WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 316. 77 Мережеві ігрові Оксана ЩЕРБИНА, асп. спільноти як комунікативне явище сучасного інформаційного простору У статті розглядаються перспективи соціологічного аналізу ігрових ...»

-- [ Страница 1 ] --

{ Соціологія } 199

УДК 316. 77

Мережеві ігрові Оксана ЩЕРБИНА,

асп.

спільноти як

комунікативне

явище сучасного

інформаційного

простору

У статті розглядаються перспективи соціологічного

аналізу ігрових онлайн-спільнот як комунікативного

явища сучасного суспільства. Автор доходить висновку,

що концептуальні засади мережевого підходу у соціології

є методологічною основою дослідження норм та цінностей субкультури ігрових онлайн-спільнот.

Ключові слова: ціннісні орієнтації, ігрові онлайн спільноти, мережаний підхід, соціологічні дослідження.

This article discusses the pective of sociological study of subculture gaming online community network approach as contemprorary communicative societys. The author describes the conceptual foundations network approach in sociology in accordance to the objectives of the study value orientations gaming online communities.

Key words: value orientations, gaming online community, network approach, sociological research.

Геймери - люди, захопленням яких на тривалий час стали комп'ютерні ігри.

Рух геймерів в Україні розпочався в 90-ті роки, коли компанія ID Software випустила на ринок гру Doom, а потім Doom II, де гравець міг діяти від першої особи, винищуючи монстрів і собі подібних. Слідом за поколінням Doom пішло покоління Quake, в останнє десятиліття ареал комп'ютерних ігор, у які грають геймери, розрісся до неймовірних масштабів, однак серед них можна виділити кілька основних напрямків: шутеры (стрілялки, FPS); рольові ігри (RPG), перегони й ККI (колекційні карткові ігри). Всі різновиди ігор граються як у режимі off-line, на персональному комп'ютері або консолі, так і online, в Інтернеті. Останній варіант став особливо популярним з поширенням широкополосного Інетернету.

200 { Український інформаційний простір } Виникнення субкультури онлайн-гравців відбулося не відразу, оскільки віртуальний простір не вимагає традиційної соціальної організації його членів.

Однак спільна діяльність багатьох людей неодмінно призводить до необхідності її регуляції на основі прийнятних для них норм та заради досягнення спільних цінностей. Тож згодом бажання проводити турніри між аматорами й професіоналами в комп'ютерних іграх призвели до того, що геймери об'єдналися й у реальному житті для відстоювання своїх інтересів – зокрема, проведення національних та світових чемпіонатів. Сформувались відповідні формальні та неформальні правила, виникла спільна історія досягнення спільних цінностей. Українські геймери відіграють у цих процесах помітну роль.

Таким чином, можна констатувати, що у кіберкомунікативному континуумі сформувалося специфічне комунікативне соціальне середовище з особливою субкультурою, у якому відбуваються процеси, що виходять за рамки соціалізаційних процесів у межах традиційних соціальних інститутів. Мережеві ігрові спільноти всі більше впливають на економічну, політичну та соціальну (насамперед освіта й виховання) сфери суспільного життя не тільки за допомогою формування ціннісних установок, але й шляхом формування комунікативних структур наднаціонального рівня, у межах яких здійснюється інформаційний вплив на свідомість і поведінкові стратегії населення України. Тема молодіжної субкультури й комунікації залишається однією з малодосліджених галузей, оскільки публічний дискурс фактично ігнорує ці процеси як такі, що не відносяться до актуальних проблем політики або економіки. Відсутність систематизованих знань і ефективної методології при вивченні субкультурних утворень в умовах інформатизації суспільства є загальною рисою нерозробленості цієї проблематики не тільки в Україні, але на всьому пострадянському просторі. Вивчення цих процесів важливо для перспективного розвитку соціологічного знання про нову епоху, у якій техніка, інформація й канали її передачі стають істотними механізмами трансформації суспільства й культури, породжуючи нові субкультурні утворення. Виникають новітні ціннісні орієнтири, моделі поведінки, поступово заміняючи традиційні засади і культурні коди як групової, так і індивідуальної людської активності. У науковій та публіцистичній літературі в останній час ми спостерігаємо зростання інтересу до вивчення феномену віртуальних субкультур взагалі та субкультур соціальних груп, пов'язаних з комп'ютерними технологіями, зокрема. Ця тематика знаходить своє відбиття в ряді соціологічних, культурологічних, соціально-філософських, психологічних і педагогічних досліджень.

