WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ІВАНОВА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА

УДК 338.45:621]:005.591.4](043.3)

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

08.00.04 економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наук

ового ступеня кандидата економічних наук Київ 2014 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України Науковий керівник доктор технічних наук, професор Гавриш Олег Анатолійович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», декан факультету менеджменту та маркетингу, завідувач кафедри міжнародної економіки Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Савіна Галина Григорівна, Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу кандидат економічних наук Ареф’єв Сергій Олегович, Національний авіаційний університет, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Захист відбудеться 22 квітня 2014 р. о 1400 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 7, ауд. 41-б.

З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за адресою: Україна, 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37.

Автореферат розіслано «____» березня 2014 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О. В. Зозульов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Машинобудування як галузь національної економіки посідає чинне місце у виробничо-господарському комплексі України. Успішність функціонування галузі визначає значною мірою діяльність переважної більшості інших сфер економіки країни. Геополітичне становище та історично зумовлені виробничі взаємозв’язки з іншими країнами, зокрема, країнами СНД і ЄС, як одних із основних ринків ресурсів та збуту машинобудівної галузі, об’єктивно обумовили її інфраструктуру. Глобальна економічна криза, зовнішньоекономічні зв’язки та трансформаційні ефекти у самій галузі спричинили необхідність реструктуризації окремих її елементів. Отже, явища та процеси реструктуризації підприємств машинобудівного комплексу являються актуальними для наукового дослідження.

Вагомий внесок у формування теоретичних засад і прикладних рекомендацій з реструктуризації підприємств здійснили такі зарубіжні вчені-економісти М. Д. Аістова, Л. П. Бєлих, М. Вандербош, Л. Водачек, П. А. Гохан, Є. А. Гришпун, О. Є. Карлик, К. Кордон, І. І. Мазур, Дж. Монтгомері, В. Н. Тренєв, Є. А. Уткін, М. О. Федотова, Т. Фоллман, Т. Хокканен, В. Ф. Шапіро та інші. Також проблематикою управління підприємствами та розробленням заходів з реструктуризації присвячені роботи таких українських науковців, як: С. О. Ареф’єв, Д. О. Баюра, Т. Г. Бень, С. В. Войтко, О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, С. Б. Довбня, Л. С. Зуєва, С. В. Климчук, С. В. Козаченко, І. М. Крейдич, Г. Г. Савіна, Н. О. Сімченко, Д. М. Стеченко, О. А. Терещенко, Г. К. Яловий та інші.

Незважаючи на значну кількість наукових праць, пов’язаних із теорією та практикою управління діяльністю машинобудівних підприємств, проведення їхньої реструктуризації, недостатньо висвітленими є теоретико-методичні підходи до визначення доцільності здійснення реструктуризації на підприємстві, напрямів її реалізації, оцінювання рівня ефективності. Недостатня розробленість і практична значимість зазначених вище питань обумовили вибір теми дисертації, визначили її мету, завдання та основні напрями дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» у межах тем: «Теоретико-методологічні засади управління підприємствами високотехнологічних сфер діяльності» (номер державної реєстрації 0108U001483), у якій особисто автором удосконалено структурно-логічну схему реалізації заходів з реструктуризації підприємства; «Динамічний аналіз загроз пріоритетам економічному виміру сталого розвитку адміністративнотериторіальним одиницям України» (номер державної реєстрації 0112U001189), під час роботи над якою автором уточнено понятійно-категоріальний апарат теорії реструктуризації.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення теоретичних і практичних положень щодо функціонування механізму управління реструктуризацією машинобудівних підприємств.

Для досягнення мети дисертації поставлено такі завдання:

вивчити наукові підходи та удосконалити економічну сутність поняття «реструктуризація підприємства»;

дослідити теоретико-методичні положення формування механізму реструктуризації машинобудівного підприємства;

удосконалити структурно-логічну схему заходів з реструктуризації машинобудівного підприємства;

розробити науково-методичний підхід до визначення доцільності здійснення реструктуризаційних змін на підприємстві;

обґрунтувати підхід до виявлення напрямів здійснення реструктуризації машинобудівного підприємства;

удосконалити модель оцінювання ефективності управління реструктуризацією машинобудівним підприємством;

сформувати механізм управління реструктуризацією машинобудівного підприємства.

