WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 50 |

«Схвалено Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/II-7868 від 16.08.2010) КИЇВ АВТОРИ: Передмова, Розділ І – ПОМЕТУН Олена Іванівна, завідувачка лабораторією суспільствознавчої ...»

-- [ Страница 2 ] --

Сьогодні полікультурність — це найважливіший аспект реалізації демократії в окремих країнах та у світі в цілому. Повага до розмаїття, толерантність, діалог і співпраця за умов довіри та взаємного розуміння є найкращим поручником миру та міжнародної безпеки. Це джерело обміну, інновацій, творчості та мирного співіснування, яке слід враховувати, підтримувати і просувати на міжнародному, національному і місцевому рівні.

Взаємозалежність різних соціальних груп і спільнот, як і їхня несхожість одне на одного, стають сьогодні вельми контрастними — завдяки проникним кордонам, зростанню потоків людей, що мігрують з бідних країн до багатих, посиленню чинників, що загрожують економічній, екологічній, медичній і навіть фізичній безпеці 1 МОО ВПП ЮНЕСКО «Інформація для всіх», 2008. www.ifap.ru; англійською мовою http://www.ifla.org/VII/s32/pub/MulticulturalLibraryManifesto.pdf населення планети. Глобалізація, міграція, що зростає, більш швидкі комунікації, спрощення переміщень та інші чинники, що діють у XXI столітті, роблять культуру багатьох суспільств і країн, зокрема таких, що раніше були монокультурними, — більш різноманітною.

Перед людством, перед кожною демократичною країною, перед освітою сьогодні стоїть завдання підтримувати баланс між схожістю та розмаїттям. Схожість без розмаїття призводить до придушення культур, до виникнення культурної гегемонії.

Розмаїття без єдності веде до розпаду єдиної країни. Розмаїття та єдність у демократичних країнах мають співіснувати та врівноважувати одне одного. І ми маємо бути готовими до розвитку таких явищ як глобальне громадянство та множинність ідентифікацій особистості в сучасному світі.

На жаль, у сучасному світі не вщухають локальні соціальні, етнічні та релігійні конфлікти, є факти дискримінації та порушення прав окремих груп населення. Мета зберегти глобальну безпеку вимагає постійного вивчення природи та видів конфліктів між представниками різних соціальних груп, їхнього впливу на соціальне і економічне життя, а також пошуку ефективних шляхів подолання конфліктів. Все це ставить серйозні завдання перед освітою, яка, з одного боку, залежить від соціальних процесів, відображає їх, але, з іншого, і сама впливає на суспільство.

Європейські пріорітети щодо полікультурних суспільств виявляються у плюралізмі культур, пошані до інших людей, «не таких, як я сам», поєднанні етнічної ідентичності і терпимості до інших національностей, розвитку глобального погляду на людство як жителів однієї планети тощо.

У зв’язку з цим світове педагогічне товариство розпочало розробку відповідної освітньої стратегії. Завдання підготовки молоді до життя у поліетнічному і полікультурному суспільстві визначається одним з головних у документах ООН2, ЮНЕСКО3 і Ради Європи.

Якщо громадяни якоїсь країни хочуть бути ефективними у плюралістичному світі, їм треба бути обізнаними щодо принципів, закладених у Загальній декларації прав людини, Загальній декларації про культурну різноманітність ЮНЕСКО (2001 р.)4 та в інших міжнародних документах.

У доповіді міжнародній комісії ЮНЕСКО про глобальні стратегії розвитку освіти у XXI ст. «Освіта: прихований скарб»,5 що була презентована у 1997 р., наголошується, що одна з її найважливіших функцій — навчити людей жити разом, допомогти їм перетворити існуючу взаємозалежність держав та етносів на свідому солідарність.

Освіта має сприяти тому, щоб, з одного боку, людина усвідомила свої корені та тим самим змогла визначити місце, яке вона посідає у світі, а з іншого, — прищепити їй повагу до інших культур6. Сучасні громадяни полікультурних поліетнічних країн мають визнавати демократичні цінності, такі як справедливість і рівність, ставати на захист і зміцнення всіх етнічних, расових, мовних і релігійних груп, з яких складаться їхня нація, країна.

2. У чому особливості полікультурної освіти в Україні?

Україна як невід’ємна частина європейського освітнього простору є багатонаціональною, багатоконфесійною полікультурною державою, що склалася історично.

2 Організація Об’єднаних Націй 3 Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки i культури 4 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 5 http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590Eo.pdf 6 Макаев В.В., Малькова З.А., Супрунова Л.Л. Поликультурное образование — актуальная проблема современной школы // Педагогика. — 2005. — № 4. — С.3, 4.

10

ЛЮДИНА У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Сьогодні населення України представлене більш ніж 130 етнічними групами, розматтям етнокультур, величезним діапазоном релігійних конфесій і груп.