Постановка проблеми. За такої пізнавальної ситуації сформувалася актуальна наукова проблема, розгляду якої присвячено статтю, і яка полягає у тому, що без усвідомлення методології дослідження ціннісних орієнтацій учасників мережевих ігрових спільнот, неможливо досліджувати їх як складову сучасного українського суспільства.

Аналіз літератури. З позицій теорії інформаційного суспільства здійснено спроби осмислення нової соціальної реальності в роботах Д. Белла, Дж. Гельбрейта, М. Кастельса, М. Маклюена, У. Мартіна, Й. Масуди, М. Постера, Д. Тапскотта, Є. Тоффлера, А. Турена, Ф. Уебстера та ін. Водночас дослідження мережевих соціальних взаємодій у кіберпросторі здійснюється переважно зарубіжними соціологами, такими, як Уеллман, Негропонте, Рейнгольд, Коллок, Гурак, Кайзлер, Гулайя, Спрелл, Бейм, Хэррінг, Даттон та ін. Серед українських та російських вчених, які досліджували формування й розвиток інформаційного суспільства, варто згадати Р. Абдєєва, Л. Бевзенко, С. Бондаренка, М. Вершиніна, Є. Войскунського, О. ГолоСоціологія } 201 буцького, С. Дятлова, С. Дацюка, А. Жичкіну, Д. Іванова, В. Іноземцева, А. Колодюка, С. Коноплицького, Н. Костенко, О. Лобовікову, О. Личковську, А. Петренко-Лисак, А. Ручку, О. Рунова, Є. Швеця, О. Шевчука, В. Щербину.

Проблематика субкультури ігрових спільнот розглядається в межах соціологічного аналізу впливу на процеси соціалізації людини. У соціології членів ігрових співтовариств виділяють як особливу соціальну групу, що охоплює людей, які захоплюються комп'ютерними іграми поряд з іншими видами дозвілля й розваг. Так, українська дослідниця Н. Коритнікова [1], вважає, що геймери відрізняються від інших людей як включенністю в комп'ютерні ігри, так і особливостями групової культури, способу життя, ієрархією комунікативних зв'язків.

Інша українська дослідниця О. Лобовікова [2], розглядає кіберспорт як транскультурне соціальне явище. Поряд із цим, гру соціологи розглядають як форму імітації соціальної реальності, розвитку інтелектуальних навичок, а також як форму проведення людиною частини її життя. Таким чином, захопленість комп'ютерною грою пов'язана із задоволенням потреби людини в самореалізації, при цьому гра не наносить шкоди особистості геймера, а навпаки - сприяє його актуалізації й розвитку.

Об’єктом статті є процес розвитку практик соціологічного дослідження субкультури мережевих ігрових спільнот.

Предметом статті є характеристики субкультури мережевих ігрових спільнот та принципи побудови їх соціологічного дослідження.

Із розвитком глобальних і локальних комп'ютерних мереж, у яких формуються мережні ігрові співтовариства як один з різновидів соціальних структур нового типу, перед соціологічною наукою встає проблема методології їх соціоструктурного аналізу як віртуальних мережних співтовариств, що об’єднуються в кіберкомунікативному просторі навколо інформаційних ресурсів. Дослідження мережних ігрових співтовариств у рамках предмету соціології припускає розгляд їх як певних динамічних структурованих утворень із специфічними властивостями. Соціальну структуру соціальної спільноти, у тому числі й ігрового мережного співтовариства, можна оцінити (або виміряти) за культурними, екологічними, часовими, психологічними характеристиками. У процесі цих оцінок вибудовуються системи взаємозв'язків між людьми. В мережевого аналізу є великий потенціал з погляду дослідження субкультур мережних ігрових спільнот. Мережевий аналіз розвивається в руслі інваріантних методів обробки даних, насамперед у вигляді матриць. А це приводить до того, що мережевий метод сприймають в основному як інструмент для емпіричної обробки й описування даних. У випадку з відсутністю сталих теоретичних і емпіричних способів дослідження мережних ігрових спільнот це представляє значну перешкоду для дослідження їх субкультури. Окрім того, в наш час недостатньо розроблені методики, що дозволяють відслідковувати динаміку зміни цих структур. Мережеві ігрові співтовариства є дуже динамічними утвореннями самі ігри, що визначають матриці відносин між гравцями, розвиваються іноді швидше, ніж гравці встигають їх засвоювати і проходити.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


