WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |

«ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ XVII ст. Публікація присвячена перепису населення українських міст XVII століття. Подані матеріали доповнюють зміст надрукованих Переписних книг 1666 ...»

-- [ Страница 1 ] --

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

УДК 314«16»

Петро Пиріг

ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ

УКРАЇНСЬКИХ МІСТ XVII ст.

Публікація присвячена перепису населення українських міст XVII століття.

Подані матеріали доповнюють зміст надрукованих "Переписних книг 1666 року" і

є важливим джерелом із проблем соціально економічної історії України загалом і

Чернігівщини зокрема.

Ключові слова: перепис, переписні книги, оригінали

Друга половина XVII ст. вважається одним із найскладніших періодів вітчиз няної історії. З одного боку, українські землі продовжували бути об'єктом заво йовницької політики магнатсько шляхетської Речі Посполитої, султанської Ту реччини і Кримського ханства [1], а з іншого боку, Україну роздирали глибокі внутрішні протиріччя, зумовлені боротьбою старшинських угруповань за оволо діння гетьманською булавою, за владу [2].

Підписані Іваном Виговським Гадяцький договір (вересень 1658 р.) і Юрієм Хмельницьким Слободищенський трактат (жовтень 1660 р.) із Річчю Посполи тою поклали початок територіальному розколу України [3].

Звістка про ці події стала відомою всьому українському населенню, яке за судило вчинки гетьманів. Невдовзі полковник Яким Сомко скликав у Переяс лаві раду і присягнув на вірність Росії. Заодно з ним були Любенський, Мир городський, Прилуцький, інші полки. Питання про обрання гетьмана вирішу валося на раді, яка відбулася "по Пасце в третьее воскресенье, под Нежином в поле, от Нежина с милю". На ній були присутні наказний гетьман Я. Сомко, полковники: ніжинський В. Золотаренко, прилуцький Л. Горличенко, лубен ський Шамрицький, миргородський П. Житовицький, сотники міст Полтав ського полку, які "великому государю добили челом… и все войско тех полков, которые при Якиме Самке". У роботі ради брали участь також окольничий князь Г. Ромодановський "с товарыщи", "государевы ратные люди", стольник С. Змєєв. На раді виникли певні протиріччя. Більшість "хотели на гетманство" Я. Сомка, ніжинці ж "одни обирали на гетманство полковника Василия Золо таренка".

На цій раді питання про вибори гетьмана не було вирішене. Не вирішила його й Биківська рада, яка відбулася за участю представників Переяславського, Прилуць кого, Миргородського, Лубенського, Чернігівського й Ніжинського полків. Канди датуру Сомка підтримувала старшина Стародубського, Прилуцького, Ніжинського та Чернігівського полків. Проти нього були налаштовані лубенський, миргород ський, полтавський, зіньківський полковники. Не підтримала Сомка як представ ника багатого козацтва "чернь" (рядові козаки), на боці якої перебували також міщани й запорожці. І все ж на раді, яка відбулася навесні 1662 р. в м. Козельці, Сомка "без обиранья всей черни" вибрали гетьманом. Однак незабаром проти нього розгорну © Пиріг Петро Миколайович – доктор історичних наук, професор (м. Чернігів).

16 Сіверянський літопис ли ворожу агітацію ніжинський полковник В. Золотаренко та єпископ Мефодій.

Золотаренко сам прагнув стати володарем гетьманської булави, проте, вбачаючи небезпеку з боку потенційного претендента на гетьманство І. Брюховецького, підтри мував Я. Сомка. Мефодій постійно направляв у Москву доноси на нового гетьмана.

Єпископ зазначав, буцімто Я. Сомко "в Козелской раде заставливал неволею рук прикладывать, заперши в городе пехотою, чтоб обрали его, Екима в совершенные гетманы". "Да он же де епископ Мефодей … во все де полки писал … взводил на него Екима измену ". Доноси на Сомка надходили також від І. Брюховецького, інших високопоставлених осіб Війська Запорозького.