Полікультурність української освіти можна розуміти як систему навчання та виховання, за якої ті, хто навчається, одержують теоретичні та практичні знання і навички у межах двох або кількох типів культур, що розрізняються за своїми пізнавальнонформаційними, етносоціальними, етнопсихологічними, релігійно-конфесійними, мовними та іншими особливостями.

Полікультурна освіта — це процес цілеспрямованої соціалізації дітей і молоді, який передбачає оволодіння системою національних і загальнокультурних цінностей, комунікативних і емпатичних вмінь, які дозволяють людині здійснювати міжкультурну взаємодію, виявляти розуміння «іншості» і толерантність у стосунках з носіями різних культурних традицій.

Однією з важливих проблем у цьому сенсі є формування соціальної ідентичності майбутніх громадян. Для майбутніх фахівців воно завершується у роки навчання у вищому навчальному закладі (ВНЗ). Більшість студентів приходить у навчальний заклад із сформованою етнічністю, яка як невід’ємна частина соціальної ідентичності людини проявляється в етнічній і міжетнічній взаємодії. Етнічна ідентичність — це не лише суб’єктивне сприйняття певних групових проявів, спільність думок і почуттів, але й побудова системи стосунків та дій у різних етноконтактних ситуаціях.

Через етнічну ідентичність людина визначає своє місце в багатонаціональному суспільстві та засвоює способи поведінки всередині та поза своєю групою.

РОЗДIЛ I

Вочевидь існує зростання рівня етнічної самоїдентифікації серед молодого покоління.

З іншого боку, етнічна маргінальність та зміна етнічної ідентичності сьогодні — не поодинокі явища. Як відзначає З. Бауман, «…якщо модерна проблема ідентичності полягала в тому, як створити ідентичність і зберегти її міцною та стійкою, постмодерна проблема ідентичності полягає, передусім, у тому, як уникнути фіксації та зберегти свободу вибору»7.

Тому проблемою державних інституцій, до яких відносяться і вищі навчальні заклади, є формування нової ідентичності. Криза соціальної ідентичності, яка спостерігається сьогодні у нашому суспільстві, показує, що ми ще переживаємо глибоко вкорінену спадщину традиційних цінностей. Перед освітою та соціальною політикою постають нові завдання.

Важливими завданнями вищої освіти в Україні в цих умовах вочевидь є: сприяти розвиткові цивілізованих міжнаціональних та міжкультурних стосунків, представляти розмаїття культур і сприяти їхньому розвиткові, стимулювати інтеграцію у суспільстві, протидіяти дискримінації і порушенню прав людини. Система вищої освіти має стати не лише рушійною силою культурного й інтелектуального розвитку молоді, а й засобом розвитку загальнодержавної ідентичності.

Підсумовуючи, зазначимо, що освіта у полікультурному суспільстві України сьогодні має формувати у студентів особливий спосіб мислення, який засновано на ідеях свободи, справедливості, рівності між людьми, пошани до їх прав і свобод, до прав і свобод всіх соціальних груп, спільнот і товариств. Цей міждисциплінарний процес має пронизувати всі дисципліни навчальної програми, а не лише окремі курси, він повинен відображатися також у методах і стратегіях навчання.

Серед завдань полікультурної освіти є такі:

• формування у студентів свідомої позитивної ціннісної орієнтації особистості щодо власної історії, полікультурної за своєю природою;

• виховання у них пошани до історії і культури інших народів та етнічних груп, сприйняття розмаїття соціального і культурного середовища як цінності, 7 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Пер. с англ. М.: Весь мир, 2004. — С. 15.

формування толерантного ставлення до культурних та інших відмінностей, толерантності до іншого способу життя та стилю поведінки, заснованої на розумінні відмінностей; розуміння необхідності збереження розмаїття культур як умови цілісності світу; прийняття рівноправ’я громадян незалежно від їхньої етнічної, мовної, конфесійної приналежності, права людини на вільну особисту культурну самоідентифікацію — паралельно зі створенням умов для адаптації та інтеграції людини до нової культури, що притаманна громаді міста, регіону, країни; формування здатності студента до особистого самовизначення та самоідентифікації;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• розширення меж світогляду майбутніх фахівців, розвиток здатності усвідомлювати відносність думок, що панують у суспільстві, критично аналізувати будь-яку інформацію, кліше, стереотипи, однобічні образи щодо інших людей та їхніх культур, аби уникнути помилкових висновків; формування уміння розцінювати системи цінностей і норм за мірою їх конкретної історичної важливості для певних видів діяльності, інтегрувати елементи інших культур у власну систему мислення та цінностей;

• набуття студентами історично-культурного досвіду, соціальних встановлень і ціннісних орієнтацій міжкультурної комунікації та обміну.