До того ж ми маємо справу зі специфічною ситуацією зміни поколінь гравців у рамках соціальнодемографічної групи молоді. Деякі дослідники намагаються виявити взаємовплив різних характеристик мереж. Наприклад, як ступінь щільності або централізації мереж вплине на природу й напрямок потоків ресурсів, що розподіляються у мережі?

Соціологія мереж ще має перевести теоретичні концепції традиційної соціології в мережеві терміни, що означає також соціологічну інтерпретацію сленгу мережеУкраїнський інформаційний простір } вих гравців. Рішення цієї проблеми покаже межі застосовності мережевих підходів у соціології. Приміром, влада, ієрархічність, диференціація, інтеграція, стратифікація, конфлікт і багато інших концептів соціологічної теорії поки неадекватно осмислені в контексті мережевого підходу. Як наслідок, ускладнюється адаптація й переклад загальних соціологічних питань у площину мережевих методів. Все це утворює низку методологічних складностей для аналізу ігрових онлайн-спільнот.

Говорячи про методологію наукового дослідження мережевих ігрових спільнот, ми, насамперед, розуміємо під цим терміном сукупність методологічних принципів, застосовуваних у цій галузі соціологічного знання.

Для рішення проблем нашого дослідження доцільно використовувати три з них: принцип діяльності, принцип розвитку й принцип системності.

Відповідно до першого:

• Діяльність ігрової спільноти розуміється як спільна діяльність членів мережевої ігрової спільноти зі створення, передачі й обробки інформації;

при цьому виділяються по-перше, форми, у яких функціонують ігрові співтовариства, по-друге, рівні й структура взаємодії (комунікації) їх учасників, а також, по-третє, соціальний зміст їх спільної діяльності;

• віртуальне мережеве ігрове співтовариство розуміється як колективний суб'єкт діяльності у кіберпросторі. Відповідно вивчаються атрибути спільноти - такі, як колективні установки, групові потреби, мотиви й етичні норми поводження в кіберпросторі, взаємодія з іншими віртуальними співтовариствами, служать для виявлення комплексних характеристик процесів спільної інформаційної діяльності;

• спільна діяльність членів віртуальних ігрових мережних спільнот здійснюється в умовах існування інформаційної стратифікації, що виступає як чинник, що конституює спільноту й сприяє її діяльності;

• спільна діяльність у віртуальному просторі значною мірою залежить від факторів часу.

Категорія діяльності може бути розглянута із двох найважливіших сторін:

• з боку підтримки процесів стійкості мережевої ігрової спільноти й збереження її як цілісності у часі та просторі;

• з боку рішення інформаційних, економічних, політичних, іміджевих та інших завдань, що постали перед віртуальною мережевою ігровою спільнотою.

Щодо реалізації принципу розвитку у процесі аналізу віртуальних мережевих ігрових спільнот, вбачається можливим використанням наступних методологічних установок аналізу соціальних процесів у кіберпросторі:

• розвиток віртуальних мережних ігрових співтовариств як соціальних груп, обумовлений розвитком спільної діяльності користувачів, що входять у групу гравців;

• розвиток технологій комунікації впливає на розвиток самих віртуальних мережевих ігрових співтовариств як соціальних груп;

• у кіберпросторі проявляється феномен аномії, що впливає на розвиток мережевих ігрових співтовариств у цілому й діяльність окремих вхідних у співтовариства користувачів зокрема;

• внутрішньосистемні протиріччя сприяють розвитку групи мережних гравців і тому вимагають виявлення й вивчення;

• на різних етапах розвитку віртуальних ігрових мережних співтовариств можливі регресивні тенденції.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«ВИМІРЮВАЧ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ВАТ41-2 ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Цей посібник з експлуатації містить відомості про конструкцію, принцип дії, характеристики вимірювача артеріального тиску ВАТ41-2 (далі за текстом вимірювача), вказівки, необхідні для його вірної і безпечної експлуатації, технічного обслуговування та зберігання. Вимірювач є точним вимірювальним приладом і містить крихкі та чутливі до ударів складові частини. Оберігайте його від падінь і сильних поштовхів при експлуатації. Виробник...»