Москва не довіряла Сомку, і, незважаючи на те, що в статейному списку стольника Ф. Лодиженського, який відвідав Україну в грудні 1662 – січні 1663 рр., зазначалося, що "измены его (Сомка. – П. П.) нигде не бывало, и служа великому государю, Татар и Ляхов и изменников Черкас на многих боех во многих местех побивал, и нужи и осады великіе терпел", цар "Екима не пожало вал, на совершенное гетманство потверженые грамоты и булавы и знамени не прислал".

У червні 1663 р. відбулася рада в Ніжині. Оскільки в її роботі поряд із старши ною брала участь "чернь", рада ввійшла в історію під назвою "чорної". Ще напере додні її проведення розпочалася велика боротьба старшинських угруповань за владу. Обраний було на Козелецькій раді 1662 р. гетьман Я. Сомко зовсім не ба жав поступатися і все ще сподівався на утримання гетьманської булави. Зробити це він намагався з допомогою залучення сили зброї. І з цією метою Я. Сомко прибув до Ніжина з Київським, Переяславським, Прилуцьким, Лубенським і Чернігівським полками. Його підтримав і ніжинський полковник Василь Золота ренко, який також приєднався зі своїм полком до Сомка. Вся "чернь" теж була на його стороні. Запорожці ж підтримували старшинське угруповання на чолі зі своїм кошовим отаманом Іваном Брюховецьким, повіривши його демагогічним обіцян кам про покращення становища козацтва [4].

Царський уряд, сподіваючись зміцнити за допомогою І. Брюховецького своє становище на Лівобережжі, також підтримав останнього. І в кінцевому рахунку 18 червня 1663 р. Іван Брюховецький був проголошений на Ніжинській "чорній" раді гетьманом Лівобережної України (1663 1668 рр.). На правому березі Дніпра по зиції зайняв Павло Тетеря (1663 1665 рр.). У цей час господарями становища на Правобережній Україні були татари, при підтримці яких власником гетьманської булави тут став черкаський полковник Петро Дорошенко (1665 1676 рр.) [5].

Дорошенко займав позиції протурецької орієнтації, однак плани його щодо об'єднання Лівобережної та Правобережної України під протекторат Туреччини були нереальними й потерпіли поразку. Росія і Польща після тривалих перего ворів 30 січня 1667 р. підписали в Андрусoві (поблизу Смоленська) перемир'я.

Термін його дії встановлювався на 13,5 року. Основні умови зводились до такого:

– Росії поверталися Сіверська земля і Смоленськ;

– в її складі залишалися Лівобережна Україна й Київ;

– Правобережна Україна продовжувала бути під владою Речі Посполитої;

– правом управління Запорожжям в однаковій мірі наділялися Росія й Польща [6].

Фактично ж Запорoжжя управління з боку Речі Посполитої не визнавало.

Після Андрусівського перемир'я, зазначала О. Я. Єфименко, "факт існування двох гетьманів ніби закріплювався" [7].

На Лівобережжі гетьманство утримував Іван Брюховецький, який ніяк не міг змиритися з Дорошенком і його планами. Брюховецького підтримувала Москва.

"Во все началнейшіе городы малороссійскіє" були введені російські воєводи з ратними людьми [8], одним із головних завдань яких став захист українських міст від посягань з боку ворогів. Це своє завдання вони виконали "более или менее блистательно" [9].

Російські воєводи зі своїми ратними людьми брали активну участь у відбитті польської, турецької і татарської агресії в Україні, наводячи "военные страхи на Сіверянський літопис 17 противников" [10]. Часто вони боролися разом із козаками Лівобережжя [11].

Населення Лівобережної України приймало воєвод і ратних людей за реальну силу, здатну врятувати його від частих ворожих нападів [12].

