WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Звіт про науково-дослідну роботу кафедри історіографії, джерелознавства та археології за 2005 р. І. Склад кафедри: 12 викладачів – 4 професори та 8 доцентів. Посохов Сергій Іванович – ...»

-- [ Страница 1 ] --

Звіт

про науково-дослідну роботу

кафедри історіографії, джерелознавства та археології за 2005 р.

І. Склад кафедри: 12 викладачів – 4 професори та 8 доцентів.

Посохов Сергій Іванович – к. і. н., професор, завідуючий кафедрою

1.

історіографії, джерелознавства та археології.

Буйнов Юрій Володимирович – к. і. н., доцент.

2.

Бутенко Віра Іванівна – к. і. н., доцент.

3.

Зайцев Борис Петрович – к. і. н., доцент (с. н. с. НДЧ).

4.

Іващенко Вікторія Юріївна – к. і. н., доцент.

5.

Каплін Олександр Дмитрович – д. і. н., професор.

6.

Куделко Сергій Михайлович – к. і. н., професор.

7.

Павлова Ольга Григорівна – к. і. н., доцент.

8.

Петровський Володимир Володимирович – д. і. н., професор.

9.

Пікалов Валерій Григорович – доцент.

10.

Скирда Валерій Володимирович – к. і. н. доцент.

11.

Шрамко Ірина Борисівна – к.і.н., доцент.

12.

ІІ. Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

На кафедрі розвиваються три напрямки наукової роботи. Під керівництвом проф. Б.А. Шрамка здійснюється дослідження залізного віку Східної Європи. Проф. С.І. Посохов є науковим керівником проблеми «Історія та теорія історичної науки та освіти». Історико-краєзнавчий напрямок очолює проф. С.М. Куделко.

Викладачі кафедри розробляють також планові наукові теми:

проф. С.І. Посохов – “Образи університетів Російської імперії другої 1) половини ХІХ – початку ХХ ст. в публіцистиці та історіографії” (монографія);

доц. Ю.В. Буйнов – “Історія племен бондарихінської культури” 2) (монографія);

доц. Б.П. Зайцев, доц. О.Г. Павлова – «Історія архівної справи в Україні»

3) (брошура);

доц. О.Г. Павлова, проф. С.І. Посохов та проф. С.М. Куделко готують до 4) випуску брошуру, присвячену пам’яті випускника факультету П.Ф. Луньова;

проф. Куделко С.М. – “Історіографія краєзнавства в Україні” 5) (монографія);

проф. Каплін О.Д. – «Церковна історіографія» (цикл статей).

6) проф. Каплін О.Д. – «Російська суспільна думка ХІХ – початку ХХ ст.»

7) (цикл статей).

Петровський В.В. – «Російсько-українські стосунки в історіографії» (цикл 8) статей).

ІІІ. Друкована продукція за 2005 р:

Посохов С.І.

Посохов С.І. Вихованці Харківського університету: Біобібліографічний 1.

довідник. – Харків, 2004. – 250 с. (у співавторстві).

Посохов С.И. История копейки // Университеты. – 2005. - № 1. – С. 60-65.

2.

(у співавторстві з Б.П. Зайцевим).

Посохов С.І. Історіографічний словник: Навчальний посібник. – Х., 3.

2004. – 320 с. (у співавторстві).

Посохов С.І. Наближення університетської реформи: Харківський 4.

університет і громадська думка в середині ХІХ ст. // Схід-Захід. Історикокультурологічний збірник. Вип. 7. Університети та нації в Російській імперії. – Х.-К., 2005. – С. 228-247.

Посохов С.И. Образы университетов в российской публицистике второй 5.

половины ХIX – нач. ХХ вв. // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Міжпредметний простір ідей у вітчизняній науці. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 13-21.

Посохов С.І. Пам’яті учителя Луньова Афанасія Федоровича // 6.

Методичний вісник історичного факультету. – Х., 2005. - № 3. – С. 110-111. (у співавторстві з О.Г. Павловою).

Посохов С.И. Проблема кризиса российских университетов второй 7.