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ Порадник керівнику територіальної громади Чернігів – Порадник керівнику територіальної громади / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: В.М.Бойко, Н.В.Коваленко. – Чернігів: ЦППК, 2011. – 188 с. Рекомендовано...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА ТАНЧУК Наталія Василівна УДК 32:316.075.5 РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 23.00.02 – політичні інститути та процеси АВТОРЕФЕРАТ дисертації здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Київ 2011 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Науковий керівник –...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2010. Вип. 5. С. 28 – 51 2010. Is. 5. P. 28 – 51 УДК 061.22.055.2(477.83-25):655.56“1848/1870” РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВИДАНЬ ТОВАРИСТВА “ГАЛИЦЬКО-РУСЬКА МАТИЦЯ” (1848–1870 рр.) Олександр СЕДЛЯР Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79601, Україна, тел. (032) 239-43-59, ел. пошта: sedlyar@rambler.ru У статті досліджено...»

«Міністерство освіти і науки України Український центр оцінювання якості освіти ЗОВНІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ З МАТЕМАТИКИ ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ Київ ББК 74.262я7 Н 49 УДК 51.373.167.1 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/12-1307 від 03.04.06) Нелін Є., Дворецька Л., Прокопенко Н. та ін. Н 49 Зовнішнє оцінювання з математики. Інформаційні матеріали. — К.: УЦОЯО, 2006. — 40 с. ISBN 966-637-451-Х Навчальний посібник «Зовнішнє оцінювання з математики. Інформаційні матеріали» знайомить...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ по виконанню студентами напряму “культурологія” курсових та кваліфікаційних робіт Львів ЛНУ імені Івана Франка Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол № 125/7 від 15.09.2010 р. Уклав канд. філос. наук, доц. В.І.Стеценко Відповідальний за випуск д-р філос. наук, проф....»

«Моїм батькам: матері Марії Аксентіївні, батькові Віктору Івановичу, який загинув на фронті, та вітчиму Федору Володимировичу Автор В.В. СТЕЦКЕВИЧ ВОЄННО-МОБІЛІЗАЦІЙНА КАМПАНІЯ В УКРАЇНІ У ПЕРШИЙ ПЕРІОД ВІЙНИ (червень 1941 р. липень 1942 р.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Монографія Кривий Ріг Видавничий центр КТУ ББК 63.3(2)722 УДК 9(с)27 С-79 Рецензенти: О.Є. Лисенко, д-р іст. наук, проф. зав. відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії НАН України (м. Київ); О.В....»

«Лекція 3. КИЇВСЬКА РУСЬ. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА (ІХ – СЕРЕДИНА ХІV ст.) В ІХ ст. внаслідок тривалої політичної та соціально-економічної еволюції східного слов’янства, збагаченої досвідом сусідніх народів, виникла держава Київська Русь. Її ядром стало Середнє Подніпров’я, де традиції політичного розвитку сягали ще скіфських часів. Русь розвивалася в межах загального історично-культурного процесу середньовічної Європи. На заході він був прискорений виникненням “варварських королівств” та...»

«ББК 26.8 Н 34 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. – Тернопіль. – №2. – 2007. – 224 c.РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Данилишин Б.M. – доктор економічних наук, професор Жупанський Я.І. – доктор географічних наук, професор Заставецька О.В. – доктор географічних наук, професор Іщук С.І. – доктор географічних наук, професор Ковальчук І.П. – доктор географічних наук, професор Позняк С.П. – доктор географічних наук, професор Свинко Й.М. – кандидат...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ДЗ „НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ” КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ВИП. 2 КИЇВ 201 Черговий, 22-й випуск інформаційного бюлетеня „Краєзнавча робота в бібліотеках України” містить результати наукового дослідження „Повнотекстові краєзнавчі документи на сайтах регіональних бібліотек України” проведеного фахівцями Національної історичної бібліотеки України у 2011 р. Кисельова В.П. Підготували: Михайлова О.В. Чеховська І.В....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»