Однак воєводи виражали насамперед інтереси панівних станів, представника ми яких були вони самі. Поступово воєводи почали зловживати своїм станови щем, посилили наступ на трудове населення, обклавши його податками. Від них були направлені "і в меншіє места" прикажчики, "цловалнщики", збирачі "торго вых і ярмарковых пошлин от всех, особенно же на граждан и посполитых людей наложены подате от плуга и от коня" [13].

Податки з селян і міщан збиралися на підставі проведеного в 1666 р. подвірно го перепису відповідних категорій населення Лівобережної України. Дані цього перепису були зафіксовані в Переписних книгах, які є надзвичайно важливим джерелом для вивчення різноманітних проблем соціально економічного характе ру в регіоні.

Слід відмітити, що оригінали цих безцінних рукописних фоліантів подекуди збереглися й відклались у фонді "Малороссийские дела" (ф. 124) Російського державного архіву давніх актів у Москві. Це насамперед Переписні книги Погара, Почепа, Стародуба, Чернігова, інших міст.

Свого часу Переписні книги привертали увагу М. Костомарова, О. Лазарев ського, В. Ейнгорна, В. Юркевича, В. Романовського. Останньому поталанило опуб лікувати "Переписні книги 1666 року" (К., 1933) та видати ґрунтовне досліджен ня "Перепись населения Левобережной Украины 1666 года, её организация и кри тическая оценка" (Ставрополь, 1967).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Доречно зазначити, що протягом тривалого часу вважалася втраченою Пере писна книга Чернігова. Лише недавно її текст було виявлено і в повному обсязі опубліковано на сторінках журналу "Сіверянський літопис" [14].

Неперевершену археографічну й наукову цінність має "Перепис населення ук раїнських міст XVII ст.", зосереджений у фонді О. Кістяківського Інституту руко писів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ф. 61. – Спр.1 567), який дає змогу суттєво доповнити опубліковані матеріали Переписних книг.

Подаємо його нижче.

1. Пиріг П.В. Лівобережний похід Яна Казимира 1663 1664 рр. // Сіверянський літопис. – 1999. – № 5. – С. 15 24.

Пиріг П.В. Чернігівщина у боротьбі з Річчю Посполитою в 1654 1655 рр. // Сіверянський літопис. – 2000. – № 1. – С. 11 15 і ін.

2. Костомаров Н.И. Руина. Историческая монография 1663 1687. Гетманства Брюховецкого, Многогрешного и Самойловича // Николай Костомаров. Исторические монографии и исследования. – СПб; М.: Издание книгопродавца типографа М.О. Вольфа, 1882. – Том пятнадцатый.

Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50 х років XVII століття. Причини і початок Руїни. – К.: Основи, 1998.

Яковлєва Т. Руїна Гетьманщини. Від Переяславської ради – 2 до Андрусівської угоди (1659 1667 рр.). – К., 2003.

Пиріг П.В. Гетьман Петро Дорошенко і Лівобережна Україна // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції. Матеріали науково методичного семінару. – Чернігів, 2002. – Випуск третій.

– С. 118 126.

Пиріг П.В. Гетьман Іван Виговський і Чернігівщина // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції. Матеріали науково методичного семінару. – Чернігів, 2003. – Випуск четвертий.

– С. 86 94 і ін.

3. Див.: Пирог П. В. Гетманы Иван Выговский, Юрий Хмельницкий и Левобережная Украина (в помощь студентам, преподавателям, учителям истории). – Чернигов, 2003. – С. 11, 22.

4. Там само. – С. 22 – 28.

5. Див.: Пирог П. В. Гетман Пётр Дорошенко и Левобережная Украина (в помощь студентам, преподавателям, учителям истории). – Чернигов, 2002.

6. Полное собрание законов Российской империи. – СПб, 1830. – Т. 1. – С. 631 – 643.

7. Ефименко А. Я. История украинского народа. – К.: Либідь, 1990. – С. 260.

8. Центральний Державний історичний архів України (м. Київ). – Ф. 222. – Оп. 2. – Спр. 38.

– Арк. 45 (зв.). (Далі: ЦДІА України).