Об’єктом дисертаційного дослідження є процес управління реструктуризацією машинобудівних підприємств України.

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та прикладні положення функціонування механізму управління реструктуризацією машинобудівних підприємств.

Методи дослідження. У дисертаційній роботі для вирішення намічених завдань та досягнення мети використано такі методи: наукового узагальнення, абстрактно-логічний метод – при уточненні сучасної парадигми управління реструктуризацією машинобудівних підприємств (розділ 1, підрозділи 1.1, 1.2), вивченні науково-методичних підходів до аналізу економічної ефективності процесів реструктуризації підприємств (розділ 1, підрозділ 1.3), під час обґрунтування напрямів реструктуризації машинобудівних підприємств (розділ 1, підрозділ 1.1; розділ 3, підрозділ 3.3); статистичного аналізу – для виявлення тенденцій розвитку машинобудівних підприємств України (розділ 2, підрозділ 2.1), для виявлення факторів впливу на ефективність механізму управління реструктуризацією (розділ 2, підрозділ 2.3); моделювання і синтезу – при розробленні моделі реалізації реструктуризаційних заходів (розділ 3, підрозділ 3.1);

експертних оцінок та моделювання – при дослідженні впливу факторів на діяльність підприємства (розділ 2, підрозділ 2.2), при розробленні підходу до визначення доцільності проведення реструктуризації підприємств (розділ 3, підрозділ 3.2);

системно-структурний аналіз – для формування механізму управління реструктуризацією підприємства (розділ 1, підрозділ 1.2); графічний – для наочного відображення динаміки показників, схем (розділ 2, підрозділи 2.1 - 3.2).

Інформаційну базу дослідження становлять наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, матеріали наукових конференцій, законодавчі та нормативні акти України, дані Державної служби статистики України, фінансова звітність машинобудівних підприємств.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні теоретичних засад і науково-методичних рекомендацій щодо функціонування механізму управління реструктуризацією машинобудівних підприємств.

Найважливіші наукові положення дисертаційного роботи, що характеризують її новизну, такі:

вперше:

розроблено науково-методичний підхід визначення доцільності здійснення реструктуризації підприємства, що ґрунтується на мультиплікативноадитивній моделі розрахунку комплексного інтегрального показника, який враховує коефіцієнти виробничо-комерційної діяльності підприємства (рентабельності продукції, рентабельності власного капіталу, оборотності власного капіталу, самофінансування, абсолютної ліквідності);


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


запропонований науково-методичний підхід надає можливість визначити необхідність здійснення реструктуризації підприємства, яка забезпечить його ефективну інноваційну та дивергенційну діяльність;

удосконалено:

визначення поняття «механізм управління реструктуризацією машинобудівного підприємства», який, на відміну від існуючих, ґрунтується на системному підході та трактується як система принципів, цілей, функцій, інструментів, методів, процедур, які визначають процес зміни структури підприємства;

організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємства, що, на відміну від запропонованих раніше, доповнено в частині допоміжних інструментів управління (нормативно-правові інструменти, інформаційнокомунікаційне, інноваційне забезпечення), які надають можливість підвищити рівень ефективності функціонування механізму реструктуризації підприємства;

структурно-логічну схему реалізації заходів з реструктуризації підприємства, яка, на відміну від попередніх, базується на процесному підході до визначення окремих стадій реструктуризації, доповнена стадією оцінювання та спрямована на підвищення рівня ефективності заходів з реструктуризації;

фінансово-економічний підхід до визначення напрямів проведення реструктуризації машинобудівних підприємств, який, порівняно з існуючими, ґрунтується на аналізі сукупності певних показників господарської діяльності підприємства та сприяє виявленню сфери діяльності (фінансова, виробнича, організаційно-управлінська), що потребує удосконалення;

