WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ЕкОНОМікА кРАїН РЕГіОНу (БЛизЬкий Схід)” (для бакалаврів) Київ 2005 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Н. М. ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни

“ЕкОНОМікА кРАїН РЕГіОНу

(БЛизЬкий Схід)”

(для бакалаврів)

Київ 2005

Підготовлено доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної

діяльності Н. М. Матвієнко

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту зовнішньоекономічної

діяльності (протокол № 6 від 25.01.06)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Матвієнко Н. М. Навчальна програма дисципліни “Економіка країн регіону (Близький Схід)” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2006. — 16 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “Економіка країн регіону (Близький Схід)”, питання для самоконтролю, а також список літератури.

© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП),

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою навчальної дисципліни “Економіка країн регіону (Близький Схід)” є формування у студентів знань щодо закономірностей, тенденцій та особливостей економічного розвитку країн зазначеного регіону.

Основні завдання дисципліни:

· оцінка історичних, природних, економіко-географічних, економічних і суспільно-політичних передумов розвитку країн;

· вивчення структури, рівня розвитку та специфіки національних господарств держав регіону;

· вивчення особливостей розвитку та розміщення господарства країни в галузевому та територіальному аспектах;

· оцінка місця і ролі держав Близького Сходу в міжнародному та регіональному поділі праці.

Набуті під час вивчення курсу знання розширять і суттєво доповнять теоретичну базу економічних знань студентів як майбутніх висококваліфікованих спеціалістів з міжнародних економічних відносин.

Успішне опанування матеріалом курсу потребує від студентів самостійного вивчення основної та додаткової літератури, всебічної і систематичної підготовки питань до семінарських занять.

Опанувавши дисципліну, студенти повинні знати:

· особливості Близького Сходу як історико-географічного регіону світу;

· місце і роль держав Близького Сходу у міжнародному поділі праці;

· закономірності і тенденції розвитку їх промислового виробництва, сільського господарства, сфери послуг і фінансових ринків;

· проблеми соціально-економічного розвитку;

· участь в інтеграційних процесах;

· стратегічні напрями інтеграції у світове господарство;

уміти:

· у своїй подальшій професійній діяльності самостійно логічно аналізувати та оцінювати процеси, що відбуваються в економіці зарубіжних країн;

· самостійно добирати та аналізувати інформацію з літературних джерел;

 · робити певні узагальнення та доказово обґрунтовувати свої висновки.

Курс “Економіка країн регіону (Близький Схід)” органічно поєднаний з такими курсами бакалаврського рівня, як “Економічна історія”, “Світова економіка”, “Міжнародні економічні відносини”, “Країнознавство” тощо.

–  –  –

Тема1.Вступдодисципліни Об’єкт і предмет вивчення дисципліни “Економіка країн регіону (Близький Схід)”.

Мета, завдання, зв’язки з іншими науками та місце дисципліни у навчальному процесі. Структура курсу. Методологічні принципи вивчення дисципліни. Характеристика навчальної, допоміжної і популярної (вітчизняної та зарубіжної) літератури, статистичних джерел і картографічних матеріалів. План вивчення країни.

Його необхідність та умовний характер.

Вимоги та система оцінювання знань студентів.

Література [1–40] Тема2.БлизькийСхідякісторико-географічнийрегіонсвіту Наукові підходи до визначення складу регіону — Близький Схід (за В. Вольським, В. Юрківським, Г. де Блієм, Пітером Муллером, О. Шаблієм, Я. Івахом, М. Книш, В. Безуглим, С. Козинець та ін.).

Географічне положення та місце у світі. Поняття Машрик і Магриб.

Політична карта регіону, основні етапи її формування. Оцінка природних умов і ресурсів. Нафтогазовий басейн Перської затоки.

Населення. Рівень економічного і соціального розвитку. Араби. Іслам, його вплив на соціальне життя регіону. Ісламське місто. Спосіб та умови життя населення. “Гарячі точки” регіону.

Загальна характеристика господарства. Сільське господарство.

Структура, головні галузі та райони спеціалізації. Нафтогазова промисловість. Специфічні умови розвитку нафтовидобувних країн Перської затоки у другій половині ХХ — початку ХХІ ст. Політика постнафтового розвитку. Транспорт. “Перехрестя континентів”. Міжнародні морські, повітряні та наземні шляхи. Протоки Босфор і Дарданелли. Суецький канал. Транспортні проекти. Участь в інтеграцій

–  –  –

Тема3.ЕкономікаТуреччини Особливості географічного положення.

Історичні особливості формування та розвитку. Природні умови та ресурси. Населення.