Викладання навчальних дисциплін на засадах полікультурності має базуватись на уявленні про єдність світу, світової культури, про культурне розмаїття як головну засаду цієї єдності, самоцінність кожного народу й особистості, на уявленні про неповторність внеску народів світу, й України зокрема, до скарбниці світового культурного досвіду, на вихованні у студентів зацікавленої толерантності як до народів світу загалом, так і до окремих їхніх представників.

3. Яких дидактичних підходів потребує полікультурна освіта?

З метою впровадження полікультурного підходу до викладання дисциплін у вищих навчальних закладах доцільно дещо змінити структуру та зміст навчального процесу, способи подання учбового матеріалу, привести їх у відповідність до принципів полікультурності. Інноваційність підходу до вивчення проблем полікультурності ми бачимо, насамперед, у необхідності глибокого розуміння кожним педагогом важливості і значущості справи, яку він виконуватиме. Необхідно розвивати інтегральний підхід до вивчення певних тем у різних дисциплінах гуманітарного циклу, тематичних блоках тощо, використовувати під час занять з певних дисциплін та у позааудиторній роботі інформацію з сучасного суспільно-політичного життя, акцентуючи увагу студентів на наслідках національних, релігійних та інших соціальних конфліктів.

Процес навчання з цієї тематики має відбуватись не як передача суми знань, а як «пояснення–пошук», що дає можливість сформувати у студентів навички науководослідного підходу як до учбового матеріалу, так і до реалій життя. Це дає можливість запобігти упередженості до представників інших народів, рас та мовно-культурних груп, небажанню пізнавати інші культури. Окрім звичних лекцій, презентацій, бесід, семінарів, конференцій, круглих столів тощо, бажаним є системне застосування таких інноваційних методів і форм навчальної роботи як:

• дискусії з приводу контраверсійних тем розвитку полікультурного суспільства, міжнаціональних та інших суперечних стосунків;

• ставлення проблемних питань та організація їх вирішення студентами у колективній, груповій та індивідуальній діяльності;

• організація і стимулювання індивідуальної роботи студентів з літературою і джерелами для підготовки індивідуальних доповідей та колективних, гру

–  –  –

Більшість з названих, а також інші методи, що найбільш ефективно дозволяють розв’язати завдання полікультурної освіти, об’єднує термін активна та інтерактивна технологія навчання.

4. Чому у сучасному ВНЗ потрібне активне та інтерактивне навчання студентів?

За даними численних досліджень, сьогодні панує тенденція зниження рівня активності студентів у навчанні. Майже всі викладачі вищих навчальних закладів віддають перевагу лекційним заняттям, які лише інколи перериваються випадковим обговоренням якоїсь проблеми або бесідою. Дехто, досить рідко, включає у процес навчання

РОЗДIЛ I

гру, рольові ситуації або роботу у малих групах. Однак такі вкраплення живого активного навчання є скоріш епізодичними, аніж системними. Чому так виходить?

З декількох причин. Наприклад, викладачі схильні обирати такий стиль викладання, яким колись навчали їх самих. Окрім того, багатьма педагогами володіє такий стереотип: ефективне навчання студентів не потребує посиленої активності та швидкого темпу — вони оптимально засвоюють матеріал, сидячи та слухаючи на лекції.

Цей стереотип не порушує навіть те, що результати такого навчання у більшості студентів, як правило, далекі від ідеалу. Можливо, за часів досить обмеженого обсягу інформації, який засвоювали учні (наприклад у Середньовіччі), рівень їх навченості за таких умов був задовільним.

Однак сьогоднішні студенти живуть в інформаційному суспільстві, якому притаманне розмаїття, рухливість та мінливість. Крім того, кожен з них є яскравою особистістю, яка характеризується крім статевої, етнічної, релігійної приналежності тощо також і особливим індивідуальним рівнем інтелектуального розвитку, стилем навчання (сприйняття, запам’ятовування, дослідження тощо). Активне та інтерактивне навчання необхідне, насамперед, для забезпечення саме індивідуальних потреб студента у вченні.

Інша причина того, чому навчання не є достатньо активним, коли мова йде про вищу школу, полягає в уявленні викладачів про те, що глибоке вивчення предмету потребує значної кількості часу і не можна витрачати його даремно на роздуми студентів, їх спілкування, власні судження тощо. Погляди значної частини викладачів полягають у тому, що серйозне навчання потребує засвоєння якомога більшої кількості інформації, у поєднанні зі впевненістю, що інтерактивне навчання відбирає надто багато часу. І це є тим аргументом «проти», який часто можна почути в аудиторії викладачів під час обговорення цієї проблеми.

