WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Давньоруський період історії, як невід’ємна частина історії України, на сьогодні залишається цікавим для медієвістів. Археологія даної епохи містить ряд важливих недостатньо вивчених ...»

ДАВНЬОРУСЬКА КЛЕЙМОВАНА КЕРАМІКА КИЇВСЬКОГО

ПОДОЛУ З КОЛЕКЦІЇ АРХЕОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ КИЇВСЬКОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Пожар Ольга Сергіївна,

студентка групи ІСб-2-09-4.0д

Науковий керівник:

Бонь Олександр Іванович, кандидат

історичних наук, доцент кафедри

історії України і методики навчання

Давньоруський період історії, як невід’ємна частина історії України, на сьогодні залишається цікавим для медієвістів. Археологія даної епохи містить ряд важливих недостатньо вивчених питань та процесів. Перш за все, вони стосуються життя та побуту різних прошарків суспільства. Серед них можна означити проблему, на якій наголошувала російський археолог Т.І. Макарова:

«Якщо про літературу, архітектуру, монументальне і прикладне мистецтво написані книги і статті, то про побут різноманітних соціальних станів Давньої Русі, відомо значно менше»1.

Серед актуальних проблем побуту Русі є гончарна справа Києва і, зокрема, його Подолу ІХ – ХІ ст.

Першою працею, яка систематизовано й узагальнено розповідає про розвиток ремесел на території Росії, є „Історія російського ремесла” 2, яка вийшла в світ 1837 р. Проте, першою ґрунтовною роботою, яка спонукала археологів та істориків до якісно нових підходів у вивченні культури й побуту Давньоруської держави стала праця Б.А. Рибакова „Ремесла Давньої Русі”. Тут автор розкриває історію формування ремесел від часів скіфського панування до XV ст. 3 Невіддільною особливістю керамічних виробів Х – ХІ ст. є їх масове клеймування на території всієї Східної Європи. Одним з перших, хто зайнявся детальним вивченням глиняних виробів ІХ – ХІ ст. був В.І. Сизов.

Переглянувши техніку виготовлення, форму посуду, характер його орнаментації, він співставляв давньоруську кераміку з сучасною їй західноєвропейською. Не оминув вчений і теми клеймування гончарних виробів зазначеного періоду 4, підтримуючи релігійну теорію походження клейм на давньоруському посуді.

Серед українських дослідників давньоруської археології варто виділити В.Є. Козловську. В своїй роботі, присвяченій клеймам, авторка на основі широкого матеріалу Київського Історичного музею переконливо доводить, що клейма мали значення як знаки майстрів.

В своїй роботі ми ставимо такі завдання:

На прикладі клеймованої кераміки з колекції археологічного 1.

кабінету Київського університету імені Бориса Грінченка, розкрити особливості глиняних виробів, виготовлених на ручному гончарному крузі легкого типу;

Довести приналежність даних артефактів до місцевого 2.

виробництва, а саме, – Київського Подолу, та встановити їхнє датування;

Визначити роль Київського торгово-ремісничого посаду в 3.

зазначений період.

Для виробів, виготовлених на ручному гончарному крузі легкого типу притаманні для такі ознаки: клеймо, різні типи і види яких зустрічаються на всіх територіях розселення східнослов’янських племен, а також використання підсипки піску при виготовленні виробу, допустима незначна асиметричність виробу та ін.. З приводу другої ознаки можемо сказати, що на сьогодні сліди цього методу роботи, (який значно полегшував працю ремісника, зменшуючи силу тертя виробу з дошкою) ми можемо простежити в тому, що поверхні денець цих посудин часто є досить нерівними. Заглиблені концентричні, непаралельні кола – як результат недоліку такого гончарного круга: майстер при виготовленні посудини міг формувати її лише однією рукою, іншою – обертав круг. Останню характеристику, зазвичай, застосовують до стінок виробу та його вінець. Проте, часто помітно, що навіть денце посудини не зберігає в своїй основі ідеальне коло. Якщо на внутрішній стороні денця виробу можна простежити відбитки малих кілець, що врізалися з витесаної дошки, а краї посудини запливли за край кільця і утворюють характерний виступ на дні, дану посудину теж можна віднести до виробництва на ручному гончарному колі легкого типу 6.