Проблема національних меншин. Ісламський фундаменталізм. Стамбул — промисловий, торговий, культурний і туристичний центр країни та головний її транспортний вузол. Державний устрій та участь у міжнародних інтеграційних об’єднаннях.

Загальна характеристика господарства. Структура промисловості.

Значення обробної промисловості в господарському комплексі країни. Електроенергетика. Кустарно-ремісниче виробництво. Сільське господарство. Зрошуване та богарне рослинництва. Транспортний комплекс країни. Туристичний потенціал. Внутрішні відмінності.

Центральна Анатолія, Східна Анатолія, Південно-Східна Анатолія, Мармуроморський, Егейський, Середземноморський і Чорноморський економічні райони. Туреччина в системі зовнішньоекономічних зв’язків світу.

Література [1–4; 7; 18; 26; 28; 36] Тема4.ЕкономікаіракутаСирії ірак. Територія. Географічне положення. Державний устрій. Місце в світі. Запаси нафти, значні території зрошуваних земель та інші природні ресурси. Населення. Етнічний склад. Георелігійна ситуація.

Суспільно-політичне становище у країні.

Особливості промисловості, сільського господарства, транспорту та зовнішньоекономічних зв’язків.

Сирія. Територія і кордони. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Дамаск — одне з найстаріших міст у світі.

Галузі спеціалізації господарського комплексу. Нафтовидобувна промисловість. Специфіка та перспективи розвитку сільського господарства. Зрошувальне землеробство. Середземномор’я. Оазиси.

Транспорт. Проблеми економічного розвитку. Сирія у світогосподарських зв’язках.

Література [2–5; 10; 14; 25; 30; 39]

–  –  –

Тема5.ЕкономікаКіпру,Лівану,Йорданії кіпр.

Особливості географічного положення. Природні умови і ресурси Середземномор’я. Роль агрокліматичних ресурсів у формуванні іміджу на світових ринках. Населення. Грецька та турецька громади. Кіпр як історико-культурний регіон.

Загальна структура господарства. Офшорні компанії. Промисловість. Сільське господарство, його роль, характерні риси, структура. Особливості транспортного комплексу. Морський торговельний флот. Туризм як одне з головних джерел надходження іноземної валюти. Внутрішні відмінності. Кіпр у світогосподарських зв’язках.

Ліван. Транспортно-географічне положення. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Етнічна структура. Релігія. Рівень урбанізації. Історичні та культурні пам’ятки.

Рівень економічного та соціального розвитку країни до громадянської війни 1975–1991 рр. Ліван — “Швейцарія Близького Сходу”.

Бейрут — провідний центр арабської науки і культури.

Основні риси сучасного господарства. Структура промисловості.

Народні промисли. Особливості структури та виробничої спеціалізації сільського господарства. Плодівництво. Транспорт. Розвиток туризму. Зовнішньоекономічні зв’язки.

йорданія. Географічне положення. Коротка історична довідка.

Природні умови та ресурси: фосфорити, мінеральні солі Мертвого моря.

Населення. Особливості промисловості, сільського господарства, транспорту та зовнішньоекономічних зв’язків. Проблеми економічного розвитку.

Література [2; 4; 9; 14; 19; 32; 38]  Тема6.Економікаізраїлю Територія і кордони. Проблема Палестини. Географічне положення. Місце у світі. “Святі” місця. Природно-ресурсний потенціал.

Проблема води. Населення: динаміка чисельності та природного приросту, національний, етнічний і конфесійний склад, особливості розселення. Іммігранти — висококваліфікована робоча сила.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Загальна характеристика господарства. Промисловість. Наукомістські виробництва. Військова промисловість. Форми сільськогосподарських підприємств. Багатогалузевість сільського господарства:

рослинництво, тваринництво, рибальство, птахівництво. Місце третинного сектору в господарському комплексі. Фінансування науки.

Транспортний комплекс. Міжнародний туризм. Місце Ізраїлю у зовнішньоекономічних зв’язках світу.

Література [1–4; 8; 15–18; 28] Тема7.ЕкономікаСаудівськоїАравії Географічне положення. Природні умови. Нафтові та інші природні ресурси. Населення. Спосіб життя. Закони шаріату. Мекка — релігійний центр мусульман. Тенденція модернізації суспільства.

Особливості та рівень сучасного соціально-економічного розвитку.

Нафтова промисловість. Опріснення морської води. Сільське господарство. Продовольча проблема. Експорт капіталу. Транспортна, комунікаційна та соціально-культурна інфраструктура. Роль туризму.

Саудівська Аравія в системі зовнішньоекономічних зв’язків світу.

Література [1–5; 10; 20; 25; 39]

–  –  –

Тема8.ЕкономікаКувейту,Бахрейну,Катару кувейт.

