WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 91 |

«Архівні зібрання України Спеціальні довідники АРХІВНІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ ДОВІДНИК ТОМ 2 НАУКОВІ УСТАНОВИ, МУЗЕЇ, БІБЛІОТЕКИ Книга 1 Національна академія наук України, Автономна Республіка ...»

-- [ Страница 3 ] --

Інтеграційні процеси між різними науковими, освітніми установами призвели до того, що на початку ХХІ ст. знову постало питання співпраці та взаємодії музеїв, бібліотек та архівів. У травні 2004 р. у м. Варшаві (Польща) відбулась 10 міжнародна конференція архівістів країн Центральної та Східної Європи – Сковронеківські читання. Темою читань стала проблема барвінський В. Центрархив. Архивное дело. – М. ; Пг., 1923. – Вып. 1 // Архівна справа. – Х., 1925. – Кн. 1. – С. 173–174 ; алексеев В. Архивы в музеях // Архивное дело. – Л., 1925. – Вып. ІІ. – С. 61.

Маяковский и. Архив, библиотека и музей // Архивное дело / Центр. Архив РСФСР. – 1926. – Вып. V–VI. – С. 45–56 ; Вып. VIІ. – С. 21–36.

XV архівні установи україни спільного та відмінного у єдиній системі накопичення, зберігання та використання історичної пам’яті – музеїв, бібліотек, архівів3. Відзначивши важливість кожної зі вказаних установ у цих процесах, учасники дискусії відмітили, що вже давно назріла потреба розглянути взаємодію діяльності всіх трьох складових національної пам’яті у сучасних умовах. Продовженням обговорення ролі музеїв, бібліотек і архівів у системі історичної пам’яті стала дискусія, яка того ж року розгорнулася на сторінках російського журналу «Отечественные архивы». Учасники дискусії визнали, що музеї, бібліотеки та архіви є рівноцінними, взаємодоповнюючими одна одну підсистемами єдиної системи історичної пам’яті. Підкреслювалось, що об’єктами музейного, бібліотечного та архівного зберігання є предмет, книга, документ.

Питання місця та ролі архівів, музеїв і бібліотек у суспільстві, їх участі у освіті, ознайомленні громадськості з культурними цінностями, а, відповідно, пошук нових форм і методів інформування про їх архівні багатства й на сьогодні залишаються в центрі уваги архівістів, музеєзнавців, бібліотекознавців, співробітників музеїв і бібліотек, адже зазначені установи мають багато спільного у своїй місії. Багатовікова історія суспільства свідчить про те, що ці установи, незалежно одна від одної, збирали й зберігали документи, рукописи. Однак, у той же час, їм притаманні свої специфічні риси, що знаходять відображення в характері та організації їхньої діяльності, в покладених на них завданнях. Кожна з указаних установ має свої особливості у формуванні фондів, обліку, систематизації їх типів і видів, підходах до зберігання та розповсюдження інформації про них. У той час як у архіві справа, одиниця обліку та одиниця зберігання може формуватися з одного документа або сукупності документів, у музеях кожен предмет розглядається як окрема одиниця обліку.

Формування музейних колекцій залежить від принципів комплектування фондів музею на основі наукових планів комплектування, відповідно до яких проводяться наукові експедиції, архівні розвідки, цілеспрямований пошук окремих предметів, закупівля на аукціонах тощо. До музейних предметів належать: писемні пам’ятки – рукописні і друковані документи, книги рукописні, стародруки, книги з автографами, маргіналіями, рідкісні видання XVII-XX ст., книжкові фонди до і після 1940-х рр., друковані видання – запрошення, афіші, програми, документи, газети; документальні та художні кіно-, фотоматеріали; фонозаписи мовні та музичні, що мають документальне, меморіальне або художнє значення. Фонди особового походження у складі музейного зібрання складають документи, які мають відношення до біографічних (особових) документів, документів службової діяльності окремої особи, родини або роду. Крім того, в архівних підрозділах музеїв зберігаються документи, пов’язані з історією створення музеїв.

Усі музейні предмети розподіляються між основним та науково-допоміжним фондом. Під час відбору документів до основного фонду передбачається проведення експертизи цінності документів. Музейна цінність документа визначається не лише художньою цінністю, але й його історичним, естетичним, меморіальним, комунікативним та науковим значенням.