половины XIX – начала ХХ вв. в публицистике и историографии // Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории. – Ставрополь, 2005. – Вып. 7. – С. 245-258.

Посохов С.І. Реформа університетів Російської імперії в контексті 8.

“великих реформ”: проблеми історіографії Вісник Харківського // національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2004. – Вип. 36 (№ 633). – С. 21-29.

Посохов С.І. Російська публіцистика другої половини ХІХ – початку 9.

ХХ ст. про місію та ідеал університету // Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2005. – Вип. 18. – С. 6-13.

Посохов С.І. Система управління “старим університетом” в оцінках 10.

радянської публіцистики та історіографії 1920-х-1940-х років // Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2005. – Вип. 19. – С. 224-228.

Посохов С.І. Студбат. Харківські студбатівці / Вид. 2-е. – Х., 2005. – 84 с.

11.

(у співавторстві з Б.П. Зайцевим та Б.К. Мігалем).

Посохов С.И. Университетская автономия: реальность или 12.

историографический миф? // Университеты и общество. Сотрудничество университетов в ХХІ веке: Матер. второй междунар. науч.-практ. конф.

университетов (МГУ, 27-28 ноября 2003 г.). – М., 2004. – С. 217-228.

Посохов С.І. Університетське середовище дореволюційної доби в 13.

радянській публіцистиці та історіографії 1920-х – 1940-х років // Проблемы славяноведения. – Брянск, 2005. – Вып. 7. – С. 192-207.

Посохов С.И. Уставы российских университетов второй половины XIX 14.

века в публицистике и историографии // Философский век. Альманах. Вып. 28.

История университетского образования в России и международные традиции просвещения. – СПб., 2005. – Т. 1. – С. 119-125.

Посохов С.І. Фонд Харківської консисторії обласного державного архіву:

15.

склад та напрями досліджень // Історія України. Маловідомі імена, події, фати.

Спец. випуск: “З неперможною правдою життя. Зб. на пошану Є.М. Скляренко”. – К., 2004. – С. 112- 117. (у співавторстві з В.В. Резніковою).

Посохов С.І. Харківський університет у суспільно-політичному русі 16.

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // УІЖ. – 2005. - № 1 (460). – С. 56-70. (у співторстві з С.О. Наумовим).

Посохов С.И. Церковь и Харьковский университет: историографический 17.

аспект // Иоасафовские чтения. Материалы II Международной научнопрактической конференции. – Белгород, 2005. – С. 235-241.

Посохов С.И. Через тернии – к звездам // Балышев М.А. Отто 18.

Людвигович Струве. историко-биографическое

Curriculum vitae:

исследование. – Х., 2005. – С. 3-4.

Посохов С.И. Юбилеи Харьковского университета // Отечественная 19.

история. – М., 2004. – № 6. – С. 141-148.

Посохов С.І. Ювілейні історії Харківського університету // Вісник 20.

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2005. – Вип.

37 (№ 701). – С. 4-11.

Загальний обсяг особистого внеску – 14,8 др. арк.

Буйнов Ю.В.

Буйнов Ю.В. Бондарихинская и лебедовская культуры: проблема 1.

этнических связей // Вісник Харківського національного університету ім.

В.Н. Каразіна. – Х., 2004. – Вип. 36 (№ 633). – С. 145-158.

Буйнов Ю.В. Бондарихинская и чернолесская культуры: проблема 2.

взаимосвязей (по материалам городища у с. Веселое на Харьковщине) // Древности. – 2005. – С. 218-227.

Буйнов Ю.В. Грунтовой могильник позднего бронзового века Червонный 3.

Шлях-1 в бассейне Северского Донца // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2005. – Вип. 37 (№ 701). – С. 110-120 (у співавторстві з А.К. Дегтярем).

Буйнов Ю.В., Бандуровский А.В., Окатенко В.Н. Исследование курганов 4.

скифской эпохи в Харьковской области // Археологічні дослідження в Україні 2003-2004 рр. – Запоріжжя, 2005. – С. 9-13. (в соавторстве с А.В. Бандуровским, В.Н. Окатенко).

