WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство., 2006. Вип. 1. С. 261 – 263 Ser. Bibliology., 2006. № 1. P. 261 – 263 Наталя ЛЕШКОВИЧ, Михайло КРІЛЬ: Віра Фрис. Історія ...»

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV.

Серія книгознавство…, 2006. Вип. 1. С. 261 – 263 Ser. Bibliology…, 2006. № 1. P. 261 – 263

Наталя ЛЕШКОВИЧ, Михайло КРІЛЬ:

Віра Фрис. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х – XVIII ст.

Львів: Львів. нац. ун-т, 2003. 188 с. + 8 кольор. іл.

Слов’янський світ 1140 років тому дістав власне письмо завдяки діяльності і духовному подвигу святих Кирила і Мефодія. Це письмо, з якого згодом розвинулося українське, є одним з неоціненних джерел нашої духовності. За його допомогою поширювалося Боже слово рідною мовою серед слов’янських народів, утверджувалися в їхньому середовищі християнські ідеали. З життям та діяльністю святих Кирила і Мефодія тісно пов’язані сторінки сивої давнини української історії.

Усі ці події зафіксовані у давніх рукописах і рукописних книжках. Останні є не просто носіями інтелектуального потенціалу та важливим джерелом збереження й передачі історичної інформації. Вони свідчать про національні традиції і культурну спадщину народу. Звернення до цієї проблеми має не тільки пізнавальне, але й ширше значення в сенсі виявлення особливостей здобутків духовної культури народу.

Саме під цим кутом зору варто розглядати роль і місце рукописної книжки, яка має тисячолітню історію у слов’янських народів, у тому числі й українців. Дослідники неодноразово зверталися до проблеми її вивчення. Однак, кожна нова знахідка породжує низку запитань, що вимагає ґрунтовнішого та всебічного розгляду тих чи інших явищ, пов’язаних з історією розвитку письмових пам’яток. Певною мірою дати відповідь на окремі питання допоможе праця Віри Фрис “Історія кириличної рукописної книги в Україні Х ХVІIІ ст.” Це дослідження є першим таким в українській історіографії і висвітлює процес становлення та розвитку рукописної книжки на українських землях від її появи і до ХVІІІ ст. включно.

Названу працю поділено на дві частини. Перша (“Впровадження в курс”) має вступний характер і містить характеристику джерельної та історіографічної основи.

Внеском авторки в дослідження проблеми є запропонована нова версія періодизації історії рукописної книжки в Україні. Дослідниця обґрунтовує два основні періоди:

1) сакрального статусу книжки (Х – середина ХVІ ст.); 2) поступової десакралізації книжки, її нове сприйняття (з середини XVI cт.).

Значну увагу дослідниця приділила сюжетам появи писемності на українських землях та палеографічним особливостям кирилиці, типам книжкового письма, елементам художнього оформлення. Викликає зацікавлення розгляд складових процесу виготовлення книжки, знаряддя та матеріалів до письма. Доступнішому сприйманню теми сприяють численні та різнохарактерні ілюстрації.

Авторка подає книжковий репертуар, а також відомості про ориґінальні та перекладні твори, характеризує найдавніші книгозбірні, торкається питань збереженості та реконструкції масиву виготовлених манускриптів. У цій частині роботи відзначено, що серед збережених книжок найповніше представлені Євангелія. Слушними є твердження про значення покрайніх записів, які не тільки служать цінним джерелом для вивчення книжкової культури України, а й несуть найрізноманітнішу інформацію про тогочасне суспільство і допомагають повніше зрозуміти сферу функціонування рукописних пам’яток.

У другій частині, з дотриманням хронологічного принципу, викладено історію кириличної рукописної книжки в Україні згаданих вище двох періодів. Цим і зумовлений структурний поділ другої частини на два розділи, а викладений у них матеріал © Лешкович Н., Кріль М., 2006 262 Наталя ЛЕШКОВИЧ, Михайло КРІЛЬ дає змогу помітити особливості та виявити зміни у розвитку книгописання. У першому розділі визначено репертуар найдавніших книжок (переклади, твори місцевих авторів, світські жанри, агіографія). Важливо зазначити, що дослідниця подає не лише визначення цих книг, але й наводить історіографічні легенди, що містять широку інформацію про мету створення, авторів, зміст, місце збереження найдавніших пам’яток тощо. Цікавий матеріал знаходимо в сюжетах про осередки книгописання та покрайні записи, виявлені імена та соціальне становище переписувачів, оздоблювачів, замовників, користувачів книжок. Цей матеріал доповнюють таблиці, де йдеться про переписувачів та власників книжок, порівняльні ціни на різні товари. Усе це значно збагачує уявлення і знання як про рукописну книжку та її роль і вагу в тогочасному суспільстві, так і про його соціальний розвиток і культурний рівень назагал.

