WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство. 2008. Вип. 3. С. 318 – 321 Ser. Bibliology. 2008. Is. 3. P. 318 – 321 Михайло КРІЛЬ: Вадим Ададуров. “Наполеоніда” на сході ...»

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV.

Серія книгознавство… 2008. Вип. 3. С. 318 – 321 Ser. Bibliology… 2008. Is. 3. P. 318 – 321

Михайло КРІЛЬ:

Вадим Ададуров. “Наполеоніда” на сході Європи: уявлення, проекти

та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн

Російської імперії на початку ХІХ століття.

Львів: Вид-во УКУ, 2007. 560 с.

В історії народів Центрально-Східної Європи час останньої третини ХVІІІ – початку ХІХ ст. є особливим як з політичного, так і з господарського й культурного боку. Політичний момент тісно пов’язаний з територіальними змінами, що виникали після перекроювання державних кордонів унаслідок численних воєн, і формуванням програм національно-визвольних рухів поневолених народів. Ідеї європейського Просвітництва позначилися на переоцінці всіх суспільних ідеалів. Водночас і Французька революція дала приклад нової моделі державного устрою, яку Наполеон І намагався втілити в широкому масштабі, і таким чином об’єднати народи в єдиному цивілізаційному просторі. При цьому він дуже зважав на суспільну думку в плануванні та проведенні зовнішньої політики.

Після краху тоталітарних режимів у Європі наприкінці ХХ ст. значною мірою почали переоцінюватися окремі явища і події у сфері суспільної думки, міжнародних відносин тощо як складових частин націотворчого процесу. Багато проблем розвитку сучасного суспільства неможливо об’єктивно зрозуміти без врахування досвіду, як позитивного, так і негативного, нагромадженого минулим. Проблеми державності в центральноєвропейському регіоні, консенсус політичних сил різної орієнтації вимагають глибокого аналізу історичних коренів цих процесів.

Дослідження В. Ададурова присвячене ставленню уряду Франції доби Наполеона І до південно-західних окраїн Російської імперії, передовсім до українських земель. Піднята ним у книзі проблема на сьогодні залишалася практично невивченою в історичній науці. Викликає зацікавлення структура рецензованої роботи. У ній, окрім “Вступу”, “Висновків” і “Переліку використаних джерел та літератури”, виділено три частини. Останні поділені на розділи і параграфи. Перша частина має назву “Уявлення”. У ній автор на підставі скрупульозно зібраного, проаналізованого і узагальненого ним матеріалу спробував реконструювати уявлення уряду Наполеона І про територію етнічних українських земель. При цьому автор поклав в основу такої реконструкції географічний принцип, що відображено у формулюванні розділів (“Методологічні принципи та документальні джерела історичної реконструкції уявлень уряду Наполеона І про південно-західну частину Російської імперії”; “Волинь, Поділля та Правобережна Наддніпрянщина в уяві французького уряду”; “Новоросійська, Херсонська й Таврійська губернії в уяві французьких урядовців доби Наполеона”; “Малоросійські губернії в уяві французького уряду”; “Українське козацтво в уяві французького уряду”; “Між політикою та наукою: наполеонівський публіцист Шарль-Луї Лезюр і його “Історія козаків”).

“Проекти” – друга частина дослідження вводить читача у проблему теоретичної реалізації політичних планів Франції економічним, військовим і політичним шляхом. Цей матеріал автор згрупував у п’яти розділах: “Історіографічні та методологічні зауваження”; “Економічні інтереси на службі великої політики: проекти французького проникнення на причорноморські ринки Російської імперії в добу Наполеона І”; “Проекти військової диверсії у південно-західному пограниччі Російської © Кріль М., 2008 Вадим Ададуров. “Наполеоніда” на сході Європи... 319 імперії в політиці уряду Франції під час війни 1806 –1807 рр.”; “Плани французького командування стосовно південно-західних окраїн Росії під час підготовчого та наступального етапів військової кампанії 1812 р.”; “Проекти французького командування щодо розширення військових дій на південно-західні окраїни Росії під час завершального етапу кампанії 1812 р.”.