Буйнов Ю.В. Некоторые итоги раскопок городища в урочище Городище 5.

(к вопросу об исторических судьбах племен бондарихинской культуры) // Археологічні дослідження в Україні 2003-2004 рр. – Запоріжжя, 2005. – С. 13в соавторстве с Д.С. Гречко).

Буйнов Ю.В. Культовые комплексы поселения бондарихинской культуры 6.

у с. Родной край на Харьковщине // Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України. Матеріали міжнародної історико-археологічної конференції, присвяченої 85-річчю Луганського обласного краєзнавчого музею. – Луганськ, 2005. – С. 110-112.

Буйнов Ю.В. Новые находки деталей наголовника оленя-манщика в 7.

Скифии // Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України.

Матеріали міжнародної історико-археологічної конференції, присвяченої 85річчю Луганського обласного краєзнавчого музею. – Луганськ, 2005. – С. 126в соавторстве с В.Н. Окатенко).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Буйнов Ю.В. Поселення малобудківського типу доби пізньої бронзи біля 8.

с. Тимченки у басейні Сіверського Дінця // Археологія. – 2005. - № 4. – С. 46Загальний обсяг особистого внеску – 3,9 др. арк.

Бутенко В.І.

Бутенко В.І. Він уболівав за долю України // Реабілітовані історією.

1.

Харківська обл. – Кн. 1. – Ч. 1. – Київ-Харків, 2005. – С. 152-163. (у співавторстві).

Бутенко В.І. Впровадження інновацій у навчальний процес при підготовці 2.

майбутнього вчителя-історика: Науково-теоретичний аспект // Методичний вісник історичного факультету. – 2005. - № 3. – С. 5-13.

Бутенко В.І. Впровадження кредитно-модульної системи навчання у 3.

вищій школі: науково-методичний контекст // «Сучасна україністика: проблеми мови, історії та народознавства: Матеріали міжвузівської конференції». – Харків, 2005. – С. 406-411.

Бутенко В.І. Державна концепція кооперації в період непу // Вісник 4.

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2005. – Вип.

37 (№ 701). – С. 32-39 (у співавторстві з К.В Філіповим).

Бутенко В.І. Педагогічна практика на історичному факультеті: здобутки, 5.

завдання // Методичний вісник історичного факультету. – 2005. - № 3.

Бутенко В.І. Северин Наливайко // Історія і правознавство: Науковометодичний журнал. – 2005. - № 25 – С. 9-13.

Загальний обсяг особистого внеску – 2 др. арк.

Зайцев Б.П.

Зайцев Б.П. “Каменные бабы” – следы далекой истории нашего края // 1.

Харьковский исторический альманах. – Весна-лето 2004 г. – С. 20-21.

Зайцев Б.П. Вихованці Харківського університету: Біобібліографічний 2.

довідник. – Харків, 2004. – 250 с. (у співавторстві).

Зайцев Б.П. История копейки // Университеты. – 2005. - № 1. – С. 60-65.

3.

(у співавторстві з С.І. Посоховим).

Зайцев Б.П. Символи самоврядування Харківського району // 4.

Зайцев Б.П. Студбат. Харківські студбатівці / Вид. 2-е. – Х., 2005. – 84 с.

5.

(у співавторстві з С.І. Посоховим та Б.К. Мігалем).

Зайцев Б.П. Титул // Юридична енциклопедія. – Т. 6. – К.: Укр. енцикл., 6.

2004. – С. 67.

Зайцев Б.П. Чин // Юридична енциклопедія. – Т. 6. – К.: Укр. енцикл., 7.

2004. – С. 407-408.

Загальний обсяг особистого внеску – 4,6 др. арк.

Іващенко В.Ю.

Іващенко В.Ю. Харківський університет кінця ХІХ – початку ХХ ст. у 1.

спогадах 1920-1930 років // Вісник Харківського національного університету ім.

В.Н. Каразіна. – Х., 2004. – Вип. 36 (№ 633). – С. 4-12.

