WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 373. 5. 035: 355. 01 КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ВІЙСЬКОВОПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ О. С. Гончаренко У статті доведено необхідність створення комплексної системи ...»

Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (51)-2012

УДК 373. 5. 035: 355. 01

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ВІЙСЬКОВОПАТРІОТИЧНОГО

ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

О. С. Гончаренко

У статті доведено необхідність створення комплексної системи

військово-патріотичного виховання учнівської молоді з урахуванням

багатовікових традицій українського народу.

Ключові слова: комплексна система, учнівська молодь, військовопатріотичне виховання.

Сучасний розвиток системи військово-патріотичного виховання зумовлений історичною необхідністю захисту держави від зовнішніх загроз.

Ця система, по-перше, має носити комплексний характер,оскільки формування патріотичної свідомості людини є першоосновою виховної роботи навчальних закладів і громадських інститутів. По-друге, вона безперервна, оскільки діє на всіх етапах життя людини. По-третє, ця система зорієнтована на формування цілісної особистості людини, на найкращих традиціях безперервного єднання армії та народу [5]. Сучасна система підготовки допризовників до служби в Збройних Силах України вимагає формування нового змісту допризовної підготовки відповідно до економічних, політичних, соціально-культурних умов розбудови української держави, сучасних науково-технічних досягнень.

Аналіз теоретичних джерел і практичного досвіду роботи з допризовною молоддю показує, що проблеми впровадження комплексної системи військово-патріотичного виховання учнівської молоді не достатньо повно розкриті як у наукових публікаціях, так і методичних розробках.

Багато науковців, педагогів-практиків розглядали проблему формування особистості молоді, наприклад, положення про діяльнісну природу особистості, її активну соціальну сутність, сформульовані в працях Л. Виготського, Г. Костюка, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна та збагачені і удосконалені І. Бехом, В. Бондарем, С. Максименком, В. Моляко, конструктивістський підхід (Дж. Брунер, Дж. Келлі); теорія соціальних уявлень (С. Московічі); концепція соціально-психологічного розвитку готовності учнів до служби в Збройних Силах України (М. Томчук); ідея підвищення ефективності військово-патріотичного виховання учнів у Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (51)-2012 військово-патріотичних об’єднаннях (В. Радзиховський); ідея ефективності військово-патріотичного виховання призовної молоді (Г. П’янковський).

Результати аналізу теоретичних та емпіричних даних свідчать про необхідність розробки комплексної системи підготовки учнівської молоді до служби в Збройних Силах України. Сучасний зміст допризовної підготовки вимагає реформування його фізичної складової. Головним напрямом роботи щодо поліпшення якості навчання, перебудови всієї педагогічної діяльності з допризовниками повинна бути переорієнтація характеру військовопатріотичного виховання школярів з формального на дієвий.

У статті розглядаємо комплексну систему національного військовопатріотичного виховання учнівської молоді як важливий елемент впливу на особистість школярів як патріотів і громадян України. Для нашого дослідження важливим було проведення спеціального дослідження, яке дозволить визначити педагогічні умови фізичної підготовки школярівдопризовників в умовах сучасної загальноосвітньої школи.

Різнобічне вивчення стану проблеми формування позитивного ставлення старшокласників до служби в армії у наукових дослідженнях та педагогічній літературі показало, що допризовна підготовка юнаків, військово-патріотичне виховання молоді на сучасному етапі розвитку нашої держави визначається дослідниками як така, що має низьку ефективність через формалізм, заорганізованість, орієнтацію на «показник». Підготовка учнів до захисту держави розглядалася більшістю перших дослідників не як цілісний процес, а лише як частка складової формування особистості. Про це свідчать спеціальні дослідження окремих аспектів цієї проблеми: моральнополітичний, військово-технічний, фізичний, допризовний, психологічний, формування у громадян почуття військового обов’язку тощо.

Найбільш вагоме теоретичне і практичне значення для наукового розв’язування проблеми військово-патріотичного виховання учнів мають роботи на всіх етапах життя [1; 4; 5; 6; 7; 8] та інших. Вони свідчать не лише про увагу педагогічної науки до питань військово-патріотичного виховання, але й про широке залучення до дослідження цієї проблеми значної кількості навчальних закладів нашої держави.

У вищезазначених наукових дослідженнях детально вивчені питання сутності, ролі, місця та значення військово-патріотичного виховання у формуванні позитивного ставлення до служби в армії майбутніх захисників Вітчизни. Автори розкривають зміст, форми і методи військовопатріотичного виховання молоді на різних етапах розвитку держави.

Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (51)-2012

Важливе місце в цих роботах належить обґрунтуванню положення про вирішальне значення процесу військово-патріотичного виховання учнів, визначення місця уроку як найважливішої ланки системи військовопатріотичного виховання допризовної молоді, роботі зі старшокласниками в позаурочний час.