Archives among the Memory Institutions : Papers of the International Conference Warsaw, May 28-29, 2004 ; ed. by A. Biernet and W. Stepniak. – Warszawa, 2004. – 249 s.

Отечественные архивы. – 2004. – № 6. – С. 71–87.

XVI Від упорядників Документ із музейної колекції має зовсім інше навантаження, ніж із архівного зібрання. Документи, що подані в експозиції музею, призначені для відвідувачів. Останні, як правило, не є фахівцями, тому документ подається для них як експонат. Тут спрацьовує одна з найважливіших соціальних функцій «храму муз» – емоційний вплив експоната на глядача.

Музейний об’єкт повинен бути репрезентативним й аутентичним. У зв’язку з цим вступають в дію закони побудови експозиції, які передбачають певні вимоги до документа: збереженість, читабельність, привабливість. Наявність у них цих особливостей дає можливість використовувати їх у музейних експозиціях для глибокого емоційного впливу на відвідувачів. Деякі документи за своїм зовнішнім інформаційним полем не сприймаються й самі по собі не привертають увагу відвідувачів музеїв. У той же час такі документи можуть зацікавити дослідників через їх зміст, а не зовнішній вигляд. Тому нагальною потребою є розширення доступу до фондів музеїв з метою залучення до наукового обігу архівної інформації.

Універсальним місцем збирання культурних артефактів широкого діапазону, з часом – друкованих видань, рукописних документів і матеріальних предметів стали бібліотеки – установи культури, що організовують збирання, збереження, громадське використання творів друку та пам’яток писемності з давніх часів. Вони, як і музеї, покликані транслювати історичну пам’ять.

У бібліотеках значні за складом та змістом архівні фонди знаходяться у відділах рідкісних книг і рукописів, які історично сформувалися у ХІХ ст.

як колекційні та архівні фонди у результаті цілеспрямованого збирання книжково-рукописної старовини просвітницькими установами, навчальними закладами, науковими товариствами, громадськими об’єднаннями. Основу цих зібрань становлять рукописні книги та писемні пам’ятки з найдавніших часів й до наших днів, особові фонди діячів науки та культури, колекційні матеріали. Суттєвою відмінністю книжкової інформації від архівного документа є якісна характеристика тиражованості першого та унікальності останнього.

За багаторічну історію бібліотеками нагромаджено великий досвід не тільки збирання та збереження архівних документів, удосконалення технологій та методик роботи з ними, але й використання архівної інформації.

Фонди бібліотек, на відміну від музейних фондів, більш доступні для дослідників. Як відмічає І. Б. Матяш: «Склад і зміст документів Національного архівного фонду, що зберігаються в бібліотеках України визначають форми їх використання. Серед традиційних форм використання архівної інформації в цих установах пріоритет мають експозиційна робота, організація використання документів в читальних залах, публікація архівних документів (як збірників, так і окремих документів у засобах масової інформації)5.

Бібліотечні фонди нарівні з музейними зібраннями суттєво доповнюють інформацію щодо історичної національної пам’яті. Тому важливим є поєднання зусиль всіх інституцій та установ, що виконують функцію збереження історичної пам’яті, у якісному та оперативному доведенні інформації до дослідників історії України.

Матяш и. Документы Национального архивного фонда Украины в библиотеках и проблемы их использования // Archives among the Memory Institutions : Papers of the International Conference Warsaw, May 28–29, 2004 ; ed. by A. Biernet and W. Stpniak. – Warszawa, 2004. – S. 147.

XVII архівні установи україни Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»6 державні наукові установи, музеї та бібліотеки, об’єднання громадян, релігійних організацій, а також підприємства, установи, засновані на приватній формі власності, мають право створювати архівні підрозділи для зберігання документів НАФ, а також поповнювати свої фонди і колекції профільними документами. У своїй діяльності вони підпорядковуються міністерствам і відомствам, що їх створили: Національній академії наук України, Міністерству культури і туризму України, Міністерству освіти і науки України тощо.

Наукові установи, музеї, бібліотеки України останнім часом активно долучилися до роботи зі створення системи інформаційно-пошукових засобів та науково-інформаційних видань про склад і зміст фондів, у тому числі архівних, удосконалюють довідковий апарат з урахуванням сучасних комп’ютерних технологій, створюють електронні бази даних облікового та тематичного характеру, веб-сторінки у мережі Інтернет з інформацією про архівні документи.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Системний підхід до організації доступу до архівних документів наукових установ, музеїв і бібліотек, громадських інституцій передбачає включення відомостей про їхні інформаційні ресурси у систему довідковонформаційних видань. Отже, підготовка таких видань, які репрезентують склад і зміст архівних документів України перед вітчизняною та світовою громадськістю, є одним із пріоритетних напрямів роботи.