Для визначення датування керамічної посудини варто враховувати також техніку, за якою вона була виготовлена. Важливим фактором в даному випадку є стан обпалення виробу. Адже для досліджуваного нами періоду ІХ – ХІ ст. на території Київського Подолу в гончарстві використовувались як гончарні печі, так і гончарні горни. На кераміці відмінність між цими двома способами прослідковується наступним чином: якщо для посудини, що проходила термальну обробку в печі характерне непропорційне обпалення, чорна поверхня денця, зазвичай сіре тісто та відмінність у кольорі між зовнішніми та внутрішніми стінками (перші, як правило, темніші), то виробу зі спеціального гончарного горна притаманні рівномірний колір тіста по всій поверхні (для Київського Подолу це червоно-цегляний або сірий), та в деяких випадках навіть більш гладкі стінки.

Варто зазначити, що досліджувані нами керамічні вироби з колекції археологічного кабінету Київського університету імені Бориса Грінченка відповідають вищеподаним характеристикам і датуються серединою Х – початком ХІ ст.

Наступним чинником, що дозволяє встановити більш точне датування виробів є клейма. На посудині №1 ми бачимо знак у вигляді круга. Він є одним з перших, найбільш примітивних знаків, який археологи відносять до найпростішої групи давньоруських гончарних клейм 7.Подібними є знаки на фрагментах керамічного посуду під номерами 3 – 5. Вони мають тотожні зображення – колесо зі спицями; також входять до тієї ж групи і датуються Х ст.

Найцікавішим з даної колекції є фрагмент №2 керамічної посудини. Сам виріб істотно відрізняється від чотирьох попередніх, спільним є лише виготовлення на ручному гончарному колі легкого типу. Зображення свастики в даному випадку може виступати підтвердженням релігійної теорії походження давньоруських клейм. За свою основу вона має ідею про те, що клейма з’явились ще за язичницьких часів, коли вони були релігійними символами, спільними для слов’янських земель, адже вважалось, що з нанесенням „магічного” знаку на посуд людина захищає себе і, відповідно їжу з даної посудини, від злих духів. А.Л. Монгайт висуває думку, що „всі ці, пов’язані з сонячним культом зображення (колеса, кола, свастики і хрести) з появою гончарного круга були перенесені на кераміку і стали знаками майстрів. Навіть поширення знаку у вигляді хреста не пов’язано з християнством, адже цей знак зустрічався в слов’янському посуді і до прийняття християнської релігії” 8.

Багато іноземних монет, знайдених на території Подолу, також датуються Х ст., часом, коли Київ підвищує свій статус економічно могутнього й конкурентно спроможного міста, важливого торгівельного осередку Східної Європи. Тому велика кількість знайдених на даній території керамічних виробів з клеймами їхніх власників безпосередньо свідчать про активну участь ремісників в житті міста. Це, в свою чергу, засвідчує поширеність і різноманіття видів керамічного ремесла, його доступність і важливість.

Тобто, керамічний матеріал, як історичне джерело дає нам багату інформацію як про технічну сторону даної сировини, що не менш важливо, та малює картину розвитку гончарного ремесла в цілому. Особливості клеймування давньоруських керамічних виробів, завдяки своїй чіткій диференціації, допомагають встановити більш точне датування навіть суспільних процесів, що відбувалися. Так, велика кількість знайдених на Подолі керамічних виробів, що датуються переважно серединою Х ст., дають можливість говорити про значний розвиток торгово-ремісничого посаду Києва в зазначений час.

Література Археология. Древняя Русь. Быт и культура – М.: Наука, 1997г. – С.5 1.

История промышленности России, СПб., 1837г.

2.

Б. А. Рыбаков. Ремесло Древней Руси. – Москва, Изд-во Акад. наук 3.

СССР, 1948г. – 803с.

Сизов В.И. - Курганы Смоленской губернии. Ч.1. Гнездовский могильник 4.

// МАР. СПб, 1902, N 28 — C.25 Там само. – С. 170 – 171 5.

Монгайт А. Л. Старая Рязань. – М., Изд-во Акад. наук СССР, 1955г. – 6.

С.120 Там само. – С.121 7. 
Похожие работы:

«Дмитро Вєдєнєєв, Володимир Єгоров (Київ) МЕЧ І ТРИЗУБ. НОТАТКИ ДО ІСТОРІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ І. НАРОДЖЕНІ ПІДПІЛЛЯМ Особливості вітчизняної історії, зокрема наявність «державних» і «бездержавних» смуг в минулому українського народу, обумовили і специфіку історії спеціальних служб в Україні. Хоча за визначенням розвідка та контррозвідка є невід'ємними атрибутами саме державного організму, в історії України спостерігалося виникнення спецслужб «недержавного...»