набули подальшого розвитку:

економіко-математична модель оцінювання рівня ефективності реструктуризації підприємства, яка, на відміну від існуючих, охоплює сукупність показників, що характеризують ефективність фінансової, виробничої та організаційно-управлінської діяльності підприємства, формує основу для прийняття управлінських рішень щодо реалізації реструктуризаційних заходів;

понятійно-категоріальний апарат теорії реструктуризації, а саме уточнено та поглиблено сутність поняття «реструктуризація підприємства», що, на відміну від існуючих, ґрунтується на комплексному підході та трактується як сукупність змін структур на підприємстві, які забезпечують його стійкість в умовах мінливості зовнішнього середовища, проводяться на основі визначення їхньої доцільності, а також для запобігання чи подолання кризових явищ.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у тому, що теоретичні та методичні положення і висновки, які викладені в дисертаційній роботі, доведені до рівня конкретних пропозицій і методичних розробок щодо функціонування механізму управління реструктуризацією вітчизняних машинобудівних підприємств.

Окремі висновки та рекомендації, які наведені у дисертаційній роботі, отримали схвалення та прийняті до впровадження в практику виробничокомерційної діяльності ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»

(м. Краматорськ) (довідка № 023/18 від 23 січня 2013 р.), ТОВ «Кривбас-БелАЗСервіс СП» (м. Кривий Ріг) (довідка № 58-100 від 25 січня 2013 р.), що засвідчило їх прикладну цінність та можливість використання одержаних результатів на підприємствах.

Матеріали дисертаційної роботи використовують у навчальному процесі кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» при проведенні практичних занять із дисциплін «Управління зовнішньоекономічною діяльністю», «Функціонально-вартісний аналіз» (акт № 78а від 20 листопада 2012 р.).

Особистий внесок здобувача полягає у розробленні методичних рекомендацій щодо виявлення доцільності здійснення реструктуризації підприємства; механізму управління реструктуризацією машинобудівним підприємством; удосконаленні методичного підходу до визначення сфери діяльності підприємства для проведення реструктуризації.

Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримано автором особисто на основі вивчення, аналізу й узагальнення теоретичних та науково-практичних матеріалів.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідалися та отримали позитивну оцінку на VI Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми менеджменту» (Київ, 2010 р.); ІІ науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні підходи до управління підприємством»

(Київ, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальноекономічні аспекти реструктуризації регіональної економіки» (Вінниця, 2011 р.);

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми забезпечення стійкої економіки в країні» (Дніпропетровськ, 2012 р.); V Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми соціально–економічного розвитку підприємств» (Харків, 2012 р.); IX Міжнародній науково-практичній конференції «Strategiczne pytania wiatowej nauki – 2013» (Пшемисль, Польща, 2013 р.); XII Міжнародній науковопрактичній конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» (Київ, 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Менеджмент і логістика – перспективні напрями розвитку економіки країн СНД»

(Сімферополь, 2013 р.).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 18 наукових працях загальним обсягом 4,24 д. а., у тому числі 9 фахових публікацій, з яких 5 праць у наукових фахових виданнях України загальним обсягом 1,61 д. а. (особисто автору належить 1,47 д. а.), 4 праці в наукових виданнях інших держав та у фахових виданнях України, що включені до наукометричних баз загальним обсягом 1,50 д. а. (особисто автору належить 1,20 д. а.); 1 стаття у інших виданнях, 8 тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та шести додатків. Загальний обсяг дисертації становить 194 сторінки, зокрема основного тексту 158 сторінок машинописного тексту. Матеріали дослідження містять 40 таблиць, із них – 2 на повних сторінках, 31 рисунок, у тому числі – 1 на повну сторінку, 7 додатків на 12 сторінках. Список використаних джерел нараховує 184 найменування і розміщений на 20 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИPages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Культурологія” Випуск 5 Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри Матеріали міжнародної наукової конференції 23 – 24 квітня Острог – 2010 УДК 008: 001. 891 ББК 71 Н 34 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету “Острозька академія” Протокол № 6 від 28 січня 2010 року Редколегія збірника: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, ректор Національного університету “Острозька академія” (головний редактор); Кралюк П. М., доктор...»

«ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 53. С. 13–21 Visnyk of the Lviv University. Series Philology. Issue 53. Р. 13–21 УКРАЇНА ТА СХІД УДК 327 (477 : 569.4 – 076) ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ: АРАБО-ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ І ПРОБЛЕМА ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ІЗРАЇЛЕМ ТА ПАЛЕСТИНОЮ Олег Костюк Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, вул. Університетська, 1, кімн....»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15) Ключевые слова: трудовые затраты, факторы трудовых затрат, свойство приведенное трудовых затрат, вероятность приведенная трудовых затрат, отрицательный фактор приведенный, положительный фактор приведенный. The improvement of the method of reduction of diverse properties and work factor was continued for unity and a mapping between them. The concept of property reduced and the probability of reduced labor costs was...»

«Потік свідомості як прийом конструювання тексту в кіно й літературі УДК [82.091+791.44]:159.922 ПОТІК СВІДОМОСТІ ЯК ПРИЙОМ КОНСТРУЮВАННЯ ТЕКСТУ В КІНО Й ЛІТЕРАТУРІ Зоряна ЛЕЩИШИН Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 Статтю присвячено проблемі техніки потоку свідомості як способу конструювання тексту в кіно та літературі. У дослідженні отримано теоретичні висновки щодо особливостей реалізації цієї техніки у кіно й літературі, її...»

«УДК 316.2 Недзельський А.О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, аспірант ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ КРІЗЬ ПРИЗМУ РУТИНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК Стаття присвячена огляду використання концепту рутинізації в соціологічній теорії практик для пояснення соціального порядку. Виявлено значення цього концепту для оригінального вирішення теорією практик проблеми соціального порядку. Запропоновано звернення до аналізу розвитку концепту рутинізації в соціології...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ТЕТЕРУК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА УДК 159. 923 – 057. 87: 159. 947. 3 ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ В ІНШОМОВНОМУ ПРОСТОРІ 19.00.07 – Педагогічна і вікова психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі психології Інституту історії та філософії педагогічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П....»

«УДК 159.923 Лапіна В.В. Харківський Інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, доктор філософії в галузі психології. ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАНИХ РЕКЛАМНИХ ПРАКТИК В статті здійснена характеристика пізнавального потенціалу соціальнопсихологічного підходу до дослідження сучасних рекламних практик. Ключові слова: реклама, прихована реклама, Product Placement, споживча поведінка. соціальна психологія В статье осуществлена...»

«ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ ХАРИТОНОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА УДК 340.15(37)“05”.001.33 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРАВА У ВІЗАНТІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ у ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ VI СТ. Н.Е. (СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЮСТИНІАНА) Спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса – 2003 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеській національній юридичній академії Міністерства освіти і науки України...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА Біобібліографія науковців Національного авіаційного університету МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ КУЛИК Біобібліографічний покажчик Київ 2011 УДК 016:929:629.73(477) ББК Ч216(4Укр):О50д(4Укр)я1 К 903 Упорядник М.Ф. Семенова, бібліограф Наукові редактори: Л.Г. Скуратівська, В.Ю. Вахнован Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 10 від 21.12.2011 р.). Микола Сергійович Кулик : біобібліографічний...»

«Релігієзнавство 79 тому слугували живою і міцною силою між Росією та Західною Русю. Важливість дослідження праці Федора Тітова також полягає в тому, що все його дослідження базувалося на архівних джерелах і є відображенням як політичного так і релігійного становища церкви на Українських землях. Аналізуючи праці Ф. Тітова можна зробити висновок про стан православної церкви в Українських землях, яка посідала помітне місце в політичному, культурному й соціальноекономічному житті українського...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»