З метою посилення системного підходу до підготовки та видання архівних довідників Державним комітетом архівів України було розроблено перспективний план підготовки довідкових видань за програмою «Архівні зібрання України» у межах двох серій «Путівники» та «Спеціальні довідники». Відповідно до перспективного плану у 2005 р. побачив світ перший том довідника «Архівні установи України. Т. 1 : Державні архіви», який включає відомості про установи, підпорядковані Державному комітету архівів України, – центральні та місцеві державні архівні установи; галузеві архівні установи, підпорядковані різним міністерствам та відомствам, а також статті про Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Науково-довідкову бібліотеку Центральних державних архівів України, Державний центр збереження документів Національного архівного фонду.

Виконанням програми «Архівні зібрання України. Спеціальні довідники» є видання другого тому довідника «Архівні установи України. Т. 2 :

Наукові установи, музеї, бібліотеки» (далі – Довідник). В основу концепції Довідника редакційною колегією покладено рішення колегії Держкомархіву України щодо перевіряння стану обліку та забезпечення збереженості документів у музеях і бібліотеках, виявлення та обліку архівних докуменПро Національний архівний фонд та архівні установи” Закон України від 24 груд. 1993 р. № 3814-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 86 ; “Про Національний архівний фонд та архівні установи” Закон України від 13 груд. 2001 р. [зі змінами] // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 11. – Ст. 81 ; Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” Закон України від 6 берез. 2003 р. № 594-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 24. – Ст. 159.

XVIII Від упорядників тів з метою проведення їх державної реєстрації, наукового опрацювання та включення до складу НАФ.

До другого тому Довідника увійшли відомості про архівні зібрання наукових установ Національної академії наук України, музеїв і бібліотек систем Міністерства культури і туризму України та Міністерства освіти і науки України, установ іншого підпорядкування, громадських об’єднань, організацій та творчих спілок, заснованих на приватній формі власності, архівні фонди яких відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» є складовою НАФ.

Описові статті Довідника розподілено за географічним (за алфавітом назв адміністративно-територіального поділу України), профільним та відомчим принципами.

Матеріал другого тому Довідника викладено у двох книгах, які включають 569 описових статей (кн. 1 – 297 статей, кн. 2 – 272 статті):

Книга 1 : Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області.

Книга 2 : Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

Мета Довідника – сприяти інформуванню щодо архівних зібрань, які зберігаються у музеях і бібліотеках України, їх місцезнаходження, зміст, умови доступу до документів; розширити можливості використання ретроспективної документальної інформації дослідниками та введення документів у науковий обіг; репрезентувати склад і зміст архівних документів України перед вітчизняною та світовою громадськістю.

Завданнями Довідника є узагальнення та систематизація відомостей про наявні архівні документи у фондах державних музеїв і бібліотек, архівних підрозділах та архівних зібраннях державних наукових установ Національної академії наук України, музеїв і бібліотек вищих навчальних закладів, які здійснюють збереження документів НАФ, поповнюють свої фонди і колекції профільними документами; включення відомостей про їхні інформаційні ресурси у систему довідково-інформаційних видань; розкриття системи інформаційно-пошукових засобів та науково-інформаційних видань про склад і зміст фондів, у тому числі архівних; характеристика довідкового апарату та сучасних комп’ютерних технологій, електронних баз даних облікового та тематичного характеру, веб-сторінок у мережі Інтернет з інформацією про архівні документи.

У самостійні розділи виокремлено статті про наукові установи Національної академії наук України, музеї і бібліотеки міст Києва та Севастополя.