«Наукові записки ТНПУ: Літературознавство 25 генологический фактор, но как элемент поэтики произведения, его эстетический код. Проанализировано систему тропов, которые активизируют повествование, формируют эмоциональный тон. Ключевые слова: Богдан Лепкий, сказка, сказочность, повесть-воспоминание, реальность, поэтика, лиризм. Г. А. Александрова, проф. (Київ) УДК 82.0 159 91 ББК 83 (4 УКР) «Начерк історії української літератури» Богдана Лепкого і проблема міжлітературних контактів Стаття...»

«152 Наукові записки: Серія “Історія” Василий Клок ПРАЗНОВАНИЕ ПЕРВОГО МАЯ ПОЛЬСКИМИ ЛЕВЫМИ ПАРТИЯМИ ГАЛИЧИНЫ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД В статье анализируется празднования первого мая польскими левыми партиями в межвоенный период. Характеризуются методы, которые использовали политические силы во время уличных акций в этот день. Ключевые слова: коммунисты, социалисты, митинг, демонстрация, Первомай. Vasyl Klok CELEBRATION OF MAY POLISH LEFTIST PARTIES GALYCHYNA IN THE INTERWAR PERIOD This article...»

«ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ УДК 37 (09) Н. В. ПРИЙМАС ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЛАСА САМЧУКА Вивчено вплив «Просвіти» на формування світогляду У. Самчука. Досліджено його просвітницьку діяльність, напрямки якої охарактеризовано за життєвими періодами. Звернено увагу на внесок У Самчука у відродження та збереження українського шкільництва, участь у вирішенні питань освіти. Проаналізовано відображення діяльності «Просвіти» в автобіографічних творах У. Самчука. З’ясовано роль У. Самчука...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 53 УДК 316.4:172:159.947 Н.М. КОВТУН (кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри філософії) Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир miller-melnik@ukr.net СПІВВІДНОШЕННЯ МОРАЛЬНОГО І ВОЛЬОВОГО У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У статті проаналізовано співвідношення моральної і вольової складової соціальної активності індивіда і суспільства в цілому. Вивчення морального і вольового компонентів...»

«200-літтю Тараса Шевченка присвячується Маріетта Шагінян ТАРАС ШЕВЧЕНКО Видання здійснене за сприяння «Програми підтримки книго­ видання місцевих авторів та популяризації української книги в м. Рівне на 2011-2015 роки» та добродійників: ПАТ «Оболонь» Голова Наглядової Ради Сергій Блощаневиг ВАТ «ІІоліссяхліб» Віктор Нагорнюк Директор ТзДВЗАТ «Рівнефармація» Володимир Синяк Ген.директор Рівненського міського об'єднання тов. «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Голова Катерина Сичик Фірми...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Випуск 12 Палій О.П. (Київ, Україна) Національні версії слов’янського літературного постмодернізму: чесько-українські паралелі У статті в компаративному аспекті досліджується чеська та українська постмодерністська проза. Розглядаються як генетичні та типологічні сходження між слов’янськими постмодерними парадигмами, так і відмінності, зумовлені національними та історико-культурними компонентами. Ключові слова: постмодернізм,...»

«Берест Р. Історичне минуле Прикарпаття. УДК 930.24 (477.83) Роман БЕРЕСТ ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ ПРИКАРПАТТЯ ТА ГІРСЬКИХ РАЙОНІВ КАРПАТ В ПОХОВАЛЬНИХ ПАМ’ЯТКАХ І ЗНАКАХ Через призму аналізу різночасових поховальних пам’яток та знаків висвітлюється багатогранна історія українського Прикарпаття та гірських районів Карпат. Відзначено важливе місце різноетнічних захоронень на землях Східної Галичини, як цінної спадщини вітчизняної і світової культури, яка може привабити українського та іноземного туриста,...»

««Вітчизнянанаука:сучаснийстан,актуальніпроблемитаперспективирозвитку» «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжнагромадськаорганізація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ ІІІ...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія «Культурологія» Випуск 6 Острог – 2010 УДК 008: 001. 891 ББК 71 Н 34 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету «Острозька академія» Протокол № 3 від 28 жовтня 2010 року Редколегія збірника: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, ректор Національного уні­ верситету «Острозька академія» (головний редактор); Кралюк П. М., доктор філософських наук, професор, проректор з нав­ чальної та наукової роботи Національного університету «Острозька акаде­ мія»...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»