Склад території та географічне положення. Природно-ресурсний потенціал. Значні нафтові запаси. Проблема води. Населення. Основні демографічні показники. Трансформація міського ландшафту. Імпорт робочої сили.

 Загальна характеристика господарства. Нафтова промисловість.

Опріснення морської води. Сільське господарство. Кочове тваринництво. Зрошувальне землеробство. Рибальство. Добування морепродуктів. Транспортна інфраструктура. Танкерний флот. Фінансово-кредитна політика. Зовнішньоекономічні зв’язки.

Бахрейн. Територія. Транспортно-географічне положення. Природно-ресурсний потенціал. Оазиси. Населення: демографічні і етнічні процеси. Міське (суніти) та сільське (бахарна) населення. Спосіб та умови життя. Роль імміграції у формуванні сучасного складу населення.

Нафтопереробна та інша промисловості. Сільське господарство.

Зрошувальне землеробство. Плантаційне господарство. Рибальство.

Транспорт. Банківська діяльність. Бахрейн — “торговий дім Перської затоки”. Зовнішньоекономічні зв’язки.

катар. Географічне положення. Природні умови і ресурси. Населення. Етнічний склад. Поділ за племенами. Урбанізація.

Загальна характеристика господарства. Нафтова промисловість. Нафтохімія. Судноремонт. Опріснення морської води. Сільське господарство. Рослинництво в оазисах. Тваринництво. Рибальство. Морський промисел. Транспортна система. Зовнішньоекономічні зв’язки.

Література [2; 7; 10; 20; 22; 23; 25; 30] Тема9.ЕкономікаОб’єднанихАрабськихЕміратів, ОманутаЄмену Об’єднані Арабські Емірати. Формування території. Кордони.

Географічне положення. Адміністративний поділ. Природні умови і ресурси. Населення: динаміка чисельності та природного приросту, національний і конфесійний склад, особливості розселення.

Структура господарства. Нафтова та газова промисловості. Опріснення морської води. Інші галузі промисловості. Ремісництво.

Сільське господарство. Тваринництво. Зрошувальне землеробство.

Морський промисел. Транспортний комплекс. Інвестиційна політика. Суднобудівельний порт — Рашид. Вільна індустріальна зона Джебел-Алі. ОАЕ — фінансовий центр Близького Сходу. Процес індустріалізації. Міжнародний туризм.

Місце Об’єднаних Арабських Еміратів у зовнішньоекономічних зв’язках світу.

 Оман. Територія і кордони. Особливості транспортно-географічного положення. Природно-ресурсний потенціал. Населення.

Загальна характеристика господарства. Гірничодобувна промисловість. Сільське господарство: рослинництво, кочове скотарство. Рибальство. Транспортна інфраструктура. Зовнішньоекономічні зв’язки.

Ємен. Територія. Проблема формування кордонів. Адміністративний устрій. Особливості транспортно-географічного положення.

Природно-ресурсний потенціал. Населення. Еміграція.

Структура господарства. Особливості розвитку промисловості, сільського господарства, транспорту. Зовнішньоекономічні зв’язки.

Література [1–6; 14; 16; 18; 22; 23; 25; 28; 31] Тема10.ЕкономікаЄгиптутаСудану Єгипет. Географічне положення. Суецький канал — транспортна комунікація глобального значення. Історія формування та розвитку.

Природно-ресурсний потенціал. Населення. Демографічні процеси.

Каїр — культурна столиця арабського світу. Трудова міграція.

Загальна характеристика господарства. Сільське господарство, його роль, характерні риси, структура. Фелахи. Проекти розширення зрошуваних земель: Тошка, Східноовейнатський. Особливості розвитку промисловості. Енергетика. Асуанська гребля: переваги та проблеми. Транспортний комплекс. Міжнародний туризм. Внутрішні відмінності. Субрегіони: Нижній (Північний) Єгипет, Середній Єгипет, Верхній Єгипет, Західна пустеля, Східна пустеля та Сінай.

Місце Єгипту в зовнішньоекономічних зв’язках світу.

Судан. Територія і кордони. Географічне положення. Коротка історична довідка. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Етнічні групи та релігійний склад. Політична нестабільність.

Загальна характеристика господарства. Сільське господарство — основна експортна галузь країни. Промисловість. Транспорт. Внутрішні відмінності. Судан у світогосподарських зв’язках.

Література [2; 4; 9; 14; 19; 32; 38]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Наукові підходи до визначення складу регіону — Близький Схід.

2. Поняття Машрик і Магриб.

3. Фактори економічного розвитку країн Близького Сходу.

4. Вплив географічного положення на соціально-економічний розвиток держав регіону.

5. Транспортно-географічне положення регіону.

6. Політична карта регіону, основні етапи її формування.