Третю частину книги автор назвав “Діяльність”. У ній розглядаються безпосередні дії Франції на території Росії у 1802–1812 рр. У цій частині виділені чотири розділи: “Історіографічні та методологічні зауваження”; “Спроби французького економічного проникнення на причорноморські ринки Російської імперії”; “Діяльність французької розвідки щодо південно-західного пограниччя Росії напередодні та під час війни 1812 р.”; “Діяльність французького командування щодо організації військової операції у Волині (липень–грудень 1812 р.)”.

Вдало сформульовані назви частин, розділів і параграфів сприяють пошуку необхідних положень і розкриттю змісту окремих компонентів рецензованої роботи.

Все це дозволило її автору всебічно розкрити динаміку досліджуваної проблеми у часовому та тематичному вимірах. Схвалення заслуговують наведені додатки, які своїм змістом доповнюють текстовий матеріал. Це уривки з таких праць: “Статистичний опис Малоросійського губернаторства”; “Статистичний опис Чернігівської та Полтавської губерній”; “Статистичний опис Київської губернії”; “Меморандум дивізійного генерала Міхала Сокольницького”; “Оцінка постійних і активних сил, які може надати Польща в її цілості, а також її кордонів виключно з погляду їхнього військового значення”; “Меморандум Роландра”; “Європейська угода, або Вічний мир”;

“Інструкція для графа Тадеуша Морського, імперського комісара-організатора у провінціях “Поділля”, “Волинь” та “Україна”.

В. Ададуров подав ґрунтовний критичний аналіз зарубіжної та вітчизняної історіографії, докладно охарактеризував й систематизував джерельну базу дослідження, яка є широкою, різноплановою, відповідає авторській концепції та методологічним принципам вивчення теми. Аналізована література та виклад матеріалу свідчать, що робота В. Ададурова є чи не першим, як в українській, так і в зарубіжній історіографії, спеціальним дослідженням теми. Треба констатувати, що на загал дослідник вивчив і критично оцінив не лише спеціальні роботи з поставленої проблеми, але й праці, які дозволяють ширше відтворити особливості розгляданого історичного періоду.

Слід відзначити копітку працю В. Ададурова над зібранням і узагальненням багатого за змістом і дуже місткого документального матеріалу, що дозволило йому внести нові моменти у розробку даної теми. Зокрема, він розшукав і ретельно опрацював документи в архівах України, Франції, Австрії та Польщі. У зв’язку з цим варто підкреслити, що багато з використаних джерел є рукописними, тексти яких іноді досить проблематично відчитати.

Достатньо використано опублікованого документального матеріалу у вигляді різноманітних звітів окремих посадових осіб, листування, щоденників, спогадів тощо.

Проаналізовані також політична та історична публіцистика досліджуваної доби, наукові праці та описи подорожей окремих французьких урядовців. Опрацьовані ним у сукупності рукописні й опубліковані джерела дозволили глибше і об’ємніше зрозуміти широкий спектр політичних проблем, пов’язаних як із зовнішньою політикою Франції на початку ХІХ ст., так і з тогочасною суспільною думкою.

В. Ададуров у центр уваги проблеми поставив державницьке і політичне ставлення Наполеона І та його оточення передовсім до українських територій, які входили 320 Михайло КРІЛЬ до складу не лише Російської, але й Австрійської імперії. Під цим кутом зору йому вдалося на підставі фактичного матеріалу достовірно показати обсяг і сферу діяльності як французького уряду, так і окремих політиків Франції. Дана праця дає можливість оцінити ці явища цілком наочно, із залученням аргументованих тверджень, що свідчить й про суспільну актуальність поданого дослідження.

У рецензованій книзі урядова політика наполеонівської Франції щодо українських територій висвітлена крізь призму знань і відомостей про них. Не вся доступна інформація була для тогочасних французьких політиків і урядовців повною. З огляду на це були спотворені уявлення про невідомі східні землі, а отже – хибними плановані проекти політичного та економічного проникнення на схід європейського континенту. В. Ададуров особливо врахував цей факт і в кожній частині роботи, які мають певні особливості і є цілісними та завершеними дослідженнями, подав не лише історіографічні, але й, що дуже важливо, методологічні зауваження.