Проводячи дослідження процесу становлення у юнаківстаршокласників відповідального становлення до майбутньої військової служби науково обґрунтовано взаємозв`язок заохочення самовиховання і самопідготовки з формування мотивації відповідального ставлення і збагачення досвідом військово-патріотичної діяльності, організованої школою та позашкільними закладами [6]. Важливе значення у тому, що необхідного результату можна досягти лише за умови здійснення їх за певною системою, де кожен з них виконуватиме свою особливу виховну функцію, залишаючись складовою єдиного виховного процесу. Чим чіткіше структурована система педагогічних впливів, точніше визначені її мета і функції, тим ефективнішим буде процес виховання особистості майбутнього воїна. Наявність такої системи дозволить вилучити протиріччя впливів на старшокласників, уникнути дублювання, створити специфічні умови для організації комплексних впливів, які, доповнюючи один одного, даватимуть найкращий педагогічний ефект. Центральним елементом структури відповідального ставлення старшокласника до служби в Збройних Силах, який забезпечує його цілісність і єдність, є те, що він складається з мотиваційної та інтелектуальної сфер особистості старшокласників, активізацію їх настановлень на повну конкретну поведінку під час військовопатріотичної діяльності, орієнтація на досягнення життєво важливої мети – успішне оволодіння знаннями, вміннями та навичками, необхідними майбутньому воїну.

За останні роки урядом країни була затверджена цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров`я нації», а Міністерство освіти і науки України – програму «Допризовна підготовка юнаків», узгоджену з Міністерством оборони України. У цих документах підкреслюється важливість подальшого удосконалення навчально-виховної роботи з юнаками-старшокласниками допризовного віку, тобто школа повинна стати організатором масової фізичної підготовки молоді до служби у Збройних Силах України.

Особливу роль відіграють методичні розробки, які дають змогу зробити процес прикладної фізичної підготовки (ПФП) значно глибшим і

Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (51)-2012

своєчасним. Потрібні наукові дослідження, спрямовані на підбір спеціальних способів, набути практичних знань, умінь і навичок майбутнім воїнам на початковому етапу військової служби.

У цій статті ми намагалися проаналізувати науково-педагогічну літературу з питань формування в учнівської молоді позитивного ставлення до військової служби, вивчався стан виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів з проблеми формування позитивного ставлення старшокласників до військової служби, визначено і обґрунтовано основні фактори впливу на формування у юнаків позитивного ставлення до служби в Збройних Силах України.

Завдання подальшої роботи – це визначення форм та методів формування позитивного ставлення старшокласників до військової служби у процесі загальноосвітнього, позакласного і позашкільного навчання через методологічні основи.

Таким чином, на сучасному етапі реформування всієї системи освіти і виховання в Україні постала нагальна потреба наукової розробки та впровадження комплексної системи національного військово-патріотичного виховання учнівської молоді з урахування набутого досвіду всіх поколінь українського народу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Література

1. Безродный В. А. Военно-патриотическое воспитание молодёжи призывного и допризывного возраста по опыту Ленинграда и Ленинградской области : Дис. …канд. пед.

наук. – ЛГУ, 1970. – 286с.

2. Бех І. Д. Виховання особистості. Книга друга. Особистісно- орієнтований :

науково-практичні засади : навчано-методичний посібник / Бех І. Д. К. : Либідь, 2003 342 с. ISBN 966-06-0298-7.

3. Борисов В. В. Теоретико-методологічні засади формування національної самосвідомості учнівської та студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук.

ступеня док. пед. наук : спец. 13.00.07 ’’Теорія і методика виховання’’ / Борисов Вячеслав Вікторович; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Тернопіль, 2006

4. Вырщиков А. Н. Военно-патриотическое воспитание школьников: теория и практика. –М.: Педагогика, 1990. – 156с.

5. КовальскийВ. В. Воспитание у старшеклассников ответственного отношения к будущей воинской службе: дис. … канд. пед. наук. –К.. 1989. – 169с.

6. Куцман А. А. Воспитание у старшеклассников в процессе внеклассной работы потребности и готовности выполнения воинского долга: дис. …канд. пед. наук. – Новосибирск, 1972. – 237с.

Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (51)-2012

7. Новосельский В. Ф. Военно-патриотическое воспитание школьников допризывного возраста в процессе занятий физической культурой: дис. …канд. пед. наук.

–К., 1977. – 173с.

8. Фаталиев Х. Г. Теория и практика военно-патриотического воспитания в средней общеобразовательной школе. –Баку, 1986. – 42с.

Содержание статьи доказывает необходимость наличия комплексной системы военно-патриотического воспитания школьной молодежи с учетом многовековых традиций украинского народа.

Ключевые слова: комплексная система, школьная молодеж, военнопатриотическое воспитание.

The content of the article proves the necessity of presence of integrated system of the military patriotic education of school youth with a glance at centuries-old traditions of ukrainian nation.

Key words: integrated system, school youth, military patriotic education.