Розділ «Національна академія наук України» представлено описовими статтями про державні наукові установи, зокрема Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського та її архівні підрозділи, Львівську національну наукову бібліотеку імені В. Стефаника та її підрозділи, архівні зібрання академічних інститутів. У їхніх фондах зберігається документальний масив архівних документів щодо діяльності Національної академії наук від часу її створення як провідної наукової установи України до сьогодення, XIX архівні установи україни розвитку української науки протягом ХХ століття, особистого внеску видатних учених країни, міжнародних наукових зв’язків, містяться документи колекційного характеру з історії України тощо.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 91 |
 
Похожие работы:

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВОВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Архівні зібрання України Спеціальні довідники Державний архів Донецької області АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ Том 1 Фонди періоду до 1917 року ДОНЕЦЬК–КИЇВ ББК 79.3 (4 Укр 4 Донец) я 2 Д 36 Державний архів Донецької області: анотов. реєстр описів. Т. 1: Фонди періоду до 1917 року / Держ. ком. архівів України, Держ. архів Донец. обл.; авт.-упоряд.: Т. Церковнікова, І. Шишолік. – Донецьк, 2011. – 172 с. Довідник містить відомості про...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри політології М. А. Остапенко Затверджено на засіданні кафедри політології (протокол № 1 від 07.09.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Остапенко М. А. Методичні рекомендації щодо забезпечення...»

«Розроблено: Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі Укладач: Гамалія К.М., к.і.н., доцент Розглянуто на засіданні кафедри мистецтвознавства, етнічної культури та гуманітарної освіти. Протокол № 6 від 24 січня 2014 р. Схвалено Вченою радою Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі. Протокол № 4 від 29 січня 2014 р. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного випробування з історії України призначена для підготовки до вступу на...»

«Видавництво Каравела (м. Київ) прайс станом на 14.04.2014 р. т. 044-592-39-36, 050-355-77-75 (MTS), 068-364-05-77 (KyivStar) Наименование Класс Номенклатурная группа Автор Цена ДПА. 11 кл. Англ. мова. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Коваленко О. Я. 6 ДПА. 11 кл. Біологія. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Фіцайло С. С. 4 ДПА. 11 кл. Всесвітня історія. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Ладиченко Т. В. 36 ДПА. 11 кл. Географія. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Гладковський Р.В. 45 ДПА. 11 кл. Економіка. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Бицюра Ю....»

«Інститут філософії НАН України імені Г.С. Сковороди БІБЛІОГРАФІЯ історико-філософських досліджень, виданих в Україні в 1990 – 2004 рр. Упорядник С.Кудра Київ – 200 УДК 016:1(09)(477) ББК 91.9:87.3 Б59 Бібліографія історико-філософських досліджень, виданих в Україні в 1990 – 2004 рр. / Упорядник С. Кудра. ISBN 978-966-02-5462-6 Упорядник: С. Кудра. Затверджено до друку Вченою радою Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (протокол № 5 від від 23 травня 2006 р.). Обкладинка Г.І....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) «_» _ 2014 р. С.І. БЕРЕГОВИЙ УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА СВІТОВОМУ ВИМІРІ Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам. Підпис автора_ “” 2014 р. Реєстраційний номер електронного навчальнометодичного посібника у НМВ 39.04 – 02.07.20 Київ НУХТ 20 УДК 008 (477) Рецензент: О.Є. Пилипенко, д-р...»

«новых исследовательских подходов и инструментов, что предполагает изменения в эпистемологических принципах методологии исследований. Новые методологические принципы могут содействовать поддержке високого уровня эффективности регуляторных программ для отдельной страны или в мировом масштабе. Относительно мирового рынка продовольствия и сельскохозяйственной продукции в основу методологии исследований необходимо заложить функциональный, институциональный, системный подходы, а также принцип...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Ануфрiєв А. С. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.20 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Лiзингова компанiя Унiверсальна 2....»

«1    Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Запорізька область Стр. Книга 1 1 44 Книга 2 44 123 Книга 3 123 172 Книга 4 172 270 Книга 5 270 292 Список принятых сокращений 293-295 Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Запорізька область Книга перша – Запоріжжя – “Дніпровський металург” 2004 – 584 с. (458 Person) http://www.reabit.org.ua/files/store/Zaporozh-1.zip БАЛЬЦЕР Іван Петрович, 1888 р. народження, с. Тигервейд Бердянського р-ну (нині с. Мостове Токмацького р-ну)...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА ВИПУСК 15 СЕРІЯ: ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ КИЇВ – 2013 Наукові записки КУТЕП. Вип. 15, 2013. Серія: «Філософські науки» КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА НАУКОВІ ЗАПИСКИ КУТЕП ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИПУСК 15 (Серія: філософські науки) КИЇВ – 2013 Наукові записки КУТЕП. Вип. 15, 2013. Серія: «Філософські науки» ББК 72 я5 Збірник наукових праць засновано 2001 року Фахове видання з філософських наук затверджено постановою...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»