18 Сіверянський літопис Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Інститут рукописів. – Ф. 1.

– Спр. 54671 (Лаз 342). – Арк. 109. (Далі: НБУ ІР).

Пиріг П. В. Російські воєводи на Чернігівщині в другій половині XVII ст. // Вища школа:

проблеми, пошуки, тенденції. Матеріали науково методичного семінару. – Чернігів, 2001. – Випуск другий. – С. 21 – 28.

Пирог П. В. К вопросу о русских воеводах на Украине во второй половине XVII века // Отечественная история. – 2003. – № 2. – С. 162 – 168.

Пирог П.В. Из истории Черниговщины во второй половине XVII века. – Чернигов, 2008.

9. Оглоблин Н. Розыск 1666 г. о злоупотреблениях московских ратных людей в Малороссии.

Оттиск из журнала "Киевская старина". – К.: Типография Г. Т. Корчак Новицкого, 1895. – С. 1.

10. НБУ ІР. – Ф. XIV. – Спр. 163. – Арк. 69.

11. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою Комиссиею. – СПб: В типографии Эдуарда Праца, 1867. – Т. V. – С. 64, 65, 66, 106, 184, 185 і ін. (Далі: АЮЗР).

Переписка Нежинского воеводы Ивана Ивановича Ржевского с Московским Правительством 1665 – 1667 г. (Из Московского Главного Архива Министерства Иностранных Дел) // Земский Сборник Черниговской губернии.– Чернигов: Типография Губернского Земства, 1901. – № 5. – Май. – Приложения. – С. 38 і ін.

12. АЮЗР. – СПб: В типографии Эдуарда Праца, 1869. – Т. VI. – С. 77.

13. ЦДІА України. – Ф. 222. – Оп. 2. – Спр. 38. – Арк. 45 (зв.).

НБУ ІР. – Ф. 1. – Спр. 54485. – Арк. 34 (зв.). Спр. 54671 (Лаз 342). – Арк. 110.

14. Переписна книга Чернігова 1666 р. (Підготовка до друку, передмова та примітки Олександра Коваленка, Степана Мельника і Володимира Сапона) // Сіверянський літопис. – 1997. – № 3. – С. 167 – 181.

Публикация посвящена переписи населения украинских городов XVII века. Пред ставленные материалы дополняют содержание напечатанных "Переписных книг 1666 года" и являются важным источником по проблемам социально экономичес кой истории Украины в общем и Черниговщины в частности.

Ключевые слова: перепись, Переписные книги, оригиналы.

A publication is devoted to the census of population of the Ukrainian cities of XVII century. The presented materials complement maintenance of printed "Census books 1666 year" and are an important source on the problems of socio economic history of Ukraine in general and Chernigiv region in particular.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНСКИХ

ГОРОДОВ XVII ст.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |
 
Похожие работы:

«сергій сєряков (Харків, Україна) черговий КроК у спростуванні «чорної леґенди» про єзуїтів [Рец. на: Wkad jezuitw do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodw i pod zaborami/pod red naukow I. Stasiewicz-Jasiukowej. — Krakw; Warszawa: WAM, 2004. — 756 s.] Кінець ХХ—початок ХХІ ст. характеризується помітним проґресом щодо вивчення різних аспектів історії «Товариства Ісуса» на теренах Речі посполитої. На зміну розрізненим статтям і монографіям маємо колективні наукові синтези, покликані...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXVI УДК [94:378.4/.6](477)1955/1965 О. О. Онищук СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ НАУКОВО ТЕХНІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УРСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1950 х – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1960 х рр. У статті досліджено систему підготовки кадрів науково-технічної інтелігенції в УРСР у другій половині 1950-х – першій половині 1960 рр. через мережу внз. Визначено, що об’єктивні процеси економічного та...»

«ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УДК 338.72 В’юн В.Г, Гайдаєнко О.М. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТА ФОРМУВАННЯМ РЕКРЕАЦІЙНІХ ТЕРИТОРІЙ Досліджуються теоретичні засади щодо The teoretical principles are explored in управління розвитком та формуванням relation to a management development and рекреаційних територій з метою підвищенн я forming of rekreational territories with the ефективності використання рекреаційних purpose of increase efficiency of the use of ресурсів в рамках сталого...»

«Твардовський Казімєж З робочого столу вченого Однією з ланок наукової роботи на Філософському факультеті є дослідження невивчених сторінок і проблем історії української філософії на основі пошуків, перекладу з іноземних мов, наукового аналізу і видання невідомих до цього часу наукових праць діячів української філософської культури. Цими дослідженнями заповнюються суттєві прогалини у науковому відтворенні стрижневої частини вітчизняного духовного процесу. Дослідження ведуться спільно з...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія іст. 2010. Вип. 45. С. 309–331.ВІДНОСИНИ УSer. Hist. 2010. Is. 45. P. 309–331. НАЦІОНАЛЬНІ ЛЬВОВІ В 1950–1970-х РОКАХ УДК 323.1 (477.83–25) : 314.82–058.232.6 “1950/1970” НАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ У ЛЬВОВІ В 1950–1970-х РОКАХ ОЧИМА МІГРАНТІВ ІЗ СІЛ Галина БОДНАР Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра новітньої історії України вул. Університетська 1, Львів 79000, Україна У статті подається характеристика пересічними приїжджими зі...»

«УДК 027.7:[023.5:005.963] НОВИЙ РІВЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ КАДРІВ ВНЗ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ВИМОГА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВІЯНЬ XXI СТ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНИХ КАДРОВ ВУЗА КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЯНИЙ XXI В. NEW LEVEL OF UNIVERSITY LIBRARY STAFF INTELLECTUALIZATION AS OBLIGATORY REQUIREMENT OF TECHNOLOGICAL TRENDS OF THE XXI CENTURY Калашникова С. В., Кучеренко Ю. В. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В....»

«Віталій ЛЕВИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ Тернопіль 2009 Рецензенти: доктор економічних наук, професор Гринчуцький Валерій Іванович (Тернопільський національний економічний університет) доктор історичних наук, професор Зуляк Іван Степанович (Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка) доктор економічних наук, професор Мізюк Богдан Михайлович (Львівська комерційна академія) Навчальний посібник містить цілісний і систематизований...»

«Навчально-методичні та наукові видання Данильчук, Дмитро Васильович. Український правопис: роздоріжжя і ЧЗГВ (1) дороговказки / Д. В. Данильчук. – К. : Либідь, 2013.– 224 с. Маловідомі факти з історії української орфографії, бурхливі правописні дискусії кінця 1920-х років та новітнього часу, складні й суперечливі питання сучасного українського правопису, практичні поради всім, хто послуговується писемною мовою, це та багато іншого знайде у цій книзі небайдужий читач. Для широкого загалу....»

«Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у V Всеукраїнській Якушин Л.М. – д.г.н., головний науковий Львівський національний університет імені Івана Франка науковій конференції “Проблеми геології фанерозою співробітник ДП “Науково-дослідний інститут Геологічний факультет України” 8–10 жовтня 2014 року. нафтогазової промисловості” НАК “Нафтогаз України”, Місце проведення: спортивно-оздоровчий табір м. Вишневе, Київська обл.; “Карпати”, с. Карпати (Мукачівський р-н, Іванік М.М. – д.г.-м.н.,...»

«Тематика семінарських занять Змістовий модуль І ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА КУРСУ Тема 1. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА КУРСУ. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА, СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ 1. Предмет, система і методологія курсу Адвокатура України. Місце навчальної дисципліни в системі інших юридичних дисциплін.2. Юридична природа інституту адвокатури. Основні етапи розвитку адвокатури в контексті світової історії. 3. Формування професійної адвокатури в Україні (до 1917 р.). 4. Адвокатура України в радянський...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»