який змагається з автором (чи авторською інтенцією) за першість у процесі естетичної комунікації, є читач. Конкретно-біографічна особа, людина, котра гортає сторінки книги – це лише одна із численних модифікацій присутності адресата в просторі художнього твору. Сучасне літературознавство диференціює три найбільш виразні форми...»

«УДК 327:001.83:37(477)(540) О.І. Лукаш Голова Всеукраїнської асоціації індологів, к.і.н. ст.н.с. ІСЕМВ НАН України Д.В. Рачек магістр міжнародних відносин, перекладач УКРАЇНСЬКО-ІНДІЙСЬКІ ГУМАНІТАРНІ ЗВ’ЯЗКИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ У статті розглядаються стан, проблеми та основні напрями розвитку зв’язків між Україною та Індією у гуманітарній сфері, а також дається короткий історичний огляд українсько-індійських зв’язків у сфері науки, освіти та культури. Ключові слова: Україна, Індія,...»

«Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Дмитро Ягунов Що стоїть на заваді створення служби пробації в Україні? (до питання про створення національної моделі пробації) Надруковано Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник статей з питань європейської інтеграції та права.Випуск шостий / За ред. Д.Ягунова. Зі вст. сл. Д.Ягунова. Одеса: Видавництво «Фенікс», 2011. – 178 с. (укр., рос. та анг. мовами). Сторінки 146-1 «Вихваляння...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія мист-во. 2011. Вип. 10. С. 3–20 Ser. Art Studies. 2011. № 10. Р. 3–20 І С Т О Р І Я ТА Т Е О Р І Я ЕТНОМУЗИКОЗНАВСТВА УДК 801.81(477)(092) Опанас Сластьон ОПАНАС СЛАСТЬОН В ІСТОРІЇ ФОНОГРАФУВАННЯ КОБЗАРСЬКО-ЛІРНИЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ Ірина ДОВГАЛЮК Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1/345, 79602 Львів, Україна, тел.: (+38032) 293 47 20, e-mail:...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Кафедра гімнастики ГІМНАСТИКА В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ для студентів 1 курсу напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання Лекцію склав: доцент Бубела О.Ю. “Затверджено” на засіданні кафедри гімнастики Протокол № 2013 р. Зав. каф., доцент Сосіна В.Ю. Львів –2013 Мета : 1. Дати характеристику гімнастики як одного з основних засобів фізичного виховання. Задачі : 1. Розкрити методичні особливості гімнастики. 2. дати характеристику засобам, які...»

«Наукові записки: Серія “Історія” 145 Hanna Siromska LANGUAGE ISSUE IN PUBLIC DISCOURSE OF GALICIA IN SECOND HALF OF THE XIX CENTURY: RUSSOPHILE’S POSITION The Galician Russophile’s stance regarding language issue in the Ukrainian lands in the second half of the XIX century is analyzed. Special attention is paid to the Russophile initiatives in the areas of spelling, views concerning the historical origins and development of Ukrainian (Rus’ka) language, sociopolitical discussion around this...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ – 2011 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ (20–21 КВІТНЯ 2011 РОКУ) МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ ТА ВИСТУПІВ ЧАСТИНА 6 Редакційна колегія: А.Є. Конверський, д-р філос. наук, проф., чл.-кор. НАН України (голова); С.В. Руденко, канд. філос. наук, доц. (відп. секр.); І.С. Добронравова, д-р філос. наук, проф.; В.Ф. Цвих, д-р політ. наук, проф.; А.М. Лой, д-р філос. наук, проф.; В.І. Лубський, д-р філос. наук, проф.; В.І....»

«Хроніка архівного життя в Одеській області: жовтень-грудень 2011 року 5 жовтня 2011 р.Начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ О.О. Солончук, начальник відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань О.І. Ксендзик, методист відділу формування Національного архівного фонду та діловодству Т.В. Ратушна були відряджені до архівного відділу Татарбунарської райдержадміністрації для комплексної перевірки роботи. Начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ...»

«Наукові записки ТНПУ: Літературознавство 71 теперішнього і майбутнього, без осмислення яких людина не може національно й духовно самоідентифікуватись. Література: Виноградов 1971: Виноградов В. Проблема сказа в стилистике Поэтика. – Л.,1971. – 240с.; Копистянська 1996: Копистянська Н. Художній час як категорія порівняльної поетики // Словянські літератури. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 184-200.; Лепкий 1991 : Лепкий Б. Твори в 2 т.К.: Дніпро, 1991. – Т.2. – 700с.; Гром’як 1997:...»

«Український Католицький Університет Інститут релігії та суспільства ХV Всеукраїнська науково-практична конференція ЛЮДИНА В СИЛОВОМУ ПОЛІ ВЛАДИ ТА ІДЕОЛОГІЙ 27–28 квітня 2012 року Львів вул. Свєнціцького, 17 ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 27 квітня (п’ятниця) Прибуття і реєстрація учасників 14:00 – 14:45 15:00 – 15:15 Відкриття конференції. Вітальне слово Мирослава Мариновича, президента Інституту релігії та суспільства УКУ 15:15 – 16:30 Перше пленарне засідання: єрм. Юстин Бойко (єромонах Студійського...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»