У другому розділі чітко й детально описано зміни в розвитку та функціонуванні рукописної книжки. Розширення репертуару рукописної книжки (копії друкованої продукції, видання релігійно-полемічногог змісту, нелітургійні книжки, літописи, щоденники, хроніки тощо) на думку дослідниці, є однією з важливих особливостей періоду, початок якого припадає на середину XVI ст. Причини цього полягали і в секуляризації репертуару, і в бракові друкарських потужностей.

Зібраний матеріал дав дослідниці можливість виявити реґіональні особливості у підходах до виготовлення книжки (письма, художнього оформлення тощо), виділити такі реґіони як Волинь, Галичина, Київщина, Гетьманщина. Серед чинників, які впливали на ці відмінності, В. Фрис вбачає різницю в естетичних критеріях та особливості соціально-психологічного середовища.

На конкретних прикладах В. Фрис аналізує взаємовпливи рукописної та друкованої книжки на загальному тлі поширення книгодрукування. Передовсім вплив рукописів позначився на друках Івана Федорова (на тексті, шрифтах, характері орнаментики). Водночас поява книгодрукування в Україні не ліквідувала рукописання, а традиції останнього виявилися досить стійкі. Іноді завдяки рукописним копіям, як випливає з дослідження, можна дізнатися про вигляд втраченої друкованої книжки.

Характеризуючи книгописання в XVI XVIIІ ст., автор пропонує умовний поділ книг на три типи, аналогічні західноєвропейській рукописній книжці: розкішні, звичайні та дешеві.

Занепад української рукописної книжки в різних реґіонах України в подальшому викликали різні причини (нові способи виготовлення, козацькі війни та Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст., занепад місцевого меценатства тощо).

Значну історичну та наукову інформацію містять сюжети, присвячені книгозбірням другої половини XVI XVIIІ ст. ( при навчальних закладах, релігійних громадах, монастирях, церквах, приватні). З навчальних закладів найбільші бібліотеки мали Києво-Могилянська академія, Львівський університет, Чернігівський та Харківський колегіуми, єзуїтські колегіуми в Ярославі, Луцьку, Кам’янці, Острозі, Перемишлі.

Багатими були приватні бібліотеки братів Рогатинців, ректора Замойської академії Валеріяна Алемпека та ін. Привертає увагу висновок, що з другої половини XVIІ ст., під впливом західноєвропейської придворної моди, поступово формується колекційний підхід до збирання книжок. Так виникли книгозбірні при великих маґнатських дворах (Івана Мазепи, Пилипа Орлика, Миколи Ханенка, Якова Марковича, Петра Апостола, Григорія Полетики, Федора Туманського, Степана Лукомського, Дмитра Трощанського та ін.).

Віра Фрис. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х – XVIII ст. 263 Невід’ємною частиною дослідження є додатки (кольорові ілюстрації кириличних рукописів, мініатюри, заставки, зображення сторінок тощо). З огляду на значний фактичний матеріал, різноманітність географічних назв дуже корисними є особовий та географічний покажчики. Водночас доцільно було б додати також предметний покажчик і термінологічний словник. Для такого видання корисною була б і відповідна вибрана бібліографія, а не лише короткий післярозділові списочки використаних джерел і літератури.

Водночас у роботі певні моменти вимагають роз’яснення або уточнення. Навряд чи можна безапеляційно твердити про 820 рік народження св. Мефодія (Методія).

Дослідники, думки яких з цього приводу розходяться, наводять дати в діапазоні від 805 до 820 року (с. 18)1. Українська традиція вимагає написання імені Константин, (на с. 18 читаємо Костантин), а також прийнято вживати пойменування Константин Філософ, а не Кирило Філософ. Відомості про початки книгодрукування в Україні (с. 124 – 127) залишилися “відірваними” від проблеми співіснування рукописної книжки (с. 129 – 132). При переліку знарядь і матеріалів для письма пропущено відомості про “чорнильницю” (каламар) та її основні види, типи і форми.