7. Іслам, його вплив на соціальне життя регіону.

8. “Гарячі точки” регіону, їх вплив на економічний розвиток держав регіону.

9. Історична та культурна спадщина регіону.

10. Природно-ресурсний потенціал регіону.

11. Нафтогазовий басейн Перської затоки.

12. Рівень економічного і соціального розвитку регіону.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«В ол и нс ькі і с то р ич ні з ап ис ки. Т о м. 6. 2 0 1 1 р. УДК 94(477.42) “1922” Юрій Малихін (м. Житомир) УЧАСТЬ ПОВСТАНСЬКИХ ЗАГОНІВ СОЛОМИНСЬКОГО ТА СОКОЛОВСЬКОЇ В ЛЮБАРСЬКІЙ ТРАГЕДІЇ У СВІТЛІ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ І СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ У дослідженні проаналізовано версії причетності до Любарської трагедії повстанських загонів Соломинського та Марусі (Олександри) Соколовської. Ключові слова: Любарська трагедія, повстанський рух, Другий зимовий похід, Полонський повіт, Радомишльський повіт....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА І ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО” (длябакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено кандидатом політичних наук, доцентом кафедри політології Т.М.Ляшенко Затверджено на засіданні кафедри політології (протокол № 8 від 24.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Ляшенко Т.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення...»

«УДК 808.3 (091) 541. РОЗВИТОК КОНФІКСАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ З КІНЦЕВИМ J(А) В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (СТРУКТУРИ З ПРОСТОРОВИМ ЗНАЧЕННЯМ) Храмова І.В. Серед афіксальних дериватів, що функціонують в сучасній українській мові, увагу привертають утворення з конфіксами під-.-j(a), над-.-j(a), перед-.-j(a), за-.-j(a), основним значенням яких є вказівка на простір. Конфіксальні структури, об’єднані постпозитивним елементом -j(a)(-ьjе, -ijе), протягом свого історичного існування зазнали фонетичних змін....»

«УДК 94(477.8) О. Ю. Ленартович – кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України Волинського національного університету імені Лесі Українки Збройна боротьба УПА: волинсько-поліський період (березень–грудень 1943 р.) Роботу виконано на кафедрі новітньої історії України ВНУ ім. Лесі Українки У статті розглядаються питання тактики і стратегії збройної боротьби українського націоналістичного підпілля на Волині у березні-грудні 1943 р., формування та функціонування...»

«Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Тетяна Ляшенко ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ Київ 201 ТТРАНСФОРМАЦІЯNРАНСФОРМАЦІЯ політичних систем в країнах Центральної АзіїАзії УДК 321:323.1(575) ББК 66.0 (54) Л95 Монографія обговорена і рекомендована до друку вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384 Форма № Н – 3.03 «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка проф. Лозинський М. В.. « » 20 р. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ДУМКИ ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки СПЕЦІАЛІСТА...»

««Вітчизнянанаука:сучаснийстан,актуальніпроблемитаперспективирозвитку» «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжнагромадськаорганізація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ ІІІ...»

«Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Державне підприємство ‘‘Національна атомна енергогенеруюча компанія ‘‘Енергоатом’’ Відокремлений підрозділ ‘‘’Южно-Українська АЕС’ Відділ роботи з громадськістю та засобами масової інформації Збірник статей 2012 рік м. Южноукраїнськ, 2013 рік Дана збірка містить статті про Відокремлений підрозділ “Южно-Українська АЕС”, що були підготовлені інженерами групи зв'язків зі ЗМІ та громадськістю і опубліковані в регіональних друкованих ЗМІ...»

«ПРЕЗЕНТАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКО ОСВІТНІХ ВИДАНЬ Вікторія ГАЛЬПЕРІНА ВИДАНО НАУКОВЦЯМИ ІНСТИТУТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. За досить короткий період свого існування, після утворення у 1999 році, Інститут вищої освіти АПН України впевнено утвердився серед провідних наукових установ, набув статусу авторитетного центру з досліджень фунда ментальних проблем освіти. Свідчення цього — наукові праці, підготовлені співробітниками Інституту спільно з представниками інших науково дослідних установ та вузів України. У...»

«засвідчили те, що в українську історичну романістику прийшов письменник, ім`я якого може зробити честь будь-якій літературі. Отже, в історичних романах Юрія Косача національна ідея є визначальною. Вона зумовлює патріотичну спрямованість його творів, утвердження у них тяглості національної традиції. Ряд ідей, які були порушені у цих творах митця, звучать актуально і нині.1. Агеєва В. Юрій Косач // Слово і час. – 1995. – № 1. 2. Голубець М. Послів’я // Юрій Косач Сонце в Чигирині. – Львів, 1992....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»