Гончаренко О.С. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізичного виховання Донбаського державного педагогічного університету (м. Слов’янськ, Україна) Рецензент – доктор педагогічних наук, професор В.М. Алфімов УДК 37.037 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У

ШКІЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

–  –  – 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ ШИЛОВА Т.О. ТРАНСПОРТ І ШЛЯХИ СПОЛУЧЕННЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ КИЇВ 2006 УДК 629.1 : 625.7 ББК 39.1 Ш Рецензенти: докт. техн. наук, професор Усаковський С.Б. канд. техн. наук, доцент Дубова С.В. Шилова Т.О. Транспорт і шляхи сполучення: Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2006.– 124с. ISBN У конспекті лекцій висвітлена історія розвитку транспорту, наведена класифікація транспорту та основні відомості про...»

«Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2012, №1006 ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ УДК 94(477-074) «1941/1943» :069(477.54) «1943/1953» І. Є. Склокіна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ ПРО НАЦИСТСЬКУ ОКУПАЦІЮ В РАДЯНСЬКИХ МУЗЕЯХ (приклад Харківського державного історичного музею, 1943-1953 рр.) Стаття присвячена особливостям представлення періоду нацистської окупації у радянських музеях в роки сталінізму (1943-1953 рр.). На...»

«Конституція – основа розвитку національного законодавства VІІІ міжвузівська науково-практична студентська конференція Класифікація юридичних наук як базисна доктринальна передумова удосконалення теорії держави і права УДК 340.11 Автор: Кравцова О., студентка гр. 4512 спеціальності «Правознавство» Науковий керівник: Коросташова Т., здобувач кафедри цивільного і кримінального права та процесу юридичного факультету Чорноморського державного університету ім. Петра Могили; Тунтула О., старший...»

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ УДК 17.02 Віктор Петрушенко Національний університет “Львівська політехніка” ПІСЛЯ МАКІНТАЙРА: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ МОРАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ © Петрушенко Віктор, 2012 Окреслено причини втрати традиційною етикою впливу на життєдіяльність сучасної людини. Запропоновано нове бачення моральності на основі ідей “нової антропології”, що подає людину в єдності та взаємній зумовленості природного та соціально-культурного начал та “нового гуманізму”,...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.3 6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УДК 215:231.75:128 Проф. В.П. Шлапак, д-р с.-г. наук – Національний дендрологічний парк Софіївка НДІ НАН України ТРИ ФОРМИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ НА ЗЕМЛІ ЯК ЯВИЩЕ ПРИРОДИ Висвітлено життя людини залежно від рівнів ядерного наповнення: Земного, Місячного і Сонячного. Доведено, що енергетично людина живе на водневій і вуглецевій матеріях, енергіях, де домінантною до народження є воднева енергія, космічна матерія, яка...»

«УДК 316.324.8:004 І.І. Судак кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського міжнародного університету, директор Коледжу Київського міжнародного університету Р.О. Манулатій студент 1-го курсу магістратури Інституту міжнародних відносин Київського міжнародного університету ПРОБЛЕМИ ЕТНІЧНІЧНОГО ТА РЕЛІГІЙНОГО ФАКТОРІВ У ЯВИЩІ ТЕРОРИЗМУ У статті досліджено роль і місце етнічного та релігійного тероризму у світі. Проаналізовано причину виникнення...»

«{ Соціологія } 199 УДК 316. 77 Мережеві ігрові Оксана ЩЕРБИНА, асп. спільноти як комунікативне явище сучасного інформаційного простору У статті розглядаються перспективи соціологічного аналізу ігрових онлайн-спільнот як комунікативного явища сучасного суспільства. Автор доходить висновку, що концептуальні засади мережевого підходу у соціології є методологічною основою дослідження норм та цінностей субкультури ігрових онлайн-спільнот. Ключові слова: ціннісні орієнтації, ігрові онлайн спільноти,...»

«ЛАНОВИК Богдан Дмитрович (23.07.1936 с. Іванківці, нині Зборівського р-ну Тернопільської обл.) – дослідник соціальної та економічної історії України, проф. (1990), засл. працівник народної освіти. Із сім’ї службовців. Закінчив іст. ф-т Чернівецького державного ун-ту ім. Ю.Федьковича у 1959. В 1959-1966 працював учителем у сш Івано-Франківської обл., м.Чернівцях, м.Тернополі, зав. відділом Тернопільського обласного краєзнавчого музею. З 1967 – викл., ст. викл. Тернопільського...»

«УДК 797.012. 35 ББК 75.65 С13 Рекомендовано до друку вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка «22» жовтня 2007 року, протокол № 3 Рецензенти старший викладач кафедри музики і хореографії з методикою викладання Житомирського державного університету імені Івана Франка Є.В. Плющик кандидат педагогічних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка Л.Р. Айунц Народний артист України, заслужений діяч мистецтв, почесний професор ЖДУ імені Івана...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА Рафаловський Євген Павлович УДК 94(477):338.439.02 “1918” Продовольча політика урядів Української Держави гетьмана Павлв Скоропадського 07.00.01 – історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 200 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. доктор історичних наук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»