Підсумовуючи сказане, відзначимо, що праця Віри Фрис – перше комплексне дослідження з історії кириличної рукописної книжки в Україні. Воно корисне й своєчасне. Без сумніву, зацікавить науковців, бібліотекарів, книгознавців, музейників, архівістів, знайде свого читача у педагогічному середовищі, студенти зможуть використовувати його як навчальний посібник у своїх студіях.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

Кріль М. Святі Кирило та Мефодій у духовному і культурному житті слов’янських народів // Істо- рія України. – Київ, 2003. – № 13. – С. 1 – 5; № 14. – С. 4 – 9. 
Похожие работы:

«Мандебура О. Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ім. І. Ф. КУРАСА Олеся Мандебура Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності Київ Передмова УДК 323.212 (092) (477) 18, 19 ББК 63.3 (4Укр) М 2 Монографія обговорена і рекомендована до друку вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України Протокол № 4 від 24 червня 2010 р. Рецензенти: Валентина...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ББК 65.02 (Укр) К 67 Рецензенти: В. Г. Бодров, д-р екон. наук, проф. (Національна академія державного управління при Президентові України) В. О. Шевчук, д-р екон. наук, проф. (Державна академія статистики, обліку й аудиту Держкомстату України) Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 14/18.2-1202 від 02.06.04 Корнійчук Л. Я. К 67 Історія...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 50 УДК: 101.1; 371.13 С.О. ГАНАБА (кандидат філософських наук, докторант кафедри соціальної філософії та філософії освіти) Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ,Україна E-mail: sveta_ganaba@ukr.net ОСВІТНІЙ ІДЕАЛ ЛЮДИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ «КОЛЕКТИВНИХ УЯВЛЕНЬ» ЕПОХИ У статті акцентовано увагу на особливостях соціальної природи освіти. Наголошується, що освітній ідеал є продуктом суспільства та засобом, за допомогою якого...»

«ВОЗНЮК О.В.ПЕДАГОГІЧНА СИНЕРГЕТИКА: ГЕНЕЗА, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Житомир Вид-во ЖДУ імені Івана Франка УДК 371.2 (09) ББК 11.122 В64 Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного унђверситету ђменђ Івана Франка (протокол № 1 вђд 27.01.2012 року) РЕЦЕНЗЕНТИ: Бех І. Д., доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України; Васянович Г. П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділом Львівського науково-практичного...»

«_Педагогічні науки_12. Joubert J.-L. Enseigner les littratures francophones // Le franais dans le monde. – Paris, 2006. – № 343.– P. 23 – 25.13. Pcheur J. Paris est une fte pour les langues // Le franais dans le monde. – Paris, 2008. – № 359. – P. 17.14. Piozza M.-J. Un enseignement bilingue qui profite aux deux langues // Le franais dans le monde. – Paris, 2008. – № 359. – P. 18 – 19.15. Porcher L. L’enseignement des langues trangres. – Paris: Hachette, 2004. – 128 р. 16. Pretceille M.A. La...»

«Шепетяк О. Гносеологічні зміни релігійної філософії. Цикл культурологічних бесід УБНТ і НКТ Бойківщина (бесіда 33), 28 лютого 2008 р. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 32 с. УДК 165.6/.8:215 ББК 87.3+86.210.0 Ш 53 д-р ОЛЕГ ШЕПЕТЯК ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗМІНИ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ У дослідженні проводиться аналіз впливів змін у філософії пізнання на формування напрямків та течій європейської релігійної філософії. Предметом вивчення стають концепції Анзельма Кентеберійського, Альберта Великого, І. Канта,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова УЛУНОВА ГАННА ЄВГЕНІВНА УДК 159.922:37.018.32 ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ УСКЛАДНЕНОГО СПІЛКУВАННЯ В УЧНІВ ШКІЛ – ІНТЕРНАТІВ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук КИЇВ 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник – кандидат...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний Ангеловський Олександр директор Анатолiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 10.01.2013 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Краснодонвугiлля...»

«Одеська національна юридична академія ПОПСУЄНКО Людмила Олександрівна УДК 340. 15 (37): 348. 1 Правовий статус християнської церкви за римським імператорським законодавством IV сторіччя Спеціальність 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса – 2006 Робота виконана в Одеській національній юридичній академії Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник кандидат...»

«Педагогіка і психологія професійної освіти № 4 2012. УДК 378.147:[37.016:338.486] Юлія Матвіїв-Лозинська ПEДАГОГІЧНІ УМОВИ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ В ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Туризм як одне з важливих соціально-економічних явищ сучасності, що “підпорядковане дії об’єктивних законів розвитку людського суспільства, розвиваючись у діалектичній єдності всіх своїх складових, формує власний соціальний простір, у межах якого вирують взаємодії й конкуренції, узгодженості й...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»