Нарешті, можливо, найрозповсюдженіша причина того, чому більшість викладачів віддає перевагу пасивному навчанню, — це відсутність у широкій практиці інформації про доступні, ефективні, прості та зрозумілі методи і технології навчання, які б дозволили організувати сучасне навчання у будь-якій аудиторії при вивченні будь-якого предмета.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 50 |
 
Похожие работы:

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА ВИХОР Інна Василівна УДК 821. 111 ДИСКУРС МІСТА В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 10.01.06 – теорія літератури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Тернопіль-2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі української літератури Міжнародного економікогуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (м.Рівне), Міністерство освіти...»

«Міжнародна науково-теоретична конференція На початку 2000-х зміцнилася тенденція гібридного залучення до енвайронменту елементів контекстуальності, інтерактивності й акціонізму. Разом з тим значно посилилася роль образності, запозиченої безпосередньо з медійного простору. Зросла схильність до розважальності, гротеску, театральної буфонади, тілесності, еротичності.1. Вишеславський Г. Сучасне візуальне мистецтво України періоду постмодернізму // Нариси з історії образотворчого мистецтва України...»

«Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у V Всеукраїнській Якушин Л.М. – д.г.н., головний науковий Львівський національний університет імені Івана Франка науковій конференції “Проблеми геології фанерозою співробітник ДП “Науково-дослідний інститут Геологічний факультет України” 8–10 жовтня 2014 року. нафтогазової промисловості” НАК “Нафтогаз України”, Місце проведення: спортивно-оздоровчий табір м. Вишневе, Київська обл.; “Карпати”, с. Карпати (Мукачівський р-н, Іванік М.М. – д.г.-м.н.,...»

«Інститут аналізу державної та регіональної політики Правові та економічні основи управління сільськими органами самоорганізації населення Навчально-методичне видання Луцьк УДК 342.571 ББК 67.300.73 П 68 Укладачі: Гайворонська І.М., Савчук О.А, Губені Ю.Е., Іванків О.Я. Редактори: Савчук О.А. – кандидат історичних наук, Губені Ю.Е. – доктор економічних наук, професор, академік УАЕН. Рецензенти: Божидарнік Т.В. – доктор економічних наук, Морохова В.О. – кандидат економічних наук Правові та...»

«Нагадаймо собі, що одного дня кожен із нас може постукати в чиї-небудь двері, прохаючи допомоги. Кофі Аннан LUBOV ZHVANKO KHARKIV KNAME ЛЮБОВ ЖВАНКО ХАРКІВ ХНАМГ УДК 94 (477) «1914/1918» ББК 63.3 (4 Укр) Ж Рекомендовано до друку Вченою радою Харківської національної академії міського господарства протокол № 10 від «28» серпня 2009 р.Відповідальний за випуск науковий редактор: доктор історичних наук, професор, ректор Полтавського університету споживчої кооперації України О.О. Нестуля Рецензенти:...»

«Цей документ скачаний з сайту: Кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ „НГУ” http://ipt.nmu.org.ua/ua/ Ви можете переглянути або скачати інші файли у розділі: Студентам Бібліотека Методичні матеріали Підручники та навчальні посібники Навчальні плани, питання, теми © Кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ „НГУ”, 2013 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com І.С. Полторак Л.О. Колісник М.В. Мосендз Ю.О. Бацанова СОЦІОЛОГІЯ Методичний посібник для студентів заочного...»

«НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО РОССІХІН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ УДК 340.15(477)“18–19” ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (на матеріалах українських губерній) Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі історії держави і права України і зарубіжних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ за участю: ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ ІНСТИТУТУ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДИНИ ЗАХІДНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ НАН УКРАЇНИ ТЕЗИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Духовність. Культура. Людина. Львів, 15-16 квітня, 2010 р. ЛЬВІВ 2010 Тези “Духовність. Культура. Людина. – 2010” Тези Міжнародної наукової конференції “Духовність. Культура. Людина”....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ: НАУКОВІ ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ МІЖВІДОМЧИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗАСНОВАНИЙ 1991 р. Випуск 20 Київ – 2011 Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. — Вип. 20: Міжвідомчий збірник наукових праць на пошану доктора історичних наук, професора Віднянського Степана Васильовича / В.о. відп. редактора А.Ю. Мартинов. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. — 392 с. Затверджено до друку Вченою радою...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія геол. 2011. Вип. 25. С. 3–19 Ser. Geol. 2011. Is. 25. P. 3–19   УДК 553.981+551.2 ГЕОЛОГІЯ І НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ТА ЇХНІХ ПРОГИНІВ (ПОГЛЯД З ПОЧАТКУ ХХІ СТ.) Ю. Крупський© Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, м. Львів, 79005, e-mail: viddil_ngg@i.ua Висвітлено вивчення геології Карпатського регіону. Досліджено геодинамічний розвиток Східних Карпат і прилеглих геологічних регіонів та описано...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»