Загальний обсяг особистого внеску – 0,5 др. арк Каплін О.Д.

Каплин А.Д. Данилевский и славянофилы: общее и особенное в контексте 1.

развития русской идеи // (http://www.rusk.ru.

Каплин А.Д. «…Поминайте наставников ваших…»: Преподобный Нестор 2.

Летописец (27 октября / 9 ноября) // http://www.rusk.ru.

Каплин А.Д. Правые организации г. Харькова (1902-1917 гг.): Краткий 3.

очерк истории // http://www.rusk.ru.

Каплин А.Д. «Славянофил на свой салтык»: К.Н. Леонтьев и ранние 4.

славянофилы // http://www.rusk.ru.

Каплин А.Д. Славянофилы и их воззрения в современной общественной 5.

мысли (конец 80-х ХХ в. – начало ХХІ в.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2004. – Вип. 36 (№ 633). – С. 280-289.

Каплин А.Д. Славянофилы и их воззрения в советской историографии 6.

40 – первой половины 70-х гг. ХХ в. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2005. – Вип. 37 (№ 701). – С. 208-217.

Каплин А.Д. Только вера дает силу жить …»: Профессор Андрей 7.

Сергеевич Вязигин // http://www.rusk.ru. (в соавторстве с А.Д. Степановым).

Загальний обсяг особистого внеску – 3,95 др. арк.

Куделко С.М.

Куделко С.М. В.Н. Каразін – вчений і раціоналізатор у галузі сільського 1.

господарства // Василь Назарович Каразін – видатний громадський діяч, просвітитель, науковець. Зб. наук. праць. – Миколаїв, 2005. – С. 16-18.

Куделко С.М. Валентина Денисовна Прокопова (1935-2005) 2. // Методичний вісник історичного факультету. – Х., 2004. - № 3. – С. 112-113. (у співавторстві).

Куделко С.М. Василь Назарович Каразін (1773-1842). – Харків, 2005. – 3.

348 с. (у співавторстві).

Куделко С.М. Вихованці Харківського університету: Біобібліографічний 4.

довідник. – Харків, 2004. – 250 с. (у співавторстві).

Куделко С.М. Геополитический компонент ленинских идей революции и 5.

построения социализма // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Міжпредметний простір історії та ідей у вітчизняній науці. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 30-35.

Куделко С.М. Історичне краєзнавство на кафедрі історіографії, 6.

джерелознавства та археології Харківського національного університету ім.

В.Н. Каразіна // Історія України. Маловідомі імена, події, фати. Спец. випуск:

“З неперможною прадою життя. Зб. на пошану Є.М. Скляренко”. – К., 2004. – С. 333-337.

Куделко С.М. Классический университет как региональный центр 7.

образования: история и современность (на материалах Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина) // Проблеми науки, освіти та управління. Зб.наук. праць. – Х., 2005. – Вип. VII. – С. 98-100.

Куделко С.М. Патріарх українського краєзнавства [Про П.Т. Тронька] // 8.

Харківський університет. – 2005. – 12 липня. – С. 2.

Куделко С.М. Передмова [Г.О. Ковтун. Labore et zelo – працею та 9.

натхненням] // Университеты. – 2005. - № 3. – С. 58.

Куделко С.М. Про книгу та її автора [Саратов І.Ю. Харкове, звідки імя 10.

твоє?]. – Х., 2005. – С. 3-7.

Жук С. Слово не горобець [Про статтю Овчаренка “Єзуїти”] // Вісті 11.

Дергачівщини. – 2005, 4 червня. - № 23 (26-29). – С. 3. [C. Жук – псевд.

С.М. Куделка].

Загальний обсяг особистого внеску – 11 др. арк.

Павлова О.Г.

Павлова О.Г. Внесок М.Д. Раєвської-Іванової у розвиток художньої освіти 1.

Харкова // Гендерна політика міст: історія і сучасність: Мат. міжнарод. наук.практ. конф. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. – С. 185-192.