Викликає зацікавлення структурний виклад матеріалу. Він дає чітке уявлення про географію і природні ресурси тогочасної України, її населення, етнічний і релігійний склад, матеріальну і духовну культуру тощо. При цьому до джерельного матеріалу В. Ададуров підійшов досить критично, аргументовано спробувавши показати справжню суть наведеної тези.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Заслуговують на увагу спостереження автора, що стереотипний спосіб опису культури мешканців України був значною мірою зумовлений особливостями світогляду французьких авторів. Важливим для концептуального осмислення проблеми є аналіз ставлення уряду Наполеона І до українського козацтва як організованої військової сили, що диктувалося передовсім військово-стратегічними міркуваннями французького імператора.

Безумовно, новаторським є розгляд і аналіз проблеми ролі Галичини у військових планах Наполеона І напередодні його вторгнення в Росію. При цьому автор слушно стверджує, що відомості про Росію та її українські території зокрема, Франція отримувала переважно від австрійської влади, яка мала недостатню і часом неправдиву інформацію.

Загалом, праця В. Ададурова – це самостійне, оригінальне, добротне дослідження, обґрунтовані результати якого в сукупності вирішують поставлене наукове завдання – подати системне, цілісне бачення політики французького уряду щодо південно-західних окраїн Російської імперії. Основні наукові положення й висновки роботи сформульовані фахово, зі знанням проблеми, всебічно обґрунтовані, їх достовірність й новизна безсумнівні.

Рецензована праця, безумовно, знайде практичне застосування. Здобуті результати можуть бути використані при підготовці узагальнюючих та спеціальних праць з історії Європи, Франції, України, Росії, дипломатії, міжнародних відносин, у краєзнавчих дослідженнях, а також при читанні навчальних лекцій у вищих школах дипломатичного та гуманітарного профілів. Загалом, подана праця дозволяє поглибити і виробити ширше бачення нашої історії.

Водночас, відзначаючи незаперечні позитивні сторони дослідження В. Ададурова, варто висловити деякі міркування щодо вивчення названої проблеми.

1. Питання державної приналежності Галичини доцільніше було подавати у ширшому контексті міжнародних відносин. Зокрема, з уваги дослідника випав той факт, що у планах Наполеона І було приєднати Галичину до Варшавського князівства. При цьому сам французький імператор так висловився з цього приводу: “Іллірія Вадим Ададуров. “Наполеоніда” на сході Європи... 321 в моїх руках була ключем до серця Австрії, воротами до Дунаю. Я її взяв як заставу, оскільки мав намір поміняти на Королівство Галіції у відродженій Польщі”.

2. Історіографічний огляд виявився розчиненим у тексті окремих частин, з огляду на те бракує цілісності бачення проблеми. Водночас автор, звернувши найпильнішу увагу на французьку історіографію кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст., випустив з поля зору праці інших тогочасних учених, які писали про Україну. Передовсім це ґрунтовні дослідження Й. Х. Енгеля і Б. Гакета. Саме з них освічені європейці чи не до 1848 р. черпали найважливіші відомості про Україну і українців. Звичайно, радники Наполеона І не могли про них не знати.

3. Окремий цитований матеріал французькою мовою у посторінкових примітках, можливо, треба було подавати також у перекладі по-українськи (напр., с. 99, 100, 104 та ін.).

4. Вимагають уточнення чи навіть пояснення окремі вживані терміни. Зокрема, зважаючи, що в рецензованій роботі прізвища політичних діячів, військових, учених, публіцистів супроводжуються іменами чи ініціалами, логічно було французького імператора називати Наполеоном І, а не просто Наполеоном. Є різночитання у назвах.

Так, у тексті книги вживаються слова “Петербург” і “Санкт-Петербург” (с. 180, 252, 377 та ін.), “шпигун” (у поєднанні зі словом “єврей”) та “розвідник” (с. 407 та ін.).

Окремі наведені терміни вимагають пояснення (напр.: “шволежер”, с. 389 та ін.).

На початку ХІХ ст. адміністративною одиницею був Тернопільський округ, а не Тернопільський край, як це випливає з тексту на с. 96 чи 413.

Хоча такий перелік можна продовжувати, зазначені зауваження і міркування аж ніяк не применшують високого наукового рівня рецензованої монографії, як оригінального та першого в українській історичній науці подібного дослідження. Ця праця вводить у науковий обіг нові, науково обґрунтовані теоретичні результати, які в сукупності є важливими для розвитку історіографії, передусім української.

Багатоплановість роботи, нова постановка ряду питань, порушені проблеми спричинилися до того, що не всі вони досліджені і вивчені з однаковою повнотою, як би хотілося. Це залишає місце для творчої наукової дискусії, дальших розшуків документальних матеріалів, узагальнень і оцінки наявних досліджень.