Павлова О.Г. Мистецтвознавча діяльність професора Харківського 2.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Кафедра загальної та соціальної психології ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ РОБОЧА ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.020301 – «Філософія» Луцьк – 20 УДК 159.9:2(073) ББК 88.49р30 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 2 від 16 жовтня) Рецензенти: Іванашко О. Є. – кандидат...»

«П.М.СаС* КОЛИ НАРОДИВСЯ пЕТРО КОНАшЕВИЧ-САГАйДАЧНИй? Порівняно нещодавно Верховна Рада України ухвалила, що 2010 р. належало відзначати 440 років від дня народження запорозького гетьмана П.КонашевичаСагайдачного. Чи правомірна з наукового погляду ця хронологічна установка, визначена вищим органом законодавчої влади? На основі вивчення джерел, що дійшли до наших днів, а також застосовуючи спеціальні дослідницькі методики, зокрема графологічний аналіз, у цій статті реконструйовано дату народження...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Культурологія” Випуск 5 Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри Матеріали міжнародної наукової конференції 23 – 24 квітня Острог – 2010 УДК 008: 001. 891 ББК 71 Н 34 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету “Острозька академія” Протокол № 6 від 28 січня 2010 року Редколегія збірника: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, ректор Національного університету “Острозька академія” (головний редактор); Кралюк П. М., доктор...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МАТЯШ Ірина Борисівна УДК 930. 25 (477) “20/30” АРХІВНА НАУКА І ОСВІТА В УКРАЇНІ 1917-го–1930-х років Спеціальність 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Київ – 200 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Українському державному науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства Державного комітету архівів...»

«Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА © 2007 ДИСКУРС ЧИТАЧА ЯК СКЛАДОВА НАРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ: ПЕРШЕ ПРОЧИТАННЯ ТЕКСТУ Важливим чинником літературного дискурсу, який змагається з автором (чи авторською інтенцією) за першість у процесі естетичної комунікації, є читач. Конкретно-біографічна особа, людина, котра гортає сторінки книги – це лише одна із численних модифікацій присутності адресата в просторі художнього твору. Сучасне літературознавство диференціює три найбільш виразні форми...»

«Лекція № 1 Вступ у гігієну. Коротка історична довідка. Гігієна – як наука та її завдання. Гігієна реабілітаційного процесу як навчальна дисципліна. План лекції 1. Вступ. Історія розвитку гігієни.2. Гігієна – як наука та її завдання.3. Гігієна реабілітаційного процесу як навчальна дисципліна.4. Основні напрямки розвитку гігієни та гігієни реабілітаційного процесу. Література 1.Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. Київ, “Здоров’я”, 1999. – 694...»

«Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації Харківська обласна універсальна наукова бібліотека ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ ХАРКІВЩИНИ НА 2013 РІК Рекомендаційний бібліографічний покажчик ХАРКІВ 2012 Календар знаменних і пам’ятних дат Харківщини на 2013 рік : реком. бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Харк. обл. держ. адмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка. – Х., 2012. – 36 с. Універсальне довідково-бібліографічне видання Календар знаменних і пам'ятних дат...»

«ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Василюк Алла Володимирівна УДК 37.014.3(438) ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ (ХХ – початок ХХІ ст.) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Тернопіль-2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України....»

«Кравченко Катерина викладач кафедри теорії і методики іноземних мов Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ Проаналізовано основні історичні етапи розвитку освіти Німеччини загалом і вищої педагогічної професійної освіти як її складника зокрема. Показані особливості модернізації змісту та методів освіти у 20 столітті. Стаття також торкається питання становлення і функціонування...»

«УДК 94-054.73(477.82/86)”1922/1935” І.О. Гаврилів Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних та соціальних наук БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ТЕРОР НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1939–1941 рр. © Гаврилів І.О., 2008 Показано початок Другої світової війни через призму проблеми західноукраїнських земель в умовах більшовицької агресії. The beginning of the WW II is shown from the point of view of the Western Ukrainian land problems under bolsheviks aggression. У сучасному українському...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»