–  –  – 
Похожие работы:

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Фарбей Олександр Михайлович УДК 930.85:27(477.75) ПОЯВА ТА ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА В КРИМУ (III – IX ст.) Спеціальність 07. 00. 02 – Всесвітня історія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 200 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі історії Росії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Мордвінцев В’ячеслав...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВОВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Архівні зібрання України Спеціальні довідники Державний архів Донецької області АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ Том 1 Фонди періоду до 1917 року ДОНЕЦЬК–КИЇВ ББК 79.3 (4 Укр 4 Донец) я 2 Д 36 Державний архів Донецької області: анотов. реєстр описів. Т. 1: Фонди періоду до 1917 року / Держ. ком. архівів України, Держ. архів Донец. обл.; авт.-упоряд.: Т. Церковнікова, І. Шишолік. – Донецьк, 2011. – 172 с. Довідник містить відомості про...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Петренко Володимир Iванович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.20 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Київметробуд 2....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ І ПРАВОЗНАВСТВА імені О.М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТТУ імені Т.Г. ШЕВЧЕНКА ПОШУКОВЕ АГЕНТСТВО ПО СТВОРЕННЮ НАУКОВО-ДОКУМЕНТАЛЬНИХ СЕРІАЛІВ «КНИГА ПАМ’ЯТІ» ТА «РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ» ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧЕРНІГІВЩИНА В РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ Документи і матеріали...»

«ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ФОНДІВ ЦДНТА УКРАЇНИ ДОВІДНИК Київ ДНВП “Картографія” УДК 912.43:002.66](477)(035) ББК 216.17(4Укр)л6 К27 Укладачі: А. О. Алєксєєнко – нач. від. використання інформації документів ЦДНТА України, М. А. Балишев – заступник директора ЦДНТА України, канд. істор. наук, О. Є. Дождьова – провід. спеціаліст від. використання інформації документів ЦДНТА України...»

«Віктор Горобець «Волимо царя східного.» Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава КРИТИКА Viktor Horobets “We Prefer an Eastern Tsar.” Ukrainian Hetmanate and the Russian Dinasty Before and After the Treaty of Pereyaslav Kyiv Віктор Горобець «Волимо царя східного.» Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава Київ ББК 63.3 (4Укр)-3 В У книжці Віктора Горобця детально проаналізовано найскладніший і найсуперечливіший період взаємин Гетьманату та...»

«ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 27 Лариса Шевченко УДК 811.161.2(038):81373:2-23 ПРЕДСТАВЛЕННЯ БІБЛІЙНИХ КОНЦЕПТІВ У СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 20 ТОМАХ Висвітлено проблему включення біблійної лексики до реєстру Словника української мови в 20 томах. Розглядаються процеси формулювання тлумачень біблійних понять із використанням концептуального аналізу тексту Святого Письма. Ключові слова: біблійні поняття, концептуальний аналіз, Святе Письмо, Словник української мови в 20 томах. Оскільки завдання...»

«Випускна циклова комісія зі спеціальності «Організація обслуговування населення» Методична розробка уроку Предмет: Туристичне краєзнавство Викладач: Кваша Н.В., спеціаліст вищої категорії Тема: Етапи розвитку української національної кухні Мета: ознайомити із особливостями формування української національної кухні, розширити, поповнити знання про традиції, закріпити знання про історичне минуле українського народу; розвивати пам'ять, увагу, аналітичне мислення, професійну майстерність;...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «География». Том 26 (65). 2013 г. № 3. С. 253-259. УДК 911+504.7:37.033 СУЧАСНА ЕКОЛОГІЧНА ТА ПРИРОДООХОРОННА ОСВІТА ЯК ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ РОЗВИТКУ НООСФЕРИ Некос А.Н., Бодак І.В., Семибратова П.В. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків,Україна E-mail: alnekos@yandex.ru, innabodak@mail.ru, polina_semyhat@mail.ru У статті аналізується роль екологічної та природоохоронної освіти у процесі...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО Підручник За загальною редакцією академіка НАПрН України О. В. Петришина Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Харків «Право» ББК 67.9(4 УКР)0я73 П59 Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист 1/11-4539 від 03.06.2011 р.)...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»